Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 10

1Mə̀ lɛ mbù ǹyə angel yî ŋ̀wè yî mɔ̀'ɔ a lô a aburə nsɨgə nɨ a nsyɛ̂, ŋ̀wɛ'ɛ mbà'à a nu yu, kùrɨ̀sə̀ a karɨsə̀ àtû yi; ǹsî yi ɨ tâ tsǒ nɨ̀nòò, mɨ̀kà'â mi bə tsǒ ǹtə'ə, ŋkhɨ tsǒ mɔ'ɔ. 2À lɛ ntukɨtə a mûntsìrə̂ nɨ̀bù'ù nɨ àŋwà'ànə̀ nìi bə ŋa'a aa a abo yu. Ǹtɛ'ɛ akòrə̂ yi yî mà'à a atu ŋkì mɨyaa, ǹtɛ'ɛ a yî ŋ̀kwàbə̀ a atu nsyɛ, 3ǹtɔŋnə nɨ̂ ǹjì yìi ɨ lɛ mbə tsǒ takurə̀ a nwurə aa. À tɔ̀ŋnə̀ mə̂ ŋ̀ghaa aa, m̀bə̀ŋ ɨ̀ kûm ŋ̀gaa ji sàmbaa ŋkwi'i. 4M̀bə̀ŋ yâ ɨ̀ kùm mə̂ ŋ̀gaa ji sàmbaa aa, mə̀ ghɛɛ̀ mə mə ŋwà'ànə annù ya a nsyɛ, ǹyu'u ǹjì ɨ lô a aburə nswoŋ mə, “Lɔ̀'ɔ̀sə annù ya mə mbə̀ŋ ya ɨ̀ kǔm ŋgaa ji sàmbaa nswoŋə aà, ǹtsee a nsyɛ lǒ ŋwà'ànə̀!” 5Angel wa mə mə̀ lɛ nyə a təə a atu ŋkì mɨyaa bo a atu nsyɛ aa, a ŋɛntə̀ àbô yi yî mà'à a aburə, 6ŋ̀kaa nɨ̂ ɨ̀kùm yu wa yìi mə à lwì'i nɨ̂ŋkoŋ, yìi mə à lɛ nnaŋsə aburə bo bɨ̀ ǹjoò tsɨ̀m jìi ɨ tswe ghu, ǹnaŋsə nsyɛ bo bɨ̀ ǹjoò tsɨ̀m jìi ɨ tswe ghu, ŋkɨ naŋsə ŋkì mɨyaa bo bɨ̀ ǹjoò tsɨ̀m jìi ɨ tswe ghu aa, nswoŋ mə, “Wa bɨ ka wa'à noò bû ŋ̀ghɛnsə!” 7Nòò yìi mə angel wa mə à ywè'e bi sambaa à ka tɔŋ yìi ntàŋ ya aa, tâ Nwì à maŋsə ŋghɨ̀rə annù yìi mə à lɛ ŋkà'à, ǹləə a alɔ̀'ɔ̀sə̀, tsi'ǐ a ajàŋ yìi à lɛ nswoŋ a mbo ŋgàŋafà'â ji, ŋ̀gǎŋntoò ji aà.” 8Ǹjì yà mə mə̀ lɛ nyu'u ɨ ghaà ǹlo aburə aa, ɨ bû ǹghaa a mbo mə̀ nswoŋ mə, “Ghɛ̀ɛ ŋkwɛrə nɨbu'u nɨ̂ àŋwà'ànə̀ nya mə bɨ ŋa'a nɨ tswê a abo angel wa mə à təə a atu ŋkì mɨyaa, bo bɨ̀ a atu nsyɛ aà. 9Mə̀ tɨgə̀ ŋ̀ghɛɛ ŋswoŋ a mbo angel wa mə tâ à fa mûntsìrə̂ nɨ̀bù'ù nɨ̂ àŋwà'ànə nya a mbo mə̀; a swoŋ a mbo mə̀ mə, “Kò ŋ̀kurə̂! A ka kɨ lwǐ a to'o wò, lâ ɨ kɨ lìi a ntsǔ wò tsǒ Nwû.” 10Mə̀ ghɛɛ̀ ŋ̀kwɛrə mûntsìrə̂ nɨ̀bù'ù nɨ àŋwà'ànə̀ nya ŋkurə; a liì a ntsǔ mə̀ tsǒ nwu, lâ mə̀ kùrə̀ mə̂ mmi aa, a ka nlwi a ato'o mə̀. 11Bɨ tɨgə̀ ǹswoŋə a mbo mə̀ mə, “Ò ka bǔ kɨ kɛ̀'ɛ̀nə̀ ànnù yìi mə Nwì à kà'a nloŋ ŋgwɛ̀'ɛ̀ bə̂, nɨ̂ ɨ̀too ɨtoo, mɨ̀ghàà mɨ ɨtoo ɨtoo, nɨ bɨ̀fɔ̀ bɨ tsɨ̀m aà.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\