Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 11

1Bɨ̂ fâ fɨgə̀ a mbo mə̀ a bə tsi'ì tsǒ àtì yî tswì'ì, ǹswoŋ a mbo mə̀ mə, “Bɨ̀ɨ̀nə mfɨ̀gə ndâmà'anwì ya, bo bɨ̀ nɨ̀kèntə̀ nɨ mɔ'ɔ nɨ mmà'anwì nya, ǹsəŋ bə̂ bìi mə bɨ gha'asə Nwî ghu aà. 2Lâ tsùù ghô ǹsàŋ ndâmà'anwì ya abɛɛ fɨ̀gə̀. Mà'àtə̀ ma ya a abɛɛ, ǹloŋ mə bɨ fà mə̂ a mbô ɨ̀too ɨtoò bo ka yǐ tɨgə kɨ nɨ̀ŋtə njɔ̀'ɔ̀ àla'a ya mə ɨ̀ làa màŋsə̀ aa a njɨ̌m bɨ̀sàŋ mɨghum mi nɨkwà ǹtsò baà. 3Mə̀ aa fa mɨda'a a mbo bɨ̀yəfə ba bya bi baa, tâ bo tɨgə nyu'u ntoo ŋkɛ̀'ɛ̀nə̀ nɨ̂ ànnù yìi a ka kɨ fɛ̀'ɛ̀ aa a njɨ̌m njwi ǹtsù'ù yî fùùrə̀ nɨ̂ ŋ̀khɨ̀ ji baa nɨ̀ mɨ̀ghum mi nto'o, ŋ̀wɛ'ɛ mɨkwi'i. 4Bɨ̀yəfə bû bi baa àa ɨ̀tɨ̀ olive jya ji baa bo bɨ̀ ɨ̀tɛtə̀ lâm jya ji baa, mɨ ɨ təə a nsi Mmà'àmbî àtu nsyɛ yù aà. 5Ŋù tsù à bə lɔ̀ɔ nləənsə̂ waa boŋ mɔ'ɔ ka swì'ìnə a ntsǔ bo ɨ tɔ̀ɔ̀ yi. Ŋù yìi mə a lɔ̀ɔ nləənsə̂ waa aa tâ à zi mə bɨ ka zwitə yi ma mùu ajàŋə̀. 6Bo tswe nɨ̀ mɨ̀dà'à a ntswâ àbùrə̀ mə tâ m̀bə̀ŋ tsuu loo a nɨ mɨ̀tugə mɨ njwi mìi bo kɛ̀'ɛ̀nə ntoò yàà ya aà. Bo kɨ ntswe nɨ mɨ̀dà'à a ŋghɨ̀rə mə tâ ŋ̀kì ɨ̀ bəŋkə ntɨgə aləə, bo bɨ̀ a mmà'a mbuu mɨghɔ̀ɔ̀ mɨ ŋkwoŋ bə̀ mî ghà'àtə̀ a atu nsyɛ a nɨ̂ ǹdùu ŋgaa yìi bo kɔŋə aà. 7Bo bə kɨ màŋsə a nswoŋə annǔ Nwî ya nɨ̀ ǹsi nɨ̀ nsi boŋ nàà mɨ̀tsɛ'ɛ ya mə ɨ lò wa mfə̀ŋ ataa yǐ tsò ǹtso ya ŋkɔ'ɔ aa, ɨ ka ma'à waa nɨ̂ ǹtsò, ɨ zwitə waa, 8tâ ɨ̀kû jyaa tɨgə nnɔŋtə a mfâŋnə njɔ̀'ɔ̀ àla'a yì wè ya, wa adɨgə mə bɨ lɛ ŋkwèntə mà'àmbî wàà ghu mə bɨ naa ɨkûm yi nɨ Sodom kə̀ Egypt aà. 9A njɨ̌m njwi ji tarə nɨ̀ àtɨɨ, tâ ŋ̀gwɛ̀'ɛ bə̂, nɨ bə̀ bìi mə bɨ lo a ɨtsə ɨtsə bo bɨ̀ bìi mə bɨ ghàà mɨghàà mɨ ɨtu ɨtu bo bɨ̀ bə̀ bìi mə bɨ lokə a ɨtoo ɨtoo, tâ bɨ̀ tɛ'ɛ mi'ì myaa a nɨ̂ ɨ̀kû jyaa, ŋ̀kɨ ntuu mə kaa mbə bɨ wa'à waa a nɨsyɛ̀ twiŋə̀. 10Bə̀ bìi bɨ tswe a atu nsyɛ aa, baa yǐ tɨgə dorɨtə nloŋ ŋgaà yàà, ɨ kɨɨ kɨ jɨ dorə, ɨ kwenə nɨ̂ ǹjoo, ǹloŋ mə ŋgǎŋntoo ma jû bi baa, bɨ lɛ sɨ naŋsə mbə ŋgɨ'ɨ a mbo bə̀ bìi mə bɨ tswe a atu nsyɛ aà. 11Lâ ǹjwi bû ŋ̀ghə̀ə kɨ tsyà ji tarə nɨ̂ àtɨɨ, àzwǐ ntswêntɨ̀ɨ̀ a lô a mbo Nwì ŋ̀kuu a nu bo, bo bɨɨ̀nə̀ ǹtəə nɨ mɨ̀kòrə̂ myaa, nɨ̀bɔ'ɔ nì wè tswa bə̀ bìi mə bɨ lɛ sɨ lìì waa aà. 12Bo tɨgə̀ ǹyu'u njì ɨ lô a aburə ntɔŋnə nswoŋ a mbo bo mə, “Kɔ'ɔ nzǐ nɨ̀ faà!” M̀bà'à lɔgə̀ waa tsi'ì a nsî ŋ̀gàŋkɨbàâ jyaa bo kɔ'ɔ ŋghɛ̀ɛ̀ a aburə, bo təə nlìì. 13Tsi'ì maà noò, ǹsyɛ ɨ tsɨgɨ̀nə̀ tsi'ì nɨ̀ mɨ̀tɨ̀ɨ̀, àtɨ̀ɨ̀ yìi a ywe'e ji nɨghum a nɨ̂ ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a ya a wô. Bɨ zwitə̀ bə̌ ntsù'ù ji sàmbaa wâ noò mə ǹsyɛ̂ ɨ̀ lɛ sɨ tsɨ̀gɨ̀nə̀ aà. Nɨ̀bɔ'ɔ nì wè tswâ àbùgə̀ bə̂ bo gha'asə̀ Nwî abùrə̀. 14Ŋ̀gɨ'ɨ jìi ɨ ywe'e ji baa, ɨ tsyà mə̂, yə̂ nɨ̀, jìi ɨ ywe'e ji tarə ɨ tɨgə tsi'ǐ a abô. 15Angel wa yìi à ywe'e bi sàmbaa, a tɔ̂ŋ ǹtàŋ, ǹjǐ nnɔ̀ɔ̀ ɨ fɛ'ɛ a aburə ǹtɔŋnə nswoŋə nɨ mə, “Ànnù nɨfɔ̌ nsyɛ yù a bə̀ŋkə̀ mə̂ ǹtɨge annù nɨfɔ̌ Mmà'àmbî yi'inə̀, bo bɨ̀ àyǐ Kristo yì, yìi à ka yǐ tɨgə mbu'utə ɨ lwì'ì nɨ̂ŋkoŋə̀.” 16Bɨ̀lɨɨ bya mɨ̀ghum mi mbaa ǹtsò nɨ̀kwà, bya bìi bɨ lɛ ntswe a atu ɨbərə bo a nsi Nwì aa, bo wô a nsyɛ àkùu kuu, m̀mii Nwî, 17ǹswoŋə nɨ mə, “M̀bɨ'ɨkə a mbo wò, M̀mà'àmbî Nwìŋgɔ̀ŋ M̀bu'utə̀mbî, yìi mə ò tswe tsɨ̂tsɔ̀ŋ, m̀bə yìi ò lɛ ntswe a mbìì, ǹloŋ mə ò kwɛ̀rə̀ mə̂ mɨda'â mò mì wè mya ǹlɔ̀gɨ̀nə̀ ŋ̀ka mbu'utə mbî aà. 18Ɨ̀too ɨ lɛ ntɨgə nluu nɨ̂ àlwintɔŋ, nòò àlwintɔŋ ghò wa à kù'ù mə̂, bo bɨ̀ nòò yìi mə bɨ tswe nɨ̂ ǹsa'a bɨ̀ku bɨ bə̂ ghu aà, ŋ̀kɨ mbə noò yìi mə bɨ tswe nɨ̂ ǹtsɔ'ɔ ɨfà'a ŋgǎŋfà'â jo, nɨ̀ ŋ̀gǎŋntoò jo, nɨ bə̌ bo bɨ̀ tsɨ̀m, nɨ bə̀ bìi bɨ bɔ'ɔ ɨkûm ghô aà, bə̀ bì kə̀gə kə̀ bə̀ bì wè. Nòò à kù'ù mə̂ mə baa ta ŋgɨ'ɨ a nu bə̀ bìi mə bɨ lɛ sɨ ta ŋgɨ'ɨ a nɨ̂ àtu nsyɛ yù aà.” 19Ǹdâmà'anwì a aburə ɨ̀ lɛ ŋa'anə ntəə, bɨ yə̂ nɨ̀ ŋ̀kòm àkàà ya ɨ təə wa mûm ǹdâmà'a yu, m̀bə̀ŋ ɨ ŋwa'àkə̀, ǹjì ɨ ghaà, m̀bə̀ŋ ɨ kumə̀, ǹsyɛ ɨ tsɨgɨ̀nə̀, mɨ̀wɛ̀ɛ̀ mɨ mbə̀ŋ mî wè mɨ wô.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\