Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 12

1Mə̀ yə à àlènsə̀ yì wè a fɛ̀'ɛ a mbà'à àbùrə̀, màŋgyɛ̀ a fɛ'ɛ̀ ghu, ŋwɛ'ɛ nɨ̂nòò tsi'ì tsǒ ɨ̀tsə̀'ə̂ ji, sàŋ a tswê ghu nji'i mɨkòrə̀, a wɛ'ɛ̀ àtsə̀'ətu nɨfɔ̀ nɨ mɨ̀njɔ̀ŋ ghu nɨghûm ǹtsò baà. 2À lɛ ntsɨ̀gə mu, àjàŋ yìi mə mu wa à lɛ sɨ yaŋə bo bɨ̀ ŋ̀gɨ'ɨ yìi mə à lɛ sɨ yə wa a njwe mu wa aa ɨ ghɨrə̀ a yə'ə̀. 3Àlènsə̀ yǐ mɔ'ɔ a bû ŋ̀ku'usə mfɛ̀'ɛ a aburə, mə̀ ghə̀ə kɨ yə a mamù'ù ǹdə̂fɔ̀ yìi a ghə̀'ə̀ boò ǹtswê nɨ ɨtu ji sàmbaa nɨ̀ mɨ̀ndɔŋ mi nɨghum, ŋ̀kɨ ntswe nɨ ɨtsə̀'ətu nɨfɔ̀ jî kə̀gə ji sàmbaa wa nɨ̂ ɨ̀tû ji jyâ. 4Ŋ̀kùû yi ɨ swuŋ mɨ̀njɔ̀ŋ mìi mə tswe a aburə aa atɨɨ yì fùùrə̀ mum ɨ̀tɨɨ ji tarə, mma'a atu nsyɛ̂. Ǹdə̂fɔ̀ wa a təə a nsi màŋgyɛ̀ wa mə à tsɨ̀gə mu wa aa, m̀bɛtə nɨ mə yu mî mû yì wa a noò yìi à jwe. 5A jwe mûmbâŋnə̀ yìi à lɛ ntswe nɨ̂ m̀bù'ùtə̂ ɨ̀too ɨtoo nɨ̂ ŋ̀gwànə̀ àtɨ̀ɨ̀. Lâ bɨ ghɛ̂sə̀ ǹlɔgə mû yì wa ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ nɨ ghu a mbo Nwì, wa abə̀rə yu. 6Màŋgyɛ̀ wa a khə̂ ŋ̀ghɛɛ a nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨ wɛ̀ɛ̀, a adɨgə yìi Nwì à lɛ ntaŋtə adɨgə ghu mbo, mə tâ bɨ̀ tɨgə ŋko'o yi ghu, a njɨ̌m mɨ̀tugə mɨ njwi ǹtsù'ù yî fùùrə̀ nɨ̂ ŋ̀khɨ̀ ji baa nɨ̀ mɨ̀ghum mi nto'o. 7Ǹtsò ɨ fɛ'ɛ̀ a aburə, Michael bo bɨ̀ baangel bi bɨ ma'à nɨ a ndə̂fɔ̀ wa nɨ̀ ǹtsò. Ǹdə̂fɔ̀ wa bo bìi baangel bɨ kɨɨ̀ m̀ma'a nɨ̂ Michael nɨ̂ ǹtsò. 8Lâ bɨ lɛ ŋgha'a a ndə̂fɔ̀ wa, kaa abwarə yì tsǔ a wa'a a mbo bo a aburə bû ǹtswe. 9Bɨ lɛ ntɨgə mfi'isə mamù'ù ǹdə̂fɔ̀ wa mmà'a a nsyɛ̂, ǹdə̂fɔ̀ ma ghû a bə aa àlwènə no ya, mə bɨ twoŋə nɨ Devil ŋkɨɨ ntwoŋə nɨ Satan aà, mə à nɨ ŋgàŋmbwè'èsê m̀bî ǹtsɨ̀m aà- bɨ fi'isə̀ yi mma'a atu nsyɛ bo bɨ̀ baangel bi. 10Mə̀ yu'u ǹjì ɨ tɔŋnə̀ a aburə nswoŋə nɨ mə, “Ànnǔ nyweensə bə̂ nɨ mɨ̀dà'à mɨ Nwî, nɨ̂ ànnù nɨfɔ̌ Nwî yi'inə̀ bo bɨ̀ àdà'a Mû yì Kristo â yì mə̂ tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀. Ǹloŋ mə ŋù wa mə à kɨ sɨ təə nɨ a nsi mi'i Nwì ǹnɨŋə nɨ̂ ɨ̀nnù a nu bɨ̀lɨ̂m bì'inə̀ a asi'inə̀ bo bɨ̀ nɨ̀tugə aa, bɨ fì'ìsə̀ mə̂ yi a aburə mma'a a nsyɛ̂. 11Bɨ lɛ ŋgha'a yi aa nɨ̂ àləə Mû M̀bînjə̀rə wa, bo bɨ̀ nɨ nɨ̀ghàà nɨ ntoo ya yìi mə bo lɛ sɨ swoŋə aa, bo bɨ̀ àjàŋ mə lɛ ndorɨtə mə mbə bɨ fâ ɨ̀bɨ̀ɨ̀ nû waa ŋkwo aà. 12Tɨgə ndorɨtə mbǎ aburə nɨ bù bìi nɨ̀ tswe ghu aà! Lâ ŋ̀gɨ'ɨ a nu wò, m̀bâ ǹsyɛ, nɨ̀ ŋ̀kì mɨyaa. Ǹloŋ mə Devil à sɨ̀gə̀ mə̂ ǹzi a mbo wò nɨ̂ àlwintɔŋ yî wè. Ǹloŋ mə à zi mə, nòò yì à ghù'ùtə aà. 13Ǹdə̂fɔ̀ wa à yə̀ mə̂ a ajàŋə mə bɨ fì'ìsə̀ mə̂ yi mma'a a nsyɛ aa, m̀fem ntsù yi, m̀furə nɨ̂ mâŋgyɛ̀ wa mə à lɛ njwe mûmbâŋnə̀ wa aà. 14Lâ bɨ fa mɨ̀bà mɨ maghoo yî ŋ̀wè mi mbaa, màŋgyɛ̀ wa a darə̀ nɨ mu, ŋkhə no ya, ŋ̀ghɛɛ a nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀, a adɨgə yìi mə bɨ lɛ ntswe nɨ̂ ŋ̀ka ŋko'ò yi ghu, a njɨ̌m ɨ̀lòò ji tarə nɨ̀ àtɨɨ̀. 15No ya ɨ tɨgə̀ ǹswi'i ŋkì a ntsǔ yu tsi'ì tsǒ ŋ̀kì mɨyaa, ɨ jwu'ù ǹyoŋə nɨ a ŋkoŋsə màŋgyɛ̀ wâ. 16Lâ ǹsyɛ ɨ̀ lɛ nzì a ŋkwɛtə màŋgyɛ̀ wa, ŋ̀ŋa'a ntsû yi, m̀mi ŋkì mɨ̀yaa wa mə ǹdə̂fɔ̀ wa à lɛ sɨ swì'i a ntsǔ yu aà. 17Ǹdə̂fɔ̀ wa à lɛ ntɨgə nlwisə ntɔŋ a nu màŋgyɛ̀ wa, ǹlǒ ŋghɛ̀ɛ̀ yi, ǹtɨgə mma'a nɨ̂ ǹtsò a nɨ̂ àbùgə ŋgwɛ̀'ɛ̀ màŋgyɛ̀ wâ, a nu bo bìi mə bɨ lə̀ə ndɨ'ɨ Nwî ŋ̀kɨɨ nswoŋə nɨ̂ ànnù a ŋgaa Yesu. [ 18À lɛ ntɨgə ŋghɛɛ ntəə yi a nɨ̂ àwàŋ a mbɛ̀ɛ̀ ŋ̀kì mɨyaa.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\