Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 13

1Mə̀ yə nàà mɨtsə'ə ɨ fɛ'ɛ a nɨ mûm ŋ̀kì mɨyaa, ǹtswe nɨ̂ mɨ̀ndɔŋ mi nɨghum nɨ̀ ɨ̀tu ji sàmbaa, ɨ̀tsə̀'ətu nɨfɔ̀ jî kə̀gə̀ ji nɨghum ɨ tswê a atu mɨ̀ndɔ̂ŋ mi mya, ɨ̀kǔm mbə̀gɨ̀tə̀ ɨ tswê wa nɨ̂ ɨ̀tû ji jyâ. 2Nàà mɨ̀tsɛ'ɛ ya mə mə̀ lɛ nyə aa ɨ̀ lɛ mbə tsi'ì tsǒ takurə̀, mɨ̀kòrə̂ mi bə tsǒ mì bu'umbɛ̀ɛ̀, ǹtsǔ yi bə tsi'ì tsǒ yì naàŋgyɛ̀. Ǹdə̂fɔ̀ wa a fa mɨ̀dà'â mi bo bɨ̀ àbə̀rə̂ yi bo bɨ̀ àdà'â yi yî wè a mbo nàà yâ. 3Àtû yì yî mɔ'ɔ a tswê nɨ̂ àla'a yìi a finə tsǒ a zwitə naà yâ, a tɨ bə aa boŋ àlà'à ya mə a lɛ mbə zwitə yi aa a yòò mə̂. Ànnù a gha'a bə̀ bɨ̀tsɨ̀m a atu nsyɛ, bɨ tɨgə̀ ǹyoŋ naà yâ. 4Bə̀ lɛ mmii ndə̂fɔ̀ wa nloŋ mə à lɛ mfa ada'â yi ya a mbo nàà ya aà. Bo lɛ ŋkɨ ntɨgə mmii nɨ̂ naà mɨ̀tsɛ'ɛ ya nswoŋə nɨ mə, “Ŋù yìi mə à bə tsi'ì tsǒ nàà mɨ̀tsɛ'ɛ yù aa à nɨ̂ wò aa ɛ? Kə̀ m̀bə bô wò kɨ̂ ǹto aa ɛ? 5Bɨ lɛ mfa ntsù a mbo nàà ya mə à ka mfi'isə mɨghàà mɨ kɨ̂ntə̀rə̀ bo mɨ̀ghàà mɨ mbə̀gɨ̀tə̀. Bɨ fâ àdà'à ghu mbo mə tâ à ghɨrə annù yìi à kɔ̀ŋə aa a njɨ̌m bɨ̀sàŋ mɨghum mi nɨkwà ǹtsò baà. 6Ɨ̀ lɛ ŋŋa'a ntsù yi mbəgɨtə Nwî ghu, m̀bəgɨtə nɨ̂ ɨkùmə̂ yi, nɨ̂ àdɨ̀gə̀ yìi mə à tswe ghu aa, mə la bə mə, bo bɨ̀ bə̀ bɨ tsɨ̀m bìi mə bɨ tswe a aburə aà. 7Bɨ lɛ ŋkɨ mfa ada'a ghu mbo mə tâ à ma'a bə̂ bɨ Nwî nɨ̂ ǹtsò ŋ̀gha'a waa. Bɨ lɛ mfa ada'à ma yû ghu mbo a atû ɨ̀tsə̂ tsɨ̀m, bo bɨ̀ a atu ŋ̀gwɛ̀'ɛ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m, nɨ mɨ̀ghàà mɨ tsɨ̀m nɨ̂ ɨ̀toò tsɨ̀mə̀. 8Bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m bìi bɨ tswe fàa atu nsyɛ aa ka tɨgə mmii nii, là'à bə̂ bya mə, ǹlɔgɨnə a nlɔ̀gɨ̀nə̂ m̀bi ka bɨ lɛɛ̀ ŋ̀kɨ'ɨ̀ mɨkûm myaa wa mûm àŋwà'ànə ntswêntɨ̀ɨ̀ Mû M̀bînjə̀rə̀ wa mə bɨ lɛ ŋwà aa ŋwà'ànə̀ aà. 9Ŋù yìi à tswe nɨ̂ àtôŋnə̀ aa tâ à yu'u: 10Ŋù yìi mə bɨ tswe nɨ̀ ǹtswâ yi nɨ̂ àbù'u ntsò aa, baa tswa yi nɨ̂ àbù'u ntsò ɨ ghɛ̀ɛ̀ nɨ ghu; ŋù ǹtsɨ̀m yìi bə tswe nɨ̀ ǹzwitə yi nɨ munwî ǹtsò aa, baa yǐ kɨɨ zwitə yi nɨ munwî ǹtsò. Ma yû a lɔɔ̀ nɨ̂ ànnǔ mbii ŋgɨ'ɨ bo bɨ̀ àbìintɨɨ a mbo bə̀ bɨ Nwî 11Mə̀ bû ǹyə naà mɨ̀tsɛ'ɛ yî mɔ̀'ɔ ɨ fɛ'ɛ̀ a nsyɛ, ǹtswe nɨ mɨ̀ndɔŋ mi mbaa tsi'ì tsǒ mû m̀bîjə̀rə̀, ŋ̀ghaa tsi'ì tsǒ ǹdə̂fɔ̀. 12Ɨ̀ lɛ ntɨgə nlɔgə ada'a naà mɨ̀tsɛ'ɛ yì m̀bìì ya tsɨ̀m mbu'utə nɨ̂ m̀bi ghu ghu nsî. Ŋ̀ghɨrə nɨ mə tâ ǹsyɛ bo bɨ̀ bə̀ bìi bɨ tswe ghu aa tâ baa mmii naà yî m̀bìì ya mə àlà'à ya yìi mə a lɛ mbə zwitə yi aa, â yòò mə̂ aà. 13Ɨ ghɨ̀rə̂ nɨ̀ ɨ̀lènsə ɨnnù jî wè, ŋ̀ghɨrə mɔ'ɔ ɨ lô nɨ aburə nsɨgə nɨ ansi bə̀. 14Ǹyoŋ a njɨ̌m ɨlènsə ɨnnù jya mə bɨ lɛ mmà'àtə̀ mə à ka mfa'a a nsi nàà mɨ̀tsɛ'ɛ ya aa, ɨ tɨgə̀ m̀bwe'esə nɨ̂ bə̀ bìi bɨ lɛ ntswe fàa nsyɛ aa, ǹswoŋ a mbo bo mə tâ bo naŋsə fɨ̂ŋkobə fɨ naà mɨtsɛ'ɛ ya mə bɨ lɛ nləənsə nɨ munwî ǹtsò ɨ kɨ̂ m̀burə kɨ tswe ntɨ̀ɨ̀ aà. 15Bɨ lɛ ŋkɨ ma'atə mə tâ à zwi mfə'ə a nu fɨkobə fɨ naà mɨ̀tsɛ'ɛ yì m̀bìì ya a ŋghɨ̀rə mə fɨ̀ ka ŋghaa tǎ kɨ ghɨ̀rə tâ bɨ̀ zwitə bə̀ bya bìi mə bɨ tuu mmii fɨ̂ŋkobə fɨ naà mɨ̀tsɛ'ɛ fya aà. 16Fɨ lɛ ntɨgə ŋkɨ ŋghɨrə bə̂ bɨ tsɨ̀m, bì kə̀gə bo bɨ̀ bì wè, bìi nɨ ŋgǎŋkabə bo bɨ̀ ŋ̀gàŋâfum, bìi mə à nɨ bə̂ atu bo bo bɨ̀ ɨ̀bù'ù, mə tâ bɨ̀ wenə waa a abô mà'à kə̀ a nɨjɛnə nɨ nsî, 17tǎ ghɨ̀rə mə kaa m̀bə ŋù à wa'ǎ ayoo yuu, kə̀ ŋ̀kɨ mfee ayoo tɨ ghə̂ à tswe nɨ̀ à wen mà ya, mə à nɨ ɨkum naà mɨ̀tsɛ'ɛ wa kə̀ numba ɨ̀kǔm yì aà. 18Ma yû a lɔɔ̀ nɨ̀ mɨ̀tsyɛ̀. A bɔŋ mə tâ ŋù yìi a yu'u nɨ̂ ànnù àtû yi a laà ghu aa, tâ à lɔɔ numba nàà mɨ̀tsɛ'ɛ mà ghû. Wa à nɨ numba ŋùmɨ̀sɔ̀ŋə̀. Numba yì à nɨ ŋ̀khɨ̀ ji nto'o nɨ mɨ̀ghum mi nto'o ǹtsò ǹto'o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\