Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 14

1Mə̀ bû ŋ̀ghə̀ə kɨ yə, ǹyə a Mû M̀bînjə̀rə̀ wa a təə a atu nta'a Zion, bə̌ ntsù'u ŋkhɨ̀ yî fùùrə̀ nɨ mɨ̀ghum mi nɨkwà ǹtsò ji nɨkwà tswê bo bo, bìi mə bɨ lɛ ŋŋwà'ànə ɨkum Mû M̀bî ǹjə̀rə̀ wa nɨ̀ yì Taà yì a nɨjɛnə nsi bo aà. 2Mə̀ yu'ù ǹjì ŋù ɨ lo a aburə ŋghaa njù'ù tsǒ mɨ̀ŋkì mî ghà'àtə̀, kə̀ m̀bə̀ŋ yìi ɨ kùmə̀ nɨ̂ tɨ̀ɨ̀ aà. Ǹjì ya mə mə̀ lɛ nyu'u aa, ɨ̀ lɛ mbə aa tsǒ bə̌ bu'u mɨloŋ mɨ àŋààntə̀ mî ghà'àtə̀, 3bo yəə̀ nɨ̀ ɨ̀kòò yî fii fya nsî àbə̀rə̀, nɨ a nsi njoo jya mə ɨ tswe ntɨ̀ɨ̀ ji nɨkwà aa nɨ a nsi bɨ̀lɨɨ byâ. A lɛ ŋkɨ nzi tsi'ì bə̀ ma bya ntsù'u ŋkhɨ̀ yî fùùrə̀ nɨ mɨ̀ghum mi nɨkwà ǹtsò ji nɨkwà mə Nwì à lɛ ntsu'u atû yaa fàa mbi aa, ǹzi a nyəgə̂ ɨ̀kòò wâ. 4Bə̀ ma bya àa m̀bâŋnə̀ jìi mə ɨ lɛ nlə̀ə̀ mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nû myaa mɨ laa kaa ŋwa'à sɨ̀ŋ nɨ̂ ànnǔ jɨrə̀ bo bɨ̀ bàŋgyɛ̀ aà. Kaa bo lɛɛ̀ ŋ̀wa'à mâŋgyɛ̀ zî. Àa bo ma bû mə bo yòŋə̀ Mû M̀bînjə̀rə̀ wa ɨdɨgə tsɨ̀m jìi a ghɛ̀ɛ̀ ghu aà. Bə̀ ma bû àa bìi mə Nwì à tsù'u atû yaa a tɨtɨ̀ɨ bə̀ faa mbi ǹlɔgə waa tsǒ mɨ̀jɨ mi mbìì mìi bɨ fu'u mfa a mbo yu bo Mû M̀bînjə̀rə̀ wa aà. 5Kaa àbaŋnənnù a lɛɛ̀ ŋ̀wa'ǎ ntsǔ bo fɛ'ɛ̀, kaa bo wa'à nɨ̂ àlɔ̀'ɔ̀ tswê. 6Mə̀ bû ǹyə angel yî mɔ̀'ɔ a darə̀ nɨ a ndəŋ a nji'ì nɨ̀kàŋ ŋkɛ'ɛnə nɨ̂ ŋ̀kɨ̀ɨ̀ yî sɨgɨ̀nə̀ yìi ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aa a mbo bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ ntswe a atu nsyɛ aa- a mbo ɨ̀toò tsɨ̀m, nɨ̂ ɨ̀tsə, nɨ mɨ̀ghàà mɨ tsɨ̀m, nɨ ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m; 7ǹswoŋə nɨ̂ ǹjì yî ǹtɨ̀ɨ̀ mə, “Nɨ̀ ka mbɔ'ɔ Nwî ŋ̀kɨɨ mfa nɨ nɨ̀gha'a ghu mbo, ǹloŋ mə nòò ǹtsɔ̀'ɔ̀tə mɨ̀sa'a yì à zì mə̂; nɨ̀ ka mmii yu wa mə à lɛ nnaŋsə aburə bô ǹsyɛ, nɨ̂ ŋ̀kì mɨyaa, nɨ bɨ̀ naŋəbɨrə̀ aà.” 8Angel yî mɔ̀'ɔ, yìi à ywe'e bi baa, a yôŋ, ǹswoŋə nɨ mə, “À wò mə̂, Babylon ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a yì ŋ̀wè ya a wò mə̂. À lɛ ŋghɨrə ŋgwɛ̀'ɛ̀ mu ŋù ǹtsɨ̀m ɨ baanə̀ mɨlù'ù mî tɨ̀ɨ̀ mɨ annǔ atsùùrə yi yâ. 9Angel yî mɔ̀'ɔ, yìi mə à ywe'e bi tarə aa, a yoŋə̀ waa, ǹswoŋə nɨ̂ ǹjì yî ǹtɨ̀ɨ̀ mə, “Ŋù tsù yìi mə à mìi naà mɨ̀tsɛ'ɛ ya, kə̀ fɨ̂ŋkobə̀ fi fya aa, kə̀ mə à bìi ŋkwɛrə awenə̀ yi ya a nɨjɛnə nsi yu kə̀ a abo yu aa, 10yumbɔŋ, àa kɨɨ no mɨlù'ù mɨ alwintɔŋə Nwî mya, mə Nwì à nɨ̀ŋ mə̂ tsi'ì tɨ̀ fɔrə wa mûm ǹdɔ̂ŋ àlwintɔŋ yu aa, tâ bɨ̀ tɨgə ndɨ ŋgɨ'ɨ ghu nu nɨ mɔ'ɔ, bo sulphur a nsi baangel bɨ Nwî bìi mə bɨ laa aa bo bɨ̀ a nsi Mû M̀bînjə̀rə̀ wâ. 11Fɨlɨ fɨ mɔ'ɔ fɨ kɔ'ɔ wa adɨgə mə bɨ dɨ'ɨ waa ghu aa ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ tsɨ̀m. Bo ma bû mə bo lɛ mmii naà mɨ̀tsɛ'ɛ ya bo fɨ̀ŋkobə̀ fi fya aa, bo bɨ̀ ŋù ǹtsɨ̀m yìi à kwɛ̀rə awenə ɨkumə̀ yi ya aa, kaa bo sɨ nɨ̂ àfwɛtə̀ tswê, a asi'inə̀ kə̀ nɨ̂tugə̀.” 12Ma yû a lɔɔ̀ nɨ̂ ànnǔ mbii ŋgɨ'ɨ a mbo bə̀ bɨ Nwî, là'à bə̀ bya bìi mə bɨ lə̀ə ndɨ'ɨ Nwî, ŋ̀kɨ nnɨŋ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa a nu Yesu aà. 13Mə̀ bû ǹyu'u ǹjì yî mɔ̀'ɔ ɨ lô a aburə nswoŋə nɨ mə, “Ŋwà'ànə̀ yuà ànnù, m̀bɔɔnə a mbo bə̀ bìi mə bɨ kwo a mûm m̀bo Mmà'àmbi, nlɔ̀gɨ̀nə̀ tsɨ̂tsɔ̀ŋ aà.” Àzwì a kwi'i mə, “M̀bɔɔnə tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋə̀, ta tâ bo tɨgə ŋka mɨ̀ɨ̀ntə a nɨ̂ ànwùgɨ̀nə̂ yaa, ǹloŋ mə mɨ̀ghɨ̀rɨ̀nə̀ mɨ ɨnnù myaa yòŋə̀ waa aà!” 14Mə̀ ghə̀ə bǔ kɨ yə, nyə mbà'à yì m̀fù'ù, ŋù yì mɔ̀'ɔ a tswê ghu tsi'ì tsǒ Mu ŋù, àtsə̀'ətu nɨfɔ̀ gold a tswê ghu atu, munwî ǹsyə mɨ̀sàŋ yî ǹtsə̀'ə̀ a kɨ̂ ǹtswe ghu bô. 15Angel yî mɔ̀'ɔ a fɛ'ɛ̀ a mûm ǹdâmà'anwì, ǹswoŋə nɨ a mbo ŋû wa mə à lɛ ntswe wa mûm m̀bà'à aa nɨ̀ ǹjì yî ǹtɨ̀ɨ̀ mə, “Lɔ̀gə a munwî ǹsyə mɨ̀sàŋ ghò wa ŋka nsyə ghu, ǹloŋ mə nòò ǹsyə mɨ̀sàŋ à kù'ù mə̂, ǹloŋ mə mɨ̀jɨ mìi bɨ tswe nɨ̀ m̀fù'u fàa atu nsyɛ aa, mɨ nàŋsə mə̂ ǹtɨɨ.” 16Yu wa yìi mə à lɛ ntswe wa mûm m̀bà'à aa a tɨgə̀ ŋ̀ghusə munwî yì wa a atu nsyɛ, mfu'u mɨjɨ myâ. 17Angel yî mɔ̀'ɔ a bû m̀fɛ'ɛ wa mûm ǹdâmà'anwì ya a aburə, ŋ̀kɨ ntugɨtə munwi ǹsyə mɨ̀sàŋ yî ǹtsə̀'ə̀. 18Angel yî mɔ̀'ɔ a fɛ'ɛ̀ wa adɨgə nɨkentə nɨ mɔ'ɔ nɨ mmà'anwì, ǹtswe nɨ̂ àda'a a nlentə mɔ'ɔ nɨkentə nɨ mɔ'ɔ nɨ mà'anwì aa, ǹswoŋ nɨ̂ ǹjì yî ǹtɨ̀ɨ̀ a mbo angel wa mə à lɛ ntugɨtə munwî ǹsyə mɨ̀sàŋ wa mə à lɛ ntsə'ə aa mə, “Lɔ̀gə a munwî ǹsyə mɨ̀sàŋ yì ǹtsə̀'ə̂ ghò wa ǹsyə ajuŋə mɨ̂ntà mɨ ati mɨlù'ù mìi mɨ tswe a atu nsyɛ aa ghu, ǹloŋ mə mɨ̀ntà myâ bàŋ mə̂.” 19Angel wa a tɨgə̀ ŋ̀ghusə munwî yì wa a atu nsyɛ, ŋghotə mɨ̂ntà mɨ ati mɨlù'ù mya ghu ntɨgə ŋkwetə fyâ nɨgho nî wè nɨ nnɨ̌ŋ mɨlù'ù mɨ alwintɔŋə Nwî; 20bɨ tɨgə̀ ǹnɨŋ nɨ mɨlù'ù mya, a abɛɛ a njɨ̀m ŋ̀kyâ njɔ̀'ɔ̀ àla'a yâ. Àləə a tɨgə̀ ŋ̀koŋə mfɛ'ɛ wâ nɨgho, ŋ̀ŋɛnə ŋkɔ'ɔ nywe'e tsǒ atsaŋə ntɔŋ ləŋə, nsa'a mbə tso bɨ̀kilo metre ŋkhɨ̀ ji baa nɨ̀ mɨ̀ghum mi bù'u ntsò ji nto'o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\