Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 15

1Mə̀ tɨgə̀ ǹyə alènsə annù yì wè a aburə, baangel bi sàmbaa bɨ tugɨtə̀ mɨ̀ghɔ̀ɔ̀ mɨ ŋkwǒŋ bə̀ mi sàmbaà, ma mû a bə mî ǹlwì'ì ǹjɨ̀m ǹloŋ mə ma mû lɛ ŋghɨrə mə tâ àlwintɔŋə Nwî tâ kɛntə. 2Mə̀ tɨgə̀ nyə ŋkɨ̀ mɨyaa ŋkè'è, mɔ'ɔ ɨ fɔrənə̀ ghu, mə̀ yə bə̀ bya mə bɨ lɛ ma'a ntsya naà mɨ̀tsɛ'ɛ ya, nɨ fɨ̀kobə̀ fi fya, a bə nàà ya mə ɨ̀kùmə̂ yi nɨ bə numba aa, bɨ təə wa mbɛ̀ɛ ŋkì mɨyaa ŋkè'è ǹtugɨtə mɨloŋ nî ŋààntə̀ mə Nwî à fa a mbo bo. 3Bo lɛ sɨ yəə nɨ̂ ɨ̀kòo Moses ŋ̀gàŋàfà'a Nwì, ŋkɨɨ nyəə nɨ̂ ɨ̀kòo Mû M̀bînjə̀rə̀ wa, ǹswoŋə nɨ mə, “Ɨ̀nnù jìi mə wò M̀mà'àmbî Nwìŋgɔ̀ŋ M̀bu'utə̀mbi o ghɨ̀rə̀ aa, à nɨ ɨnnù jî wè, m̀bə ɨnnǔntsyâmbo, mbə ɨ̀nnù jî tsìnə̀, m̀bə ɨnnù nɨ̂ŋkoŋ ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̂ tsɨ̀mə̀, mba Mfɔ̀ ǹgù'u ŋgu'u! 4Mmà'àmbi, ŋù yìi mə kaa mbə wa'à gho ka mbɔ'ɔ, ŋgha'asə nɨ̂ ɨ̀kǔmə̂ gho aa, à nɨ̂ wò aa ɛ? À nɨ tsi'ì wò mə ò laa mmàŋsə̀. Ɨ̀toò tsɨ̀m ɨ ka yǐ zǐ kɨ gha'asə nòô ǹloŋ mə ɨ̀tsinə ɨnnû jo bɨ ghɨ̀rə̀ mə̂ ɨ fɛ'ɛ̀ ǹlaa aà. 5Ma ya ghə̀ mə̂ kɨ tsyǎ, mə̀ yə̂ ǹdâmà'anwì, là'a Adɨgə yî Ǹlaa màŋsə̀ ya a mûm ntǎŋ ŋghotə, a ŋa'anə̀ a aburə. 6Baangel bi sàmbaa bɨ fɛ'ɛ̀ wa mûm ntǎŋghotə, ŋ̀wɛ̀'ɛ ɨtsə̀'ə̀ jî fù'ù jìi tsɛ̀ɛ̀ŋkə, ŋ̀wɛ'ɛ mɨkò mɨ gold a mɨgǒ bo, ǹtugɨtə mɨghɔ̀ɔ̀ mɨ ŋkwǒŋ bə̀ mi sàmbaa a mbo bo. 7Ayoo ya mə a twe ntɨ̀ɨ̀ aa yì fùùrə̀ a tɨ tɨ̀ɨ jya ji nɨkwà, a fa ɨ̀kaŋə gold ji sàmbaa, jìi ɨ lɛ nluu nɨ̂ àlwintɔŋə Nwî yìi mə à tswentɨ̀ɨ̀ ǹlwi'i nɨ̂ŋkoŋ aa, a mbo baangel bya bi sàmbaà. 8Àdɨ̀gə̀ yî Ǹlàà maŋsə ya ɨ lɛ ntɨgə nluu nɨ fɨ̀lɨ fìi fɨ lɛ sɨ fɛ̀'ɛ a mum nɨ̀gha'a nɨ Nwî bo bɨ̀ a mum mɨ̀dà'a yu. Kaa ŋù a wa'à àjàŋə mə mbə yu kuu wa mûm Adɨ̀gə̀ yî Ǹlàà maŋsə ya zî, ǹywe'e a noò yìi mə mɨ̀ghɔ̀ɔ̀ mɨ ŋkwǒŋ bə̀ mya mi sàmbaa, a mbo baangel bya bi sàmbaa mɨ mɛ̂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\