Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 16

1Mə̀ yu'u ǹjì ŋù ɨ lô a ndâmà'anwì, a tɔŋnə̀ ǹghaa nɨ̂ tɨ̀ɨ̀ ǹswoŋə nɨ a mbo baangel bya bi sàmbaa mə, “Fɛ̀'ɛ ŋghɛ̀ɛ̂ nɨ̀ ǹswi'i ɨkaŋ àlwintɔŋ Nwî jya ji sàmbaa a atû ǹsyɛ̂. 2Angel yì ǹtyàmbìì à lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹswi'i yìi akaŋ ya a atu nsyɛ, ɨ̀là'a ntsɔ'ɔ jì bɨ jì swèrə̀ ǹswerə ɨ fɛ'ɛ̀ a nu bə̀ bìi mə bɨ lɛ ntswe nɨ̂ àwenə̀ naà mɨ̀tsɛ'ɛ ya a nu bo ŋkɨɨ mmii fɨ̂ŋkobə fi fya, aà. 3Angel yìi mə à ywè'e bi baa a ghɛɛ̀ ǹswi'i yìi akaŋ ya a nɨ̂ ŋ̀kì mɨyaa yî wè ɨ bəŋ ntɨŋə mbəŋ nɨ̂ àləə ŋû yìi à kwo aà, ǹjoò tsɨ̀m jìi ɨ lɛ ntswe ntɨ̀ɨ̀ wa ŋkì mɨyaa yî wè aa ɨ kwokə̀. 4Angel yìi mə à ywè'e bi tarə aa, a ghɛɛ̀ ǹswi'i yìi akaŋ ya a mɨ̀ŋkɨ̀ mɨ mɨyaa bo bɨ̀ a nɨ bɨ̀naŋəbɨrə̀ bɨ bəŋkə̀ ǹtɨgə aləə̀. 5Mə̀ yu'u angel wa yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lə̀ə mə àa nlentə ŋkì aa a swoŋ mə, “Wa ǹjò jû jìi mə o nɨŋə a nu bo aa ɨ ku'unə̀, wò wa mə ò tswe, mə ò lɛ ŋkɨ ntswe aa, mbə yu wa yìi mə à làa màŋsə̀ aà. 6Ǹloŋ mə bə̀ lɛ nsaansə aləə bə̂ bɨ Nwî bo bɨ̀ à yi ŋgǎŋntoo Nwî, ò kɨ̀ mə̂ m̀fa aləə a mbo bo mə tâ bo no. Àâ ŋ̀gɨ'ɨ yìi ɨ̀ kù'ùnə a mbo bo aà. 7Mə̀ yu'u ǹjì ɨ lô a nɨkentə nɨ mɔ'ɔ nɨ mà'anwì ǹyə'ə nswoŋə nɨ mə “Ɨ̀ɨ̀ŋə Mmà'àmbî Ǹwìŋgɔ̀ŋ M̀bu'utə̀mbî, wa ǹjò jya ku'unə a annù nɨ̂ŋkoŋ.” 8Angel yìi à ywe'e bi nɨkwà a ghɛ'ɛ̀ ǹswi'i yìi akaŋ ya a ntsù nɨ̂nòò, Nwì a ma'àtə̀ mə tâ nòò à tɔɔ bə̂ nɨ mɔ'ɔ. 9Nòò à lɛ ntɨgə nloo nɨ mânjì yìi à swèrə̀ aà, ǹtɔɔ bə̂, bo tɨgə̀ m̀bəgɨtə ɨkum Nwî mə à tswe nɨ mɨ̀dà'à a atû ɨ̀ghɔ̀ɔ̀ ma jû aà, ŋ̀kaa ŋkɨ'ɨ̀ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa bəŋkə̀ ŋ̀gha'asə Nwî. 10Angel yìi mə à ywè'e bi ntaà, a ghɛɛ̀ ǹswi'i yìi akaŋ ya a nɨ̂ àbə̀rə̀ naà mɨtsɛ'ɛ ya, ala'a yi ya yìi à lɛ sɨ bu'utə aa a bəŋ a tɨgə̀ ntswe a mûm m̀fìî ɨ̀dɨ̀gə̀. Bə̀ tɨgə̀ ǹtsaa nɨ̂ ɨ̀ləə̀ jyaa nloŋ ŋgɨ'ɨ ya mə bo lɛ sɨ yə aà. 11Ŋ̀kɨɨ ntɨgə mbəgɨtə nɨ̂ Nwîŋgɔ̀ŋ a aburə nloŋə nyaŋə bo bɨ̀ ɨ̀là'a ntsɔ'ɔ jya, lâ kaa ŋkɨ'ɨ ɨbɨ yìi bo lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ aa mà'àtə̀. 12Angel yìi mə à ywè'e bi nto'o aa a ghɛɛ̀ ǹswi'i yìi akaŋ ya a nɨ̂ ŋ̀kì Euphrates yî wè aà. Ŋ̀kì ɨ tɨgə̀ ǹyoo ghu tsɨ̀m, a ntaŋtə mânjì a mbo bɨ̀fɔ̀ bìi mə bɨ lǒ a mbɨ̂ ǹsa'a nòò aà. 13Mə̀ yə ɨ̀zwì jî swèrə̀ ji tarə, ɨ kərə̀ tsǒ mɨ̀njɔɔ, mɨfɛ'ɛ̀ nɨ a ntsǔ ndə̂fɔ̀ wa bo bɨ̀ a ntsǔ nàà mɨ̀tsɛ'ɛ ya, nɨ a ntsǔ ŋgǎŋntoo mbwe'esə̀. 14Ma jû a bə ɨ̀zwì demon jya mə ɨ ghɨ̀rə ɨnnù jî yɛ̌yɛrə aà. Ɨ̀zwì ma jû ɨ fɛ'ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ a mbo bɨ̀fɔ̀ bî fàa mbi bɨ̀tsɨ̀m mə bɨ ghotə waa tâ bo taŋtə ntsò, ǹyi mà'à wa njwi yì ŋ̀wě Nwìŋgɔ̀ŋ m̀bu'utə̀mbî. 15(“Yə̂, wa mə zǐ tsi'ì tsǒ ǹyə̀rə, m̀bɔɔnə a mbo ŋù yìi mə à tswe nɨkərə̀, ǹtswe nɨ̂ ɨ̀tsə̀'ə̂ ji aa, ta tâ à wa'à ghɨ̀rə̀ ŋ̀ka ŋkarə nswèrə̀ ǹswèrə̀ ǹdɨrɨsə nɨ̂ àtû yi.”) 16Ɨ̀zwì jya ɨ tɨgə̀ ŋ̀ghotə bɨ̂fɔ̀ bya wa adɨgə mə bɨ twoŋə a nɨ nɨ̀ghàà nɨ baHeber nɨ Armageddon aà. 17Angel yìi mə à ywè'e bi sàmbaa aa, a ghɛɛ̀ ǹswi'i yìi akaŋ ya a mfə'ə, mə̀ yu'ù ǹjì yî ǹtɨ̀ɨ̀ ɨ fɛ'ɛ̀ a ndâmà'anwì, a nɨ̂ àbə̀rə̀ ya nswoŋə nɨ mə, “Wa bɨ ghɨ̀rə̀ mə̂!” 18M̀bə̀ŋ ɨ̀ lɛ sɨ tɨgə ŋwa'akə, ǹjì ɨ koò, m̀bə̀ŋ ɨ kumə̀, ǹsyɛ ɨ tsɨgɨ̀nə̀ a nɨ mânjì yìi kaa bɨ lɛɛ̀ ŋkɨ'ɨ̀ yə, ǹlɔgɨnə a ajàŋə mə bə̀ lɛ ntswe fàa atu nsyɛ aà, ǹsyɛ̂ ɨ̀ lɛ ntsɨ̀gɨ̀nə̀ a nɨ mânjì yî ǹtɨ̀ɨ̀. 19Ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a yì ŋ̀wè ya ɨ yâtə̀ ɨtɨɨ ji tarə. Ǹjɔ̀'ɔ ɨla'a ɨtoo ɨ wokə̀. Nwì a wa'atə̀ ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a yì ŋ̀wè, Babylon, ŋ̀ghɨrə mə tâ à kyɛsə ndɔ̂ŋ mɨ̀lù'ù mɨ alwintɔŋ yì yî ǹswèrə̀ ǹswerè yâ. 20Bɨ̀kɨ̀ŋkì bɨ tsɨ̀m bɨ ghɛɛ mbwɛkə̀, mɨ̀nta'a mì wè mɨ tsɨ̀m kɨ̂ m̀bwɛkə. 21Mɨ̀wɛ̀ɛ̀ mɨ mbə̀ŋ mî wè mî dɨ̀rə̀ ǹdɨrə, mbə tsǒ bɨ̀kilò mɨghum mi ntaà, mɨ lô a aburə ŋwo nyɨgə bə̂, bo tɨgə̀ m̀bəgɨtə Nwî ǹloŋə aghɔ̀ɔ̀ mɨwɛ̀ɛ̀ ma yâ. Àghɔ̀ɔ̀ ma ya a lɛ mburə nswerə aà swèrə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\