Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 17

1Angel wa yì mɔ̀'ɔ a tɨtɨ̀ɨ baangel bya bi sàmbaa mɨ bɨ lɛ ntugɨtə ɨkaŋ jya ji sàmbaa aa, a zî a mbɛ̀ɛ mə̀ ǹswoŋ mə, “Zǐ! Mə̀ aa dɨ'ɨ njo yìi mə ɨ̀ ka kuu a nû ǹtɨ̀ɨ̀ àkwàrə̀ ya mə à tswe a atu mɨ̂ŋki mî ghà'àtə̀ aà, 2là'a akwàrə̀ ya mə bɨ̀fɔ̀ bɨ mbi bù jɨ akwàrə̀ bo bo aà. Bə̀ bɨ mbi bù bɨ bàànə̀ mə̂ nɨ mɨ̀lù'ù mɨ akwàrə̀ ma yâ. 3A tɨgə̂ ǹlɔgə a gha a mûm Àzwì, bì'i yu ghɛɛ̀ a nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀, mə̀ yə̂ mâŋgyɛ̀ a kɔ'ɔ a atu nàà mɨ̀tsɛ'ɛ ɨ ghə'ə̀ boò, ǹluu nɨ mɨ̀kùm mɨ mbəgɨ̀tə Nwì a nu yu. Ǹtswe nɨ ɨtu ji sàmbaa nɨ̀ mɨ̀ndɔŋ mi nɨghumə̀. 4Màŋgyɛ̀ wa à lɛ ŋwɛ'ɛ ɨtsə̀'ə̀ jî bàgɨtə jǐ atɨ̀ndùù bo jì ghə̀'ə̀ boò, ŋ̀wɛ'ɛ nû yìi nɨ̂ ǹjoo jìi bɨ naŋsə nɨ̂ àtɨ̀ɨ̀ gold, nɨ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ atɨ̀ndùù, nɨ̂ ǹjoo atɨ̀ndùù. À lɛ ntugɨtə ndɔ̂ŋ gold a abo yu, ɨ luu nɨ̀ ɨ̀nnù jî swèrə̀ bo bɨ̀ ɨ̀fɨfwɛ ɨnnù jìi ɨ lo wa a nɨ̂ ànnǔ njɨ̂ àkwàrə yu. 5Bɨ ŋwà'ànə̀ ɨ̀kùm yìi ɨ lɛ ntswe nɨ̂ ǹji'ì ànnǔ alɔ̀'ɔ̀sə̀ aa ghu nɨjɛnə nsi mə, “Babylon yî ŋ̀wè, ǹdè bɨ̀ ɨ̀kwàrə̀ bo bɨ̀ yì ɨ̀nnù jî swèrə̀ fàa nsyɛ̂.” 6Mə̀ yə̂ mâŋgyɛ̀ wa a baanə̀ nɨ̂ àləə bə̂ bɨ Nwî, bo bɨ̀ nɨ̂ àləə bə̂ bìi mə bɨ lɛ nzwitə nloŋ mə bɨ lɛ sɨ swoŋə annǔ Yesu aà. Nòò yìi mə mə̀ lɛ nyə mâŋgyɛ̀ waa, ànnù naŋsə̀ ǹtsya ghâ. 7Lâ angel wa a betə̀ gha mə, “Ànnù a tsya a gho aa a ya aa ɛ? Wa mə̀ ka swoŋə annǔ alɔ̀'ɔ̀sə̀ yìi mə a tswe nloŋə mâŋgyɛ̀ ghû, mə nàà mɨ̀tsɛ'ɛ yù mə ɨ̀ tswe nɨ̂ ɨ̀tu ji sàmbaa nɨ mɨ̀ndɔŋ mi nɨghum ɨ̀ bè'è aà. 8Wa nàà mɨ̀tsɛ'ɛ yû mə ò yə aa, ɨ̀ lɛ ntswe ntɨ̀ɨ̀ a noò mɔ̀'ɔ̂. La kaa ɨ̀ sɨ ntɨ̀ɨ̀ bû ǹtswe. Ɨ̀ ka fɛ̀'ɛ wa mûm àtaa yì tsò ǹtso ya, ɨ ghɛ̀ɛ tâ bɨ̀ ta ŋgɨ'ɨ ghu nu.Bə̀ bìi bɨ tswe fàa a atu nsyɛ, bìi mə kaa bɨ lɛ ŋkɨ'ɨ̀ mɨkûm myaa wa mûm àŋwà'ànə ntswêntɨ̀ɨ̀ ŋwa'ànə̀, a noò mə Nwì à lɛ nnaŋsə mbi aa, ànnù aa yǐ tsyà waa a nyə nàà mɨ̀tsɛ'ɛ yù, mə ɨ̀ lɛ ntswe ntɨ̀ɨ̀, kaa ŋkɨ'ɨ ntɨ̀ɨ̀ bû ǹtswe, mə ɨ̀ ka yǐ bàŋnə bǔ zì aà. 9Ma yû a lɔɔ̀ nɨ̂ àmɔ̀ɔ̀ntə̀ yìi mə a tswe nɨ̀ mɨ̀tsyɛ̀. Ɨ̀tu jya ji sàmbaa à laa mbə mɨ̂nta'a mìi mə màŋgyɛ̀ ghû à tswe ghu, 10ŋ̀kɨ mbə bɨfɔ̀ bi sàmbaa bìi mə bì bi ntaà wò mə̂. Yì m̀fùùrə̀ à tswè mə̂ ghu, yì m̀fùùrə̀ aa bɔ̌ŋ kɨ zì. À bə zì boŋ à ka tswe aa tsi'ì a nɨ̀ mû àtɨɨ noò. 11A ŋghɛ̀ɛ a nɨ nàà mɨ̀tsɛ'ɛ ya, mə ɨ̀ lɛ ntswe ntɨ̀ɨ̀ a noò mɔ̀'ɔ, lâ kaa ŋwa'a ntɨ̀ɨ̀ bû ǹtswe aa, à bə aa mfɔ̀ yìi à ywe'e bi nɨfwaa aà, à bə aa yì mɔ̀'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bya bi sàmbaà, a ghɛ̀ɛ nii aa mə bɨ̀ ta ŋgɨ'ɨ ghu nû. 12Mɨ̀ndɔŋ mya mi nɨghum mə ò ghɨ̀rə nyə aa, àa bɨ̀fɔ̀ bi nɨghum, bìi kaa bɨ burə tɨ̌ mɨda'a mɨ nɨfɔ̀ kwɛrə̀. Bo ka yǐ kwɛrə mɨda'a mɨ nɨfɔ̀ a ŋgaa yî m̀fùùrə̀ bo bɨ̀ nàà mɨ̀tsɛ'ɛ yâ a nɨ nòò yî m̀fùùrə̀. 13Ma bû bɨ tswe nɨ̀ àmɔ̀ɔ̀ntə̀ yî fùùrə̀, ɨ kɨɨ fa mɨda'â myaa bo bɨ̀ adà'â yaa a mbo nàà mɨ̀tsɛ'ɛ yâ. 14Bo bo ka yǐ mà'a Mû M̀bînjə̀rə̀ wa nɨ̀ ǹtsò tâ Mû m̀bînjə̀rə̀ wa bo bɨ̀ bə̀ bìi mə bɨ tswe bo bo aa, bɨ twoŋə waa, ntsɔ'ɔ waa, bɨ yoŋə̀ nii nɨ̂ ǹtɨɨ̀ waa tsɨ̀mə̀ aa, tâ à bo bə̀ bi ma bû gha'a waa, ǹloŋ mə à laa mbə M̀mà'àmbî bɨ̀ mmà'àmbi, mbə Mfɔ̀ bɨ̀fɔ̀.” 15Angel wa a swoŋ a mbo mə̀ mə, “Mɨ̀ŋkì mya mə ò ghɨ̀rə nyə àkwàrə̀ ya a tswê ghu aa, à aa bə̀, m̀bə nnɔ̀ɔ̀ bə̂, m̀bə ɨtoo ɨtoo, ŋ̀kɨ mbə mɨghàà mɨ ɨla'à. 16Mɨ̀ndɔŋ mya mi nɨghum mə ò ghɨ̀rə nyə aa, bo bɨ̀ nàà mɨ̀tsɛ'ɛ ya ka yǐ bàa akwàrə̀ ya, ɨ kwɛrə njoò tsɨ̀m jìi mə à tswe nɨ ju aa, ɨ tɨgə mà'àtə̀ yi nswèrə̀ ǹswèrə̀, ɨ kurə njyǎ nû yì, ɨ tɔ̀ɔ̀ yi nɨ mɔ'ɔ bwɛsə. 17Ǹloŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ à nɨ̀ŋ mə a mûm ǹtɨɨ bo mə tâ bo ghɨrə annù yìi mə à tàŋtə aa, a ajàŋə mə bo ka tswe nɨ̂ àmɔ̀ɔ̀ntə̀ yî mɔ'ɔ, ɨ fa mɨda'a mɨ nɨfɔ̌ nyaa a mbo nàà mɨ̀tsɛ'ɛ ya, ɨ ywe'e a noò yìi bɨ ka yǐ lwensə nɨghàà nɨ Nwî aà. 18Màŋgyɛ̀ wa mə ò ghɨrə nyə aa, àâ ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a yì ŋ̀wè ya, mə ɨ̀ tswe nɨ mɨ̀dà'à a atu bɨ̀fɔ̀ bî fàa atu nsyɛ aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\