Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 18

1Ma yû a ghə̀ mə kɨ tsyǎ, mə̀ yə angel yî mɔ̀'ɔ a lô a aburə nsɨgə, ǹtswe nɨ̂ àdà'à yî wè, ŋ̀wèènə̂ yì ɨ ke'è ǹsyɛ̂ ǹtsɨ̀m. 2A tɔŋnə̀ ŋ̀ghaa nɨ̂ ǹjì yî ǹtɨ̀ɨ̀ ǹswoŋ mə, “À wò Mə̀! Babylon, ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a yì ŋ̀wè ya à wò mə̂! À tɨ̀gə̀ mə̂ m̀bə aa ndùgə bɨ̀demons, àdɨ̀gə alə̀ə̀ntə ɨzwì jî bɨ̂ ɨ̀tsɨ̀m m̀bə ɨdɨgə alə̀ə̀ntə̀ bɨ̂sɨŋ bî bɨ bɨ̂tsɨ̀m bìi bə̀ baa aà. 3Ǹloŋ mə ɨtoò tsɨ̀m nò mə̂ mɨlù'ù mî tɨ̀ɨ̀ mɨ ŋghɨrə ɨnnǔ atsùùrə̂ mi mya mbaanə. Bɨ̀fɔ̀ bɨ tsɨ̀m fàa nsyɛ bɨ kɨ̂ ŋ̀ghɨrə ɨnnǔ mâghàbə̀ bo bo. Ŋ̀gǎŋntaŋ mɨ̀tàà fàa atu nsyɛ ɨ kɨ̀ mə̂ m̀fu'u ŋkabə yì ŋ̀wè nɨ̂ àfù'u annǔ ǹjɨ̂ àkwàrə̂ yi yâ.” 4Mə̀ bû ǹyu'u njì yî mɔ'ɔ ɨ ghaà a aburə nswoŋə nɨ mə, “Fɛ̀'ɛ̂ nɨ̀ ghuu bə̂ bâ, nɨ̀ ma'atə yi mfɛ'ɛ ghuu; tǎ wa'à lò ŋghɨrə ɨbɨ̂ yi wa yì tsu, tâ Nwì à wa'à lò ŋ̀kɨ nɨŋ njô yì ya a nu bù; 5Ǹloŋ mə bɨ tàŋtə̀ mə ɨbɨ̂ waa ɨ sa'à ŋ̀kɔ'ɔ nywe'e a aburə, Nwì a kɨ̂ ŋ̀wa'atə ɨbɨ̂ yi tsɨ̀m. 6Nɨ̀ kwi'inə annù yìi à lɛ sɨ ghɨ̀rə, ǹtɛ'ɛ ŋkwi'inə ɨbɨ̂ yi ŋgaa ji baà. Nɨŋ mɨlù'ù ghu ndɔ̂ŋə̀, mìi mɨ tɨɨ ntsyàtə mìi mə à lɛ sɨ fa aa, ŋ̀gàà ji baà. 7Tsǒ mə lɛ sɨ ŋee nɨ̂ nû ŋ̀kɨɨ njɨ nɨ̂ m̀bi ntərə aa, kɨ naŋsə mfa ŋgɨ'ɨ bô àjəŋnə̀ ghu mbo tsi'ì maa ajàŋə̀. Ǹloŋ mə à lɛ sɨ swoŋə a mûm ǹtɨɨ yu mə, ‘Mə̀ bə̀ aa m̀fɔ̀ màŋgyɛ̀, ŋ̀ŋaŋnə a abə̀rə mə̀! Kaa mə̀ sɨ̌ ŋkwi'i bə̂, kaa mə̀ aa yǐ wa'à kɨ̀ ŋ̀kɨɨ njəŋnə,’ 8maa ajàŋ, ŋ̀gɨ'ɨ ɨ̀ ka yǐ kuu ghu nu a atû ǹjwi yì m̀fùùrə̀, mbə nɨ̀ghɔ̀ɔ̀ nɨ nzwitə bə̂, nɨ àjəŋnə̀, nɨ̂ ǹjì yî ǹtɨ̀ɨ̀, tâ bɨ̀ kɨ ntɔɔ yi a mɔ'ɔ; ǹloŋ mə Mmà'àmbî Nwìŋgɔ̀ŋ yìi à tsə̀rə̀ mə ɨsa'à yi aa à tswe nɨ mɨ̀dà'à.” 9Bɨ̀fɔ̀ bɨ nsyɛ bù bya bìi mə bɨ lɛ sɨ ghɨ̀rə annǔ mâghàbə̀ bo bo ŋ̀kɨɨ njɨ nɨ̂ m̀bi bo bo aa, ka yǐ kɨ yə̀'ə lə̀rə̀ nɨ̂ àkɨɨ̀ yaa, a noò yìi baa yǐ yə tâ bɨ̀ tɔɔ yi tâ fɨ̀lɨ tɨgə ŋkɔ'ɔ aà; 10baa yǐ tɨgə təə a asa'a agha'a ɨ bɔ'ɔ nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ yì ya, ɨ swoŋə nɨ mə, “Wɛmɛɛ̀! Wɛmɛɛ̀! Wò ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a yì ŋ̀wè, wò ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a Babylon yì ŋ̀wè! Tsi'ì a nɨ mû àtɨɨ noò, bɨ ghɛ̀sə̀ mə̂ ǹnɨŋ njo a nu wò!” 11Ŋ̀gǎŋmɨtaa jî fàa nsyɛ yə̀'ə̀ nɨ̂ Babylon ǹjəŋnə, ǹloŋ mə kaa mbə̂ ŋù à wa'à ayoo mɨtaa ghu bû ŋ̀ghɛɛ nyuu; 12kaa mbə ŋù waa bù ǹyuu, gold, kə̀ silver, ŋgɔ̀'ɔ atɨ̀ndùù, kə̌ njoo atɨ̀ndùù, ɨ̀tsə̀'ə atɨ̀ndùù jî fù'ù jî sɨgɨnə̀ jìi bɨ naŋsə nɨ̂ linen, ɨ̀tsə̀'ə atɨ̀ndùù jî bagɨtə, ɨtsə̀'ə̀ silk nɨ̂ ɨ̀tsə̀'ə̀ jìi ɨ ghə̀'ə̀ boò aà, m̀buu ɨti tsɨ̀m jìi mə ɨ tswe nɨ̂ àyà'à yî sɨgɨ̀nə̀ aa, ǹjoò tsɨ̀m jìi mə bɨ naŋsə nɨ mɨ̀sɔ̀ŋ mɨ nsəə aa, ǹjoò tsɨ̀m jìi bɨ naŋsə nɨ̂ ɨ̀tǐ ɨtɨ̀ndùù aa, njoo jìi mə bɨ naŋsə nɨ̂ àtɨ̀ɨ̀ bronze, iron, nɨ marble, 13ǹjoo jìi ɨ lùmə̀ ǹso'otə tso, cinnamon, ǹjoo aghɔ̀'ɔ̀, njoo jì lùmtə̀, məə̀, frankinsense, mɨ̀lù'ù, mɨ̀ghurə, abaa yìi bɨ naŋsə ŋghɔ̀'ɔ̀, mɨsaŋ, bɨ̀ŋkɔ'ɔ̀ ǹjɨ̀m, nɨ̂ m̀binjə̀rə̀, bɨ̀ləŋə bo bɨ̀ kalɨgə, nɨ̂ ɨ̀bù'ù, bə̀ bìi bɨ tswe ntɨ̀ɨ̀ aà. 14Ŋ̀gàŋmɨtaa jya ɨ swoŋ mə, “Ǹjoo jya tsɨ̀m jìi mə ǹtɨɨ̀ ghu ɨ lɛ sɨ yə̀'ə̀tə̀ aa ɨ khə̀ mə̂ gho ŋghɛ̀ɛ̀ yi, àfù'û yo tsɨ̀m bo bɨ̀ ǹjoo jì sɨ̀gɨ̀nə tsɨ̀m jìi mə o tswòŋə̀ noo ghu mum aa ɨ ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ǹtso, kaa ò ka yǐ wa'à bù ǹyə!” 15Bə̀ bìi mə bɨ lɛ sɨ taŋə mɨtaa nɨ̂ ǹjoo mà jû aa, ǹtswe nɨ̂ àbìì yî ghà'àtə̀ ghu aa, ka tɨgə təə a asà'a agha'a, ɨ bɔ'ɔ nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ ya mə ɨ̀ kuu ghu nu aa, ɨ tɨgə yə̀'ə̀ nɨ̂ tɨ̀ɨ̀ ǹjəŋnə ɨ swoŋə nɨ mə, 16“Wɛmɛɛ̀! Wɛmɛɛ̀! Ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a yì ŋ̀wè ya mə bɨ lɛ ŋwɛ'ɛ nɨ̂ ɨ̀tsə̀'ə atɨ̀ndùù jî fù'ù jî sɨgɨ̀nə̀ jìi bɨ naŋsə nɨ linen, bo bɨ̀ jì bagɨtə nɨ̀ jìi ghə̀'ə̀ boò bɨ tsi'ì nɨ gold, nɨ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ atɨ̀ndùù nɨ̂ m̀bǔm njoo atɨ̀ndùù aà! 17Tsi'ì a nɨ mû àtɨɨ noò bɨ ghɛ̀sə̀ mə̂ m̀bwɛsə afù'ù mà yû tsɨ̀mə̀.” Ɨ̀tu ŋgǎŋntiì ɨ̀baŋ, bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m bìi bɨ kuu abaŋə ŋkì aa, ŋ̀gǎŋntiì ɨbaŋ, bo bɨ̀ bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m bìi bɨ fà'à a mûm ŋ̀kì aa, bɨ lɛ ntɨgə ntəə a asà'a agha'a, 18ǹyə'ə nɨ̂ àjàŋ yìi mə bo lɛ nyə fɨlɨ fya fɨ kɔ'ɔ̀ a nɨ̂ ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a ya mə a lɛ sɨ khɨ aa, mə, “À nɨ yuu njɔ̀'ɔ̀ àla'a yìi mə ɨ̀ lɛɛ̀ m̀bə tsi'ì tsǒ ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a yì ŋ̀wè yulà aa ɛ!” 19Bo lɛ ntɨgə ŋkumə nɨ̂ àtû yaa nɨ̂ àbɨ̀rə̀, a ajàŋ yìi mə bo lɛ sɨ yə̀'ə̀ ǹjəŋnə, ǹnaŋsə nyə'ə nswoŋə nɨ mə, Wɛɛ̀ ŋgɨ'ɨ, Wɛɛ̀ ŋ̀gɨ'ɨ̀ ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a yì ŋ̀wè yù Bə̀ bìi bɨ lɛ ntswe nɨ̂ ɨ̀baŋ a mûm ŋ̀kì ghu aa, lɛ ntɨgə ŋgǎŋkabə jì wè ǹloŋə afù'û yi yâ! Tsi'ì a atu mû àtɨɨ noò, a bwɛ̀ mə̂! 20Ka ndorɨtə̂ nɨ̀ ǹloŋ mə a wò mə̂ aa mbǎ aburə, bə̀ bɨ Nwî nɨ ŋgǎŋntoo Kristo, nɨ̂ ŋ̀gǎŋntoo Nwî, ǹloŋ mə Nwì à nɨ̀ŋ mə njo a nu Babylon ǹloŋ ɨnnù jìi mə à lɛ ŋghɨ̀rə̀ a nu bù aà!” 21Angel yî mɔ̀'ɔ yìi à lɛ ntswe nɨ mɨ̀dà'à aa a bwɛɛ̀ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ yìi ɨ̀ lɛ mbə tsǒ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ àbaa yì ŋ̀wè aa, m̀ma'a a mûm ŋ̀kì mɨyaa yî wè aa, ǹswoŋ mə, “Àâ àjàŋ yìi mə bɨ ka kɨɨ mà'a njɔ̀'ɔ̀ àla'à Babylon tsi'ì nɨ̀ mɨ̀tə'ə̀, kaa tâ ŋù tsù à yi ŋwa'à yi bû ǹyə. 22Kaa bɨ ka yǐ wa'à bù ǹyu'u njì mɨ̀lòŋ, kə̌ njǐ ŋgǎŋnyəə̀ ɨ̀kòò, kə̌ njì mɨ̀bàŋ mî tɔ̀ŋ, kə̀ ǹjì ǹtàŋ, kaa bɨ ka yǐ wa'a a mum wò bû ǹyu'u; kaa bɨ̀ ka yǐ wa'à ŋû àbofà'à a mum wò bû ǹyə, kaa wa'ǎ njì ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ àbaa a mum wò bû ǹyu'u; 23kaa tâ ŋ̀kà'à lâm ɨ̀ wa'ǎ a mum wò bû ǹta; kaa wa'ǎ njì ǹdoo nɨ̀yɔ'ɔ kə̀ yì mûŋgen a mum wò bû ǹyu'u; ǹloŋ mə ŋgàŋmɨtaà jo jì wè jya lɛ mbə aa bə̀ bî wè bìi mə bɨ lɛ ntswe a atu nsyɛ aà, ò lɛ bwe'esə̀ ɨ̀toò tsɨ̀m nɨ̂ ɨ̀nnù bɨ̂sɔ̀rə̀ jo jya aà. 24Àləə nu ŋgǎŋntoo Nwî, bo bɨ̀ àləə nu bə̂ bɨ Nwî, bo bɨ̀ à yì bə̂ bɨ̀ tsɨ̀m bìi bɨ lɛɛ̀ ǹzwitə fàa nsyɛ aa, bɨ lɛ nyə a njɔ̀'ɔ̀ àla'à Babylon.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\