Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 19

1Ma yu a ghə mə kɨ tsyǎ, mə̀ yu'u àyoo yǐ mɔ'ɔ a ghaà nɨ̂ tɨ̀ɨ̀ tsi'ì tso njì mâmbêm ǹnɔ̀ɔ̀ a aburə, a tɔŋnə̀ ǹswoŋə nɨ mə, “Alleluia, ànnǔ nyweensə bə̀, nɨ nɨ̀gha'a, nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ mɨ tswe aa a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ yi'inə̀, 2ǹloŋ me ǹjò ji ɨ ku'unə a annù nɨ̂ŋkoŋ. À nɨ̀ŋ mə njo a nû ǹtɨ̀ɨ̀ àkwàrə̀ ya mə kɨ̀ bùùrə a atu nsyɛ yù nɨ nɔ̀ŋkədàŋ yì waa À kwì'ìnə̀ mə̂ àjàŋə mə à lɛ nsaansə aləə ŋgàŋafà'â ji aa ghu nû.” 3Bo ku'ùsə̀ m̀bu ntɔŋnə nswoŋə nɨ mə, “Alleluia! Fɨ̀lɨ fìi fɨ fɛ̀'ɛ̀ ghu aa, fɨ kɔ'ɔ nɨ̂ ǹdəŋ, ǹlwi'i nɨ̂ŋkoŋə̀.” 4Bɨ̀lɨɨ bya mɨ̀ghum mi mbaa ǹtsò ji nɨkwà bo bɨ̀ ǹjoo jya mə ɨ tswe ntɨ̀ɨ̀ aa ji nɨkwà, ɨ wô a nsyɛ, mmii Nwî mə à ŋàŋnə wa abə̀rə̀ aa, ǹswoŋə nɨ mə, “Amen. Alleluia!” 5Ǹjì ɨ lô wa abə̀rə̀, ǹzi nswoŋə nɨ mə, “Ka ŋgha'asə nɨ̂ Nwîŋgɔ̀ŋ yi'inə̀ m̀bǎ bu ŋgǎŋfà'â ji tsɨ̀m, bù bìi nɨ̌ bɔ'ɔ nii, bə̀ bî kə̀gə bo bɨ̀ bì wè.” 6Mə̀ bǔ nyu'u ayoo yìi mə a bə tsi'ì tsǒ ǹjì mâmbêm ǹnɔ̀ɔ̀, ɨ koò tsi'ì tsǒ mɨ̀jwù'ùnə̀ mɨ ŋkì, ŋkɨɨ ŋkoo tsi'ì tsǒ m̀bə̀ŋ yî ŋ̀wè ɨ kùmə̀, ǹswoŋə nɨ mə, “Allelui! Ǹloŋ mə Mmà'àmbî Nwìŋgɔ̀ŋ yi'inə̀, M̀bu'utə̀mbi a sa'a mbi aà. 7Â bì'inə̀ ka ndorɨtə ŋŋɛntə nii mfa nɨ nɨ̀gha'a ghu mbô, ǹloŋ mə nɨ̀yɔ'ɔ nɨ Mû M̀bînjə̀rə̀ wa nɨ̂ zì mə̂. Bɨ kɨ̀ mə̂ ǹtaŋtə a mûŋgèn yì. 8Bɨ fà mə ɨtsə̀'ə̀ jî fù'ù jî sɨgɨ̀nə̀ jìi ɨ laa njɛ̀ɛ̀ŋkə̀ aa mə tâ à wɛ'ɛ” (ɨ̀tsə̀'ə̀ jî fù'ù jî sɨgɨ̀nə̀ ma jû, àâ ɨ̀tsinə ɨnnǔ jìi bə̂ bɨ Nwî ghɨ̀rə̀ aà). 9Angel wa a swoŋ a mbo mə̀ mə, “Ŋ̀wà'ànə annù yulà: M̀bɔɔnə a mbo bə̀ bìi mə bɨ twoŋə waa mə tâ bo yǐ njɨ nɨyɔ'ɔ nɨ Mû M̀bînjə̀rə̀ wa aà.” A bû ŋ̀ku'usə nswoŋ a mbo mə̀ mə, “Wa aa tsi'à ànnù nɨ̂ŋkoŋ yìi mə a swǒŋ Nwî aà.” 10Mə̀ wô a nsyɛ ghu mɨkòrə̀ mɨ mə mii yi, lâ a swoŋ a mbo mə̀ mə, “Tsuu annù ma yû lǒ ghɨ̀rə̀! Wa mə̀ bə̀ aa ŋù àkòrə̂ ghô a mûm àfà'à, bo bɨ̀ ŋù àkòrə̀ bɨ̀lɨ̂m bo bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ tswa annù nɨ̂ŋkoŋ ya yìi mə Yesu à lɛ ŋghɨ̀rə̀ a laa aà. Mii bə Nwì.” Nloŋ mə annù nɨ̂ŋkoŋ ya yìi mə Yesu à lɛ nswoŋ a laa, àâ àzwǐ ntoonwì. 11Mə̀ yə àbùrə̀ ŋa'anə̀. Mə̀ liì ǹyə a ləŋə yî m̀fù'ù, ŋù yìi mə à kɔ̀'ɔ ghu atu aa, bɨ twôŋ nii nɨ Yu yìi mə fà'à nɨ̂ ǹtɨɨ̀ yi tsɨ̀m a mbo Nwì. A lèntə ɨnnù ŋkɨɨ mma'a nɨ mɨ̀ntsò nɨ mânjì yìi à tsìnə aà. 12Mi'ì mi mɨ khɨ̂ tsi'ì tsǒ ǹlwà mɔ'ɔ, ɨ̀tsə̀'ətu nɨfɔ̀ jî kə̀gə jì ghà'àtə̀ ɨ tswê ghu atu, bɨ̂ ŋwa'ànə̀ ɨ̀kùm ghu, yìi mə kaa ŋù dàŋ à sɨ̀ zi ntsyàtə̀ yi. 13A wɛ'ɛ̀ ɨ̀tsə̀'ə̀ jìi mə bɨ murə a nɨ̂ àləə, ɨ̀kùm yìi bɨ twoŋə nii ghu ɨ bə Nɨ̀ghàà nɨ Nwî. 14Ǹtsǔntsǒ aburə ɨ wɛ'ɛkə̀ ɨ̀tsə̀'ə̀ jî fù'ù jî sɨgɨ̀nə̀, jìi mə ɨ fu'u tsi'ì fù'ù ǹjɛɛŋkə aa, ŋ̀kɔ'ɔ bɨ̂ləŋə bî fù'ù ǹyoŋə nii. 15Munwi ǹtsò yî ǹtsə̀'ə̀ a fɛ'ɛ̀ ghu ntsù, mbə yìi mə a wǎ ɨtoo gho aà, yumbɔŋ, à ka yǐ kɨ sa'a waa nɨ̂ ŋ̀gwànə̀ àtɨ̀ɨ̀. Àa yǐ tɨgə nɨ̌ŋ mɨlù'ù mɨ alwintɔŋ nɨ mî àfìi mi'ɨ mɨ Nwîŋgɔ̀ŋ M̀bu'utə̀mbî myâ. 16Bɨ ŋwa'ànə̀ ɨ̀kùm yî mɔ'ɔ a nɨ̂ àtsə̀'ə yu bo bɨ̀ a nɨtù'u yu, mə, M̀fɔ̀ bɨ̀fɔ̀, nɨ̂ M̀mà'àmbî bɨ̀ mmà'àmbî. 17Mə yə angel a təə a ntsù noò, ǹtɔŋnə ntwoŋə nɨ bɨ̀sɨŋ bɨ tsɨ̀m bìi bɨ lɛ sɨ dàrə ndəŋ a nji'ì nɨ̀kàŋ aa, ǹswoŋ a mbo bo mə, “Zi ŋghotə nɨ̀, ŋka mbɛ nɨ ɨkòò yî wè wa mə Mmà'àmbî à kà'a aà. 18A ŋkurə njyǎnû bɨ̀fɔ̀, nɨ njyǎnû bɨ̀tà bɨ ntsò, ǹjyǎnu bə̀ bɨ̀ wè, ǹjyǎnu bɨ̀ləŋə bo bɨ̀ yì bɨ̀kɔ'ɔ bɨ ləŋə, nɨ̂ ǹjyǔnû bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m, yì ɨbù'ù nɨ yì bə̀ bìi bɨ sɨ ɨbù'ù bə, yì bə̀ bì wè bo bɨ̀ yì bə̀ bì kə̀gə.” 19Mə̀ yə nàà mɨ̀tsɛ'ɛ ya nɨ̀ bɨ̀fɔ̀ bî fàa nsyɛ, nɨ mɨ̀ntsù mɨ ntsô myaa, bɨ ghotə̀ mə bɨ mà'a a yu wa yìi à kɔ̀'ɔ ləŋə wa aa, bo bɨ̀ yìi ntsǔntsò nɨ̂ ǹtsò. 20Bɨ lɛ ntswa naà mɨ̀tsɛ'ɛ ya nɨ̂ àbù'u ntsò bo bɨ̀ ŋ̀gàŋntoò m̀bwe'esə̀ wa mə à lɛ ŋghɨ̀rə ɨnnù jî yɛ̌yɛrə ghu nsi, mbwe'esə bə̂ bìi mə bɨ lɛ ntswe nɨ̂ àwenə naà mɨ̀tsɛ'ɛ ya, ŋkɨ ŋgha'asə fɨ̂ŋkobə̀ fi fya aà. Bɨ lɛ mmà'à waa bi baa a atû ǹtɨ̀ɨ̀ wa a mûm àtsùmə mɔ'ɔ ya mɨ a khɨ nɨ sulphur aà. 21Bɨ lɛ ntɨgə ŋwa abugə̀ bə̂ nɨ munwî ǹtsò yu wa yìi à lɛ ŋkɔ'ɔ ləŋə yî m̀fù'ù wa aà. A bə munwî ǹtsò wa mə à lɛ sɨ fɛ̀'ɛ̀ ghu ntsù aà. Bɨ̀sɨŋ bɨ tsɨ̀m lɛ ŋkurə njyǎnû jyaa jya mbè'e ɨto'o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\