Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 2

1Ŋwà'ànə a mbo angel ŋ̀ghòtə̂ bàEphesus mə: “Àa annù yìi mə yu wa yìi mə à tùgɨ̀tə mɨ̂njɔ̀ŋ mya mi sàmbaa a mûm abo yo yî mà'à, ŋ̀karə nɨ a tɨtɨ̀ɨ ɨtɛtə̀ bɨ̂lâm bɨ gold jya ji sàmbaa mə a swoŋə aa a yuà mə, 2“Mə̀ zî ɨ̀fà'â ghuu, àjàŋə mə nɨ nwùgə nû yùù, nɨ àjàŋə nɨ bii ŋgɨ'ɨ nɨ̂ àtàŋəntɨɨ aa, bo bɨ̀ àjàŋə kaa nɨ̀ sɨ kɔ̌ŋ nyə bə̀ bìi mə bɨ ghɨ̀rə ɨbɨ aa, lâ nɨ bàŋnə̀ mə̂ ǹywe'etə ɨjàŋ bə̂ jya mə ɨ twoŋ ɨbɨɨ nû waa nɨ ŋgǎŋntoo Kristo, kaa ŋkɨ'ɨ̀ bu bəə aa, ǹyə mə bo nɨ ŋgǎŋmbwe'esə̀. 3Mə̀ zi mə nɨ̌ bii ŋgɨ'ɨ nɨ̂ àtàŋəntɨɨ, ŋkɨɨ ntɛ'ɛ ŋkɔŋə nɨ̂ ǹyə̂ waa aa nloŋ ŋkwitû ɨ̀kûm ghâ; kaa nɨ̀ burə tɨ̀ kɨ̀ ŋ̀kaa. 4Lâ mə fa ɨfɨ̀rə̂ ghuu mə nɨ̀ mè'è mə akɔ̀ŋnə̀ ya yìi mə nɨ̀ lɛ ntswe nɨ yu a mbìì aà. 5Tâ nɨ̀ tɨgə ŋwa'atə lâ àjàŋ yìi mə nɨ̀ lɛ mbə mbɔŋ wò aa, mbu mbəŋkə ghuu ŋka mfa'a nɨ̂ ɨ̀fà'à yìi nɨ̀ lɛ ŋka mfa'a a mbìì aà. A tsuu la bə boŋ mə̀ aa zǐ a mbo bù, ɨ lɔ̀gə ɨtɛtə̀ bɨ̂lâm juu jya lɔ̀'ɔ̀sə̀ mə mbə nɨ̀ tsuu ghuu bəŋkə. 6Lâ mə̀ zi mə nɨ ghɨ̀rə̀ yuà ànnù a ku'ùnə̀: Nɨ bàa mɨfà'à mɨ baNikolatan mìi mə̀ kɨ mbàà aà. 7Ŋù yìi à tswe nɨ̂ ɨ̀tôŋnə̀ aa tâ à yu'u annù yìi mə Àzwì Nwî a swoŋ a mbô ŋ̀ghòtə jyâ aà. A mbo ŋù yìi mə à mà'a ntsyà aa, mə̀ aa fa adà'a mə tâ à jɨ mɨ̂ntà mìi mə lò nɨ̂ àtǐ ntswêntɨ̀ɨ̀ ya yìi mə a tswe a mûm paradiso Nwì aà 8“A mbo angel ŋghòtə̂ Smyrna, ŋwà'ànə mə, ‘Àâ ànnù yìi mə a lo a mbo yu wa yìi mə à nɨ ntsyàmbìì ŋ̀kɨ mbə nlwì'ìnjɨ̀m aà, m̀bə yu wa yìi mə à lɛ ŋkwo ŋkɨ mbu mbɨ̀ɨ̀ fu ntswe ntɨ̀ɨ̀ aa a yulà 9“Mə̀ zî ŋgɨ'ɨ jìi mə ɨ kuu a nu bù aa, ŋkɨ nzi annǔ amfumə̂ yuu (lâ nɨ̀ nɨ̂ ŋ̀gàŋafù'ù). Mə̀ kɨ nzi ajàŋ yìi mə bə̀ bya mə bɨ swoŋə nɨ mə bo nɨ bàYuda kaa wa'à bu bə aa, bɨ ta ŋgɨ'ɨ a ɨkum bù aà, lâ bo baŋnə mbə aa ŋgǎŋndâŋghòtə̂ Satan. 10Nɨ̀ tsuu kɨ bɔ'ɔ ŋgɨ'ɨ yìi ɨ zǐ a ŋkuu a nu bù aa bə̂. Wa Devil à ka mà'à ghuu bî mɔ'ɔ a ndâtsaŋə̀, mə tâ bɨ̀ ywe'etə ghuu, ajàŋ mə nàa yə ŋgɨ'ɨ ghu a atû ǹjwi ji nɨghum. M̀bə a tɛ'ɛ mbə bə mə nàa yə ŋgɨ'ɨ ɨkwo, nɨ̀ ŋghɛɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ŋka mfa'a a mbo mə̀ nɨ̂ ǹtɨɨ̀ ghuu tsɨ̀m boŋ mə̀ aa fa atsə̀'ətu nɨfɔ̌ ntswêntɨ̀ɨ̀ a mbo bù. 11Ŋù yìi mə à tswe nɨ̂ ɨ̀tôŋnə̀ aa tâ à yu'u annù yìi mə Àzwì Nwî a swoŋə a mbô ŋ̀ghòtə jya aà. Ŋù yìi mə à mà'a ntsyà aa kaa mɨ̀wo nìi mə mɨ ywe'e mi mbaa kaa mə̀ aa yǐ wa'à yi ləənsə̀. 12“A mbo Angel ŋ̀ghòtə̂ Pergamum, ŋwà'ànə mə, ‘Àâ ànnù yìi mə a lo a mbo ŋù wa yìi mə à tswe nɨ munwî ǹtsò m̀bɛ̀ɛ̀ ǹtsɨ̀m wa yìi a tsə'ə aà: 13“Wa mə̀ zi adɨgə yìi mə nɨ tswe ghu aà, wa adɨgə mə abə̀rə̀ Satan a təə ghu aà, nɨ̀ tswâ ɨ̀kùmə̂ gha ŋkwo ghu, kaa nɨ̀ lɛ ŋkɨ'ɨ̀ kɨ̀ ǹtuu àbìintɨɨ̀ yuu a nu mə̀, ŋ̀kɔ'ɔ ŋku'u wa njwi Antipas, àyəfə̂ ghà, mə à lɛ sɨ fà'à a mbo mə̀ nɨ̂ ǹtɨɨ̀ yi tsɨ̀m, mə bɨ lɛ nzwitə a tɨtɨ̀ɨ bù, wa adɨgə mə Satan a tswe ghu aà. 14Lâ mə fa ɨfə̀rə̂ ghuu nloŋ bɔɔ bɨ annù bî mɔ'ɔ̀. Nɨ̀ tswe nɨ̀ bə̀ bî mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bù mə bɨ bii annù Balam, mə à lɛ ndɨ̀'ɨ a mbo Balak mə tâ à ghɛɛ ntaansə ayoo a mânjì, ŋ̀kɨŋ baIsarael ghu aa, ŋghɨrə mə tâ bo jɨ mɨjɨ mìi mə bɨ tɔɔ mmà'à nɨ mɨ̀ŋkobə ghu, ŋkɨɨ ŋghɨrə nɨ̂ ànnǔ ajɨrə̀ aà. 15Nɨ̀ kɨ mbù ntswe nɨ bə̀ bî mɔ'ɔ bìi bɨ bii ànnù yìi mə baNicolatan bɨ dɨ̀'ɨ̀ aà. 16Tâ nɨ̀ bəŋkə ghuu. A tsuu la bə, boŋ mə̀ aa ghɛ̀sə zì a mbo bù, ɨ to waa nɨ munwî ǹtsò yìi mə a fɛ̀'ɛ a ntsǔ mə̀ aà. 17Ŋù yìi mə à tswe nɨ̂ ɨ̀tôŋnə̀ aa tâ à yu'u annù yìi mə Àzwì Nwî a swoŋ a mbô ŋ̀ghòtə jyâ aà. A mbo ŋù yìi mə à mà'a ntsyà aa, mə̀ aa fa a mana yî ǹlɔ̀'ɔ̀sə̀ wa yì mɔ̀'ɔ ghu mbo, ɨ kɨɨ fa ŋgɔ̀'ɔ̀ yî m̀fù'ù ghu mbo, yìi mə bɨ ŋwa'anə ɨkum yî fii ghu, yìi mə kaa mbə ŋù dàŋ a wa'à twoŋ, ntsyàtə ŋû wa mə à kwɛ̀rə̂ aà. 18Ŋwà'ànə a mbo angel Thyatira mə: ‘Àâ ànnù yìi mə a lo a mbo Mu Nwì, yu wa yìi mə à tswe nɨ mi'ì mi mɨ khɨ tsǒ nlwà mɔ'ɔ aa, nɨ mɨ̀kòrə̂ mi mɨ khɨtə̀ tsǒ abwɛ̀. 19Mə̀ zî ɨ̀fà'â ghuu, ǹzi akɔ̀ŋnə̂ yuu nɨ̂ àbìintɨɨ̀ yuu, ŋkɨ nzi ajàŋə mə nɨ fà'a a mbo mə̀ ŋ̀kɨɨ mbii nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ nɨ̀ àtàŋəntɨɨ̀ aa, ŋ̀kɨ nzi mə ɨ̀fà'â ghuu yìi mə nɨ̀ fà'a a njɨ̀m aa ɨ tsya yǐ mbìì. 20Lâ mə̀ fɨ̀rə ghuu nloŋə annù yûlà, mə nɨ̀ mà'àtə a Jezebel, mâŋgyɛ̀ wa mə a twoŋ ɨbɨɨ nû yi mə yu nɨ ŋgàŋntoò Nwì màŋgyɛ̀ aa, mə à ka ndɨ'ɨ nɨ̂ ɨ̀nnù, ŋ̀kɨɨ mbwe'esə nɨ̂ ŋ̀gǎŋfà'â ja mə bɨ̀ ka njɨrə, ŋkɨɨ njɨ nɨ mɨ̀jɨ mìi bɨ tɔɔ mmà'à nɨ mɨ̀ŋkobə ghu. 21Mə̀ fà mə̂ noò ghu mbo mə tâ à bəŋkə yi ghu, la a tuù m̀bə̀ŋkə mmà'àtə annǔ ajɨrə̀ yi yâ. 22Yə̂ nɨ̀, mə̀ aa mà'à yi a ɨkuu nɨghɔ̀ɔ̀, ɨ mà'à bə̂ bya mə bo bo jɨrə aa, a mûm ŋ̀gɨ'ɨ yì ntɨ̀ɨ̀. Mə mbə bɨ tsuu waa bəŋkə mmà'àtə ɨbɨ wa mə bo ghɨ̀rə̀ aà. 23Mə̀ aa ghɔ̀ɔ bɔɔ̀ bi zwitə. Tâ ŋ̀ghotə jyâ tsɨ̀m ɨ̀ tɨgə nzi mə mə̀ laa mbə yu wa yìi mə a lɔ̀ɔ ɨmɔ̀ɔ̀ntə̀ bə̂ bo bɨ̀ mɨ̀ntɨɨ mɨ bə̂ aà. Mə̀ ka kɨɨ fa a mbo ŋù nɨ̀ bù ghùù a ajàŋə mə ɨfà'â yi ɨ dɨ̀'ɨ̀ aà. 24A mbô àbùgə̂ yuu yìi mə nɨ̀ tswe a ala'a Thyatira aa, mə kaa nɨ̀ sɨ̌ annù yìi mə a dɨ̀'ɨ̀ aa bii aa, mbə bu bya bìi mə kaa nɨ̀ burə tɨ̀ ɨnnù jya jìi mə bɨ twoŋə nɨ ɨ̀nnù jî tsòtə̀ a mum Satan aa yəgə aa, mə̀ aa swoŋ a mbo bù mə, kaa mə̀ aa wa'à ghuu nɨ̂ àbè'è yi dàŋ bû m̀be'esə. 25Lâ tâ nɨ̀ tswa tsi'ì ànnù yìi mə nɨ̀ tswe nɨ yu aa ŋkwo nɨ yu nywe'e a noò yìi mə̀ aa yǐ zì aà. 26A mbo ŋù yìi mə à mà'a ntsyà, ŋ̀kɨ nləə mɨfà'â ma ŋghɛ̀ɛ̀ ǹywe'e a nlwì'isə̀ aa, mə̀ aa fa mɨda'a ghu mbo mə à aa mbu'utə ɨtoo ɨtoò. 27Àa yǐ tɨgə bu'utə waa nɨ̂ àtǐ atɨɨ, ɨ kɨɨ tɨgə sɛntə nɨ̂ waa tsi'ì tsǒ bàntɔ̀ɔ̀ bɨ abɔɔ. Tsi'ì tsǒ ajàŋ mə mə̀ lɛ ŋkɨ ŋkwɛrə mɨda'a a mbo Taà ghà aà. 28Mə̀ aa kɨ fa fɨ̂njɔ̀ŋ fɨ atɨ̀tugə fya a mbo bo. 29Ŋù yìi mə à tswe nɨ̂ ɨ̀tôŋnə̀ aa, tâ à yu'u ɨnnù jya mə Àzwì Nwî a swoŋ a mbô ŋ̀ghotə jyâ aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\