Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 20

1Mə̀ yə angel a lô a aburə nsɨgə, ǹtugɨtə bɨ̂key bɨ ataa yì tsò ǹtso ya, bo bɨ̀ mamù'ù atsaŋə ŋkòo bə̀. 2A baŋnə̀ a ndə̂fɔ̀ wa, yu wa yìi mə à nɨ alwen no ya aa, mbə Devil bo Satan aa, ŋ̀kwerə yi a nɨ̂ ɨ̀lòo ntsù'ù yî fùùrə̀, 3m̀ma'a yi fya a mûm àtaa, ntsetə ntsû yi, ǹsɨŋ atû yi nɨ̂ àwenə alɛ mə tâ à tsuu ɨtoo ɨtoo bǔ kɨ bwe'esə, nywe'e a noò yìi mə ɨ̀lòò jya, ǹtsù'ù yî fùùrə̀ ɨ ka yǐ tsyà aà. Bɛɛ mə ji tsya bəə boŋ baa mà'àtə̀ yi a nɨ mû àtɨɨ noò. 4Mə yə ɨbə̀rə̀, bə̀ bìi mə bɨ fa ada'a a mbo bo mə bɨ̀ ka nsa'a bə̂ aa, bɨ tswetə̀ ghu. Mə̀ kɨ̂ m̀bu nyə bə̂ bìi mə bɨ la ŋkwɛ̀kə ɨtû jyaa, ǹloŋ ajàŋ mə bɨ lɛ sɨ swoŋ annù ǹloŋ Yeso ŋkɨ nloŋ nɨ̀ghàà nɨ Nwî aa, bo bɨ̀ bə̀ bìi bɨ lɛ ntuu mmii nàà mɨ̀tsɛ'ɛ ya nɨ fɨ̀kobə̀ fi fya aa, kaa ŋkɨ'ɨ̀ nɨ̂ àwenə̀ yi ya a nɨjɛnə nɨ nsi bo kə̀ a mbo bo tswe aà. Bo lɛ nyweenə nɨ nɨ̀wo, ǹtɨgə mbu'utə mbi bo bɨ̀ Kristo a nɨ̂ lòò ǹtsù'ù yî fùùrə̀. 5Kaa abùgə̀ bɨku bɨ bə̂ a lɛ nwa'à nɨ nɨ̀wo yweenə̀, ǹywe'e a noò yìi mə ɨ̀lòò jya ǹtsù'ù yî fùùrə̀ ɨ lɛ ntsyà aà. Àa nɨ̀wàà nɨ nyeenə nɨ̀wo nǐ ntsyà m̀bìì. 6M̀bɔɔnə̀ yì ŋwè a mbo ŋù yìi mə à ywèènə nɨ nɨ̀wo a tɨtɨ̀ɨ nɨ̀wàà nɨ bə̂ ni ntsyà m̀bìì aà. Àa kɨ laa màŋsə̀. Kaa nɨ̀wo nìi mə mɨ ywe'e mi mbaa aa kaa mɨ sɨ̀ nɨ̂ àdà'à nu ma buù bə̀ tswê. Ma buù bə̀ ka yǐ bə ŋgǎŋmà'anwì a mbo Nwì bo bɨ̀ a mbo Kristo, ɨ tɨgə bu'utə mbi bo bo, a njǐm ɨ̀lòo ntsù'ù yî fùùrə̀. 7Nòò yìi mə ɨ̀lòò jyâ ǹtsù'ù yî fùùrə̀ ka yǐ tsyà aa, tâ bɨ̀ fi'isə Satan wa atsaŋ yu, 8tâ à fɛ'ɛ mbwe'esə ɨtoo jya mə ɨ tswe a nɨ mɨ̀buu mɨ atu nsyɛ mù mi nɨkwà aa, là'a Gog nɨ Magog, ɨ ghotə waa, ǹdùû waa ɨ gha'a ntsyǎ awàŋə ŋkì mɨyaa yî wè, tâ bo bo taŋtə ntsò. 9Bo tɨgə̀ m̀benə a sogyɛ̀, ntsya adɨgə jî ghà'àtə̀ fàa a atu nsyɛ, ŋ̀ghɛɛ ŋkarɨsə a balɨgə wa yìi mə bə̀ bɨ Nwî bya bɨ tswe ghu aa bo bɨ̀ ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a ya mə Nwì à kɔ̀ŋə aà. Lâ, mɔ'ɔ ɨ lô a aburə nsɨgə ntɔɔ waa, 10bɨ tswâ Devil wa mə à bwè'èsə waa laa, m̀ma'a wa a mûm àtsùmə mɔ'ɔ sulphur, wa adɨgə yìi mə nàà mɨ̀tsɛ'ɛ ya bo bɨ̀ ŋ̀gàŋntoò m̀bwe'esə̀ wa tswe ghu aà. Tâ bo tɨgə nyə ŋgɨ'ɨ ghu nɨ̂ àsì'ìnə̀ bo bɨ̀ nɨ̀tugə nlwì'ì nɨ̂ŋkoŋə̀. 11Mə̀ bû ǹyə mamù'ù àbə̀rə̀ yî fù'ù, ŋù a ŋaŋnə̀ ghu, ǹsyɛ bo bô m̀bà'à àbùrə̀ khə̂ ǹlo ghu nsi ŋghɛ̀ɛ̀ waa. Kaa àdɨ̀gə ntswê àyaa a wa'à bə̂. 12Mə̀ yə bɨ̀ku bya, bì wè bo bɨ̀ bì kə̀gə, bɨ təəntə̀ wa nsî àbə̀rə̀, bɨ ŋa'akə̀ ɨ̀ŋwà'ànə̀. Mə̀ bû ǹyə bɨ ŋa'à àŋwà'ànə̀ yî mɔ'ɔ, ma ya a bə̂ àŋwà'ànə ntswêntɨ̀ɨ̀. Bɨ tɨgə̀ ǹsa'a nɨ mɨ̀sa'a mɨ bɨku bɨ bə̂, ǹyoŋə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə bɨ lɛ ŋghɨ̀rə̀ bɨ ŋwa'ànə̀ wa a mûm ɨ̀ŋwà'ànə̀ jya aa. 13Ŋ̀kì mɨyaa yî wè ɨ fi'isə̀ bə̀ bìi mə bɨ lɛ ŋkwokə ghu mum aa, nɨ̀wo bo bɨ̀ àla'a bɨku bɨ bə̂ kɨ̂ m̀fi'isə bə̂ bìi mə bɨ lɛ ŋkwo ntswe a mum bo aa, bɨ sa'à waa a nɨ̂ ɨ̀nnù jìi bɨ lɛ ŋghɨ̀rə̀ aà. 14Bɨ sà'à mə̂, ǹtɨgə mma'a Nɨ̀wo bo bɨ̀ Àla'a bɨku bɨ bə̂ wa a mum àtsùmə mɔ'ɔ. Ma yû a bə nɨ̀wo nìi mə nɨ ywe'e mi mbaa aà, là'a ataa mɔ'ɔ yâ; 15ŋù yìi mə kaa bɨ lɛ ŋwa'ǎ ɨkûm yi wa mûm àŋwà'ànə ntswêntɨ̀ɨ̀ yə aa, bɨ ma'à wa mûm àtsùmə mɔ'ɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\