Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 21

1Mə̀ tɨgə̀ ǹyə a aburə yî fii bo bɨ̀ ǹsyɛ yì m̀fii; ǹloŋ mə à lɛ tɨ bə aa boŋ àbùrə̀ yi mbìì bo ǹsyɛ yì m̀bìì ya ɨ̀ tsyà mə̂, kaa ŋkì mɨyaa yî wè kaa ɨ wa'à kɨ̀ m̀bu mbə. 2Mə̀ tɨgə̀ ǹyə ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a yì ǹlàà ya mə à nɨ a Yerusalem yî m̀fii aa, a lô a aburə a mbo Nwì ǹsɨgə, m̀bə tsi'ì tsǒ mûŋgèn yìi mə bɨ nàŋsə mə̂ ŋ̀wɛ'ɛ ɨtsə̀'ə̀ nɨyɔ'ɔ ji a tɨgə̀ ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ a tsi'i ǹdoò yì aà. 3Mə̀ yu'ù ǹjì ŋù ɨ ghaà nɨ̂ tɨ̀ɨ̀, ǹlo aa wa abə̀rə̀, ǹswoŋə nɨ mə, “Yə̂ nɨ̀, wâ ǹtɔ'ɔ̀ Nwì ɨ̀ zì mə̂ ǹtɨgə ntswe a tɨ̂tɨ̀ bə̀. Nwì à ka tɨgə kɨ tswe bo bo, tâ bo tɨgə mbə bə̂ bi, tâ Nwì yumbɔŋ tâ à tswe bo bo; 4Nwì à ka yɛ̀'ɛ mɨlàà mɨ tsɨ̀m a mi'i bo, kaa tâ nɨ̀wo wa'à bù m̀bə, kaa tâ àjəŋnə̀, kə̀ nɨ̀yə̀'ə̀, kə̀ ǹyù'û ŋ̀yàŋə, kaa tâ ɨ̀ wa'à bù m̀bə, ǹloŋ mə̂ ɨ̀nnù jya mə ɨ lɛ ntswe a nɨ̂ m̀bi yì m̀bìì ya aa ɨ tsyà mə̂ aà.” 5Yu wa mə à lɛ ŋaŋnə wa abə̀rə̀ aa a swoŋ mə, “Yə̂ nɨ̀, mə ghɨrə njoò tsɨ̀m tsɨ̂tsɔ̀ŋ ɨ tɨgə̀ jî fiì.” À lɛ ŋkɨ mbu nswoŋ a mbo mə̀ mə, “Ŋ̀wà'ànə̀ yulà ànnù ǹloŋ àa tsi'ì ànnù nɨ̂koŋ, yìi mə mbə bə̀ yu'u mbìì aà.” 6A bû ǹswoŋə a mbo mə̀ mə, “Wa mə̀ ghɨ̀rə̀ mə ɨnnù tsɨ̀mə̀!” Mə̀ nɨ Alpha ŋkɨ mbə Omega, m̀bə ǹlɔ̀gɨ̀nə̀ ŋ̀kɨ mbə nlwì'ìsə̀. A mbo ŋù yìi mə ǹjì ŋ̀kǐ yaŋə nii aa, mə̀ ka fa ŋkì wa mə ɨ lǒ nɨ naŋəbɨrə̀ wa mə ŋkǐ ntswê ǹtɨ̀ɨ̌ fɛ̀'ɛ̀ ghu aa, tâ à no tsi'ì tɨ̀ tû. 7Ŋù yìi mə à mà'a ntsyà aa, a ka tswe nɨ̂ ǹjoo mà jû mə mə̀ kà'a aa, tâ mə̀ bə Nwî yì, tâ à bə mû ghà. 8Lâ a ŋghɛ̀ɛ nɨ bə̀ bìi bɨ bɔ'ɔ aa, bə̀ bìi bɨ sɨ̀ Nwî bii aa, kə̀ ŋ̀gàŋatsùùrə̀, nɨ̂ ŋ̀gǎŋnzwitə bə̀, nɨ̂ ŋ̀gàŋajɨrə̀, nɨ bɨ̀sɔ̀rə̀, ŋ̀gǎŋmii mɨ̀ŋkobə bo bɨ̀ ŋ̀gàŋabaŋnənnù bɨ tsɨ̀m, bo aa yǐ tswe aa wa mûm àtsùm mə a khɨ nɨ mɔ'ɔ bo sulphur, m̀bə nɨ̀wo nìi mɨ ywe'e mi mbaà.” 9Angel wa yì mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ baangel bya bi sàmbaa mə bɨ lɛ ntugɨtə ɨkaŋ jya ji sàmbaa mə ɨ lɛ nluu nɨ̂ ǹjò ji nlwì'ì ǹjɨ̀m jya ji sàmbaa aa, a ghaà a mbo mə̀ ǹswoŋ mə, “Zǐ tâ mə̀ dɨ'ɨ mûŋgen, ŋ̀gwɛ Mû M̀bînjə̀rə̀ wa a mbo wò.” 10A tɨgə̀ ǹlɔgə gha a mûm Àzwì, ŋ̀ghɛɛ nɨ mə̀ a atu nta'a yì wè, ǹdɨ'ɨ Yerursalem, ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a yì ǹlàà ya a mbo mə̀, a fɛ'ɛ̀ a aburə a mbɛ̀ɛ Nwì, ǹsɨgə nzi nɨ a nsyɛ, 11ŋ̀ŋweenə nɨ nɨ̀gha'a nɨ Nwî, ŋ̀ŋwèènə̂ yì ɨ bə tsǒ ŋgɔ̀'ɔ tɨ̀ndùù yìi ɨ̀ tsyànə a nyə aa, tsǒ jasper, njɛɛŋkə tsǒ crystal. 12Ŋ̀kya yìi ɨ lɛ ntɨ̀ɨ̀ ŋ̀kɨ nsa'a aa, ɨ lɛ ŋkarɨsə Yerusalem wâ, ŋ̀kya wa ɨ tswe nɨ̀ mɨ̀ntsù mɨ ɨbù'ù nɨghûm ǹtsò baa, baangel nɨghûm ǹtsò baa tswê wa mɨ̂ntsù mɨ ɨbù'ù. Bɨ lɛ ŋŋwà'ànə̀ mɨkum mɨ ŋgwɛ̀'ɛnda bɔɔ bɨ Israel bya nɨ̀ghûm ǹtsò ji baa, wa nɨ mɨ̀ntsù mɨ ɨbù'ù. 13Mɨ̀ntsù mɨ ɨbù'ù lɛ ntswe a mbɨ nsà'a nòò mi ntarə, ǹtswe a mbɨ àtu mi ntarə, ǹtswe a mbɨ ǹtii mi ntarə, ŋ̀kɨ ntswe a mbɨ ǹtso nòò mi ntarə̀. 14Ŋ̀kya njɔ̀'ɔ̀ àla'a wa ɨ lɛ ntswe nɨ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ àtsənda nɨ̀ghîm ǹtsò baà, bɨ ŋwa'ànə̀ mɨ̀kùm mɨ ŋgǎŋntoo Mû M̀bîjə̀rə̀ jya nɨ̀ghùm ǹtsò baa ghu. 15Angel wa mə à lɛ ŋghàà a mbo mə̀ aa, à lɛ tugɨtə fɨgə̀ yìi bɨ lɛ naŋsə nɨ gold aa, a mfɨ̀gə njɔ̀'ɔ̀ àla'a ya, bo bɨ̀ mɨ̀ntsù mɨ ɨbù'ù mya, nɨ̂ ŋ̀kya wa ghu. 16M̀bɛ̀ɛ ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a jya ji nɨkwà ɨ lɛ ŋkù'ùnə̀: ǹsà'àtə̂ yì bô m̀bwà yì ku'ùnə̀, a fɨgə̀ ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a ya, nɨ̂ àtì yi yâ, ɨ bə bɨ̀kilo metre 2,400, ǹsà'àtə̂ yì, m̀bwà yì, nɨ̂ ŋ̀ŋɛ̀nə̂ yì lɛ mbə tsi'ì ŋ̀gɨŋ ŋgɨ̀ŋə̀. 17Angel wa à lɛ ŋkɨ mfɨgə ŋkya njɔ̀'ɔ ala'a wâ, ɨ bə bɨ̀ metres 66, ǹyoŋə aa nɨ fɨ̀gə̀ yìi bə̀ bɨ̀tsɨ̀m fɨ̀gə̀ nɨ̂ ǹjoo ghu aà. 18Bɨ lɛ ŋghùrə ŋkya wa aa nɨ̀ jasper, àla'à ya a baŋnə̀ ǹnaŋsə mbə tsi'ì gold, ǹta tsǒ ŋkè'è yìi ɨ̀ laa aà. 19Bɨ lɛ ntsè'e ŋgɔ̀'ɔ atsəŋkya jya nɨ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ tɨ̀ndùù, ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ yî m̀bìì ɨ̀ lɛ mbə jasper, yì ǹyòŋtə̀ bə sapphire, yìi ɨ̀ ywè'e ji tarə aa bə agate, yìi mə ɨ̀ ywe'e ji nɨkwà aa bə emerald, 20yìi ɨ̀ ywè'e ji ntaà aa bə onyx, yìi ɨ̀ ywè'e ji nto'o aa bə carnelian, yìi ɨ̀ ywè'e ji sàmbaa aa ɨ chrysolite, yìi ɨ̀ ywè'e ji nɨfwaa aa bə beryl, yìi ɨ̀ ywè'e ji bù'ù aa bə topaz, yìi ɨ̀ ywè'e ji nɨghum aa bə chrysoprase, yìi ɨ̀ ywè'e nɨghûm ǹtsò mɔ̀'ɔ aa ɨ bə jacinth, yìi ɨ̀ ywè'e nɨghûm ǹtsò baa aa ɨ bə amethyst. 21Mɨ̀ntsù mɨ ɨbù'ù mya nɨghûm ǹtsò baa lɛ ŋkɨ mbə njoo tɨ̀ndùu ntsò baà; bɨ ghɨrə̀ ǹtsǔbù'ù wa yǐ mɔ'ɔ yi mɔ'ɔ aa nɨ̀ nɨ̂ ǹjoò tɨ̀ndùù yî m̀fùùrə̀. M̀fâŋnə njɔ̀'ɔ̀ àla'a ya ɨ naŋsə mbə gold, ntanə tsǒ ŋ̀kè'è. 22Kaa mə̀ lɛ ŋwa'a ndâmà'anwì wa njɔ̀'ɔ̀ àla'a yə̂, ǹloŋ mə ǹdâmà'anwì yì ɨ̀ lɛ mbə M̀mà'àmbî Nwìŋgɔ̀ŋ M̀bu'utəmbi bo Mû M̀bînjə̀rə̀ wâ. 23Kaa ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a ya wa'à nɨ̂ nɨ̂nòò, kə̀ saŋ mə tâ à ka nta ghu lɔɔ̀, ǹloŋ mə nɨ̀gha'a nɨ Nwî nɨ ta ghu tsǒ ŋ̀kà'à. Mû M̀bîjə̀rə̀ wa a bə lâm ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a yâ. 24Ɨ̀too fàa mbi ka yǐ tɨgə karə aa wa mûm ŋ̀kà'a yu. Tâ bɨ̀fɔ̀ bɨ tsɨ̀m fàa nsyɛ tâ bɨ zi nɨ nɨ̀gha'a nyaa ghu. 25Kaa baa yǐ wa'ǎ mɨ̂ntsù mɨ ɨbù'ù mya a si'inə̀ ka ntsetə; kaa ɨtugə ka yǐ wa'à ghu ka mfii. 26Bɨ ka yǐ lɔ̀gə nɨgha'a nɨ ɨtoo jì fàa mbi bo bɨ̀ àfù'û yaa ɨ zì nɨ yu wa a mûm ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'à. 27Kaa ayoo nsɨŋ yî tsù kaa a ka yǐ wa'à ghu kuù, kə̀ bə ŋù yìi mə a ghɨ̀rə ɨnnù jî swèrə̀, kə̀ ŋù yìi mə a tswɛɛ ɨbaŋnənnù aa. A ka yǐ kuu tsi'ì bə̀ bìi mə bɨ ŋwa'anə mɨkûm myaa wa mûm àŋwà'ànə ntswêntɨ̀ɨ̀ Mû M̀bîjə̀rə̀ yâ aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\