Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 22

1Angel wa a ghɛɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ndɨ̀'ɨ ŋki mɨyaa ŋkǐ ntswêntɨ̀ɨ̀ wa a mbo mə̀, ɨ jɛɛ̀ŋkə̀ tsi'ì tsǒ crystal, ǹlo wa abə̀rə Nwi bo bɨ̀ yǐ Mû M̀bînjə̀rə̀ wa 2ŋkoŋə nsɨgə wa a tɨtɨ̀ɨ mfâŋnə njɔ̀'ɔ̀ àla'a, wa aghəŋə ŋkì mɨyaa a mbɛ̀ɛ̀ tsɨ̀m, àtǐ ntswêntɨ̀ɨ̀ a təə ghu, ǹtswe nɨ̂ mbuu mɨ̂ntâ mi nɨ̀ghûm ǹtsò baà. Ŋ̀koonə nɨ mɨ̀ntà mi mya a atu sàŋə̀ a atu sàŋə̀. Ɨ̀yə̌ŋ ati ma ya ɨ lɛ nstwe aa a ŋghùrə ɨ̀too ɨtoo ghu. 3Kaa mbə bɨ wa'ǎ ayoò tsu yìi mə ndɔ̀ɔ̀ Nwì ɨ̀ tswe ghu maa mûm njɔ̀'ɔ̀ àla'a yə̂. Lâ tâ àbə̀rə̀ Nwî bo yǐ Mû M̀bî ǹjə̀rè wa, tâ à baŋnə ntəə ghu. Tâ ŋ̀gǎŋfà'â ji ka mmii nìi. 4Bo ka yǐ kɨ yə nsî yi tâ bɨ̀ kɨ ŋwa'anə ɨkûm yi a nɨjɛnə nɨ nsi bo. 5Kaa ɨ̀tugə ɨ ka yǐ wa'à bù m̀bə, kaa tâ bo wa'à nɨ̀ waa ŋkà'à lâm kə̌ ŋkà'à nɨ̂nòò bû ŋka nlɔɔ, ǹloŋ mə Mmà'àmbî Nwìŋgɔ̀ŋ àa yǐ bə ŋkà'â waa. Tâ bo tɨgə mbu'utə mbi bo bo ǹlwi'i nɨ̂ŋkoŋə̀. 6Angel wa a swoŋ a mbo mə̀ mə, “Wa annù yula mə mə̀ swoŋə aa à nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ ŋkù'ùnə a mbii aà.” Wa Mmà'à mbi Nwìŋgɔ̀ŋ mə a fa Azwî yi a mbô ŋ̀gǎŋntoò ji jya aa, à tòò mə̂ angel mə tâ à zi ndɨ̀'ɨ annù yìi a tswe nɨ̂ ŋ̀ghɛ̀sə mfɛ̀'ɛ̀ aa a mbô ŋ̀gàŋàfà'â yì. 7Yesu a swoŋ mə, “Yə̂ nɨ̀, wa mə zì tsi'ì tsɨ̀tsɔ̀ŋə̀!” M̀bɔɔnə a mbo ŋù yìi mə a lə̀ə̀ ɨnnù jìi mə àŋwà'ànə̀ yûlà a swoŋə mə ɨ ka yǐ fɛ̀'ɛ̀ aà. 8Àa mə̀ Jɔn yìi mə mə̀ yù'u ŋkɨ nyə ɨnnù ma jû aà. Nòò wa mə mə̀ yu'u ŋkə nyə ɨnnù ma jû aa, mə̀ lɛ ŋwò a mɨkòrə angel wa mə à lɛ ndɨ̀'ɨ ɨnnù ma jû a mbo mə̀ aa mə mə mii yi, 9lâ a swoŋ a mbo mə̀ mə, “Tsuu ajàŋə annù ma yû lǒ ghɨ̀rə̀! Wa mə̀ bə aa ŋù àkòrə̂ ghò a mûm àfà'à bo bɨ̀ ŋù àkòrə bɨ̀lɨ̂m bo, ŋ̀gǎŋntoo Nwî, bo bɨ̀ bə̀ bìi mə bɨ lə̀ə ɨnnù jìi mə àŋwà'ànə̀ yulà a swoŋ aà. Mii bə Nwî.” 10A bû ǹswoŋ a mbo mə̀ mə, “Tsùu ntoo yìi mə àŋwà'ànə̀ ma yû a swoŋə nloŋ ɨnnù jìi mə ka yǐ fɛ̀'ɛ̀ aa a alɔ̀'ɔ̀sə̀ lǒ lə̀ə̀ ǹloŋ mə wa nòò à tɨ̀gə abô.” 11Tâ ŋù ŋ̀ghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jî bɨ tâ à ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì a ŋka ŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jì bɨ, tâ ŋù yìi mə a ghɨ̀rə ɨnnǔ nsɨŋə aa tâ à ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì ŋ̀ka ŋghɨrə ɨnnǔ nsɨŋə. Tâ ŋù yìi mə ɨ ghɨ̀rə ɨnnù jìi ɨ tsinə aa, tâ à ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì ŋ̀ka ŋghɨrə ɨnnù jìi ɨ tsinə aà. Tâ ŋù yìi mə à làa aa, tâ kɨ̀ ntswe nlaa.” 12Yesu a swoŋ mə, “Wa mə zì tsi'ì tsɨ̀tsɔ̀ŋə̀! ǹtugɨtə mɨtsɔ'ɔ̀nə̀ mɨ afà'à, ɨ zǐ ɨ tsɔ'ɔ afà'à ŋû ǹtsɨ̀m ɨ yòŋə a nɨ̂ ànnù yìi à lɛ mfà'à aà. 13Wa mə̀ nɨ Alpha ŋkɨ mbə Omega, m̀bə ntsyà m̀bìì ŋ̀kɨ mbə njɨrə njɨ̀m,mbə nlɔgɨnə ŋkɨ mbə nlwì'ìsə̂. 14M̀bɔɔnə a mbo bə̀ bìi bɨ sì'ì mə ɨtsə̀'ə̂ jyaa ɨ laa, ǹloŋ mə mbə bo jɨ fɨ̀ntà fɨ ati fɨ ntswêntɨ̀ɨ̀ fya, ŋ̀kɨ ntsya nɨ mɨ̀ntsǔ mɨ ɨbu'u mya, ŋ̀kuu wa njɔ̀'ɔ àla'à. 15Bulà mbə̀ ka yi təə a abɛɛ kaa wa'à ghu kuù: m̀bu jya, nɨ̂ bɨ̀sɔ̀rə̀, nɨ ŋgàŋajɨrə̀ jya, nɨ ŋgǎŋnzwitə bə̀, nɨ ŋgǎŋmmii bɨ̀nwì bɨ adàŋə̀ àdàŋə̀, nɨ ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à kɔ̌ŋ ŋghɨ̀rə ɨnnǔ mbwe'esə̀ aà. 16“Wa mə̀ Yesu, mə̀ tòo angel ghà a mbo bù, nɨ ǹtoo yulà a mbo ŋ̀ghotə jyâ. Wa mə̀ laa mbə ntɨgəŋgɨ̀gɨ̀gə̀ bo bɨ̀ naŋəbərə̀ David wâ, m̀bə fɨ̂njɔ̀ŋ fî tɨ̀tugə fìi fɨ ta aà. 17Azwì ya nɨ̀ Mûŋgèn wa swoŋ mə, “Zǐ.” Tâ ŋù yìi mə à yu'ù aa, tâ à swoŋ mə, “Zǐ.” Tâ ŋù yìi mə ǹjì ŋ̀kì ɨ yaŋə nii aa tâ à zi, tâ ŋù yìi mə a yə̀'ə̀tə aa, tâ à kwɛrə ŋkǐ ntswêntɨ̀ɨ̀ tɨ̀ tû. 18Mə wà'àsə̀ a ŋû ǹtsɨ̀m yìi mə a yu'u ntoo yìi mə ɨ fɛ̀'ɛ̀ fàa a mûm àŋwà'ànə̀ yulà yìi mə a swoŋə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə ɨ ka yǐ fɛ̀'ɛ̀ aà. M̀bə ŋù tsù à ku'usə annù ghu boŋ Nwìŋgɔ̀ŋ à ka yǐ kɨɨ kù'ùsə nìi nɨghɔ̀ɔ̀ nɨ ŋkwoŋ bə̀ nya mə bɨ ŋwa'anə fàa mûm àŋwà'ànə̀ aà. 19M̀bə ŋù tsù a fi'itə nɨghàà nî tsu fàa mûm àŋwà'ànə ntoo yù yìi mə a swoŋə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə ɨ ka yǐ fɛ̀'ɛ̀ aa, boŋ Nwìŋgɔ̀ŋ à ka yǐ kɨɨ kwɛrə a yìi atɨɨ fɨ̂ntà fɨ ati fɨ ntswêntɨ̀ɨ̀ fya mə a tswe wa mûm ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a yì ǹlàà maŋsə ya aa, mə bɨ ŋwa'anə fàa mûm àŋwà'ànə̀ aà. 20Yu wa yìi mə à swǒŋ ɨnnù ma jû aa, à swǒŋ mə, “A laa mə mə zì tsi'ì tsɨ̀tsɔ̀ŋə̀.” Amen. Zǐ a Mmà'àmbî Yesu. 21Tâ ɨ̀bɔ̌ŋ Mmà'àmbî Yesu tâ ɨ̀ tswe a mbo bə̀ bɨ Nwî bɨ tsɨ̀mə̀. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\