Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 3

1“A mbo Angel ŋ̀ghòtə̂ Sardis ŋwà'ànə mə: ‘Àâ ànnù yìi mə a lo a mbo yu wa yìi mə à tswe nɨ Ɨ̀zwì Nwî jya ji sàmbaa, nɨ mɨ̀njɔ̀ŋ mya mi sàmbaa aà, à swǒŋ mə, “Mə̀ zî ɨ̀fà'â ghuu, nɨ̀ bii ɨkum mə nɨ̀ tswe bɨ̀tɨ̀ɨ̀, lâ m̀baŋnə ŋkwokə. 2Bɨ̀ɨ̀nə̂ nɨ̀, ǹnɨŋ mɨtɨ̀ɨ̀ a nɨ̂ àyoo ya yìi a burə a mbo bù, mə a kɨ ntɨgə tsi'ì a ŋkwo aa, ǹloŋ mə mə̀ yə mə kaa ɨ̀fà'â ghuu sɨ̌ a nsi mi'i Nwìŋgɔ̀ŋ gha bɔŋ maŋsə. 3A nɨ̀ wa'atə annù ya mə nɨ̀ lɛ ŋkwɛrə ŋkɨ nyu'u aa, naŋsə nləə ma ya mbəŋkə nɨ̀ ghuu. Nɨ bə tsuu bɨ̀ɨ̀nə boŋ màa zǐ a mbo bù tsi'ì tsǒ nyə̀rə kaa nɨ̀ wa'ǎ abàŋtə̀ noò yìi mə mə̀ aa zì ghu a mbo bù aa zî. 4Lâ nɨ̀ bùrə kɨ tswe nɨ mɨkum mɨ m̀bùmtə̀ bə̂ bî mɔ'ɔ̀ a ala'a Sardis; a bə bə̀ bìi mə kaa bɨ burə tɨ̌ ɨtsə̀'ə̂ jyaa sɨŋə̀. Bo aa yǐ tɨgə karə bi'ibo nɨ̂ ɨ̀tsə̀'ə̀ jî fù'ù ǹloŋ mə bo ku'unə aà. 5Ŋù yìi mə à mà'a tsyà aa, baa yǐ tɨgə wɛ'ɛ ɨtsə̀'ə̀ jî fù'ù ghu nu maa ajàŋ, kaa tâ mə̀ wa'ǎ ɨkûm yi a mûm àŋwà'ànə ntswêntɨ̀ɨ̀ ya tsɨgɨtə̀. Mə̀ aa yǐ tɨgə beentə ɨkûm yi a nsi Taà bo bɨ̀ baangel bi. 6Ŋù yìi mə à tswe nɨ̂ ɨ̀tôŋnə̀ aa, tâ à yu'u ɨnnù jìi mə Àzwì ya a swoŋə a mbô ŋ̀ghòtə jyâ aà. 7“A mbo Angel ŋ̀ghòtə̂ Philadelphia, ŋwà'ànə mə, ‘Àâ ànnù yìi mə a lo a mbo yu wa yìi mə à làa màŋsə̀ ŋ̀kɨ mbə annù nɨ̂koŋ aa, yu wa yìi mə à tswe nɨ àkwà'anda David, mə a yi ŋa'a kaa ŋù dàŋ a wa'à bù ǹtsetə, bɛɛ a yi ntsetə kaa ŋù dàŋ a wa'à bù ŋa'a aa, à swǒŋ mə, 8“Mə̀ zî ɨ̀fà'â ghuu, yə̂ nɨ̀, wa mə̀ ŋà'à mə ntsǔnda ntɛ'ɛ a mbo bù, kaa ŋù dàŋ à sɨ̀ nɨ mɨ̀dà'à mə mbə a tsetə̀ ghu tswê. Mə̀ zi mə kaa mɨ̀dà'â muu sɨ̀ gha'atə̀. Lâ nɨ̀ bàŋnə̀ mə̂ ǹləə nɨghàâ na kaa ŋkɨ'ɨ ɨkûm gha tuù. 9Yə̂ nɨ̀, màa ghɨ̀rə ŋgǎŋndâghòtə̂ Satan jya, mə bo swoŋə nɨ mə bo nɨ baYuda, kaa ŋkɨ'ɨ̀ bu bə aa, m̀baŋnə mbə bə̂ ŋ̀gàŋabaŋnənnù aa- yə̂ mə̀ aa ghɨ̀rə tâ bo zi nswɛ̀tə̀ mɨku'utə myaa a mɨkòrə bù, ǹyəgə mə mə̀ kɔ̀ŋə ghuu. 10Tsǒ mə nɨ̀ lə̀ə nɨ̀ghàâ nya, a ajàŋ mə mə̀ lɛ nswoŋ a mbo bù mə nɨ̀ bii ŋgɨ'ɨ nɨ̀ àtaŋəntɨɨ̀ aa, mə̀ bɛ ghuu a nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ ya yìi mə ɨ zì fàa mbi a ŋkwà'ànə bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi bɨ tswe fàa atu nsyɛ aà. 11Wa mə̀ aa ghɛ̀sə zì, nɨ̀ tswa annù yìi nɨ̀ tswè mə̂ nɨ yu aa ŋkwo nɨ yu ta tâ ŋù tsù à tsuu atsə̀'ətu nɨfɔ̌ yuu lǒ twɛɛ kwɛrə. 12Ŋù yìi mə à mà'a ntsyà aa, mə̀ aa ghɨ̀rə̀ yi a nɨ̂ ǹtə'ə̀ ǹda a mûm ǹdâmà'a Nwì Nwìŋgɔ̀ŋ ghà tâ à tɨgə ntswe ghu kaa ɨ yǐ wa'à ghu bù m̀fɛ'ɛ. Mə̀ aa ŋwà'ànə ɨkum Nwîŋgɔ̀ŋ ghà bo bɨ̀ ɨ̀kǔm ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'à Nwìŋgɔ̀ŋ ghà ghu nû. A bə̂ Yerusalem yî m̀fii, yìi mə a lǒ a aburə a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ ghà ǹsɨgə aà; ɨ kɨɨ ŋwà'ànə ɨkûm gha yì fii ghu nû. 13Ŋù yìi mə à tswe nɨ̂ ɨ̀tôŋnə̀ aa tâ à yu'u annù yìi mə Àzwǐ swoŋə a mbô ŋ̀ghòtə jya aà. 14“A mbo Angel ŋ̀ghòtə̂ Laodicea ŋwà'ànə mə, ‘Àâ ànnù yìi mə a lo a mbo yu wa yìi mə à nɨ Amen, mbə yu yìi mə a fà'à nɨ̂ ǹtɨɨ̀ yi tsɨ̀m, ŋkɨ mbə ayəfə annù nɨ̂ŋkoŋ, mbə yu yìi mə njoò tsɨ̀m jìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ nnaŋsə ntsya aa ghu nu aa, swoŋə nɨ mə, 15“Mə̀ zî ɨfà'â ghuu, kaa nɨ̀ sɨ fwɛ kaa ŋkɨ'ɨ̀ kɨ̀ɨ̀ ǹloo, a ghɨrə mbaa mbɔ̀ŋtə̀ mə boŋ nɨ fwɛ kə̀ ŋ̀kɨɨ nloo. 16Tsǒ mə nɨ jwàmtə jwàmtə̀, kaa ŋkɨ'ɨ̀ lòò, kaa ŋkɨ'ɨ̀ kɨ̀ fwɛ aa, mə̀ aa twù ghuu a ntsǔ mə̀ ɨ mè'è. 17Ǹloŋ mə nɨ swoŋə nɨ mə “Mə̀ nɨ̂ ŋ̀gàŋàfù'ù, mə̀ kwè mə̂ ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì, kaa mə̀ sɨ ayoò tsu bɔŋə, lâ kaa wa'à bàŋnə̀ ǹzi mə ò laa mbə, ŋû tɨ̀ àyoo, mə bɨ ko nɨ̂ mɨlɨ̀ŋnə̀ ghò, m̀fum, mfə'ə, ǹtswe nswèrə̀ ǹswèrə̀. 18Mə̀ tɨgə̀ ǹdɨ'ɨtə nòo mə toò yuu a atɨɨ gold yìi mə bɨ tɔɔ nɨ̀ mɔ'ɔ, nsi'i a laa a mbo mə̀, ta bə ŋgàŋkabə, ŋ̀kɨ nyuu ɨtsə̀'ə̀ jî fù'ù a mbo mə̀, m̀bɔɔntə nswèrə̀ ǹswèrə̀ yò ya ghu, tâ àtû yo wa'à ka ndɨrə; ŋkɨ yuu afǔ mi'i nyɔ'ɔtə mi'ì mo ghu mə mbə ò yə̂ ɨ̀dɨ̀gə̀ lɛ. 19Bə̀ bìi mə mə̀ kɔ̀ŋə aa, mə ghààntə̀ nɨ̂ waa ŋkɨɨ ntsisə nɨ̂ waa. Tsǒ mə a bə laa, gaansə mɨtɨ̀ɨ̂ mo, mbəŋkə ghô. 20Yə̂, wa mə̀ tə̀ə a ntsǔnda ŋkwɛ̀ntə̀. M̀bə̂ ŋù tsù à yu'u njì yà ŋ̀ŋa'a ntsǔnda, boŋ mə̀ aa ku zǐ tsi'i yi, ɨ jɨ bi'iyu, tâ à kɨ njɨ bi'iyu. 21Ŋù yìi mə à mà'a ntsyà aa, mə̀ aa fa ada'a ghu mbo mə tâ à tswe bi'iyu a abə̀rə̀ nɨfɔ̌ mə̀, tsi'ì tsǒ ajàŋə mə mə̀ lɛ mà'à ǹtsya, ǹtɨgə ntswe bi'i Taà ghà a nɨ̂ àbə̀rə̀ nɨfɔ̌ yu aà. 22Ŋù yìi mə à tswe nɨ̂ ɨtôŋnə̀ aa, tâ à yu'u annù yìi mə Àzwì a swoŋə a mbô ŋ̀ghòtə aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\