Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 4

1Ma ya a ghə̀ mə kɨ tsyǎ, mə̀ yə ntsǔ aburə ɨ ŋa'anə̀ ǹtəə, mə̀ yu'ù ǹjì ya mə ɨ̀ lɛ ntɛ'ɛ mfoo ŋghàà a mbo mə̀ a mbìì aa, ɨ ghaà a mbo mə̀ ŋ̀koo tsi'ì tsǒ ǹtàŋ, ǹswoŋ mə, “Kɔ'ɔ nzì faà aa, tâ mə̀ dɨ'ɨ ɨnnù jìi ɨ ka fɛ̀'ɛ̀ a noò yìi yûlà a tsyà mə̂ aa a mbo wò.” 2Àzwì Nwî a burə̀ ŋ̀kuu a nu mə̀, mə̀ yə̂ àbə̀rə̀ a aburə, ŋù yì mɔ̀'ɔ a ŋaŋnə̀ ghu! 3Ǹsî yi ɨ tsɛɛ̀ŋkə̀ tsi'ì tsǒ ŋgɔ̀'ɔ atɨ̀ndùù jìi bɨ twoŋə nɨ jasper bo carnelian aà, kùrɨ̀sə̀ yìi mə à lɛ sɨ kɨrə tsi'ì tsǒ emerald aa a karɨsə abə̀rə̀ yâ. 4Ɨ̀bə̀rə̀ jî mɔ'ɔ mɨ̀ghum mi mbaa ǹtsò ji nɨkwà ɨ lɛ ntəə ŋkarɨsə abə̀rə̀ ya, bɨ̀lɨɨ bì wè mɨ̀ghum mi mbaa ǹtsò nɨ̀kwà kɨ̂ ǹstwetə ghu, ŋ̀wɛ'ɛ ɨtsə̀'ə̀ jî fù'ù, ǹso ɨtsə̀'ətu nɨfɔ̌ ɨtɨɨ gold a atu bo. 5M̀bə̀ŋ ŋwà'àkə̀, ŋ̀kumə bo bɨ̀ ǹjì ɨ ghaà m̀fɛ'ɛkə wa nɨ̂ àbə̀rə̀ ya, mɨ̀ŋkà'à mi sàmbaa mɨ khɨ̂ wa nsî àbə̀rə̀. Ma mû bə aa ɨ̀zwì Nwî jya ji sàmbaà. 6Wa nsî àbə̀rə̀ ya, àyoo yi mɔ'ɔ a tswê tsǒ ŋkì mɨyaa yìi ɨ kɨrə tso ŋkè'è, njɛɛŋkə tsi'ì tsǒ ŋgɔ̀'ɔ crystal. A ŋkarɨsə abə̀rə̀ ya m̀bɛ̀ɛ tsɨ̀m, ǹjoo jî mɔ'ɔ jìi ɨ tswe ntɨ̀ɨ̀ aa ji nɨkwà ɨ təə ghu, mi'i luu a nu bo, ǹtswe a njɨ̀m ŋ̀kɨ ntswe a nsî. 7Àyoo ya yǐ ntsyàmbìì a kɨrə̀ tsǒ nààŋgwɛ̀, yî àyòŋntə̀ a kɨrə̀ tsi'ì tsǒ mbɔ̀ŋ, jìi ɨ ywe'e ji tarə aa, ǹsî yi ɨ finə̀ yî ŋû mɨ̀sɔ̀ŋə̀, jìi ɨ ywe'e ji nɨkwà, ɨ bə tsǒ maghoo yìi a dàrə̀. 8Ǹjoo jì swèrə ma jya ji nɨkwà ɨ tswe nɨ̀ mɨ̀bà mi nto'o mi nto'o. Mi'i mɨ luu ghu ŋkarɨsə a mum bo bɨ̀ a abɛɛ. Bo yəə̀ nɨ̂ ɨ̀kòò ŋ̀kaa ŋkɨ'ɨ̀ kɛntə̀ nɨ̂ àsì'ìnə̀ nɨ̂ ɨ̀tugə̀, ǹswoŋə nɨ mə, “Ǹlàa màŋsə, ǹlàa màŋsə! M̀mà'àmbî Nwìŋgɔ̀ŋ M̀bu'utə̀mbî, yù wa yìi à lɛ ntswe, ǹtswe tsɨ̂tsɔ̀ŋ, ɨ yǐ kɨɨ bǔ tswe a noò yìi a zì aà.” 9Ǹjoo jì swèrə̀ jya jìi mə ɨ tswe ntɨ̀ɨ̀ aa ɨ yəə̀ nɨ̀ mɨ̀kòò ŋ̀gha'asə ŋkɨɨ ŋghu'usə, ŋkɨɨ mfa nɨ̂ m̀bɨ'ɨkə a mbo yu wa yìi mə à ŋàŋnə wa abə̀rə̀ mə à tswe nlwì'ì nɨ̂ŋkoŋə aà. Bo yi tɨ yəə laa, 10bɨ̀lɨɨ bya mɨ̀ghum mi mbaa ǹtsò ji nɨkwà bo wô a nsyɛ mmii yi yu wa yìi mə à ŋàŋnə wa abə̀rə̀ aa, mə à tswe nlwì'ì nɨ̂ŋkoŋə aà. Bo ma'à ɨ̀tsə̀'ətu nɨfɔ̌ jyaa jya wa a nsi abə̀rə̀ ǹswoŋə nɨ mə, 11“M̀mà'àmbî Nwìŋgɔ̀ŋ yì'ì wa ò kù'ùnə mə mbə ò kwɛrə nɨ̀gha'a bo bɨ̀ àghu'usə̀, nɨ mɨ̀dà'à, ǹloŋ mə ò lɛ nnaŋsə njoò tsɨ̀m, ŋ̀kɨ ŋghɨrə mə tâ ɨ̀ tswe ntɨ̀ɨ̀ aa nɨ̂ ŋ̀kɔ̀ŋə̂ yò.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\