Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 5

1Mə̀ yə nɨ̀bù'ù nɨ aŋwà'ànə̀ nî mɔ'ɔ a mûm àbo yu wa yìi mə à lɛ ŋaŋnə wa abə̀rə̀ aa yì mà'à. Bɨ ŋwà'ànə̀ a mum ŋkɨ ŋwa'anə a abɛɛ. Bɨ kwerə nɨ̂ àwenə alɛ ji sàmbaà. 2Mə̀ yə ntɨ̀ɨ̀ angel a tɔŋnə̀ nɨ̂ ǹjì yî ǹtɨ̀ɨ̀ m̀betə nɨ mə, “Ŋù yìi mə à kù'ùnə mə mbə a kɛ'ɛtə̀ ɨ̀wen alɛ jû ji sàmbaa ɨ ŋa'a nɨ̀bù'ù nɨ aŋwà'ànə̀ nû à nɨ wò aa ɛ? 3Kaa ŋù tsù à lɛ ŋkɨ'ɨ ghu tswê, a aburə kə̌ a atu nsyɛ, kə̀ a mûm ǹsyɛ mə mbə a ŋa'a nɨ̀bù'ù nɨ aŋwà'ànə̀ nya nlentə mumə. 4Mə̀ naŋsə nyə'ə nloŋ mə kaa bɨ lɛ ŋkɨ'ɨ ŋû yìi mə mbə a ŋa'a nɨ̀bù'ù nɨ aŋwà'ànə nya nlèntə mum aa yə̂. 5Ǹdɨɨ wa yì mɔ̀'ɔ a swoŋ a mbo mə̀ maà noò mə, “Tsee kɨ yə̀'ə̀, yə̂, wa yu wa yìi mə à nɨ Naàŋgwɛ̀ àtsə baYuda, m̀bə ntɨgə ŋgɨ̀gə̀ David aa, à mà'à mə̂ ǹtsya mə mbə a ŋa'a nɨ̀bù'u nɨ aŋwà'ànə̀ nya bo bɨ̀ ɨ̀wen alɛ jya ji sambaà. 6Mə̀ yə Mû M̀bînjə̀rə̀ a təə̀ a tɨtɨ̀ɨ àbə̀rə̀ ya bo bɨ̀ ǹjoo jî wè jî swèrə̀ jya ji nɨkwà, bo bɨ̀ a tɨtɨ̀ɨ bɨ̀lɨɨ bya, a fi tsi'ì tsǒ bɨ lɛɛ̀ ŋ̀wa, ǹtswe nɨ mɨ̀ndɔŋ mi sàmbaa, bo bɨ̀ mi'i mi sàmbaà, mɨ dɨ'ɨ̀ nɨ̀ ɨ̀zwì Nwî jya ji sàmbaa mə à tòo a mbô ǹsyɛ̂ ǹtsɨ̀mə̀ aà. 7A lô ŋ̀ghɛɛ ŋkwɛrə nɨbu'u nɨ aŋwà'ànə̀ nya a abô mà'a yu wa yìi mə à lɛ ŋaŋnə wa abə̀rə̀ aà. 8À kwɛ̀rə̀ mə̂ nɨbu'u nɨ aŋwà'ànə̀ nya, ǹjoo jì wè jî swèrə̀ jya ji nɨkwà, bo bɨ̀lɨɨ bya mɨ̀ghum mi mbaa ǹtsò nɨ̀kwà, bɨ wô a nsi Mû M̀bîjə̀rə̀ wa, ŋù a tugɨtə̀ nɨ̀lòŋ, ŋù à tugɨ̀tə̀ nɨ̀lòŋ nîàŋààntə̀, ŋ̀kɨ ntswe nɨ̂ ɨ̀khɨ̌ gold ɨ luu nɨ̀ njoo jì tɔ̀ɔ̀ jî lùmtə̀, ɨ dɨ̀'ɨ aa àtsà'àtə̀ Nwî bə̂ bɨ Nwî bɨ̀ tsɨ̀mə̀. 9Bo tɨgə̀ ǹyəə nɨ̂ ɨ̀kòò yî fii nswoŋə nɨ mə, “Wa ò kù'ùnə mə mbə ò kwɛrə nɨ̀bù'ù nɨ̂ àŋwà'ànə̀ nya ŋŋa'a ɨwenə alɛ̂ ji jyâ. Ǹloŋ mə bɨ lɛɛ̀ ŋ̀wa gho, ò tsu'ù àtu bə̂ bɨtsɨ̀m nɨ̂ àləə̀ yo, bìi mə bɨ lo nɨ̂ ɨ̀tsə̂ tsɨ̀m, ŋ̀ghaa nɨ mɨ̀ghàà mɨ tsɨ̀m, bo bɨ̀ bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m a ɨtoo ɨtoo, nlə̀ə a mbo Nwì; 10ò ghɨ̀rə̀ mə̂ bo tɨgə̀ bɨ̀sa'a bɨ ala'a bubo, m̀bə ŋgǎŋmà'a Nwì jìi mə ɨ fà'a a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ Taà yi'inə̀ aa, tâ bò yi ntɨgə nsa'a atu nsyɛ̂. 11Mə̀ ghə̀ə kɨ yə nyu'u njì baangel bî ghà'à ŋ̀gha'a, mə bɨ səŋ bɨ ku'ǔ ŋkam nɨ̀ ŋ̀kam, bo bɨ̀ ǹtsù'ù nɨ̂ ǹtsù'ù bɨ karɨsə̀ àbə̀rə̀ ya, nɨ̂ ǹjoo jì swèrə̀ jya nɨ bɨ̀lɨɨ bya. 12Ǹtɔŋnə nswoŋə nɨ mə, “Wa Mu M̀bînjə̀rə̀ wa yìi bɨ lɛ ŋwà yi aa, à kù'ùnə a ŋkwɛrə mɨ̀dà'à bo bɨ̀ àfù'ù, nɨ mɨ̀tsyɛ̀, bo bɨ̀ mɨ̀tɨ̀ɨ̀, nɨ̂ àghu'usə̀ nɨ nɨ̀gha'a bo bɨ̀ m̀bɔɔnə̂.” 13Mə yu'u njoò tsɨ̀m jìi mə ɨ lɛ ntswe a aburə bo bɨ̀ a atu nsyɛ, nɨ a mûm ǹsyɛ, nɨ a ŋkì mɨyaa, nɨ bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m bìi bɨ lɛ ntswe ghu aa, bɨ swoŋə̀ nɨ mə, “A mbo yu wa yìi à ŋàŋnə wa abə̀rə̀ aa, bo bɨ̀ a mbo Mû M̀bînjə̀rə̀ wa, tâ m̀bɔɔnə, nɨ̂ àghu'usə̀, nɨ nɨ̀gha'a nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ tâ mɨ̀ tswe a mbo bo ǹlwi'i nɨ̂ŋkoŋə̀.” 14Ǹjoo jì wè jî swèrə̀ jya ji nɨkwà ɨ swoŋ mə “Amen!” Bɨ̀lɨɨ bya bɨ wô a nsyɛ mmii Nwî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\