Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 6

1Mə̀ yə Mû M̀bînjə̀ə̀rə̀ wa a kɛ̀'ɛ̀ àwenə alɛ ya yǐ ntsyàmbìì a tɨtɨ̀ɨ jya ji sàmbaa, mə̀ yu'u àyoo ya yìi mə a tswe ntɨ̀ɨ̀ aa yǐ mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ jya ji nɨkwà, a tɔŋnə̀ nɨ̂tɨ̀ɨ̀, ǹju'u tsǒ mbə̀ŋ, ǹswoŋ mə, “Zǐ!” 2Mə̀ lèntə̀ ǹyə a ləŋə yî fù'ù, ŋù a kɔ'ɔ ghu atu, ǹtswe nɨ̂ ŋ̀kerə̀ a abo yu, bɨ fâ àtsə̀'ətu nɨfɔ̀ ghu mbo, a fɛ'ɛ̀ tsǒ yu wa yìi mə a mà'à ǹtsya aà, ŋ̀ghɛɛ a mmà'a ǹtsò ɨ tsyǎ. ǹtsya nɨ̂ waa. 3Mû M̀bînjə̀rə̀ wa a bû ŋ̀kɛ'ɛ ɨwenə alɛ jya jìi a ywe'e ji baa, mə̀ yu'u àyoo ntswêntɨ̀ɨ̀ ya yìi a ywe'e ji baa, a swoŋ mə, “Zǐ!” 4Mə̀ yə ləŋə yî mɔ̀'ɔ yìi a ghə̀'ə mə bòò, a fɛ'ɛ̀, bɨ fâ àdà'à a mbo ŋù yìi mə à kɔ̀'ɔ ghu atu bɨ fa a ndoò munwî ǹtsò ghu mbo, m̀fa ada'a ghu mbo mə tâ à kwɛrə mbɔɔnə̂ fàa atu nsyɛ, tâ bə̀ tɨgə tsɔbɨnə waa bo nɨ bo. 5À kɛ̀'ɛ̀ mə awenə alɛ ya yìi a ywe'e ji tarə aa, mə̀ yu'u ayoo ya yìi a tswentɨ̀ɨ̀ yìi a ywe'e ji tarə aa, a swoŋ mə, “Zǐ!” Mə̀ lêntə̀ ǹyə ləŋə yî m̀fìì tsɨ̂ŋ, ŋù yìi mə à kɔ̀'ɔ ghu atu aa a tswê nɨ fɨ̀gə̀ a abo yu, 6Mə̀ yu'u ayoo yi mɔ'ɔ a ghaà tsǒ ǹjì a tɨtɨ̀ɨ njoo jya mə ɨ tswe ntɨ̀ɨ̀ aa, nswoŋə nɨ mə, “Ŋ̀kə'ə̀ àbaa ansaŋ yì m̀fùùrə̀ a atû ɨ̀fà'a njwi yì m̀fùùrə̀, ŋ̀kə'ə abaa mɨsaŋ ji tarə a atû ɨ̀fà'a njwi yì m̀fùùrə̀. Lâ, nɨ̀ tsuu ŋgɨ'ɨ nɨ̂ àtì mɨlù'ù kə̀ nɨ̂ àtì mɨghurə lǒ ta. 7À kɛ̀'ɛ̀ mə̂ awenə alɛ ya yìi ɨ ywe'e ji nɨkwà aa, mə̀ yu'u njì ǹjoo jya jìi ɨ tswe ntɨ̀ɨ̀ jìi ɨ ywe'e ji nɨkwà aa, ɨ swoŋ mə, “Zǐ!” 8Mə̀ lentə̀ ǹyə ləŋə ŋ̀kɨ̀rə̂ yì ɨ bə tsǒ akwi'inə fɨŋə, ŋù yìi à kɔ̀'ɔ ghu atu, ɨ̀kǔm yi ɨ bə Nɨ̀wô, Àla'a bɨku bɨ bə̂ a yoŋə̀ ghu njɨ̀m. Bɨ yâtə̀ m̀bi ɨ̀tɨɨ ji nɨkwà, mfa ada'a a mbo bo mə tâ bo zwitə atɨɨ yì fùùrə̀ nɨ munwî ǹtsò, bo bɨ̀ ǹjì yî ǹtɨ̀ɨ̀, nɨ nɨ̀ghɔ̀ɔ̀ nɨ ŋkwoŋ bə̀, bo bɨ̀ nàà mɨ tsə'ə fàa atu nsyɛ̂. 9À kɛ̀'ɛ̀ mə ɨwen alɛ jya jìi ɨ ywe'e ji ntaà aa, mə yə bɨ̀ku bɨ bə̂ bìi mə bɨ lɛ nzwitə waa nloŋ nɨghàà nɨ Nwî bo bɨ̀ ànnù yìi mə bɨ lɛ sɨ swoŋə nloŋ nɨghàà nɨ Nwî aa, 10bo tɔŋnə̀ ǹyə'ə nswoŋə nɨ mə, “M̀mà'àmbî M̀bu'utəmbî, yìi à laa mmàŋsə̀ m̀bə annù nɨ̂ŋkoŋə̀, òo yu'utə ɨ ywe'e aa a noò àkə̀, ɨ bɔ̌ŋ sa'a batu nsyɛ, ɨ nɨŋ ŋgɨ'ɨ a nu bo, ǹloŋ mə bɨ lɛ nzwitə a yi'i aa ɛ?” 11Bɨ lɛ ntɨgə mfa atsə̀'ə̀ yî fù'ù a mbo bo nɨ atu nɨ atu, ǹswoŋ mə tâ bo bɔɔ mmɨɨntə a nɨ mû àtɨɨ noò tâ ǹdùu ŋgàŋakorə̂ jyaa a mûm àfà'à, nɨ bɨ̀lɨ̂m byaa bìi bɨ tswe nɨ̂ ǹzwìtə tsǒ bo aa, tâ ɨ̀ ku'u. 12À kɛ̀'ɛ̀ mə̂ ɨwen alɛ jya jìi ɨ ywe'e ji nto'o aa, mə̀ lêntə̀ ǹyə nsyɛ ɨ tsɨgɨ̀nə̀ nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̀, nòò bəŋkə̀ m̀fii tsǒ mɨ̀kwì'ì, sàŋ yìi à luu aa a tɨgə̀ m̀bəŋ mbə tsi'ì tsǒ aləə̀. 13Mɨ̀njɔ̀ŋ mìi mɨ tswe a aburə aa mɨ wôkə̀ a nsyɛ tsi'ì tsǒ ajàŋə mə mɨ̀ntà mɨ ɨkɔ̀ɔ̀ mɨ wòkə a nsyɛ tɨ̀ bàŋ a noò yìi mə àfìsə̀ yî tɨ̀ɨ̀ a tsɨgə ati ya aà. 14Àbùrə̀ a bwɛkə̀ yi tsi'ì tsǒ nɨ̀bù'ù nɨ aŋwà'ànə̀ nìi bɨ kərə nlɔ̀'ɔ̀sə̀. Mɨ̀nta'a mɨ̀ tsɨ̀m bo bɨ̀ bɨ̀kɨ̀ŋkì bɨ tsɨ̀m bɨ lɔ'ɔ̀sə̀ a adɨgə yìi mɨ bɨ lɛ ntswe ghu aà. 15Bɨ̀fɔ̀ bî fàa nsyɛ nɨ̀ bə̀ bî wè, nɨ bɨ̀tà bɨ ntso, nɨ ŋgǎŋkabə, nɨ ŋgàŋmɨtɨ̀ɨ̀, bo bɨ̀ bə̀ bɨ tsɨ̀m, ɨ̀bù'ù bo bə̀ bìi bɨ sɨ̌ ɨbù'ù bə, bɨ tɨgə̀ ǹləəntə a mum ɨbù'u ŋgoo, bo bɨ̀ a nji'i ŋgɔ̀'ɔ̀ mɨ̂nta'a mya, 16ǹtwoŋə nɨ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ jya bo bɨ̀ mɨ̀nta'a mya nswoŋə nɨ mə, “Wǒ a nu bì'ì, ŋkɨŋtə a yi'i fàa nsi ŋù ghû mə à ŋàŋnə fàa nɨ̂ àbə̀rə̀ aà, bo bɨ̀ a nɨ̂ àlwi ntɔŋə Mû M̀bînjə̀rə̀, 17ǹloŋ mə ǹjwî àlwintɔ̀ŋ yî ŋ̀wè yàà ya ɨ̀ zì mə̂. Ŋù yìi mə mbə a təə a nsi bo aa, à nɨ̂ wò aa ɛ?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\