Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 7

1Ma ya a ghəə kɨ tsyǎ mə̀ yə baangel bi nɨkwà, bɨ təə nɨ mɨ̀buu mɨ atu nsyɛ mù mi nɨkwà, ŋ̀kɨŋə nɨ̂ fɨ̀fə̀rə̀ yìi mə àtswe nɨ̂ m̀bɛ̀ɛ mbi ji nɨkwà aa, mə tâ à tsuu fàa atu nsyɛ tsyǎ, ǹtsuu atu ŋkì mɨyaa tsyǎ, kə̀ bə a nɨ̂ ɨ̀tì jî tsu fàa mbi tsyà. 2Mə̀ bû ǹyə angel yî mɔ̀'ɔ a lǒ a mbɨ nsà'a nòò ǹtswe nɨ̂ àwenə Nwîŋgɔ̀ŋ yìi mə à tswe ntɨ̀ɨ̀ aa, ǹtɔŋnə ntwoŋ baangel bya bi nɨkwà mə bɨ fà mə̂ mɨda'a mə bɨ̀ ta ŋgɨ'ɨ a nɨ̂ àtu nsyɛ bo bɨ̀ a ŋkì mɨ yaa aa, 3ǹswoŋə nɨ a mbo bo mə, nɨ̀ tsuu ŋgɨ'ɨ a nɨ̂ àtu nsyɛ, nɨ̀ ŋ̀kì mɨ yaa, bo bɨ̀ a nɨ̂ ɨ̀tǐ ta, nywe'e noò yìi mə, bɨ nɨ̀ŋ mə̂ awenə a nɨjɛnə nɨ nsi ŋgǎŋfà'â Nwî yi'inə̀.” 4Bɨ swoŋ a mbo mə̀ mə bə̀ bìi mə bɨ tswe nɨ̂ ǹnɨ̀nə̂ àwenə Nwî a nsi bo aa bɨ bə aa ntsù'u ŋgkhɨ̀ yî fùùrə̀ nɨ mɨ̀ghum mi nɨkwà ǹtsò ji nɨkwà. Bɨ lɛ nnɨŋ awenə a nu bə̌ a ŋgwɛ̀'ɛ Israel ntsɨ̀mə̀. 5A atsə Yuda tâ bɨ̀ nɨŋ awenə Nwî ya a nu bə̌ ntsù'ù nɨghûm ǹtsò baà, a atsə Reuben ǹtsù'ù nɨghûm ǹtsò baà, a atsə Gad, ǹtsù'ù nɨghûm ǹtsò baà, 6a atsə Asher, ǹtsù'ù nɨghûm ǹtsò baà, a atsə Naphtali, ǹtsù'ù nɨghûm ǹtsò baà, a atsə Manassey, ǹtsù'ù nɨghûm ǹtsò baà, 7a atsə Simeon, ǹtsù'ù nɨghûm ǹtsò baà, a atsə Levi, ǹtsù'ù nɨghûm ǹtsò baà, a atsə Issachar, ǹtsù'ù nɨghûm ǹtsò baà, 8a atsə Zebulum, ǹtsù'ù nɨghûm ǹtsò baà, a atsə Joseph, ǹtsù'ù nɨghûm ǹtsò baà, ǹtɨgə ŋkɨ nnɨŋ a atsə Benjamin, ǹtsù'ù nɨghûm ǹtsò baà. 9Ma yû a ghə̀ mə kɨ tsyǎ, mə̀ liì ǹyə mâ m̀bêm ǹnɔ̀ɔ̀ yìi mə kaa mbə bɨ wa'à səŋ, ɨ lô a nɨ̂ ɨ̀too ɨ̀ tsɨ̀m, bo bɨ̀ a nɨ̂ ɨtsə̂ ɨ̀tsɨ̀m, nɨ̂ ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ bə̂ ɨ̀tsɨ̀m, bo bɨ̀ a nɨ mɨ̀ghàà mɨ ɨla'a mɨtsɨ̀m, ɨ təə a nsî àbə̀rə̀ ya, bo bɨ̀ a nsi Mû M̀bînjə̀rə̀ wâ, ŋ̀wɛ'ɛ ɨtsə̀'ə̀ jî fù'ù, ǹtugɨtə ɨjaŋ mɨghə a mbo bo, 10ǹtɔŋnə tsi'ì nɨ̀tɨ̀ɨ̀ ǹswoŋə nɨ mə, “Ànnǔ nyweensə bə̀ a tswe aa a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ yì'inə̀ mə à ŋàŋnə fàa abə̀rə̀ aa, bo bɨ̀ a mbo Mû M̀bînjə̀rə̀ wâ.” 11Baangel bya tsi'ì bɨ̀tsɨ̀m lɛ ŋkɨ ntəə ŋkarɨsə abə̀rə̀ ya bo bɨ̀ bɨ̀lɨɨ bya, nɨ ǹjoo jya mə ɨ tswe ntɨ̀ɨ̀ aa ji nɨkwà, bo bɨ tsɨ̀m lɛ ŋwò a nsyɛ àkùu kuu, wa ansi abə̀rə̀ ya mmii Nwî, 12ǹswoŋə nɨ mə, “Amen! M̀bɔɔnə, nɨ nɨ̀gha'a, nɨ mɨ̀tsyɛ̀, nɨ̂ m̀fâ m̀bɨ'ɨkə, nɨ̂ àghu'usə̀, nɨ mɨ̀dà'à, nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̀, tâ mɨ̀ tswe a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ yi'inə̀, ǹlwi'i nɨ̂ŋkoŋə̀. Amen.” 13Ǹdɨ̀ɨ wa yì mɔ̀'ɔ a tɨgə̀ ŋ̀ghaa a mbo mə̀, m̀betə gha mə, “Bə̀ bû mə bɨ wɛ'ɛ ɨtsə̀'ə̀ jî fù'ù aa à nɨ bɨ̀wò aa ɛ? Bo lo aa fə aa ɛ?” 14Mə̀ kwi'i ghu mbo mə, “Taà, ò zî.” A swoŋ a mbo mə̀ mə, “Àa bə̀ bya mə bɨ fɛ̀'ɛ̀ mə̂ a mûm ŋ̀gɨ'ɨ yì ǹtɨ̀ɨ̀ ya aa. Bo sì'ì mə ɨtsə̀'ə̂ jyaa, ŋghɨrə ɨ tɨgə̀ m̀fu'u nɨ̂ àləə Mû M̀bînjə̀rə̀ wâ. 15Àâ ǹji'ì ànnù yìi mə bo təə a nsi abə̀rə Nwì m̀fa'a ghu mbo nɨ̂ àsì'ìnə̀ nɨ̂ ɨ̀tugə, a mûm ǹdâmà'a Nwì aà. Yu wa yìi mə à ŋàŋnə wa abə̀rə̀ aa à ka tsɨrə waa nɨ̂ ǹtàŋə̂ yi wâ. 16Kaa ǹjì ɨ̀ ka yǐ wa'à waa bû ŋ̀ka nyaŋə, kaa ǹjì ŋ̀kì wa'a waa kɨɨ nyaŋə. Kaa tâ nɨ̀nòò bo bɨ̀ ǹlòô ɨ̀dɨ̀gə̀ wa'à waa kɨɨ ntɔɔ. 17Ǹloŋ mə Mû M̀bînjə̀rə̀ wa mə à tswe a tɨtɨ̀ɨ abə̀rə̀ ya aa, àa bə ǹtsèèmbi wàà ɨ kɨ tsyàsə̀ nɨ̂ waa a ɨdɨgə bɨ̂ naŋəbɨrə̌ ŋkǐ ntswêntɨ̀ɨ̀, tâ Nwì à yɛ'ɛ mɨlàà mɨtsɨ̀m a mi'i bo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\