Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 8

1Nòò yìi mə Mû M̀bînjə̀rə̀ wa à lɛ ŋkɛ̀'ɛ ɨwen jya mə ɨ lɛ nywe'e ji sàmbaa aa, ɨ̀dɨgə̀ lɛ nsi'i a aburə mə swee, a nɨ̂ àtɨɨ noò, kaa ayoò tsu a wa'à ghàà. 2Mə̀ tɨgə̀ ǹyə baangel bya bi sambaa mə bɨ təə a nsi mi'i Nwì aa, bɨ fâ ǹtàŋ ji sàmbaa a mbo bo. 3Angel yî mɔ̀'ɔ à lɛ mbù ǹzi ntəə a mbɛ̀ɛ nɨ̀kèntə̀ nɨ mɔ'ɔ nɨ mà'a Nwì, ǹtugɨtə akaŋə ntɔ̀ɔ̂ ǹjoo mmà'a Nwì yî gold; bɨ fâ ǹjoo mmà'anwì jî lùmtə̀ jî ghà'àtə̀ mə tâ à fa a bɔ̀'ɔ ɨ̀tsà'àtə̀nwî jìi bə̀ bɨ Nwî bɨ tsɨ̀m lɛ sɨ tsà'àtə̀ aa, wa atu nɨkentə nɨ mɔ'ɔ nɨ mmà'anwì nî gold nya mə nɨ lɛ ntswe wa nsi abə̀rə̀ aà. 4Fɨ̀lɨ fɨ njoo jì lùmtə̀ jya bo bɨ̀ ɨ̀tsà'àtə̀nwî jya lɛ sɨ tɨgə nlo wa mbo angel wa ŋkɔ'ɔ nɨ a nsi mi'i Nwì. 5Angel wa à lɛ ntɨgə nlɔgə akaŋə ntɔ̀ɔ̂ ǹjoo mmà'anwì ya, ǹlwensə nɨ mɔ'ɔ yìi ɨ lɛ nlò wa nɨkentə nɨ mɔ'ɔ, m̀ma'a a nsyɛ̂. À mà'à mə aa, m̀bə̀ŋ ŋ̀kâ ŋ̀kumə, ǹjì ɨ ghaà, m̀bə̀ŋ ŋ̀wa'àkə̀, ǹsyɛ ɨ tsɨgɨ̀nə̀. 6Baangel bya bi sàmbaa mə bɨ lɛ ntugɨtə ntàŋ jya ji sàmbaa, lɛ ntaŋntə nû yàà a ntɔŋə̀. 7Angel yî ǹtsyàmbìì à lɛ ntɔŋ yìi ntàŋ, bɨ ma'à mɨwɛ̀ɛ̀ nɨ mɔ'ɔ yìi bɨ lɛ mfɔrə a bɔ̀'ɔ àləə aa, a atu nsyɛ ɨ sɨgə ntɔɔ àtɨɨ nsyɛ yìi a ywe'e ji tarə aa bo bɨ̀ àtɨɨ ɨ̀tì yìi a ywe'e ji tarə, ŋ̀kɨ ntɔɔ ŋgɛ̀ɛ̀ yî m̀fwɛ̂ ǹtsɨ̀mə̀. 8Angel yìi à ywè'è bi baa aa tɨgə̀ ǹtɔŋ yìi ntàŋ, bɨ ma'à àyoo yǐ mɔ'ɔ yìi mə a lɛ mbə tsǒ nta'a yì wè yìi ɨ khɨ aa, a mûm ŋ̀kì mɨyaa; 9àtɨɨ ŋkì yìi a ywe'e ji tarə aa, a bəŋkə̀ ǹtɨgə tsǒ aləə, àtɨɨ njoò ǹtsɨ̀m jìi mə lɛ ntswe ntɨ̀ɨ̀ maa ŋkì mɨyaa nywe'e ji tarə aa ɨ kwokə̀; bɨ tâ ŋ̀gɨ'ɨ nɨ̂ àtɨɨ ɨbâŋ jìi ɨ ywe'e ji tarə aa tsi'ì tsɨ̀m jìi ɨ lɛ ntswe ghu aà. 10Angel yìi à lɛ nywe'e bi tarə aa à lɛ ŋkɨ ntɔŋ yìi ntàŋ. Fɨ̀jɔ̀ŋ fî wè fìi fɨ lɛ sɨ khɨ mbaŋə tsǒ ŋ̀kà'à aa, fɨ lɛ nlǒ a aburə ŋwo nɨ̂ àtɨɨ mɨ̂ŋkì mìi mə mɨ ywe'e mi ntarə aa, bo bɨ̀ bɨ̀naŋəbɨrə̀. 11Ɨ̀kùm fɨ̂njɔ̀ŋ fya à nɨ Mɨ̀lwì'ìtsegə. Àtɨɨ mɨ̂ŋkì mya yìi ɨ ywe'e ji tarə aa, lɛ mbəŋ ntɨgə nlwi tsegə, bə̀ bî ghà'àtə̀ bìi bɨ lɛ nno aa bɨ lɛ ŋkwokə nloŋ ajàŋə mə ŋ̀kì wa ɨ lɛ sɨ lwì aà. 12Angel yìi à ywe'e bi nɨkwà aa a tɔ̂ŋ yìi ntàŋ, bɨ tɨgə ntsə ŋgɨ'ɨ a nɨ̂ àtɨɨ noò yìi a ywe'e ji tarə aa, nɨ̂ àtɨɨ saŋ yìi a ywe'e ji tarə aa, nɨ̂ àtɨɨ mɨ̂jɔ̀ŋ yìi a lɛ nywe'e ji tarə aà. Ma mùa ajàŋ àtɨɨ ŋkà'â yaa yìi ɨ lɛ nywe'e ji tarə aa ɨ lɛ mbəŋ ntɨgə mfii; àtɨɨ njwi yìi a lɛ nywe'e ji tarə aa kaa wa'à bù m̀fu'u; kàa àtɨɨ ɨtugə yìi mə a lɛ nywe'e ji tarə aa kaa a wa'à nɨ̂ ŋ̀kà'à kɨ̂ ǹtswe. 13Mə̀ bû ŋ̀ghə̀ə kɨ yə, yu'u àbu'ùmbə̀rə̀ yî mɔ̀'ɔ yìi à lɛ sɨ darə̀ nɨ a ndəŋ tsi'ì yùyu aa, a yə'ə̀ nɨ̂ ǹjì yî ǹtɨ̀ɨ̀, nswoŋə nɨ mə, “Womɛɛ̀! Womɛɛ̀! Womɛɛ̀ a nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ yì ntɨɨ yìi ɨ̀ ka bǔ kùu a nu bə̀ bìi bɨ tswe fàa atu nsyɛ aa, a noò yìi mə abùgə̀ baangel bû bi tarə ka tɔŋ ɨ jyaa ntàŋ aà!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\