Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 9

1Angel yìi à lɛ nywe'e bi ntaà aa a tɔ̂ŋ yìi ntàŋ, mə̀ yə fɨ̀njɔ̀ŋ fìi fɨ lɛ nlǒ a aburə ŋwo a nsyɛ aa, bɨ fâ key yìi mə à lɛ sɨ ŋa'a ntsǔ ataa yì tsò ǹtso ya aa ghu mbô. 2À lɛ ŋa'a ntsǔ ataa yì tsò ǹtso ya, fɨ̀lɨ fɨ fɛ̀'ɛ wa ntsǔ ataa, mbə tsi'ì tsǒ fìi mə fɨ fɛ̀'ɛ a nɨ̂ ǹta'a yìi bɨ tɔɔ a ntɨ̀ɨ alòò aa, ŋghɨrə nɨ̀nòò bo bɨ̀ ɨ̀dɨgə tsɨ̀m fiì. 3Ŋ̀gwèènə̀ lɛ ntɨgə mfɛ'ɛ wa nɨ fɨ̀lɨ, nsɨgə nluu a nsyɛ, bɨ fâ àdà'à yìi mə a lɛ mbə tsi'ì tsǒ à yi bâŋgaa jî bɨ jìi ɨ tswe a atu nsyɛ aa a mbo bo; 4ǹswoŋə a mbo bo mə, tâ bo tsuu ŋgɨ'ɨ a nɨ̂ ŋ̀gɛ̀ɛ̀ kə̌ àyoo ayə̀ŋ, kə̀ nɨ̂ àtì yî tsu lǒ tsə. Lâ baŋnə naŋsə ntsə ŋgɨ'ɨ aa tsi'ì a nu bə̀ bìi mə kaa àwenə Nwî ya sɨ̀ a nɨtsɛnə nsi bo tswê aà. 5Bɨ lɛ mà'àtə mə tâ ŋgwèènə̀ jya nnɛɛ nɨ bo a atu bɨ̀sàŋ bi ntaà, lâ ǹtsee waa lǒ bàŋnə zwitə, ŋgɨ'ɨ yìi mə bɨ lɛ sɨ dɨ̀ nɨ bo aa, ɨ̀ lɛ mfinə yî ŋû yìi mə àŋgaa yî bɨ a loo yi aà. 6Àa yǐ bə maa noò aa, tâ bə̀ ka nlɔɔ nɨ nɨ̀wo kaa wa'à yə̂; bo ka yǐ kɨ yə̀'ə̀tə̀ nɨ a ŋkwo, tâ nɨ̀wo baŋnə ŋka ŋkhə nɨ̂ waa. 7Ŋ̀gwèènə̀ jya lɛ mbə aa tsi'ì tsǒ bɨ̀ləŋə bìi mə bɨ taŋtə a ŋghɛ̀ɛ nɨ̀ bù a ntsò aà. Bɨ lɛ ŋwɛ'ɛ njoo jǐ mɔ'ɔ jìi ɨ lɛ mbə tsi'ì tsǒ ɨtsə'ətu nɨfɔ̀ gold aa atu bo; mɨ̀nsî myaa bâŋnə̀ m̀bə tsǒ mì bə̂, 8ɨ̀nòŋə̂ jyaa ɨ bə tsǒ ɨ̀nòŋ bâŋgyɛ̀, mɨ̀sɔ̀ŋə̂ myaa bə tsǒ mì takurə̀; 9àyoo yìi a lɛ mbə tsǒ ŋ̀gùù ǹtsò yìi mə bɨ ghɨrə nɨ̂ àtɨ̀ɨ̀ aa a tswe a nɨgǒ bo, mɨ̀bâ myaa mɨ ju'u tsi'ì tsǒ bɨ̀kalɨgə bî ghà'àtə̀ bìi bɨ̀ləŋə swùŋə̀ ŋ̀ghɛɛ nɨ bu a adɨgə ntsò aà. 10Mɨ̀ŋkùû myaa mɨ lɛ mbə tsi'ì tsǒ mɨ̀ŋkùù mɨ bâŋgaa mî bɨ̂ ŋ̀kɨ ntswe nɨ̂ m̀fɛ̀ɛ̀ ǹta nɨ̂ bə̀ ghu tsǒ bàŋgaa bî bɨ̂. Àdà'â yaa a nləənsə bə̂ ghu nɨ bɨ̀sàŋ bi ntaà a ntswe aa wa mɨ̂ŋkùu bo. 11M̀fɔ̀ yìi à lɛ ntswe atu bo aa, à lɛ mbə angel yìi mə à lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aa wa nɨ̂ àtaa yì tsò ǹtso ya aà; ɨ̀kùmə̂ yi nɨ nɨ̀ghàà nɨ baHeber ɨ bə Abadon, baGrikia twoŋə̀ nii nɨ Apollyon. 12Ŋ̀gɨ'ɨ yì ǹtɨ̀ɨ̀ yî ǹtɨ̀ɨ̀ yî ǹtsyàmbìi ɨ̀ tsyà mə̂; lâ, yə̂ nɨ̀, wa jì ji baa ɨ burə kɨ yòŋə̀. 13Angel yìi à ywe'e bi nto'o aa a tɔ̂ŋ yìi ntàŋ, mə̀ yu'u ǹjì ɨ lô nɨ mɨ̀ndɔŋ mya mi nɨkwà mìi mə lɛ ntswe wa mɨbuu mɨ nɨkentə nɨ mɔ'ɔ nɨ mmà'anwì nî gold, mə nɨ ntswe a nsi mi'i Nwì aa, 14ǹswoŋə nɨ a mbo angel wa yìi mə à lɛ nywe'e bi nto'o, ntugɨtə ntàŋ ya aa mə, “Fɛ̀ɛ baangel bya bi nɨkwà mə bɨ kwerə wa mbɛ̀ɛ̀ ŋ̀kì mɨyaa Euphrates yî wè wa aà.” 15Maa ajàŋ bɨ lɛ mfɛ̀ɛ̀ baangel bya bi nɨkwà, bìi mə bɨ lɛ ŋkwerə nyu'utə nɨ̂ noò ma wa, nɨ̂ ǹjwi mà ya, nɨ sàŋ ma wa, nɨ̂ àlòò ma ya, a nzwitə m̀bɛ̀ɛ̀ bə̀ yìi ɨ̀ lɛ nywe'e ji tarə aà. 16Mə̀ lɛ nyu'u ndùu bɨ̂sogyɛ̀ bya mə bɨ lɛ ŋkɔ'ɔ bɨ̂ləŋə bɨ ntsò bya aà, ɨ lɛ mbə ǹtsù'ù ji nɨghum ŋgaa ntsù'ù ji nɨghum ŋgàà ji baà. 17Àâ àjàŋ yìi mə mə̀ lɛ nyə bɨ̂ləŋə bya wa nɨ ǹjə̀ə̀ təə təə aa a yuà: bə̀ bìi bɨ lɛ ŋkɔ'ɔ bɨ̂ləŋə bya aa lɛ ŋwɛ'ɛ ŋgùu ntsò a nɨgǒ bo ɨ baŋə̀ tso mɔ'ɔ, m̀fii tsǒ sarphire, mbaŋə tsǒ sulphur. Ɨ̀tu bɨ̂ləŋə jya ɨ lɛ mbə tso ji bɨ̂takurə̀, mɔ'ɔ bo bɨ̀ fɨ̀lɨ, nɨ sulphur fɛ'ɛ̀ nɨ a ntsǔ bo. 18Ŋ̀gɨ'ɨ juà ji tarə: mɔ'ɔ, fɨ̀lɨ nɨ sulphur wa mə lɛ sɨ fɛ̀'ɛ̀ wa ntsǔ bɨ̀ləŋə bya aa lɛ nzwitə m̀bɛ̀ɛ̀ bə̀ yìi ɨ̀ lɛ nywe'e ji tarə aà. 19Àdà'à bɨ̂ləŋə bya a lɛ ntswe aa a ntsǔ bo, nɨ a mɨ̂ŋkùu bo; mɨ̀ŋkùû myaa lɛ mbə aa tsǒ no jìi ɨ tswe nɨ̂ ɨ̀tu aà, bo tɨgə̀ ǹlɔgə nləənsə nɨ̂ bə̀ ghu. 20Àbùgə̀ bə̂ bya bìi mə ŋgɨ'ɨ mà jû lɛ ŋwa'à zwitə̀ aa kaa lɛ ŋwa'à mɨ̂ntɨɨ̀ myaa bəŋkə̀ ŋ̀kɛntə ŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jî bɨ jìi bo lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ aà, kə̀ ŋ̀kɛntə mmii bɨ̀demon bo bɨ̀ mɨ̀ŋkobə mìi bɨ lɛ nnaŋsə nɨ gold, nɨ silver, nɨ abwɛɛ nɨ ŋgɔ̀'ɔ, kə̀ nɨ̂ àtì, mìi kaa mɨ sɨ ɨdɨgə yə, kaa wa'à nɨ̀ ɨ̀nnù yu'ù, kaa wa'à təə̀ aà; 21kaa bo lɛ ŋwa'à kə̀ ŋ̀kɛntə a ŋka nzwitə bə̀, kə̌ annù bɨ̂sɔ̀rə̀, kə̌ annǔ ajɨrə̀ kə̌ ɨ̀yə̀rə̂ waa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\