BaRoma 1

1Àa mə̀ Paul àbù'ù Yesu Kristo yìi mə à lɛ ntwoŋ gha a nɨ̂ ŋ̀gàŋntoò yì, ǹtsɔ'ɔ nləə mə mə̀ ka nsɛɛnsə ntoo Nwì yî ǹsɨgɨ̀nə̀ 2yìi mə à lɛ ŋkà'à a mbo ba mbìì ǹnɨ̀ŋ a ntɨɨ ŋgǎŋntoò ji bo ŋwà'ànə̀ a mûm àŋwà'ànə Nwì aà. 3Ǹtoò Nwì yî sɨgɨ̀nə̀ ma yû ɨ tswe aa nloŋə Mû yì Yesu Krsito M̀mà'àmbî yi'inə̀ yìi mə, a mûm ǹjyǎnu, à lɛ mbə ŋû àtsə David aà. 4Lâ a mûm Àzwì Nwî, Nwì à lɛ ndɨ̀'ɨ̀ nɨ mɨ̀dà'à mî wè mə à nɨ Mû yì a ajàŋ yìi à lɛ nyweensə yi nɨ nɨ̀wo aà. 5Ǹtsya ghu njɨ̀m Nwìŋgɔ̀ŋ a tɨgə̀ m̀fa abwarə a mbo bì'ì mə tâ bì'ì kwɛrə ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî ŋ̀kɨ ntɨgə mbə ŋgǎŋntoo Kristo, nloŋ aa ŋgaa Kristo, mə mbə a tɨgə̀ ǹlɔgə bə̂ a nɨ̂ ɨ̀toò tsɨ̀m ǹzi nɨ bu mə bɨ̀ bii yi ŋka nyu'unə nii. 6Bù bìi mə nɨ̀ tswe a Roma aa, bìi mə Yesu Kristo à kɨ ntwoŋə ghuu mə tâ nɨ̀ bə bə̂ bi aa, nɨ̀ kɨ ntswe ghu abɔ̀'ɔ̀. 7Mə̀ tɨgə̀ ǹtoo nɨ̂ àŋwà'ànə̀ yû a mbo bù bɨtsɨ̀m bìi nɨ̀ tswe a ala'a baRoma bìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à kɔ̀ŋə ghuu, ntwoŋə ghuu mə tâ nɨ̀ bə bi aà. Tâ ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî bo bɨ̀ m̀bɔɔnə yìi ɨ̀ lo a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ Taà yì'inə̀ bo bɨ̀ Yesu Kristo Mmà'àmbi aa, tâ ɨ̀ tswe a mbo bù. 8A ntsyàmbìì, mə fa mbɨ'ɨkə a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ ghà ǹtsya a njɨm Yesu Kristo nloŋə ghuu bɨtsɨ̀mə̀, ǹloŋ mə bɨ yù'ù mə̂ ànnǔ abìintɨɨ̀ yuu a mbî ǹtsɨ̀mə̀ aà. 9Nwìŋgɔ̀ŋ wa yìi mə mə fà'à ghu mbo nɨ̀ ǹtɨɨ̀ ghâ tsɨ̀m, a ajàŋ yìi mə mə sɛ̀ɛ̀nsə ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya mbɨ'ɨ Mû yì aa, à nɨ̂ àyəfə̂ ghà mə mə swoŋ aa annù nɨ̂ŋkoŋ mə, mə wa'atə nɨ̂ ghuu a mûm àtsà'àtə̀ Nwî a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m kaa kɨ'ɨ̀ kaà. 10Ŋ̀gɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m mə yi tɨ tsà'àtə̀ Nwî aa, mə̀ betə̀ nɨ̂ Nwî mə a nɨ̂ ŋ̀kɔ̀ŋə̂ yì, tâ à ghɨrə tâ mə̀ zi ajàŋ yìi mə mbə mə̀ zî ŋ̀ghantə ghuu tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀. 11Ǹloŋ mə mə naŋsə nyə'ətə nɨ a nyə bù, mə mbə mə̀ zî ŋ̀ghɨrə nɨ̀ tɨ̂nsə̀ ǹtsya nɨ mɨ̀tə̀ŋnə̀ mìi mə Àzwì a təŋə gha ghu aà. 12Mə swoŋ aa mə, mbə̂ bì'inə̀ dɨɨ̀ntə̀ a yi'inə̀ bi'inə̀ nɨ bi'inə̀ a njɨ̀mə abìintɨɨ̀, mə mbə àbìintɨɨ̀ yuu a dɨɨ̀ntə̀ gha, àya akɨ̂ ǹdɨɨntə ghuu. 13Bɨ̀lɨ̂m bâ mə lɔ̀ɔ mə nɨ̀ naŋsə nzi mə a nɨ̂ ŋ̀gàà jî ghà'àtə̀, mə̀ kà'à mə̂ mə mə zî yə ghuu, (lâ ǹzi ywe'e tsɨ̂tsɔ̀ŋ bɨ kɨɨ̀ ŋ̀kɨŋə naa tsi'ì kɨ̀ŋə̀). Mə lɔ̀ɔ nzi mə mbə mə̀ lɔgə̀ bə̀ a tɨtɨ̀ɨ bù bo bɨ̌ atɨtɨ̀ɨ bɨ̀ tɨ̀zî Nwî bî mɔ'ɔ mfa a mbo Kristo lɛ. 14Mə̀ tswe nɨ̀ àbè'è ǹloŋ ŋgaa baGrikia, bo bɨ̀ bɨ̀tɨ̀zî ànnù, ǹtswe nɨ̂ àbè'è ǹloŋ ŋgàŋ mɨtsyɛ̀ bo bɨ̀ ɨ̀jɨ̀ŋtə̀ bə̂. 15Tsǒ mə a bə laa, mə̀ tɨgə̀ ǹnaŋsə nyə'ətə nɨ a ŋkɨ nswoŋ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya a mbo bù a ala'a baRoma. 16Kaa mə̀ sɨ atu dɨ̀rə̀ nloŋ ntoo yì ǹsɨ̀gɨ̀nə̀ yâ, ǹloŋ mə ɨ̀ laa mbə mɨda'a mɨ Nwî mìi mə mɨ yweensə bə̂ bɨ̀ tsɨ̀m bìi bɨ tswe nɨ̂ àbìintɨɨ aà; baYuda a ntsyàmbìì, ŋ̀kɨ ntɨgə mbɔŋ yòŋtə̀ a nu baGrikia. 17Ǹloŋ mə ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya ɨ ghɨ̀rə a laa a nɨ a mbo bə̀ a ajàŋ yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ a ghɨ̀rə̀ ànnù yaa bɨ̀ bə̀ a tsinə̀ aa a njɨ̌m àbìintɨɨ̀, a ǹlɔ̀gɨ̀nə ɨ ghɛ̀ɛ lwì'ìsə̀. Àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋə̀ ǹloŋə abìintɨɨ mə, “Ŋù yìi bɨ ghɨrə̀ ànnù yi tsinə̀ bo Nwì a njɨ̌m àbìintɨɨ aa, àa yɨ̌ tswe ntɨ̀ɨ̀.” 18Nwîŋgòŋ a aburə a dɨ̀'ɨ àfìintɨɨ̀ yi a nu bə̀ m̀bɨ'ɨ ŋgɔ̀ŋ ɨ̀bɨ̂ waa tsɨ̀mə̀. Kaa bo sɨ Nwî bɔ'ɔ, ɨ̀bɨ̂ waa yìi mə bo ghɨ̀rə̀ aa ɨ kɨŋə̀ nɨ mə tâ bə̀ tsuu annù nɨ̂ŋkoŋ ɨ zi. 19Ǹloŋ mə annù yìi mə bə̀ tswe nɨ̂ ǹzi mbɨ'ɨ ŋgaa Nwì aa a laa a mbo bo, nloŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ à dɨ̀'ɨ̀ mə̂ a mbo bo. 20Ǹlɔgɨnə ajaŋ mə bɨ lɛ naŋsə mbi aa, màrə̀ Nwì yìi mə kaa bɨ sɨ yə aa, bo bɨ̀ mɨ̀tɨ̀ɨ̂ mi mya mə mɨ tswe nɨ̂ŋkoŋ aa, bo bɨ̀ tsi'ì àjàŋ yìi mə à nɨ Nwî aa, a naŋsə mfɛ̀'ɛ̀ ǹlaa a mbo bə̀, a ajàŋə bo yə njoo jìi Nwìŋgɔ̀ŋ yumbɔŋ à nàŋsə aà. Kaa bo sɨ̀ nɨ̂ ànnǔ dàŋə a nswoŋ ɨ fi'i ɨlɛ̀ɛ̂ waa ghu tswê. 21Ka mə bo lɛ nzi Nwî aa, kaa bo lɛ ŋkɨ'ɨ̀ nii tsǒ Nwì ghu'usə̀, kaa ŋkɨ'ɨ̀ nɨ̀ m̀bɨ'ɨkə ghu mbo kɨɨ mfa. Bo bâŋnə̀ ǹlɔgə nɨ̂ mɨ̀tsyɛ̂ myaa ŋwa'atə nɨ̂ bə̂ ɨ̀nnǔ dàŋə̀ dàŋə̀ ghu. Ɨ finsə̀ mɨ̀ntɨɨ̀ myaa. 22Àjàŋ mə bo swoŋə nɨ mə bo nɨ ŋ̀gàŋmɨtsyɛ̀ aa a bâŋnə̀ ŋ̀ghɨrə bo tɨgə̀ mbə ɨ̀jɨ̀ŋtə̀. 23A mbo bo a ŋka mmii Nwìŋgɔ̀ŋ wa yìi à lwì'i nɨ̂koŋ aa, bo bâŋnə̀ ŋ̀ka mii nɨ̂ ǹjoo jìi bo naŋsə ɨ finə̀ ŋû mɨ̀sɔ̀ŋ yìi a kwo aa, m̀finə bɨ̂sɨŋ, m̀finə nnaà, ŋ̀kɨ mfinə bɨ̂majùgə̂. 24Maa ajàŋ, Nwìŋgɔ̀ŋ a tɨgə̀ m̀mi'i waa mə bo bwɛ a nɨ̂ ǹjoo nsɨŋ jìi mə mɨ̀ntɨɨ̀ myaa yə̀'ə̀tə̀ aa ǹtɨgə ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnǔ adɨ̀rə̂tu bo nɨ bo. 25Bo lɔgə̀ ànnù nɨ̂koŋ nloŋ ŋgaa Nwì m̀bəŋkə a tɨgə̀ àbaŋnənnù. Bo kɨ̂ ǹtɨgə mmii ŋkɨɨ mfa'a nɨ a mbô ǹjoo jìi Nwì à nàŋsə mbaŋnə mmà'àtə̀ a yi Ŋgàŋnàŋsə̂ ǹjoo wa yìi bɨ tswe nɨ̀ ŋ̀ka ŋgha'asə a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀mə̀ aà. Amen. 26Ǹloŋ ma jû ɨ̀nnù mə bo ghɨ̀rə̀ aa, Nwìŋgɔ̀ŋ a mi'ì waa a mbo ɨ̀nnǔ adɨ̀rətu jìi mə bo yə̀'ə̀tə̀ aà. Bàŋgyɛ̂ byaa bɨ ma'àtə̀ m̀bâŋnə̀ ǹtɨgə nlɔgə nɨ bàŋgyɛ̀. 27M̀bâŋnə̀ ɨ kɨ̂ ǹtɨgə mma'atə bâŋgyɛ̀ ǹtɨgə nlɔgə nɨ̂ m̀bâŋnə̀. M̀bâŋnə̀ ɨ bu'unə̀ ɨ̀nnǔ adɨ̀rə atu jì swèrə̀ ǹswerə bo bɨ̀ m̀bâŋnə̀ jî mɔ'ɔ, ǹtɨgə nnɨŋə nɨ̂ ǹjo Nwì yî ǹtɨ̀ɨ̀ a nu bo nloŋ ɨnnǔ jyaa jya mə bo bù'ù aà. 28Àjàŋ yìi mə bo lɛ ntuu mə kaa mbə bo kɨ'ɨ̀ ànnù nɨ̂ŋkoŋ mbɨ'ɨ ŋgaa Nwì a mûm ǹtɨɨ bo ləə̀ aa, Nwìŋgɔ̀ŋ a mme'e waa a mûm ɨ̀nnǔ nsɨŋ, ɨ̀mɔ̀ɔ̀ntə̂ jyaa bo bɨ̀ a nɨ àkòrə̀ nɨzì yî bɨ̂. 29Bo lɛ ntɨgə nluu nɨ̂ m̀buu ɨnnǔ ɨbɨ'ɨntɨɨ, ǹluu nɨ̂ ɨ̀bɨ, nɨ ntɨɨ yìi ɨ yə̀'ə̀tə njoo aa, nɨ ɨnnù jî bɨ̂. Ǹluu nɨ àghə̀'ə̀nə̀, nɨ annǔ nzwitə bə̀, nɨ fɨ̀kɔ̀rə̀, nɨ̂ m̀bwe'esə̀, nɨ mɨ̀nàŋ, nɨ fɨswoŋə, 30ǹtswe nɨ̂ ŋ̀ghàa a njɨ̀m, m̀baa nɨ̂ Nwî, m̀bəgɨtə nɨ bə̀, ntəərə, ŋŋee nɨ̂ nu, m̀forə nɨ̂ ɨ̀nnù jî bɨ, ǹtɨɨ nɨ̂ àtu a mbo bɨ̀taà byaa bo bɨ̀maà byaa. 31m̀bə ɨjɨ̀ŋtə̀, mbə bə̂ bìi kaa bɨ sɨ ŋkà'â yàà ləə, mbə bɨtɨ̀kô mɨ̀lɨ̀ŋnə̀, mbə bâwà tɨ̀ghə̀gə̀. 32Ka mə bo zi mə nɔ̀ŋsə̀ Nwì à swǒŋ mə, ŋù yìi mə a tswe mbuu ntswêntɨ̀ɨ̀ ma ghû à ka kwo aa, bo ghɛɛ̀ nɨ̂ m̀bìi a ŋghɨ̀rə ma jyaà ɨ̀nnù ŋ̀kɨɨ mbeentə mə tâ bə̀ bî mɔ'ɔ ka ŋghɨrə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\