BaRoma 10

1Bɔɔ bɨ maà, mə yə̀'ə̀ tsi'ì nɨ̀ ǹtɨɨ ghâ tsɨ̀m, ŋkɨɨ ntsa'atə nɨ̂ Nwî a atu bə̌ ba baIsrael mə tâ bo yǐ nyweenə. 2Ǹloŋ mə mbə mə̀ biì àyəfə nloŋ ŋgaa yàà mə bo naŋsə ntɨɨ nɨ̂ ànnù Nwî kaa wa'à mânjì yìi à kù'ùnə aa bàŋnə̀ ǹzi. 3Tsǒ mə kaa bo sɨ̌ ajàŋ yìi mə Nwì a ghɨ̀rə annù bə̂ a tsinə̀ naŋsə̀ ǹzi aa, bo bâŋnə̀ ǹlɔɔ nɨ ŋghɨ̀rə tâ ànnù yaa tsinə nɨ̂ àtû yaa. Kaa bo lɛ ŋwa'à mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nû myaa sɨgɨsə̀ m̀fa a mbo Nwì mə tâ à ghɨrə ànnû yaa tsinə. 4Ǹloŋ mə nɔ̀ŋsə̀ à lɛ nlwì'ì aa a nu Kristo, mə tâ ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à nɨ̌ŋ ntɨɨ̀ yì ghu nu aa, Nwì a ghɨrə̀ ɨ̀nnù ji ɨ tsinə̀. 5Moses à lɛ nswoŋə nloŋə annǔ ajàŋ yìi mə mbə ɨ̀nnù ŋû tsinə̀ ǹyoŋə ajàŋə mə a lə̀ə̀ nɔ̂ŋsə̀ aa mə, “Bə̀ bìi mə bɨ lə̀ə̀ nɔ̂ŋsə aa bɨ ka yǐ tswe bɨtɨ̀ɨ̀ ɨ yòŋə̀ aa ajàŋə mə bɨ lə̀ə̀ nɔ̂ŋsə̀ wa aà.” 6Lâ ànnǔ ajàŋ yìi mə ànnù bə̂ a tsinə nyoŋə aa nɨ̂ àbìintɨɨ̀ yaa aa a swoŋə̀ nɨ mə: “Tsuu a mûm ǹtɨɨ wò swoŋ mə, ‘Wò à ka kɔ'ɔ ghɛ̀ɛ̀ a aburə aa ɛ?’ (Ma la a bə mə wò à ka kɔ'ɔ lɔ̀gə̀ Kristo sɨgə nɨ ghu a nsyɛ lɛ?) 7kə̀ ‘Wò à ka sɨgə ala'a bɨ̀ku bɨ bə̂ aa ɛ?’ (tǎ sɨgə lɔ̀gə Kristo ɨ kɔ'ɔ nɨ ghu). 8Lâ a bàŋnə̀ ǹswoŋə aa mə akə aa ɛ? A swoŋ aa mə, “Wa nɨ̀ghàà nya nɨ tswe ŋkòòntə̀ a mbɛ̀ɛ wò; nɨ tswe a ntsǔ wò ŋ̀kɨ ntswe a ntɨɨ wò,’ là'à tsi'ì nɨ̀ghàà nɨ Nwî nya mə bì'i swoŋə, ǹswoŋə nɨ mə tâ bə̀ nɨŋ ntɨɨ̀ waa a nu Nwì aà. 9ǹloŋ mə ò bə kɨ swoŋə nɨ̂ ǹtsû gho mə, “Yesu à nɨ̂ M̀mà'àmbi,” ɨ kɨɨ bii a mûm ǹtɨɨ wò mə Nwì à lɛ nyweensə yi nɨ nɨ̀wo, boŋ ò ka yweenə. 10Ǹloŋ mə ŋù a bii aa a mûm ǹtɨɨ yu Nwì a ghɨrə̀ ànnù yi a tsinə̀, a kɨɨ̀ ǹswòŋə aa nɨ̀ ǹtsû yi nyweenə. 11Àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ mə, “Kaa ŋù tsù yìi à nɨ̌ŋ ntɨɨ̀ yi ghu nu aa, kaa mbə bɨ wa'ǎ atû yi dɨrɨ̀sə̀.” 12Kaa bɨ sɨ a ŋû tswerə, kə̀ ò bə ŋù baYuda, kə̀ ŋù baGrikia; M̀mà'àmbi à bə Mmà'àmbi aa a mbo bə̀ bɨ̀tsɨ̀mə̀, ŋ̀kɨ nswi'i nɨ̂ àfù'û yi a nu bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ twoŋ nii aà. 13Ǹloŋ mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ mə, “Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a twoŋ ɨkum Mmà'àmbi aa à ka yweenə.” 14Lâ m̀bə̂ bə̀ kâ ǹtwoŋ ɨkûm yi aa mə akə, mə mbə bo tuu ntɨɨ̀ waa ghu nu nɨŋə aa ɛ? Kə̀ mbə bo tɨgə̀ ǹnɨŋ ntɨɨ̀ waa ghu nu aa mə akə mə mbə a bə mə bo lɛɛ̀ wa'ǎ annǔ yi yu'u aa ɛ? Kə̀ m̀bə bo yu'u aa mə akə aa ɛ tɨghə̌ mə bo tswe nɨ̀ ŋù yìi à ka swoŋə aa ɛ? 15Kə̀ m̀bə̂ bə̀ kâ ǹswoŋə aa mə akə mə mbə bɨ tuu waa too aa ɛ? Tso ajàŋə mə bɨ ŋwa'anə mə, “Yə nɨ ajàŋ mə mɨ̀kòrə̀ mə bə̂ bìi mə bɨ zì nɨ̂ ǹtoo yì sɨgɨ̀nə̀ aa mɨ bɔŋ mbə!” 16Lâ kaa bə̀ bɨ̀tsɨ̀m burə tɨ̌ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya kwɛrə̀. Ǹloŋ mə Isaiah à swǒŋ mə, “M̀mà'àmbî, ŋù yìi mə à bìì mə ntoo yìi mə bì'i swoŋə aa à nɨ̂ wò aa ɛ?” 17Ma mùu ajàŋ, àbìintɨɨ a yòŋə̀ aa a njɨ̀mə ànnù yìi bɨ yu'u aà, ǹtoo ya mə bɨ yu'u aa ɨ bə aa annù yìi bɨ swoŋə nloŋə Kristo aà. 18Lâ, mə tɨgə mbetə mə, bo lɛɛ̀ ŋ̀wa'à yu'u aa ɛ? Tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ, bo lɛɛ̀ ǹyu'u, ǹloŋ mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ mə, “Ǹjì yàà ɨ̀ lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ bɨ yu'u a ɨdɨgə tsɨ̀mə̀, ǹtoo yàà ɨ ghɛɛ̀ ǹywe'e a nlwì'î m̀bî.” 19Mə̀ bû m̀betə mə, baIsrael lɛ ŋwa'à naŋsə̀ ǹyu'u aa ɛ? Moses à lɛɛ̀ m̀foo nswoŋ mə, “Mə̀ ka ghɨ̀rə tâ nɨ̀ tɨgə ŋghə'ənə bə̂ bìi kaa bɨ sɨ̀ tɛ'ɛ ŋku'unə mə mbə bɨ ntwoŋə nɨ̂ àtoo aà; mə̀ ka ghɨ̀rə tâ nɨ̀ tɨgə nlwisə nɨ̂ ǹtɔ̀ŋ a nû àtoo yìi mə â tswê ɨ̀jɨ̌ŋtə bə̂ ghu aà.” 20Isaiah a bû ǹswoŋ tsi'ì nɨ̀tɨ̀ɨ̀ mə, “Bə̀ bìi mə bɨ lɛ ŋkaa wa'à gha ka nlɔɔ aa, bɨ lɛ nyə ghâ; mə̀ lɛ ndɨ̀'ɨ ɨbɨɨnû gha a mbo bə̀ bìi kaa bɨ lɛ sɨ wa'à nɨ̀ gha betə̀ aà.” 21Lâ a ŋghɛ̀ɛ a nɨ baIsrael, a swoŋ mə, “A ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m, mə lɛ nsàŋtə mbo ma, ntwoŋə nɨ̂ bə̀ bìi mə bɨ lɛ mbə ŋgàŋatɨ̀ɨ atu, ŋkɨɨ nlɨgɨtə nɨ̂ ànnù yìi mə mə̀ lɛ sɨ swoŋə aà.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\