BaRoma 11

1Mə tɨgə mbetə aà mə a bə mə Nwìŋgɔ̀ŋ à tùù mə̂ bìi bə̂ aa ɛ? Kaa a sɨ̀ maa ajàŋ bə̂! Mə a nɨ̂ ɨ̀tu ɨbɨɨnû gha, mə̀ laa mbə ŋû baIsrael, m̀bə mu Abraham, m̀fɛ'ɛ aa a atsə Benjamin. 2Kaa Nwìŋgɔ̀ŋ à burətə̀ bə̂ bìi mə à lɛ ntsɔ'ɔ a mbìi mbìì aa tuù. Nɨ̀ sɨ̌ annù yìi mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ nloŋ ŋgaa Elijah zi aa ɛ? Wa adɨgə àŋwà'ànə̀ mə a ghàà ǹloŋ ajàŋ mə à lɛ nyə̀'ə̀ a mbo Nwì ǹloŋ annù yìi baIsrael ghɨrə aa ɛ? 3À lɛ nyə̀'ə̀ ǹswoŋ mə, “M̀mà'àmbî, wa bɨ zwìtə̀ mə ŋgǎŋtoò jo tsɨ̀mə̀. Bo kɨ̀ mə̂ ǹsa'a mɨkentə mɨ mɔ'ɔ mɨ mà'â wò, a tɨ̀gə mburə tsi'ì mə̀ mə̀. Bo kɨɨ̀ m̀bu nlɔ̀ɔ̀ nɨ̂ ǹzwìtə mə̀.” 4Lâ Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ nkwi'i ghu mbo aa mə akə aa ɛ? À lɛ nswoŋ ghu mbo mə, “Wa mə̀ lə̀ə̀ mə̂ bə̂ ntsù'ù ji sàmbaa bìi mə kaa bɨ burə tɨ̀ aku'utə̌ yaa a nsi baal swɛ̂tə̀ aa a nɨ̂ bâ.” 5À kɨ mbə a ŋgɨŋ ŋgɨ̀ŋ tsɨtsɔ̀ŋ mə mbùmtə̀ bə̂ ɨ burə ntswe ghu jìi mə Nwì à tsɔ̀'ɔ a njɨ̌m ɨ̀bɔ̀ŋə̂ yi. 6Ǹloŋ mə à lɛ ntsɔ'ɔ waa a njɨ̌m ɨbɔ̀ŋə̂ yi, kaa à lɛ ŋwa'a aa a njɨ̀mə̂ ɨ̀fà'à yî tsu mə bo fa'a yòŋə̀, à bə yòŋə̀ aa a njɨ̌m ɨ̀fà'à yìi mə bo fa'a boŋ kaa à sɨ ɨbɔ̀ŋ Nwî bû m̀bə. 7A tɨgə̀ ǹdɨ'ɨ aa mə kaa baIsrael lɛ wa'a ayoo yìi bo lɛ sɨ lɔ̀ɔ̀ aa yə aa ɛ? Tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋə̀, à lɛ ŋkɨ mbə tsi'ì m̀bùmtə̀ jìi mə Nwì à lɛ ntsɔ'ɔ aa mə bɨ lɛ ŋkwɛrə. A mbo àbùgə̀ bə̂, bɨ ghɨrə̀ mɨ̀ntɨɨ̀ myaa tɨɨ̀, 8a ajàŋ yìi mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋə aa mə, “Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ mfa azwì yìi mə a lɛ mfɨ̀ɨ atu yaa aa a mbo bo, mə tâ mi'ì myaa ka nyə ɨdɨgə kaa wa'à kɨ̀ɨ̀ ǹyə, ɨ̀toŋnə̀ jyaa kɨɨ nyu'u nɨ̂ ɨ̀nnù kaa wa'à kɨ̀ɨ̀ ǹyu'u, ɨ yǐ kɔ'ɔ ywe'e siì.” 9David à lɛ ŋkɨ nswoŋ mə, “Tâ bɨ̀ ka bentə nɨ bɨ̀mâtaa â bo aa ŋkwokə ghu, ŋ̀kɨɨ ntswetə nɨ̂ waa â bo aa naŋə a ataa a noò yìi bo jɨ mɨkòô myaa aà, tâ bo aa ŋkwantə ŋwòkə̀, tâ ǹjò aa ŋkuu a bàa bo. 10Tâ bɨ̀ ma'a afə̀'ə̀ a mi'i bo tâ bo tsuu ɨdɨgə bǔ kɨ yə, tâ ǹjɨ̌m jyaa tɨgə nto'o nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̂tsɨ̀mə̀.” 11Mə̀ tɨgə̀ m̀betə nɨ mə bo kwàntə̀ mə̂ aa kwàntə̀ ŋ̀wo nɨ̂ŋkoŋ aa ɛ? Ŋ̀gaŋ, kaa a sɨ̀ maa ajàŋ bə̂! Lâ àjàŋə mə bo fansə annù aa, a baŋnə ŋghɨ̀rə̀ Nwì a yweensə̀ bɨ̀tɨ̀zî Nwî, tǎ tâ baYuda tɨgə ntswe nɨ̂ àghə̀'ə̀nə̀. 12M̀bə a bə mə àfǎnsənnù yaa a baŋnə nzì nɨ̂ àfù'ù a mbô m̀bî ǹtsɨ̀m, àdɨ̀gə̀ yìi mə bo wo ghu aa a bâŋnə̀ m̀bə afù'ù bɨ̂tɨ̀zî Nwî, boŋ à sɨ̌ annù yì wè bə mə mbə bɨ bu nlɔ̀gə̀ waa fu bɨtsɨ̀mə̀ aa ɛ? 13Mə tɨgə ŋghaa tsɨ̂tsɔ̀ŋ aa a mbo bù bɨ̂tɨ̀zî Nwî. Tsi'ì tsǒ ajàŋ mə mə̀ nɨ ŋgàŋntoò Kristo a mbo bɨ̀tɨ̀zî Nwî aa, mə̀ ka ŋɛntə ɨfà'â gha ɨ ghɨ̀rə tâ ɨ̀ tɨnsə, 14tǎ tâ bɨ̀lɨ̂m ba baYuda tâ bɨ̀ ka ŋghə'ənə mə̂ m̀bə mə̀ yweensə̀ waa bî mɔ'ɔ aa ɛ? 15M̀bə a bə mə ajàŋə mə bɨ lɛ ntuu waa, a lɛ ŋghɨ̀rə mə tâ Nwì bo bɨ̀ m̀bi bu mbòònsə̀ fu, bəə boŋ ajàŋ yìi mə Nwì aa bǔ kwɛrə waa fu aa a ka wa'à tɨ̀gə̀ m̀bə aa tsǒ bo yweenə aa a nɨwo aa ɛ? 16M̀bə a bə mə ŋkùgə̀ àbaa yì ǹtsyàmbìì ya yìi mə bɨ fa a mmà'a Nwì ghu aa ɨ̀ laa màŋsə̀ boŋ ŋ̀kyâ àbaa ya ntsɨ̀m ɨ̀ kɨ nlaa maŋsə; m̀bə a kɨ mbə mə mɨ̀ŋgàŋ mɨ ati mɨ laa, boŋ ǹtaa ɨti jya ɨ ka kɨɨ laa. 17M̀bə a bə yìi mə bɨ fa'a ntaa ɨti jî mɔ'ɔ a nɨ̂ àtì olive yìi mə a tswe a mûm ǹsòò, m̀fa'a nlɔ̀'ɔ̀sə̀, ŋ̀ghɛɛ nlɔ̀gə̀ ghuu, bìi mə nɨ̀ nɨ ntaa ati olive yìi a tswe a mûm àkò aa, ǹzi ntsugɨsə wa abwarə bo ŋkwerə, mə mbə nɨ̀ tswe nɨ̀ àbwarə wa nɨ̂ àfù'ù olive ya mə a tswe a mûm ǹsòò aa, 18nɨ̀ tsuu nû yùù ɨ kɨ ŋee a nu ntaa jyâ. Nɨ̀ tɨ ŋee nû yùù, nɨ̀ zi mə a ghuu aa a bè'è mɨ̂ŋgàŋ mya mbè'è nɨ̂ ghuu, kaa à sɨ bu be'e mbè'è nɨ mɨ̀ŋgàŋ myâ. 19Nɨ̀ ka kɨ swoŋə nɨ mə, “Bɨ lɛ mfà'a ntaa ɨti jya nlɔ̀'ɔ̀sə̀ aa mə bɨ lɔ̀gə̀ yi'i ɨ zî bansə ghu kwerə.” 20À nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀, bɨ lɛ mfààtə̀ waa nlɔ'ɔsə aa nloŋ mə kaa bo lɛ ŋwa'à nɨ̂ àbìintɨɨ tswe aà, lâ m̀bə nɨ̀ kɨ̂ ǹtəə ntɨnsə ntsya aa tsi'ì a njɨ̀mə̂ àbìintɨɨ̀. A ku'ùnə̀ mə tâ nɨ̀ tsuu kɨ tə̀rə̀, nɨ̀ ka ntəə nɨ nɨ̀bɔ'ɔ̀. 21Ǹloŋ mə mbə a bə yìi Nwì à lɛ kɨ'ɨ ntaa ɨti mɨ nsoò mi lɨŋ, bəə boŋ, kaa mbə a wa'à ghuu kɨ nlɨŋə. 22Tâ nɨ̀ naŋsə nyə tâ à laa falà ajàŋ mə àbɔ̀ŋəntɨɨ Nwî bo nɨ̀tsə'ə nɨ Nwî bə aa, nɨ̀tsə'ə nɨ Nwî nɨ ghɛ̀ɛ̀ a nɨ mbo bə̀ bya mə bɨ wò mə̂ aa, lâ àbɔ̀ŋəntɨɨ Nwî a bâŋnə̀ ǹzi nɨ a mbo bù, mə mbə nɨ̀ ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì a mûm àbɔ̀ŋəntɨɨ̀ yi. A tsuu la bə boŋ baa kɨɨ fààtə̀ ghuu lɔ̀'ɔ̀sə̀. 23A nɨ baYuda, m̀bə bo ma'atə ànnǔ ajàŋ mə bo sɨ Nwî bii aa boŋ baa bǔ lɔ̀gə̀ waa ɨ zǐ bansə fu, ɨ bàŋnə bǔ kwèrə̀ ghuu lɔ̀'ɔ̀sə̀, ǹloŋ mə mbə Nwìŋgɔ̀ŋ à tse bǔ bansə waa fu kwerə, mə mbə a kɔŋə. 24M̀bə a bə yìi bɨ lɛ mbàŋnə̀ ŋ̀ghɛɛ mfààtə̀ ghuu a nɨ̂ ɨ̀tì olive tɨ lɨgə a mûm àkò, ǹzi mbansə ŋkwerə a nɨ̂ ɨ̀tì jìi bɨ lɨgə a mûm ǹsòò, ma yû a bə̂ annù yìi mə a tsyanə aa, bəə boŋ a ka fwààtə̀ mə mbə bɨ bû m̀bansə ntaa ɨti jya jìi mə ɨ lo a mûm ǹsòò aa fu. 25Ànnù nɨ̂ŋkoŋ yì àlə̀ə̀ntə̀ yî mɔ'ɔ a tswe ghu yìi mə mə kɔ̌ŋ mə nɨ̀ zi mbâ bɨlɨ̂m bâ. M̀bə ma yû a kwɛtə̀ ghuu mə tâ nɨ̀ tsuu kɨ wa'atə nɨ a atu bu mə nɨ̀ wì'i ntsyɛ̀sə̀. A bə mə kaa à sɨ̀ baIsrael bɨtsɨ̀m bə mə bɨ tɨ̀ɨ atû bə̂, Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ŋghɨrə mə tâ bo bî mɔ'ɔ tuu a mbii yu nywe'e aa a noò yìi mə ndùù bɨtɨ̀zî Nwî bìi bɨ tswe nɨ̀ nzi a mbo Nwì aa ɨ kù'ù mə̂. 26Maà noò, tâ Nwì à tɨgə nyweensə baIsrael bɨtsɨ̀mə̀, a ajàŋ mə bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə Nwì aa mə, “Ŋ̀gàŋnywèènsə bə̀ à ka lǒ a nta'a Zion ɨ zì, à ka yǐ fi'isə ànnǔ tɨ bɔ'ɔ̀ Nwî a tɨtɨ̀ɨ bɔɔ bɨ Yakob, 27“tâ ma yû à bə akàà mə mə̀ ka wàrə̀ bi'ibo a noò yìi mə mə̀ lɔ̀'ɔ̀sə ɨnnù jî bɨ̂ jyaa aà.” 28A ŋghɛ̀ɛ a nɨ ànnǔ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀, bo nɨ ŋgàŋkɨbàà Nwî m̀bɨ'ɨ ŋkwitû ghuu. Ŋ̀ghɛɛ nɨ annǔ ajàŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ntsɔ'ɔ waa, Nwìŋgɔ̀ŋ à kɔ̀ŋə waa tsi'ǐ a nɨ̂ m̀bə̂ ànnù ǹyoŋə a nɨ bɨ̀tà bɨ bɨtaà byaa. 29Ǹloŋ mə kaa Nwìŋgɔ̀ŋ à bə fa mɨtəŋnə a mbo bə̀ ɨ kɨɨ twoŋə waa mə bɨ̀ bə bɔɔ̀ bi boŋ kaa mbə a wa'ǎ ntɨɨ̀ yi bû ŋ̀kwensə. 30A ŋghɛ̀ɛ a nɨ bù bɨtɨ̀zî Nwî, nɨ̀ lɛ sɨ tɨ̀ɨ atu a mbo Nwì a mbìì, tsɨtɔ̀ŋ, Nwì à kò mə̂ mɨlɨ̀ŋnə̀ ghùù ǹloŋ atɨɨ atu baYuda. 31À kɨ mbə ŋgɨ̌ŋ ŋgɨ̀ŋ mə ajàŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ à dɨ̀'ɨ̀ mə̂ ŋko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀ yì a mbo bù aa, baYuda aa tɨgə kɨ tɨ̀ɨ atu ghu mbo tsɨtɔ̀ŋ mə mbə Nwì a kɨ̂ ǹtɨgə ŋko mɨlɨ̀ŋnə̀ wàà lɛ. 32Ǹloŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ à ghɨ̀rə mə tâ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bə ɨbù'ù a mbô àtɨ̀ɨ atu tǎ tâ yù tɨgə ŋko mɨlɨ̀ŋnə̀ bə̀ bɨtsɨ̀mə̀. 33Wɛ bɛì! Wa àfù'ù Nwî bo bɨ̀ mɨ̀tsyɛ̀ mɨ Nwî naŋsə ŋgha'a aà ghà'à! À zî ɨ̀nnù ǹtsya mbô! M̀bə wò a tɔ'ɔtə̀ ǹji'i ɨnnù jìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à ghɨ̀rə aa ɛ? M̀bə a bɨ̂mâŋjǐ bi aa a naŋsə̀ ǹzi wo aa ɛ? 34“Ɨmɔ̀ɔ̀ntə Mmà'àmbi aa a zi wò aa ɛ? Kə̀ m̀bə a yi aà â dɨ'ɨtə̀ wò aa ɛ?” 35“Ŋù yìi à lɛɛ̀ m̀fa ayoo ntəŋə yi ghu, mə mbə a kâ ǹlii mə à ka bu bènsə̀ fu aa, à nɨ wò aa ɛ?” 36Ǹloŋ mə a njoò tsɨ̀m aa â nàŋsə yu, ɨ tsyâ aa ghu mbo mfɛ̀'ɛ̀ ǹtswe, ŋkɨ ntɨgə ntswe aa ghu mbô. Tâ nɨ̀gha'a nɨ̀ tswe ghu mbo nlwì'ì nɨ̂ŋkoŋə̀! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\