BaRoma 12

1Bɨ̀lɨ̂m bâ àjàŋ yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ a naŋsə ŋko mɨlɨ̀ŋnə̂ yì'inə̀ aa, mə bu'u mbo a mbo bù mə tâ nɨ̀ fa mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nû muu tsi'ì tso njoo mma'a Nwì jìi ɨ tswe ntɨ̀ɨ̀ ǹlaa, Nwìŋgɔ̀ŋ a kɨ̂ m̀beentə aà; a nɨ mânjì yìi mə à kù'ùnə mə boŋ nɨ gha'asə Nwî ghu aà. 2Nɨ̀ tsuu ɨnnù juu kɨ ghɨ̀rə yòŋə bə nɨ fɨ̀gə̀ m̀bi ghu bə̂, nɨ̀ ma'atə tâ Nwìŋgɔ̀ŋ à bəŋkə ghuu a ajàŋə mə a kwensə mɨ̂ntɨɨ̀ muu aa, tâ ɨ̀mɔ̀ɔ̀ntə ɨnnù juu ɨ bə jî fiì, tâ nɨ̀ naŋsə nzi annù yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ a lɔ̀ɔ̀ aa, mə à nɨ annù yìi a bɔŋ aa, a beentə̀, a kɨ̂ ŋ̀kɔ'ɔ ntəə aà. 3Ǹyoŋə a njɨ̌m ɨbɔ̀ŋ yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ ghɨ̀rə a nu mə̀ aa, mə swoŋ a mbo bù yî mɔ̀'ɔ yî mɔ̀'ɔ mə, tâ ŋù tsù à tsuu lǒ lɔ̀gə ɨbɨɨ nû yi ɨ̀ kɔ'ɔnə ntsya ajàŋ yìi yu bə aà. Lâ tâ à baŋnə ŋka ntsyɛsə yi a nzî ŋû yìi yu bɔɔ mbə ghu aa, â ŋù yî mɔ̀'ɔ yî mɔ̀'ɔ, à ka nyoŋə afɨgə̀ àbìintɨɨ yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à fa ghu mbo aà. 4Tsi'ì tsǒ àjàŋ yìi mə mbɨ̀ɨ̀nu yì m̀fùùrə̀ ɨ̀ tswe nɨ̂ ɨ̀dɨgə nu nnɔ̀ɔ̀ aa, kaa ɨdɨgə nu jya ɨ wa'à nɨ̂ ɨ̀fà'à yî fùùrə̀ kɨɨ mfa'a aa, 5à kɨ mbə ŋgɨ̌ŋ gɨ̀ŋ mə ka mə bì'inə̀ nɨ nnɔ̀ɔ̀ aa, bì'inə̀ nɨ̂ m̀bɨ̀ɨ̀nu yì m̀fùùrə̀ a mum Kristo ŋkɨ ntsugɨnə a nu bì'inə̀ nɨ bì'inə̀ tsi'ì tsǒ ɨ̀dɨ̀gə nu mbɨ̀ɨ̀nu yì m̀fùùrə̀. 6Àjàŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ à fa mɨ̀tə̀ŋnə̀ a atu atu a mbo bì'inə̀, a njɨ̌m ɨ̀bɔ̀ŋə̂ yi aa, tâ bì'inə̀ aa mfa'a nɨ mu. M̀bə a bə a ŋka nyu'ù ǹtoò Nwì ŋ̀kɛ'ɛnə, bì'inə̀ aà ŋ̀ghɨrə nyòŋə̀ nɨ àbìintɨɨ yìi bì'inə̀ tswe nɨ yu aà. 7Bɛɛ a bə a ŋka mfà'a, bì'inə̀ fa'à, a bə a ŋka ndɨ̀'ɨ̂nnù, bì'inə̀ dɨ'ɨ̀. 8Bɛɛ mə a bə a ndɨ̀ɨ̀ntə bə̀ nɨ̂ àdɨ'ɨtə̀, bì'inə̀ dɨɨntə̀. Ŋù yìi mə a fa njoo a mbo bə̀ aa, tâ à ka ŋa'atə abô. Ŋù yìi mə à nɨ ntsyàsə̀ bə̀ aa, tâ à ka mfa'a nɨ̂ ǹtɨɨ̀ yi tsɨ̀mə̀, ŋù yìi mə a ghɨ̀rə ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀ a nu bə̀ aa, tâ à ka ŋghɨrə nɨ nɨ̀dorə̀. 9Tâ àkɔ̀ŋə̂ yuu tâ à bə yi annù nɨ̂ŋkoŋə̀. Nɨ̀ ka ŋkhə ɨnnù jî bɨ̂, m̀baŋnə ntswa ɨnnu jî sɨgɨnə̀ ŋ̀kwo ghu. 10Nɨ̀ ka ŋkɔŋnə ghuu bu nɨ bù nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̌ bɔɔ bɨ Kristo yî tɨ̀nsə̀. Nɨ̀ ka ŋgha'asə bɨlɨ̂m buu ntsya ajàŋ yìi mə bo gha'asə ghuu aà. 11Nɨ̀ tsuu kɨ bɔrɨkə bə̂, tâ Àzwì aa ŋkhɨ a ntɨɨ bù â nɨ̀ aa mfa'a nɨ̂tɨ̀ɨ̀. Ŋ̀ka mfa'a nɨ̂ ɨ̀fà'a Mmà'àmbi nɨ̀ ǹtɨɨ̀ ghuu tsɨ̀mə̀. 12Tâ nɨ̀ aa ndorɨtə nloŋ annù yìi nɨ bɛ aa, ŋka ntswa mɨ̂ntɨɨ̀ muu a noò ŋ̀gɨ'ɨ, ŋ̀ka ntsa'atə Nwîŋgɔ̀ŋ a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̂tsɨ̀mə̀. 13Tâ nɨ̀ ka mfa njoo a mbo bə̀ bɨ Nwî bìi àyaa a boŋə aa, ŋkɨɨ ŋkwɛrə nɨ bɨ̀gɨ̀ɨ̀ a mɨla'a bù. 14Tâ nɨ̀ ka nnɨŋ mbɔɔnə a nu bə̀ bìi bɨ tsɔ'ɔ akòrə̂ yuu aa, ǹtsee bə̂ ǹdɔ̀ɔ̀ a atu bo kɨ nɨŋə. 15Nɨ̀ ka ndorɨtə bu bɨ̀ bə̀ bìi bɨ dorɨtə aa, ŋkɨɨ nyə'ə bu bɨ̀ bə̀ bìi bɨ yə̀'ə̀ aà. 16Nɨ̀ tswe nɨ̂ àmɔ̀ɔ̀ntə̀ yî fùùrə̀ bù nɨ bù. Nɨ̀ tsuu nu kɨ ŋee, mbaŋnə ŋka nsɨgɨtə nɨ̂ nû yùù a nsyɛ ntswe bu bɨ̀ bə̀ bî kə̀gə̂, ǹtsuu kɨ tə̀rə̀. 17Nɨ̀ tsuu annù yî bɨ a atû ànnù yî bɨ kwi'inə. Nɨ̀ ka ŋgaansə mɨtɨ̀ɨ̂ muu ŋka ŋghɨrə annù yìi mə bə̀ bɨtsɨ̀m beentə aà. 18Nɨ̀ ka ŋghɨrə ŋgɔ̀ŋ ɨnnǚ tsɨ̀m a nɨ yùu mbɛ̀ɛ̀ a nyə mə nɨ̀ tswe nɨ̂ m̀bɔɔnə bu bɨ̀ bə̀ bɨ̀tsɨ̀mə̀. 19Bɨ̀sû bâ bìi mə̀ kɔ̀ŋə aà, nɨ̀ tsuu annù yî bɨ a atû ànnù yî bɨ kwi'inə, nɨ̀ baŋnə mmà'àtə ɨsa'a bə a mbo àlwintɔŋə Nwî, nloŋ mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ mə, “M̀mà'àmbî à swoŋ mə, ‘àwi'ì nɨkɔ̀ŋ à nɨ̂ ànnû yâ, mə̀ aa kwi'inə.’” 20“M̀bə ǹjì ka nyaŋə kàŋkɨ̀bàâ ghò, ò fa mɨ̀jɨ ghu mbô, bɛɛ mə ntɨɨ̀ yi ɨ yoo, ò fa ŋ̀kì ghu mbo tâ à no. Ma mùu ajàŋ boŋ ɨ̀bɔ̀ŋə̂ gho wa ɨ ka tsyà yi,” 21Nɨ̀ tsuu mà'àtə̀ mə tâ ɨ̀nnù ji bɨ ka ŋgha'a ghuu bə̂, nɨ̀ baŋnə ŋka ŋgha'a ɨnnù jì bɨ nɨ̀ ɨ̀bɔ̀ŋə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\