BaRoma 13

1Tâ ŋù ǹtsɨ̀m à yə mə yu yu'unə bɨsa'a bɨ ala'à bìi mə bɨ tswe nɨ̂ àdà'à a atu bù aà, ǹloŋ mə kaa ǹsa'à àla'a yì tsù à sɨ̀ ghu tswê tɨ ghə̂ mə a lə̀ə Nwì. Bìi bɨ tswe ghu tsɨ̂tsɔ̀ŋ aa, a waa a aləŋə aa a tswèsə Nwì. 2Ma mùu ajàŋ, ŋù yìi mə a swùŋnə̀ bo bɨ̀ bɨ̀sa'a bɨ ala'a aa, a swùŋnə̀ aa bo bɨ̀ ànnù yìi mə Nwì à tàŋtə nlə̀ə̀. Bə̀ bìi mə bɨ swùŋnə̀ bo bo aa, baa nɨŋ njo Nwi a abaa bo. 3Ǹloŋ mə kaa bɨ̀sa'a bɨla'a bɨ sɨ aa nɨ̀ nɨ̀bɔ'ɔ a nu ŋù yìi mə a ghɨ̀rə annu yî sɨgɨ̀nə̀ aa zì, bɨ bàŋnə̀ ǹzi nɨ nɨ̀bɔ'ɔ aa a nu ŋù yìi a ghɨ̀rə ɨbɨ aà. Nɨ kɔ̀ŋ mə kaa nɨ̀ aa wa'a nsa'à àla'a ka mbɔ'ɔ aa ɛ? Nɨ̀ kâ ŋ̀ghɨrə ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀ boŋ à ka beentə ghuu. 4Ǹloŋ mə à laa mbə ŋgàŋàfà'a Nwì mə a fà'à aa nloŋ aà ɨ̀bɔ̀ŋə̂ ghuu. Lâ m̀bə nɨ̀ ka ŋghɨrə ɨbɨ, nɨ̀ kâ m̀bɔ'ɔ. Ǹloŋ mə, àdà'à yìi à tswe nɨ yu aa, kaa sɨ̀ yi adàŋə̀ àdàŋə̀ bə̂. À laa mbə ŋgàŋàfà'a Nwì a nɨŋ njo Nwì a mûm àbàà bə̀ bìi bɨ ghɨ̀rə ɨnnù jî bɨ aà. 5A ku'ùnə̀ mə tâ ŋù à ka nyu'unə waa ta khə alwintɔŋə Nwî. Ta tâ ǹtɨɨ̀ yi tsuu nii kɨ sa'a. 6À kɨ mbə nji'ì ànnù yìi mə a ku'unə mə tâ nɨ̀ ka ntwu bɨ̂taksì ghu aà. Ǹloŋ mə bə̀ bìi bɨ lèntə annù ma yû aà, à naa mbə ŋgǎŋfà'a Nwî mə à lə̀ə mə tâ bɨ̀ ka nlentə. 7Nɨ̀ ka ntwu njoo jìi mə nɨ tswa waa ghu aà. M̀ma'a nɨ̂ tâksì ghùù ŋkɨɨ ntwu nɨ̂ taksi ǹloŋ njoo jìi nɨ̀ tswe nɨ ju aà. Ŋ̀ka mbɔ'ɔ nɨ̂ bə̀ bìi mə a bɔŋ a mbɔ'ɔ aa, ŋgha'asə nɨ̂ bìi mə a ku'unə a ŋgha'asə aà. 8Nɨ̀ tsuu ŋû tsù nɨ̂ àyoò tsu kɨ tswa bə̂, â kɨ mmɛ akɔ̀ŋnə̀, ǹloŋ mə ŋù yìi mə a kɔ̀ŋə ndɨ̂m yì aa, a lwensə aa nɔ̀ŋsə̀. 9Ǹdɨ'ɨ jya mə, “Tsee mâghàbə ghɨ̀rə! Tsee zwitə! Tsee yə̀rə̀! Tsee ndɨ̂m ghǒ ghə̀'ə̀nə̀!” bo bɨ̀ ǹdɨ̀'ɨ ji mɔ'ɔ, bɨ boonsə nnɨŋ nɨ nɨ̀ghàà nî ghù'ùtə̀ mə, “Ka kɔ̀ŋə ndɨm ghò tsi'ì tsǒ ajàŋ mə o kɔ̌ŋ ɨbɨɨnû gho aà.” 10Ŋù yìi a kɔ̀ŋə ndɨ̂m yì aa kaa à sɨ ɨbɨ ghu nu ghɨ̀rə̀. Ŋ̀ka ŋkɔ̀ŋə bə̀ à nɨ̂ ǹlwènsə nɔ̀ŋsə̀ Nwǐ ntsɨ̀mə̀. 11La a mbǔ ŋghɛ̀ɛ̀ ghu, nɨ̀ zi noò yìi à nɨ ghu aa tsɨ̀tsɔ̀ŋə̀. Nòò à nàŋsə̀ mə̂ ŋ̀ku'u a mbo bù a mbɨ̀ɨ̀nə a fɨlô. Ǹloŋ mə nòò yìi mə bì'inə̀ ka yǐ yweenə aa à kòòntə̀ mə̂ a nu bì'inə̀ tsɨtsɔ̀ŋ ntsyatə ajàŋ yìi mə bì'inə̀ lɛ mfòò m̀bii aà. 12Ɨ̀tugə ɨ tsyà mə̂, àbɛ̀ɛ̀ a tɨgə̀ m̀fu'u. Â bì'inə̀ me'e ɨfà'a ɨtugə tsi'ì tsɨ̀mə̀. Ǹtɨgə ŋwɛ'ɛ njoo ntsǒ nlaà ɨ̀dɨ̀gə̀. 13A bì'inə̀ ka nzi akòrə nɨzî yi'inə̀ â ku'unə nɨ yǐ si'inə. Mma'atə annǔ nɨjɨ si'i nɨ̂ ànnǔ nnô m̀baanə, m̀ma'atə annǔ ajɨrə, m̀ma'atə annǔ nsɨŋ, m̀ma'atə annǔ nto fɨ̀kɔ̀rə̀ nɨ̂ ànnǔ aghə̀'ə̀nə̀. 14Nɨ̀ baŋnə ŋwɛ'ɛ Mmà'àmbî Yesu Kristo a nu bù, ǹtsuu abwarə fa a mbo njyǎ nû yùù tâ ɨ ka ŋghɨrə naa ɨnnù jìi mə ɨ yə̀'ə̀tə̀ aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\