BaRoma 14

1A ŋghɛ̀ɛ a nɨ ŋù yìi mə abìintɨɨ̀ yi a bɔrə aa, nɨ̀ ka ŋkwɛrə nii sɨgɨ̀nə̀, lâ ǹtsuu bu bo kɨ swùŋnə̀ a nɨ annù yìi mə à bìi aà. 2Ŋù yì mɔ̀'ɔ̂ à tse bii mə mbə yu jɨ̂ ǹjoò tsɨ̀mə̀. Tâ ŋù wa mə àbìintɨɨ̀ yi a bɔrə aa tâ à baŋnə nswoŋ mə yu kurə aa tsi'ì àmbɔ̀rə̀. 3Ŋù wa mə a jɨ njoò tsɨ̀mə̀ aa tâ à tsuu wa mə a tswèrə njoo aa kɨ tsa'a bə̂. Tâ wa mə a tswèrə̀ ǹjoo tâ à tsuu ɨsa'a waà ŋù mə a jɨ tsɨ̀mə̀ aa kɨ tsə̀rə̀, ǹloŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ à kwɛ̀rə̀ mə̂ yi. 4Ò bə aa wò a ŋka nsa'a ŋ̀gàŋàfà'a ŋù dàŋə̀ aa ɛ? Àâ tsi'ì tâfà'a ŋù wa mə mbə a swoŋ mə a fà'a sɨgɨnə̀ kə̀ a kɨɨ mfa'a kɨkaŋə. M̀bə tâfà'à wa a kɨ̂ ŋ̀kwɛtə yi mə tâ à təə, ǹloŋ mə Mmà'àmbî à tswe nɨ̀ mɨ̀dà'à a ŋkwɛtə yu. 5Ŋù yì mɔ̀'ɔ a lɔ̀gə njwi yì mɔ̀'ɔ mə ɨ̀ bɔ̀ŋtə ntsyà yî mɔ̀'ɔ̂, ŋù yì mɔ̀'ɔ a bâŋnə̀ ǹlɔgə mə ǹjwî tsɨ̀m ɨ ku'unə̂. Tâ ŋù ǹtsɨ̀m à naŋsə ŋghɨrə tâ àtû yi laa sɨgɨ̀nə̀ nɨ̂ ànnù yìi a ghɨ̀rə̀ aà. 6Ŋù wa yìi mə a lə̀ə njwîŋgɔ̀ŋ aa, a lə̀ə̀ aa a ŋgha'asə Mmà'àmbi ghu. Ŋù yìi mə a jɨ njoò tsɨ̀m aa, a jɨ aa a ŋgha'asə Mmà'àmbi ghu, nloŋ mə a fa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì. Wa yìi mə a tswèrə njoo aa, a tswèrə̀ aa a ŋgha'asə Mmà'àmbi ghu, nloŋ mə a kɨɨ mfa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì. 7Kaa ŋù nɨ̀bì'inə̀ à sɨ ntɨ̀ɨ̀ tswe aa nloŋ ŋgaà yì, kaa ŋù nɨ̀ bì'inə̀ wa'à kɨ̀ɨ̀ ŋkwo aa, nloŋ ŋgaà yì. 8Bì'inə̀ bə tswe ntɨ̀ɨ̀ boŋ bì'inə̀ tswêntɨ̀ɨ̀ aa nloŋ ŋgaa Mmà'àmbî. Bɛɛ bì'inə̀ kwo bì'inə̀ kɨ̂ ŋ̀kwo aa nloŋ ŋgaa Mmà'àmbî. Tsǒ mə a bə laa, kə̀ bì'inə̀ twêntɨ̀ɨ̀ òo, kə̀ bì'inə̀ kwo òo, boŋ bì'inə̀ laa mbə bə̂ bɨ Mmà'àmbî. 9Àa nji'ì ànnù yìi mə Kristo à lɛ ŋkwo mbu nyweenə nɨ nɨ̀wo fu aa, mə yu bə Mmà'àmbî bɨ̀ku bɨ bə̀ bo bɨ̀ yì bìi bɨ tswe bɨtɨ̀ɨ̀. 10O tɛ'ɛ ntsɔ'ɔtə nɨ̂ ɨ̀sa'a ndɨ̂m ghò aa a ya aa ɛ? Kə̀ o tsa'a ndɨ̂m ghò laa a ya aa ɛ? Ǹloŋ mə, bì'inə̀ bɨtsɨ̀m ka yǐ təə a nsi abərə ntsɔ'ɔtə mɨ̀sa'a Nwìŋgɔ̀ŋə̀. 11Ǹloŋ mə bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwàà̀nə Nwì mə, “M̀mà'àmbî à swoŋ mə, àjàŋ mə mə̀ tswe ntɨ̀ɨ̀ aa, mɨ̀kù'ùtə̀ mɨtsɨ̀m ka yǐ sɨgɨtə a nsi mə̀, tâ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m swoŋ nɨ̂ ǹsi nɨ̀ ǹsi mə mə laa mbə Nwîŋgɔ̀ŋ.” 12Tâ à laa mə ŋù nɨ̀bì'inə̀ yî mɔ̀'ɔ yî mɔ̀'ɔ à ka yǐ swoŋə annù ǹloŋ ŋgaà yì a mbo Nwìŋgɔ̀ŋə̀. 13Tsǒ mə a bə laa aa tâ bì'inə kɛntə a nsa'a bì'inə̀ nɨ bì'inə̀. M̀baŋnə ntsə̀rə̀ mə kaa mbə bì'inə̀ wa'a ati a mânjì taansə̀ mə ǹdɨ̂m yì'inə̀ à wo ghu, kə̀ ŋ̀kɨ mbə ayoo ŋkɨŋ mânjì a mbo ǹdɨ̂m yì'inə̀. 14Tsǒ ŋ̀gàŋàfà'a Mmà'm̀bî Yesu, mə̀ nàŋsə nzi mə kaa mbə bɨ wa'a mɨjɨ mǐ tsu ka ntwoŋə mə mɨ nɨ mɨ̀jɨ mɨ nsɨŋ nyoŋə a njɨm nɔ̀ŋsə̀. Lâ mɨ̀jɨ mǐ mɔ'ɔ tse bə mɨjɨ mɨ nsɨŋ a mbo ŋù yìi mə à wà'àtə mə à nɨ mɨjɨ mɨ nsɨŋ aà. 15M̀bə̂ ò zi mə àyoo yìi mə o jɨ aa, a fa ŋgɨ'ɨ a mbô ǹdɨ̂m ghò bəə boŋ kaa ò sɨ akòrə̀ nɨzî yo aa a mûm àkɔ̀ŋnə̀ burə kɨ zì. Tsuu lǒ mà'àtə mə àyoo yìi mə o jɨ aa tâ à tsə ŋgɨ'ɨ a nu ŋù yìi mə Kristo à lɛ ŋkwo ghu atû. 16Tsùu lǒ mmà'àtə mə annù yìi mə o ghɨ̀rə̀ a bə yì sɨgɨ̀nə̀ aa, tâ bɨ̀ baŋnə ŋka ŋghaa nɨ̂ gho mə a nɨ yì bɨ̂. 17Ǹloŋ mə kaa annù nɨfɔ̀ Nwî kaa a laa ŋwa'ǎ annǔ mɨjɨ kə̌ annǔ mɨlù'ù bə̂. A baŋnə mbə aa bə annǔ ŋghɨ̀rə ɨnnù jìi ɨ tsinə aa, nɨ̀ ànnǔ mbɔɔnə, nɨ̂ ànnù nɨdorə a mûm Àzwì Nwî. 18Ŋù yì mə a fà'à a mbo Kristo ma mùu ajàŋ aa, à kù'ùnə a mbo Nwì, bə̀ kɨɨ̀ m̀beentə nìi. 19Tâ bì'inə̀ ka ŋgaansə mɨtɨ̀ɨ̂ mì'inə̀ a ŋghɨ̀rə ɨnnù jìi mə ɨ zì nɨ̂ m̀bɔɔnə, ŋkɨɨ ŋkwɛtə nɨ̂ yi'inə̀ bɨtsɨ̀m mə bì'inə̀ ka ŋkwi. 20Tâ ànnù mɨjɨ à tsuu lǒ ghɨ̀rə tâ ò ta ŋgɨ'ɨ a nɨ̂ ɨ̀fà'à Nwî. Wâ ŋ̀gɔ̀ŋ njoò tsɨ̀m ɨ laa, lâ à ka bə annù yî bɨ a mbo ŋù a ŋghɨ̀rə mə tâ bə̀ bî mɔ'ɔ wo nloŋə ayoo yìi a jɨ aà. 21A laa ŋkù'ùnə mə boŋ mbə ŋù tuù ŋ̀kùrə̂ m̀bà, kə̀ a ŋkɨ nno mɨlù'ù kə̀ a ŋkɨ ŋghɨ̀rə̂ ànnù yî mɔ'ɔ yìi mbə ndɨ̂m yì a kwântə̀ ghu aà. 22Lə̀ə̀ ànnù yìi ò bii nloŋ ma yû ànnù aa a tɨtɨ̀ɨ bu Nwì. Nɨ̀dorə nì wè nɨ tswe a mbo ŋù yìi mə kaa ntɨɨ̀ yi ɨ sɨ nìi sa'a mə a ghɨ̀rə annù yìi mə à wà'àtə mə a ku'unə aà. 23Lâ ŋù yìi mə a jɨ̀ŋkə̀ ǹloŋ ayoo yìi yu tswe nɨ̀ njɨ aa, Nwìŋgɔ̀ŋ à ka nɨŋ njo ghu abàà mə mbə a jɨ, nloŋ mə ma yaà ànnù mə a ghɨ̀rə̀ aa kaa a sɨ̀ aa mûm àbìintɨɨ yu fɛ'ɛ. Ànnù yìi mə a sɨ̀ a mûm àbìintɨɨ fɛ̀'ɛ̀ aa, à nɨ̂ ɨ̀bɨ̂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\