BaRoma 15

1Bì'inə̀ bìi mə àbìintɨɨ̀ yì'inə̀ a tɨnsə aa, bì'inə̀ ka mmi ɨnnù bə̀ bìi mə àyaa a bɔrə aa. Ǹtsuu bàŋnə kɨ ghɨ̀rə̀ bə mə tâ nû yì'inə̀ ka ndoritə. 2Bì'inə baŋnə ŋka ŋhɨrə bə mə tâ bɨ̀lɨ̂m bì'inə̀ ka ndorɨtə nloŋ ɨbɔ̀ŋ waa tǎ kɨ ghɨ̀rə tâ àbìintɨɨ̀ yaa ka ŋkwi. 3Ǹloŋ mə tsi'ì Kristo kaa à lɛ ŋkɨ'ɨ̀ ka ŋghɨrə aa mə tâ nû yì ka ndorɨtə. À lɛ mbàŋnə̀ ŋ̀ghɨrə a ajàŋ mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ aà, mə, “M̀bə̀gɨ̀tə̀ jìi mə bə̀ lɛ sɨ bə̀gɨ̀tə̀ noo ghu aa, ɨ wo a nu mə̀.” 4Ǹloŋ mə ɨnnù jìi mə bɨ lɛ ŋŋwà'ànə a mbìì aa, bɨ lɛ ŋŋwà'ànə̀ mə tâ ɨ̀ ka ndɨ'ɨtə yi'inə̀ mə mbə bì'inə̀, ǹyoŋə a njɨ̌m àtàŋəntɨɨ nɨ̂ àdɨ̀ɨ̀ntə̀ yìi mə nɨ̀ghàà nɨ Nwî nɨ fa a mbo bì'inə̀ aa tâ bì'inə̀ naŋsə yəgɨtə a nu Nwì. 5Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, tâ Nwìŋgɔ̀ŋ yìi mə àtàŋəntɨɨ bô àdɨ̀ɨ̀ntə̀ a lô ghu mbo aa, tâ à ghɨrə tâ nɨ̀ ka ŋghaanə mbiinə nyoŋə a nu Kristo Yesu, 6mə mbə bù bɨ tsɨ̀m nɨ̀ tɨgə ŋgha'asə Nwîŋgɔ̀ŋ bo bɨ̀ M̀mà'àmbî yì'inə̀ Yesu Kristo nɨ̂ ǹtsù yî mɔ'ɔ̀. 7Tâ nɨ̀ ka ŋkwɛrə ghuu bu nɨ bù tsi'ǐ ajàŋ mə Kristo à lɛ ŋkwɛrə ghuu aà, tǎ tâ bàa ŋgha'asə Nwî. 8Ǹloŋ mə mə̀ swǒŋ a mbo bù mə Kristo à lɛ mbə ŋgàŋàfà'à a mbo baYuda, a ndɨ̀'ɨ mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lə̀ə̂ ŋ̀kà'a yìi mə à lɛ ŋkà'à a mbo bɨ̀tà bɨ bɨ̂taà byaa aà 9tâ ma yû a ghɨrə mə bɨ̀tɨ̀zî Nwî tâ bɨ̀ gha'asə Nwîŋgɔ̀ŋ ǹloŋ ŋko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀ yì. A bə aa àjàŋ mə bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə̀ Nwî mə, “Tsǒ mə a bə laa, màa tɨgə gha'asə nòo a tɨtɨ̀ɨ bɨ̀tɨ̀zî Nwî ɨ kɨɨ kɨ yəə ɨkòò gha'asə nɨ̂ Ɨ̀kǔmə̀ gho ghu. 10Bɨ kɨ mbù ǹswoŋ mə, “Bù bɨ̂tɨ̀zî Nwì, nɨ̀ ka ndorɨtə bu bɨ̀ bə̂ bi.” 11Ŋ̀kɨ mbu nswoŋ mə, “Ka ŋgha'asə nɨ Mmà'àmbi mbǎ bu bɨtɨ̀zî Nwî, ŋkɨ ŋghɨrə tâ ɨ̀toò ɨ̀tsɨ̀m ka ŋgha'asə nìi.” 12Isaiah a ghɛɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ǹswoŋ mə, “Ǹtɨgə ŋgɨ̀gə Jesse ɨ ka yǐ fɛ̀'ɛ, ɨ bə yu wa mə à ka yǐ bɨ̀ɨ̀nə sa'a bɨ̂tɨ̀zî Nwî, tâ bɨ̀tɨ̀zînwì tɨgə nnɨŋ ntɨɨ̀ waa ghu nû.” 13Tâ Nwɨ̀ngɔ̀ŋ yìi mə a ghɨ̀rə mə tâ nɨ̀ ka mbɛ njoo abùrə aa, tâ à ghɨrə ntɨɨ̀ ghuu luu nɨ nɨdorə ŋkɨ naŋsə tswe nɨ̂ m̀bɔɔnə, a ajàŋə mə nɨ̀ nɨ̌ŋ ntɨɨ̀ ghuu ghu nu aà, tâ mɨ̀dà'a mɨ Azwì Nwî mɨ̀ ghɨrə nɨ̀ naŋsə ŋka mbɛ njoo aburə nɨ̂ ǹtɨɨ̀ ghu tsɨ̀mə̀. 14Mə̀, a nɨ̂ ɨ̀tu ɨbɨ̀ɨnû gha, mə̀ bii nɨ̀ ǹtɨɨ̀ ghâ tsɨ̀m m̀ba bɨlɨ̂m bâ, mə bù, a nɨ̂ ɨ̀bɨɨnû ghuu, nɨ̀ luu nɨ̀ àbɔ̀ŋəntɨɨ, ŋ̀kɨ nnaŋsə nzi annǔ ajàŋ mə mbə nɨ̀ tɨgə̀ ǹdɨ'ɨtə ghuu bu nɨ bù. 15A nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀ jî mɔ'ɔ a nɨ yulà àŋwà'ànə̀, mə̀ ŋwà'ànə tɨ̀ nɨ̀bɔ'ɔ̀ mə tâ nɨ̀ wa'atə ɨnnù ma jya jìi mə mə̀ lɛɛ̀ ǹtɛ'ɛ mfoo ŋŋwà'ànə a mbo bù aa, ǹloŋ aa ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî yìi mə à fa a mbo mə̀ 16mə tâ mə̀ bə ŋgàŋàfà'a Kristo Yesu a mbo bɨ̀tɨ̀zî Nwî. Mə fà'à aa tsi'ì tsǒ ŋ̀gàŋmà'anwì a mûm ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ Nwì ya tǎ ghɨ̀rə mə tâ Nwì a bii bɨ̂tɨ̀zî Nwî tsi'ì tsǒ njoo mmà'anwì jìi mə Àzwì Nwî a sì'ì mə̂. 17Àjaŋ mə mə̀ tswe nɨ̂ ànnù yî mɔ'ɔ bì'i bɨ̀ Kristo aa, mə kwɛ̀ɛ ntɨɨ̀ gha a mûm àfà'a Nwì. 18Ǹloŋ mə mə̀ tswe nɨ̂ ànnǔ tsu a nswoŋ aa nloŋ mə Kristo à lɛ ntsyà a njɨ̌m mə̀ ŋ̀ghɨrə mə̀ ghɨrə̀ mə tâ bɨ̀tɨ̀zî Nwî tâ bɨ̀ tɨgə nyu'unə nɨ Nwî, a njɨ̌m nɨ̀ghàà nɨ ntsû na, nɨ mɨ̀ghɨ̀rɨ̀nə̀ mɨ ɨnnû ma, 19nɨ mɨ̀dà'à mɨ ɨlènsə ɨnnù bo bɨ̀ ɨ̀nnǔtsyǎmbô, a bɔ̀'ɔ nɨ mɨ̀dà'à mɨ Azwì Nwî. Ma mùu ajàŋ, a nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀ tsi'ì tsɨ̀m, ǹlo a Yerusalem ŋghɛɛ nywe'e a Illyricum, mə̀ swòŋ mə ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ Kristo yâ ǹtsɨ̀mə̀. 20À nɨ̂ àyə̀'ə̀tə̂ yâ ŋ̀gɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m mə tâ mə̀ swoŋ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya a nɨ̂ àdɨ̀gə yìi kaa bɨ lɛɛ̀ ŋ̀kɨ'ɨ̌ ɨkum Kristo ghu yu'u aà, tǎ wa'à kà m̀bɔɔ a nɨ̂ àtsənda yìi mə ŋù dàŋ à tùmə aà. 21Tsi'ì tsǒ ajàŋ mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ aa mə, “Bə̀ bìi mə bɨ lɛɛ̀ ǹtɛ'ɛ wa'ǎ annǔ yi a mbo bo swoŋə aa, bɨ ka yǐ yə yi. Tâ bə̀ bìi mə bɨ lɛɛ̀ ŋ̀wa'à yu'u aa, tâ bɨ̀ yu'u àtû yaa a laa ghu.” 22Àa ɨ̀nnù jìi mə ɨ kɨ kɨ̌ŋ mə tâ mə̀ wa'a a mbo bù zî aà. 23La tsɨtsɔ̀ŋ àjàŋ yìi mə mə̀ sɨ̀ nɨ̂ ɨ̀fà'à ma mùu mbù'ù bû ǹtswe aa, bo bɨ̀ ajàŋ mə mə̀ lɛ ntsu'u nyə'ətə a nyə̂ ghuu a nɨ̂ ɨ̀lòò jî ghà'àtə̀ aa, 24mə lɔ̀ɔ ŋghɛ̀ɛ a ala'a Spain, mə̀ wà'àtə mə àjàŋ mə mə̀ aa kɨ tsyǎ ghɛ̀ɛ ghu aa, ɨ yə ghuu, ɨ naŋsə dorɨtə a ntswe bì'inə̀ a nɨ mû àtɨɨ noò. Bɛɛ bì'inə̀ tswetə, nɨ̀ tɨgə̀ ŋ̀kwɛtə gha mə̀ ghɛɛ ghu. 25Tsɨtsɔ̀ŋ mə ghɛ̀ɛ a Yerusalem nɨ̂ ǹjoo a mbo bɔɔ bɨ Kristo. 26Ŋ̀ghòtə jìi mə ɨ tswe a ala'a Macedonia bo bɨ̀ a ala'a Achai, bɨ fâ ǹjoo nɨ̀ àbɔ̀ŋəntɨɨ̀ yaa a ŋkwɛtə ŋgàŋâmfum jìi ɨ tswe a tɨtɨ̀ɨ bə̀ bɨ Nwî a Yerusalem aà. 27Bo lɛ ndorɨtə a ŋghɨ̀rə maa ajàŋ, lâ a nswoŋə ànnù nɨ̂koŋ, bo tswe nɨ̀ ŋ̀ghɨ̀rə maa ajàŋə̀, ǹloŋ mə àjàŋ yìi mə baYuda lɛ nyàtə mbɔɔnə̂ Àzwì Nwî bo bo aa, bɨ̀tɨ̀zî Nwî kɨ ntswe nɨ̂ ǹlɔ̀gə njoo jìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à tə̀ŋə waa ghu aa ɨ kwɛtə baYuda ghu. 28Nòò yìi mə mə̀ ka màŋsə ɨ fa njoo mà jû mə bɨ kɨ̀ ghòtə a mbo bo aa, bo kwɛrə tsi'ì tsɨ̀m boŋ mə̀ ka tsyǎ a mbɛ̀ɛ bù tɨgə ghɛ̀ɛ̀ a Spain. 29Mə̀ zi mə nòò yìi mə mə̀ ka yǐ zǐ a mbɛ̀ɛ bù aa, mə̀ aa yǐ zì aa nɨ̂ m̀bɔɔnə̂ Kristo tsi'ì ǹtsɨ̀mə̀. 30Mə bu'u mbo a mbo bù mbâ bɨlɨ̂m bâ, nɨ̂ ɨ̀kǔm Mmà'àmbî yi'inə̀ Yeu Kristo, nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ yìi mə Àzwì Nwî a fa aa, mə tâ nɨ̀ boonsə gha tâ bì'inə̀ aa nto a ajàŋ mə nɨ tsà'àtə̀ nɨ̂ Nwî nɨ̂ tɨ̀ɨ̀ a atu mə̀ aà. 31Nɨ̀ lɔɔ a mbo Nwì mə tâ à tsu'u atû ya a mbo bɨ̀tɨ̀ biì Nwî bìi bɨ tswe a Yudea aà, ŋ̀kɨ ŋghɨrə mə tâ bə̀ bɨ Nwî bɨ̀ beentə ɨfà'â gha a Yerusalem. 32Maa ajàŋ, mə mbə Nwì à bii, tâ mə̀ tɨgə nzi a mbo bù ǹluu nɨ nɨ̀dorə tâ nɨ̀ ghɨrə ntɨɨ̀ gha fwɛtə. 33Tâ Nwìŋgɔ̀ŋ m̀bɔɔnə tâ à tswe a mbo bù bɨtsɨ̀mə̀. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\