BaRoma 16

1Mə bèèntə àfà'a njààntə̂ yì'inə̀ Phoebe, yìi mə à nɨ̂ ŋ̀kwɛtə̀ a mûm ŋ̀ghotə a ala'a Cenchreae, 2â nɨ̀ kwɛrə yi sɨgɨ̀nə̀ ajàŋ mə bɔɔ bɨ Kristo kwɛrə ŋû aa, ŋkɨ ŋkwɛtə yi mfa ayoò tsɨ̀m yìi mə a lɔ̀ɔ̀ aa ghu mbô, ǹloŋ mə à kwɛtə bə̀ bî ghà'àtə̀, mə̀ bə ŋù yî mɔ̀'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bə̀ bìi à kwɛ̀tə aà. 3Nɨ̀ tsa'atə Prisca bo Aquilla, bə̀ bìi mə bì'i bo fà'à a abo mɔ'ɔ a mum Kristo Yesu aà. 4Bo lɛ mfa ŋgwî yàà ǹloŋ ntswêntɨ̀ɨ̀ yà aà. Mə naŋsə mfa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì m̀bɨ'ɨ ŋgaà yàà. Kaa à sɨ tsi'ì mə̀ bə̂, mə mə fa mɨyà wàà, bo bɨ̀ ŋ̀ghotə jìi ɨ tswe a tɨtɨ̀ɨ bɨ̀ tɨ̀zî Nwî aa tsɨ̀mə̀. 5Kɨ ntsà'àtə nɨ̌ ŋghotə ya yìi mə ɨ bòòntə̀ a nda bo aà. Tsà'àtə nɨ̌ ntɨ̀ɨ̀ ǹsû ghà Epenetus, yìi à lɛ mbə ntsyàmbìì ŋù yìi mə à lɛ mbii Kristo a mbù'u Asia aà. 6Tsà'àtə nɨ̌ a Mary yìi mə a fà'à nɨ̂ tɨ̀ɨ̀ a tɨtɨ̀ɨ bù aà. 7Tsà'àtə nɨ̀ Andronicus bo bì Junias, ŋgǎŋgwɛ̀'ɛ̀ jìi mə bì'ibo lɛ ŋkuu a atsaŋə aà. Bo nɨ bə̀ bî tɨ̀nsə̀ a tɨtɨ̀ɨ ŋgǎŋtoo Kristo. Bo lɛ mfòò ǹtswe a mum Kristo tɨ mə̀. 8Tsà'àtə nɨ̀ Ampliatus, ǹtɨ̀ɨ̀ ǹsû ghà a mum Mmà'àmbî. 9Tsà'àtə nɨ̀ Urbanus, ŋù yìi mə bì'inə nɨ̀ bǒ fà'a a bo mɔ'ɔ a mum Kristo aà, nɨ̂ ǹtɨ̀ɨ̀ ǹsû ghà Stachys. 10Tsà'àtə nɨ̀ Apelles, yìi mə bɨ beentə annû yi a mum Kristo aà. Tsà'àtə nɨ̀ bə̂ bɨ̀tsɨ̀m a ŋgwɛ̀'ɛ Aristobulus. 11Tsà'àtə nɨ̀ a ŋû ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ ghà Herodion. Ŋ̀kɨ ntsa'atə bɔɔ bɨ Kristo bìi bɨ tswe a ŋgwɛ̀'ɛ Narcissus. 12Tsà'àtə nɨ̌ ŋgǎŋfà'à jula mə fà'a a mbô Mmà'àmbî aà: Tryphaena bo Tryphosa. Tsà'àtə nɨ a ntɨ̀ɨ̀ ǹsû ghà Persis, yìi mə à nàŋsə̀ mə̂ m̀fa'a nɨtɨ̀ɨ̀ a mbo Mmà'àmbi aa. 13Tsà'àtə nɨ̀ Rufus, ŋ̀gàŋàfà'a Mmà'àmbi yì ǹtɨ̀ɨ̀, nɨ̂ ǹdè yì mə à kɨ mbə ǹdèghà aà. 14Tsà'àtə nɨ̀ Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, bo bɨ̀ bɨ̀lɨ̂m bì'inə̀ bìi bɨ tswe bo bo aà. 15Tsà'àtə nɨ̀ Philologus, Julia, Nereus bo bɨ̀ ǹjààntə̂ yì, nɨ Olympas, bo bɨ̀ bə̀ bɨ Nwî bìi bo bo tswe aa tsi'ì bɨ̀tsɨ̀mə̀. 16Nɨ̀ tsa'atə ghuu bu nɨ̀ bù ǹnɔŋnə mɨgha'à muu nɨ̂ àkɔ̀ŋnɔ̌ bɔɔ bɨ Kristo. Ŋ̀ghòtə Kristo tsi'ì tsɨ̀m ɨ tsà'àtə ghuu. 17Mə bu'u mbo a mbo bù bɨlɨ̂m bâ mə nɨ̀ ka nlensə bə̂ bya mə bɨ zì nɨ̂ àyàtə̀, m̀fa nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ a nɨ̂ àbìintɨɨ bə̂, ǹlɨgɨtə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə bɨ lɛ ndɨ̀'ɨ̀ a mbo bù aà. Nɨ̀ ka ŋkhə ɨjàŋ bə̂ ma jyâ. 18Ǹloŋ mə mbuu bə̂ ma bya kaa bɨ sɨ aa a mbo M̀mà'àmbî yì'inə̀ fa'a, bo bàŋnə̀ m̀fa'a aa nloŋ bə̂ àtò'ô yaa. Bo tsyà nɨ a njɨ̌m àlətə̀, bo bɨ̀ mɨ̀ghàà mî lìì m̀bwe'esə nɨ̂ bə̂ bìi mə kaa bo burə tɨ̀ ɨbɨ zi aà. 19Ǹloŋ mə, ŋù ǹtsɨ̀m à yù'ù mə a ajàŋ mə nɨ yu'unə ntoò yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya mə̀ kɨɨ̀ ǹdorɨtə nloŋ ŋgaà yùù aa, lâ màa kɔ̌ŋ mə tâ nɨ̀ bə ŋgàŋ mɨtsyɛ̀ a nɨ̂ ànnù yìi mə a bɔŋə aa, mbaŋnə mbə bɨ̂tɨ̀zǐ a nɨ̂ ànnù yìi mə à nɨ yî bɨ aà. 20Nwìŋgɔ̀ŋ m̀bɔɔnə à ka ghɛ̀sə ghɔ̀'ɔ̀ a Satan a ji'i mɨkòrə bù. Tâ ɨ̀bɔ̌ŋ Mmà'àmbî Yesu Kristo, ɨ̀ tswe a mbo bù. 21Timoti, ŋù yìi mə bì'iyu fà'à a bo mɔ'ɔ aa, a tsà'àtə̀ ghuu. Lucius bo Jason nɨ Sosipater, ŋgǎŋgwɛ̀'ɛ̂ jâ, kɨɨ ntsa'atə ghuu. 22Mə̀ Tertius, ŋù yìi à ŋwà'ànə aŋwà'ànə̀ yulà aa, mə tsà'àtə ghuu a njɨ̌m Mmà'àmbî. 23Gaius, ŋù yìi mə mə tswe ghu nda aa, bo bɨ̀ ŋ̀ghòtə̂ ǹtsɨ̀m bo tsà'àtə̀ ghuu. Erastus, ǹlə̀ə̀ ŋ̀kabə̀ ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a yù, nɨ̂ ǹdɨ̂m yì'inə̀ Quartus, kɨɨ̀ ǹtoo nɨ̂ àtsà'àtə̀ a mbo bù. [ 24Tâ ɨ̀bɔ̀ŋ Kristo ɨ̀ tswe a mbo bù bɨtsɨ̀mə̀. Amen.] 25Bì'inə̀ ka ŋgha'asə Nwîŋgɔ̀ŋ yìi mə mbə a nɨŋ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ a nu bù ǹyoŋ a nɨ̂ ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya mə mə swoŋə mbɨ'ɨ ŋgaa Kristo aà, ma yû à nɨ̂ ànnù yî àlə̀ə̀ntə̀ ya mə ɨ̀ lɛ ntswe alɔ̀'ɔ̀sə̀ a ŋgu'u ŋgu'u aa, 26mə tsɨtsɔ̀ŋ bɨ̂ fì'ìsə̀ mə̂ a fɛ'ɛ̀ ǹlaa, ǹtsya a njɨ̀mə ŋ̀wà'ànə̀ ŋgǎŋntoo Nwî, bɨ tɨgə̀ ŋ̀ghɨrə ɨtoò ɨ̀tsɨ̀m ɨ zi, ǹyoŋə aa a nɨ̂ ǹdɨ̀'ɨ̂ Nwì yìi mə à lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aa, ŋka nyu'unə a mûm àbìintɨɨ̀. 27A mbo Nwìŋgɔ̀ŋ ma ghû yûyɨgə̀ yìi mə à nɨ̂ àzî tsɨ̀mə̀ aa, tâ nɨ̀gha'a nì tɨ mɛ̀ tâ nɨ̀ tswe ghu mbo ǹtsya a njɨm Yesu Kristo! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\