BaRoma 2

1Tsǒ mə a bə laà aa, kaa mbə ò wa'a ɨlɛ̀ɛ̂ gho fi'isə̀ mə mbə ò ka ntwitə mɨlɔ'ɔ mɨ bə̂ bî mɔ'ɔ̀, kə̀ ò tɛ'ɛ̀ m̀bə bə wò, ǹloŋ mə, ò yi tɨ ghɨ̀rə̀ laa, ò kɨɨ̀ ǹtsɔ'ɔtə aa ghô ɨ̀sa'à, ǹloŋ mə, wò yìi o tsɔ'ɔtə mɨsa'a mɨ bə̂ aa, o kɨɨ ŋghɨrə ɨnnù jìi bo ghɨ̀rə̀ aà. 2La bì'inə̀ zi mə ǹjo Nwì yìi mə ɨ̀ kù'ùnə aa, ɨ kuu a nu bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi bɨ ghɨ̀rə ɨnnù tsi'ì tsǒ ma jû aà. 3Ǹdɨm ghà, ò mɔ̀ɔ̀ntə mə ò bə kɨ tɔ'ɔtə mɨlɔ'ɔ mɨ bə̂ bî mɔ'ɔ, lâ ɨ kɨɨ ghɨ̀rə̀ nɨ̂ ɨ̀nnù jya mə bo ghɨ̀rə̀ aa, bəə boŋ njo Nwì yìi ɨ kuu a nu bə̀ bî mɔ'ɔ aa ɨ̀ ka wa'ǎ a nu wò kuu aa ɛ? 4Kə̀ kaa ò sɨ laŋtə nɨ̂ àjàŋ yìi mə Nwǐ a naŋsə ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀bɔ̀ŋ a nu wò, m̀foonsə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi o ghɨ̀rə̀ kaa wa'a kù'ùnə̀, ŋ̀kɨɨ ntswa nɨ̂ ǹtɨɨ̀ yi aa ɛ? Ò sɨ̀ zi mə Nwì a ghɨ̀rə ɨbɔ̀ŋ ma ghû a nu wò ǹyu'utə aa mə ò bəŋkə ntɨɨ̀ gho aa ɛ? 5Lâ àjàŋ yìi mə o ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì tsi'ǐ a ntɨ̀ɨ̂ àtu aa, o lɔ̀ɔ̀ aa mə tâ àlwǐntɔŋə Nwî yî tɨ̀ɨ̀ ya tâ à yi ŋkuu a nu wò a noò yìi mə Nwì à tsɔ̀'ɔ aa, wa njwi yìi à ka yǐ kɨ tsɔ'ɔtə mɨsa'a nɨ mânjì yìi à tsìnə aa ɛ? 6Maa njwi à ka yi nɨŋ njo a nu ŋù ǹtsɨ̀m ɨ yòŋə̀ aa nɨ mɨ̀ghɨ̀rə̀nɨ̀ mɨ ɨnnù mi. 7A mbo bə̀ bìi mə bɨ tswa mɨ̂ntɨɨ̀ myaa ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi ɨ tsinə aa, nlɔɔ nɨ mə tâ Nwì à ŋɛntə waa mfa nɨgha'a a mbo bo ŋkɨ ŋghɨrə tâ bò yi ntswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aa, Nwì à ka yî fa ntswêntɨ̀ɨ̀ yìi ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aa a mbo bo. 8Lâ ŋ̀ghɛɛ a nɨ bə̀ bìi mə bɨ lɔ̀ɔ̀ tsi'ì àyaa annù kaa wa'a nɨ ànnù nɨ̂ŋkoŋ yu'unə̀, ŋ̀ghɨrə tsi'ì ɨ̀nnù jî bɨ aa, Nwì à ka yǐ swì'i alwintɔŋə̀ yi a nu bo. 9Nwì à ka yi nɨŋ ŋgɨ'ɨ yì ŋwè a nu bə̀ ɨ ghɨ̀rə tâ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi bɨ ghɨ̀rə ɨnnù jî bɨ aa bɨ̀ naŋsə nyu'u nyaŋə, ɨ lɔ̀gɨ̀nə a nu bàYuda ɨ ghɛɛ a nɨ bə̀ bìi kaa à sɨ̀ baYuda bə aà, 10lâ ɨ ŋɛntə ŋû ǹtsɨ̀m yìi a ghɨ̀rə annù yìi a tsinə aa, ɨ fa nɨgha'a bo m̀bɔɔnə ghu mbo, ɨ̀ lɔ̀gɨ̀nə̀ a nu baYuda ɨ ghɛ̀ɛ a nu bɨ̀tɨ̀zî Nwî. 11Ǹloŋ mə Nwì a tsɔ'ɔtə mɨsa'a mɨ bə̂ bɨ̀tsɨ̀m aa tsi'ì ŋ̀gɨŋgɨ̀ŋə̀. 12Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ ghɨ̀rə ɨnnù jî bɨ kaa wa'a bə̀ bìi mə bɨ lɛɛ̀ ŋ̀kwɛrə nɔ̂ŋsə̀ Nwì bə aa, bɨ ka yì kwo bwɛ kaa tâ Nwì à wa'a ɨsa'à waa tsɔ'ɔtə̀ ǹyoŋə aa nɔ̀ŋsə̀; lâ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ ghɨ̀rə ɨbɨ, ǹzi a nɔ̂ŋsə̀ Nwì aa, Nwì à ka yǐ tsɔ'ɔtə ɨsa'à waa ɨ yòŋə̀ aa nɔ̀ŋsə̀. 13Ǹloŋ mə kaa sɨ̀ aa bə̀ bìi mə bɨ yu'u nɔ̂ŋsə̀ aa bə mə annù yaa a tsinə a nsi mi'i Nwì. Lâ bə̀ bìi mə bɨ lə̀ə̀ nɔ̂ŋsə̀ wa aa mə Nwì à bii mə ànnù yaa a tsinə̂. 14Bɨ̀tɨ̀zî Nwî bìi mə bɨ lɛ ŋwa'à nɔ̂ŋsə̀ Nwì kwɛrə ntsyǎ a njɨ̌m Moses aa, bo bə kɨ ghɨ̀rə annù yìi mə nɔ̀ŋsə̀ a lɔ̀ɔ̀ aa, a ajàŋ mə mɨ̀tɨɨ̀ myaa dɨ̀'ɨ̀ aa, boŋ a dɨ̀'ɨ̀ aa mə bo tswe nɨ̀ nɔ̀ŋsə̀, ka mə kaa bo lɛɛ̀ wa'a nɔ̂ŋsə̀ Nwì kwɛrə aà. 15Bo tɨgə̀ ǹdɨ'ɨ mə bɨ ŋwà'ànə̀ mə̂ ɨ̀nnù jya jìi mə nɔ̀ŋsə̀ a lɔ̀ɔ̀ aa a mûm mɨ̀ntɨɨ bo. Mɨ̀ghɨ̀rə̀nə̀ mɨ ɨnnù myaa tɨgə̀ m̀bə ayəfə, mɨ̀ntɨɨ̀ myaa sa'à nɨ̂ waa mə kə̀ bo ghɨ̀rə̀ aa annù yìi a ku'unə aa kə̀ mə a sɨ̀ ku'ùnə̀ lɛ. 16Ma yû ànnù a ka yǐ fɛ̀'ɛ̀ aa wa njwi mə, nyoŋə nɨ̂ ǹtoo yì sɨgɨ̀nə̀ ya mə mə swoŋ aa, Nwì à ka yǐ sa'a ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə bə̌ ghɨ̀rə a adɨgə alɔ̀'ɔ̀sə aa ɨ tsyà aa a njɨ̌m Yesu Kristo. 17ŋ̀ghɛɛ nɨ wò, m̀bə ò ka ntwoŋə nɨ gho nɨ ŋù baYuda; m̀bə ò tɛ'ɛ atû yo nɨ nɔ̀ŋsə̀, ŋ̀kɨɨ ntərə nɨ mə ò nàŋsə nzi Nwî; 18m̀bə ò zi annù yìi mə Nwì a lɔ̀ɔ̀ aa, ŋkɨɨ mbeentə nɨ̂ ànnù yìi mə a bɔŋ màŋsə̀ nloŋ mə nɔ̀ŋsə̀ à dɨ̀'ɨ̀ mə̂ a mbo wò aa; 19m̀bə ò naŋsə mbii mə ò nɨ ntsyàsə bɨ̀fə̀'ə̀nə̀, m̀bə ŋkà'à a mbo bə̀ bìi bɨ tswe a mûm m̀fii ɨdɨ̀gə̀ aa, 20m̀bə ndɨ̀'ɨ̀nnù a mbo ɨ̀jɨ̀ŋtə̀ bə̂, m̀bə ndɨ̀'ɨ̀nnù a mbo bôŋkhə, ǹloŋ mə ò bìi mə nɔ̀ŋsə̀ wa à tswe nɨ̀ mɨ̀tsyɛ̀ mɨtsɨ̀m bo bɨ̀ ànnù nɨ̂ŋkoŋ- 21tsi'ì wò yìi mə o dɨ̀'ɨ̀ nɨ̂ bə̀ bî mɔ'ɔ aa, ò dɨ̀'ɨ̀ mə ɨbɨɨnû gho aa ɛ? Wò yìi mə o swoŋə nɨ mə bə̀ tsuu kɨ yə̀rə̀ aa, ò sɨ yə̀rə̀ aa ɛ? 22O swoŋə nɨ mɨ bə̀ tsuu mâghàbə kɨ jɨ, ò sɨ mâghàbə̀ jɨ aa ɛ? Wò yìi mə ò nàŋsə mbàà annù mɨ̂ŋkobə aa, o yə̀rə njoo ɨdɨgə mmà'a bɨ̀nwì aa ɛ? 23Wò yìi mə o tə̀rə̀ ǹloŋ nɔ̂ŋsə̀ aa, o tsa'a Nwì ajàŋ yìi o wò nɔ̂ŋsə̀ aa ɛ? 24Àŋwà'ànə̀ Nwî a laa nswoŋ mə “Bɨ̀tɨ̀zî Nwì bə̀gɨ̀tə̀ nɨ̂ Nwî ǹloŋ ŋgaa yùù.” 25Tsɨ̂tsɔ̀ŋ ànnǔ ŋŋètə ŋù à nɨ̂ ànnù yî tɨ̀nsə̀ aa mə mbə ò kâ ǹyu'unə nɨ̂ nɔ̂ŋsə̀, ànnǔ ajàŋ mə bɨ ŋetə gho aa a tɨgə̀ m̀bə tsi'ì tsǒ kaa bɨ sɨ̀ gho ŋètə̀. 26Maa ajàŋ mbə ŋù yìi ka bɨ sɨ̀ yi ŋetə̀ a ka nləə nɔ̂ŋsə̀, bəə boŋ bɨ ka wa'à tɨgə nyə yi aa tsǒ ŋù yìi bɨ ŋetə yi aa ɛ? 27La a bə mə bə̀ bya mə kaa bɨ sɨ̀ waa a njyǎnu ŋètə̀ bɨ bâŋnə̀ nləə nɨ̂ nɔ̂ŋsə̀ aa, bɨ ka bàŋnə sa'a ghuu ɨ nɨŋ ŋgɨ'ɨ a nu bù bìi mə nɨ̀ tswe nɨ nɔ̀ŋsə̀ wa yìi mə bɨ lɛ ŋŋwà'ànə̀ ǹləə, bɨ kɨ̂ ŋ̀ŋetə ghuu, la nɨ̀ bâŋnə̀ wo nɨ̂ nɔ̂ŋsə̀ aà. 28Ǹloŋ mə ŋù yìi mə a dɨ̀'ɨ̀ nɨ aa a abɛɛ abɛɛ mə yu nɨ ŋù baYuda aa, kaa à sɨ̀ ŋû baYuda naŋsə̀ m̀bə, kaa ànnǔ ŋŋètə ŋù yi annù nɨ̂ŋkoŋ kaa wa'ǎ aa annǔ abɛɛ abɛɛ bô ànnǔ njyǎnu kɨ mbə. 29Ànnǔ a mbə ŋù baYuda yìi bɨ ŋetə yi aa, à bə aa annù a mûm ǹtɨɨ bo ànnù yìi a ghɨ̀rə Azwì, kaa wa'ǎ aa annǔ nɔ̂ŋsə̀ wa mə bɨ ŋwa'anə bə̂. Kaa a ŋû ma ghû laa a wa'à nɨ̀ bə̀ beentə̀, a bàŋnə̀ mbeentə bə Nwì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\