BaRoma 3

1Tsǒ mə a bə laa, baYuda tswe aa nɨ̀ àkə mə a kwɛtə waa ntsyatə bɨ̂tɨ̀zî Nwì aa ɛ? Kə̀ ànnù yî sɨgɨ̀nə̀ yî tsu a tswe ghu nloŋ ajàŋ mə bɨ ŋètə̀ nɨ̂ ŋû ghu aa ɛ? 2Ɨ̀ɨ̀ŋə, ɨ̀nnù jî ghà'àtə̀ ɨ tswe ghu a nɨ bɨ̀mânjì bî ghà'àtə̀. Ànnù yi ntsyàmbìì a bə mə Nwì à lɛ mfòò m̀fa nɨghàà ni aa a mbo baYuda. 3M̀bə a bə yìi mə bo bî mɔ'ɔ bɨ lɛ ŋwa'à nɔ̂ŋsə̀ wa naŋsə mbii ŋka yoŋə, àkə̀ a ghɨrə̀ aa ɛ? A tɨgə̀ m̀bə aa mə Nwì à ka tuu yìi ŋgaa a ŋghɨ̀rə̂ ànnù yìi mə à lɛ nswoŋə aa lɛ? 4Kaa mbə a wa'à la bə̂! Bì'inə̀ zi mə Nwì a swoŋ aa tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀ yi ka mə ŋù mɨ̀sɔ̀ŋə ntsɨ̀m à nɨ ŋgàŋswoŋ abǎŋnənnù aà. Àâ àjàŋ yìi mə bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə Nwì aà, mə: “Mə tâ bɨ̀ dɨ'ɨ mə ɨ̀nnù jìi mə o swoŋə aa ɨ tsinə, Bɛɛ bɨ kɨ ntsɔ'ɔtə ɨsa'à gho, ò jɨ̂.” 5Lâ m̀bə ɨ̀nnù jî bɨ jìi mə bì'inə ghɨ̀rə̀ aa ɨ baŋnə ŋka ndɨ'ɨ ajàŋ mə ɨ̀nnù Nwî ɨ tsinə aa, bì'inə̀ tɨgə̀ m̀bu nswoŋ aa mə akə lɛ? Mə mbə Nwì a lwisə ntɔŋ a nu bì'inə̀ ǹloŋ ɨ̀nnù jî bɨ̂ jì'inə̀, a ghɨrə̀ aa annù yìi a sɨ̀ tsinə̀ a ŋghɨ̀rə aa ɛ? (Wa mə ghàà laà aa tsǒ mə bə̌ ghàà aà.) 6Kaa mbə a wa'à ma la bə̂! A laa bə aa maa ajàŋ boŋ mbə Nwî à yî ǹtɨgə mbu tsɔ'ɔtə mɨsa'a mɨ bə̂ bî faa mbi aa mə akə aa ɛ? 7M̀bə a bə yìi mə àjàŋ mə mə̀ sɨ̀ nɔ̂ŋsə̀ Nwì wa naŋsə mbii ŋkɨɨ ghɨrə aa, a bàŋnə̀ ndɨ'ɨ aa ajàŋ mə Nwî a lə̀ə ŋkà'â yì ŋku'usə nzì nɨ̀ nɨ̀gha'a ghu mbo, bɨ tɨgə̀ m̀bu nnɨŋə nɨ̂ ɨ̀sa'a a nu mə̀ tsǒ ŋù yì mbɨ aa a ya aa ɛ? 8Bì'inə̀ tse swoŋ mə tâ bì'inə̀ aa ŋghɨrə ɨnnù jî bɨ ta tâ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀ ɨ̀ ka nzi aa ɛ?- tsǒ ajàŋə mə bə̀ bî mɔ'ɔ tɛ'ɛ nnɨŋə nɨ̂ ɨ̀nnù a nu bì'ì m̀bəgɨtə nɨ̂ yi'inə̀ ǹswòŋə aà. Nwì à ka yǐ nɨŋ ɨsa'a a nu bo a ajàŋ mə a ku'unə aà. 9Ma mùu ajàŋ a tɨgə̀ m̀bə aa mə akə aa ɛ? Bì'ì baYuda bɔŋtə ntsyà bə̂ bi mɔ'ɔ aa ɛ? Ŋ̀gaŋ, kaa tsi'ǐ mutsìrə̂. Bì'ì tɛ'ɛ mə̂ ǹswoŋ mə bə̀ bɨ̀tsɨ̀m tswe aa a mûm ɨ̀bɨ̂, kə̀ bə baYuda kə̀ baGrikia, 10Bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə Nwî mə: “Kaa ànnnù ŋû tsù kaa a sɨ̀ tsinə̀, ɨ̀ɨ̀ŋə, kaa tsi'ì yì m̀fùùrə̀! 11kaa ŋù tsù à sɨ̀ a Nwî zî, ɨ̀ɨ̀ŋə, kaa ŋù tsù à sɨ Nwî lɔɔ. 12Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m fùrə̀ mə njɨ̀m yàà a nu Nwì, bo bɨtsɨ̀m fànsə̀ mə annù ǹtɨgə mbɨ'ɨ; kaa ŋù yî m̀fùùrə̀ kaa à sɨ annù yî sɨgɨ̀nə̀ ghɨrə, kaa tsi'ì yì m̀fùùrə̀.” 13Mɨ̀ntɔ̀ŋə̂ myaa mɨ bə aa tsǒ nɨ̀syɛ̀ nìi nɨ ŋa'anə ntəə mfi'isə nɨ̂ àyà'a yî bɨ aa, ɨ̀ləə̀ jyaa ɨ luu nɨ̂ ɨ̀baŋnənnù.” 14“A ntsǔ bo aa a fɛ̀'ɛ̀ tsi'ì m̀bə̀gɨ̀tə̀ jî bɨ ǹloŋ mə bo luu nɨ̂ àlwintɔŋə aà.” 15“Bo tswa'atə̀ nɨ a ŋghɛɛ nzwitə bə̂,” 16bo yi ntsyǎ a adɨgə aa adɨ̀gə ya a tɨgə̀ ǹluu nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ bo bɨ̀ àjənə̀. 17kaa bo wa'ǎ ajàŋ yìi mbə bo ghɨrə̀ ǹtswe nɨ̀ m̀bɔɔnə aa zî.” 18“Kaa bo wa'ǎ annǔ mbɔ'ɔtə Nwì tɛ'ɛ nzi.” 19Tsɨ̂tsɔ̀ŋ bì'inə̀ zi mə annù yìi mə nɔ̀ŋsə̀ a swoŋ aa, a ghàa aa a mbo bìi nɔ̀ŋsə̀ a sa'a waa aà, mə tâ ŋù tsù à tsee nɨ̂ ànnù a nswoŋ ŋkwɛrə̂ àtû yi ghu bû ǹtswe tǎ tâ ŋù ǹtsɨ̀m fàa mbi à zi mə yu ka yǐ fa akwi'i nɨghàà a mbo Nwì. 20Ǹloŋ mə kaa ŋù tsù à sɨ̀ ghu tswe mə ɨ̀nnû ji ɨ tsinə a nsi mi'i Nwì aa mə a yòŋə̀ nɔ̂ŋsə̀; lâ nɔ̀ŋsə a bàŋnə̀ ŋ̀ghɨrə aa bə mə tâ bə̀ zi ɨbɨ̂. 21Tsɨ̂tsɔ̀ŋ Nwì à dɨ̀'ɨ̀ mə̂ a mânjì yìi mə a ghɨ̀rə annù bə̂ a tsinə̀ nɨ a nsi mi'i yu aà; kaa à sɨ tsyà aa a njɨ̌m nɔ̀ŋsə̀, tsǒ ajàŋə mə aŋwà'ànə nɔ̂ŋsə̀ bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋntoo Nwì swoŋə aà. 22Nwì a ghɨ̀rə̀ ànnù bə̂ bɨ̀tsɨ̀m a tsinə̀ nɨ a nsi mi'i yu ntsya aa a njɨ̀mə àbìintɨɨ̀ yaa a nu Yesu Kristo, kə̀ bo bə baYuda kə̀ bɨ̀tɨ̀zî Nwî, 23ǹloŋ mə bə̀ bɨ̀tsɨ̀m ghɨ̀rə̀ mə ɨbɨ kaa wa'à nɨ nɨ̀gha'a nɨ Nwî nya burə mbu ntswe tswe aa. 24Ànnù yaa a tɨgə ntsinə ntsya aa bə a njɨ̀mə ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî yìi mə a tə̀ŋə waa ghu aà, ǹyoŋə nɨ̂ àjàŋ mə Kristo Yesu à lɛ ntsu'u atû yi'inə̀ aà, 25tsi'ì Yesu wa yìi mə Nwi à lɛ lɔ̀gə aləə nû yi nsi'itə ɨbɨ̂ ghu mə bə̀ ka ŋkwɛrə ntsya a njɨ̀mə abìintɨɨ̀. Nwì à lɛ ŋghɨ̀rə̀ ma la aa a ndɨ̀'ɨ mə annù yi a tsinə̀, ǹloŋ mə ànnǔ ajaŋ mə a tswa ntɨɨ̀ yi tsǒ Nwì aa, a lɛɛ̀ ŋ̀ghɨrə a li'ìnə̀ ɨ̀bɨ yǐ m̀bìì, 26a lɛ ndɨ̀'ɨ aa mə tsɨ̂tsɔ̀ŋ, yu yumbɔŋ, annǔ yi a ntsinə, a kɨɨ̀ ŋ̀ghɨrə nɨ mə tâ ànnù ŋû yìi à nɨ̀ŋə ntɨɨ̀ yi a nu Yesu aa tâ a kɨ ntsinə. 27Lâ ànnǔ ajàŋ mə bì'inə̌ kwɛ̀ɛ ntɨɨ̀ yì'inə̀ aa a tɨgə̀ m̀bə aa mə akə aa ɛ? Kaa mbə bì'inə̀ wa'ǎ ntɨɨ̀ yì'inə̀ bû ŋ̀ka ŋkwɛɛ. Ǹji'ì ànnù ɨ tɨgə̀ m̀bə aa àkə̀ aa ɛ? Ɨ bə aa mə bì'inə̌ lə̀ə̀ nɔ̂ŋsə̀ aa ɛ? Ŋ̀gaŋ, mbə a bə aa tsi'ǐ mə bì'inə̀ tswe nɨ̂ àbìintɨɨ̀. 28Ǹloŋ mə bì'inə̀ bii aa mə annù ŋû a tsinə nyoŋə aa a jɨ̀mə abìintɨɨ̀, kaa a sɨ aa nɨ mɨ̀fà'à mɨ nlə̀ə nɔ̀ŋsə̀ yoŋə. 29Kə̀ Nwì à bə aa tsi'ì Nwì baYuda aa ɛ? À sɨ̀ Nwî bɨ̀tɨ̀zî Nwî kɨ mbə aa ɛ? Ɨ̀ɨ̀ŋə, à kɨ mbə Nwî bɨ̀tɨ̀zî Nwî, 30tsǒ mə Nwì à naa tsì'ì yì m̀fùùrə̀ aà; à ka ghɨ̀rə̀ mə tâ ɨ̀nnù bə̀ bìi mə bɨ ŋetə waa, tâ ɨ̀ tsinə nyoŋə aa nɨ̂ àbìintɨɨ̀ yaa, tâ à yì bə̂ bìi bɨ sɨ̀ waa ŋêtə̀ aa kɨ ntsinə ntsya aa tsi'ǐ a njɨ̀mə abìintɨɨ̀ yaa. 31Ma mùu ajàŋ bì'inə̀ aa tɨgə mì'ì a nɔ̂ŋsə̀ ǹloŋ abìintɨɨ mà yû aa ɛ? Ŋ̀gaŋ! Bì'inə̀ ka bàŋnə kɨ dɨ̀ɨ̀ntə̀ nɔ̂ŋsə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\