BaRoma 4

1Bì'inə̀ aa swoŋ mə akə nloŋə Abraham tâ àtsə̂ yì'inə aa ɛ? 2M̀bə a bə yìi mə Nwì à lɛ mbii mə ànnù Abraham a lɛ ntsinə a nsi mi'i yu Nwî ǹloŋ aa ɨ̀fà'â yi yìi à lɛ mfà'à aa boŋ mbə a tswê nɨ̂ ànnù yìi mbə a kâ ŋ̀kwɛɛ ntɨɨ̀ yi ghu; lâ kaa a wa'ǎ aa a nsi Nwì bə̂. 3Àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ aa mə akə aa ɛ? A swoŋə aa mə, “Abraham à lɛ mbii Nwî, Nwì a tɨgə̀ ǹlɔgə abìintɨɨ̀ yi ya nɨ̂ ànnù yìi mə a ghɨrə ɨnnù ji ɨ tsinə̀ aà.” 4Ŋù yìi a fà'à aa, a kwɛrə ŋkabə̀ àfà'â yì, la kaa bɨ wa'ǎ ŋkabə̀ àfà'â yì ya lɔ̀gə̀ aa tsi'ì tsǒ mɨ̀tə̀ŋnə̀. 5Lâ ŋù yìi mə kaa à sɨ fà'à aa, m̀baŋnə nɨŋ ntɨɨ̀ yì a nu ŋù yìi mə a ghɨ̀rə̀ nɨ mə tâ ɨ̀nnǔ bə̂ bì bɨ tâ ɨ̀ tsinə a nsi mi'i Nwì aa, Nwì a lɔ̀gə abìintɨɨ̀ yi ya aa a nɨ̂ ɨ̀nnù ji jî tsìnə̀. 6Àâ ànnù yìi mə David à lɛ kɨ nswoŋə aà, ǹnɨŋə nɨ̂ m̀bɔɔnə a nu ŋù yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ a lɔ̀gə abìintɨɨ̀ yi a nɨ̂ ɨ̀nnù ji jî tsìnə̀ kaa wa'à bə̂ ɨ̀fà'à bə aà: 7“M̀bɔɔnə a mbo bə̀ bìi Nwì à lì'ìnə ɨfansənnù jyaa ŋkɨ ŋkusə ɨbɨ̂ waa laà; 8M̀bɔɔnə a nu ŋù yìi mə kaa Nwîŋgɔ̀ŋ à sɨ ɨnnù jì bɨ̂ ji səŋə nləə ghu atà aà. 9Bɨ lɛ swoŋ aa mə mbɔɔnə mà yû ɨ̀ tswe aa tsi'ǐ a mbo bə̀ bìi bɨ ŋetə aa ɛ, kə̀ ɨ̀ kɨ ntswe a mbo bɨ̀tɨ̀ŋètə̀ aa ɛ? Bì'inə swoŋ aa mə bɨ lɛ nlɔ̀gə abìintɨɨ Abraham nɨ̂ ànnù yìi a ghɨrə ɨnnù ji jî tsinə̀ aà. 10Bɨ lɛ nlɔ̀gə̀ aa a noò àkə̀ aa ɛ? A noò yìi mə bɨ ŋètə̀ mə̂ yi, kə̀ m̀bɔŋ tâ bɨ̀ ŋetə yi aa ɛ? Kaa à lɛ ŋwa'a aa a noò yìi bɨ lɛ ŋètə̀ yi aa bə̂. Kaa à lɛ tɨ bə aa bɨ burə̀tə̀ yi ŋêtə̀. 11Bɨ lɛ ŋetə̀ yi aa tsi'ì tsǒ àlènsə̀ kə̀ àwen a dɨ̀'ɨ mə ɨnnǔ ji ɨ tsìnə̀ mə̂ a njɨ̀mə̂ àbìintɨɨ yìi à lɛ ntswe nɨ yu mbɔŋ bɨ̀ ŋetə yi aà. Ǹji'ì ànnù ma yû ɨ bə mə bɨ lɛ sɨ lɔ̀ɔ ŋghɨ̀rə̂ yi tâ à bə ta bɨ̀ bə̀ bìi mə bɨ bii tɨghə bɨ ŋetə waa, bɨ tɨgə̀ lɔgə abìintɨɨ̀ yaa tsi'ì tsǒ ɨnnù jyaa jî tsìnə̀ aà. 12Tâ à kɨ mbə ta bɨ̀ bə̀ bìi bɨ lɛ ŋètə̀ waa aa, kaa wa'à bu'usə̀ ŋŋetə aa tsi'ì ŋètə̀ bə, m̀bàŋnə̀ m̀bə bə̂ bìi bɨ lɛ sɨ yòŋə̀ fɨgə̀ àbìintɨɨ ya yìi mə taà yì'inə̀ Abraham à lɛ ntswe nɨ yu mbɔŋ bɨ̀ ŋetə yi aà. 13Ŋ̀kà'a ya yìi mə Nwì à lɛ ŋkà'à a mbo Abraham bo bɨ̀ ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ yì mə bo ka yǐ jɨ mbi yǔ ntsɨ̀m aa, ɨ̀ lɛ nyòŋə̀ aa a njɨ̌m ǹyù'ùnə nɔ̀ŋsə̀ aa ɛ?. Ŋ̀gaŋ, kaa ɨ̀ lɛ ŋkɨ'ɨ̀ aa a njɨ̌m nyù'ùnə nɔ̀ŋsə̀ yoŋə̀. Ɨ̀ lɛ mbàŋnə̀ ǹyoŋə aa a njɨ̌m ajàŋə mə à lɛ nnɨŋ ntɨɨ̀ yi a nu Nwì ɨ̀nnû ji ɨ tɨgə̀ ǹtsinə aà. 14M̀bə a bə mə bɨ̀jɨbɨndâ bi ka bə aa bə̀ bìi bɨ lə̀ə̀ nɔ̂ŋsə̀ aa, bəə boŋ àbìintɨɨ a tsyâ àdàŋə̀ dàŋə̀, ŋ̀kà'a Nwì ya ɨ kɨ̂ ǹtsya adàŋə̀ dàŋə̀. 15Ǹloŋ mə, nɔ̀ŋsə̀ a zì aa nɨ̀ àlwintɔŋə Nwî, lâ nɔ̀ŋsə̀ à bə tuu bə, boŋ kaa bə̀ sɨ nɔ̂ŋsə̀ kɨɨ ŋwo. 16Ŋ̀kà'a ya ɨ̀ lɛ ntswe nloŋə aà àbìintɨɨ̀, tǎ tâ à naŋsə nlaa mə ŋ̀kà'a mà yû à nɨ mɨ̀tə̀ŋnə̀ mə Nwì, ǹyoŋə a njɨ̌m ɨ̀bɔ̌ŋ yi, à fa a mbo Abraham, bo bɨ̀ àtsə̂ yi, kaa wa'ǎ aa tsi'ì a mbo bə̀ bìi mə bɨ lə̀ə̀ nɔ̂ŋsə̀ aa fâ, ŋ̀kɨ fa aa a mbo bə̀ bìi mə bɨ kɨ ntswe nɨ̂ àbìintɨɨ tsi'ì tsǒ Abraham aà. Ǹloŋ mə Abraham à laa mbə taà yì'inə̀ bɨtsɨ̀mə̀, 17a ajàŋ yìi mə bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə̀ Nwî mə, “Mə̀ ghɨ̀rə̀ mə̂ gho ò tɨgə̀ m̀bə ta bɨ̀ ɨtoo jì ghà'à ŋ̀gha'a aà.” La a bə mə ŋkà'a mà yû ɨ̀ lɛ mbɔ̀ŋ a nsi mi'i Nwìŋgɔ̀ŋ wa yìi mə Abraham à lɛ mbii aa, m̀bə Nwîŋgɔ̀ŋ wa mə a yweensə bɨku bɨ bə̂ aa, ŋ̀kɨ mbə Nwîŋgɔ̀ŋ wa mə a swoŋə ǹjoo ɨ fɛ'ɛ̀ a nɨ̂ àbwenə adàŋə̀ dàŋə aà. 18Abraham à lɛ mbii ŋkɨɨ mbɛ nɨ mə yu ka yǐ bə ta bɨ̀ ɨtoo jì ghà'à ŋgha'a ka mə kaa à lɛ ŋwa'à nɨ̂ ǹji'ì ànnù a ŋka mbɛ tswê aà. M̀bii tsi'ǐ ajàŋ mə àŋwà'ànə̀ Nwî a lɛ nswoŋ aa mə, “Ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ yò ɨ̀ ka yǐ gha'a ɨ bə tsi'ì tsǒ mɨ̀njɔ̀ŋ aburə.” 19À lɛ tɨ bə maà noò aa boŋ à bə̀ mə̂ tsi'ì tsǒ ɨ̀lòo ŋkhɨ̀ yî fùùrə̀, lâ kaa àbìintɨɨ̀ yi kaa kɨ'ɨ̀ bɔrə ka mə à lɛ nlèntə mbɨ̀ɨ̀nû yì ǹyə mə yu tɨgə̀ ŋ̀ku, kə̀ ǹyə mə kaa mbə ŋgwɛ̂ yì Sarah a wa'ǎ mu bù njwe aà. 20Kaa à lɛ wa'ǎ abìintɨɨ̀ yi ma'àtə̀, kaa ŋkɨ'ɨ nɨ̀ ŋ̀kà'â Nwì ya kɨɨ njɨŋkə. Àbìintɨɨ̀ yi a lɛ mbàŋnə̀ ǹlwensə yi nɨ mɨ̀dà'à, a gha'asə̀ nɨ̀ Nwî. 21À lɛ naŋsə nzi a laa mə mbə Nwìŋgɔ̀ŋ a ghɨrə̀ ànnù ya mə à lɛ ŋkà'à aà. 22A bə̂ ǹji'ì ànnù yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ lɔ̀gə abìintɨɨ Abraham ya nɨ̂ ànnù yìi a ghɨrə ɨnnù ji ɨ tsinə̀ a nsi mi'i yu aà. 23Kaa bɨ lɛ ŋwa'à ŋwà'ànə̀ nɨghàà nûlà mə, “Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ mbeentə yi tsi'ì tsǒ ŋù yìi mə ɨ̀nnù ji ɨ tsinə aa, ǹloŋ aa tsi'ì ŋ̀gàâ yì. 24Bɨ lɛ ŋkɨ ŋwa'anə aa nloŋ aà ŋ̀gàâ yì'inə̀, bìi mə Nwì à ka yi kɨɨ beentə mə ɨnnǔ jì'inə̀ ɨ tsinə nloŋə aa ajàŋ mə bì'inə̀ bii yu wa yìi mə à lɛ nyweensə Mmà'àmbî yì'inə̀ Yesu nɨ nɨ̀wo aà. 25Yìi mə bɨ lɛ nzwitə yi nloŋ ɨnnù jî bɨ̂ ji'inə̀, m̀bǔ nyweensə nɨ nɨ̀wo mə bɨ ghɨ̀rə tâ ɨ̀nnù ji'inə̀ tsinə a nsi mi'i Nwì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\