BaRoma 5

1Tsɨ̂tsɔ̀ŋ a ajàŋə mə bɨ ghɨ̀rə̀ mə̂ ànnù yì'inə̀ a tsinə̀ a nsi mi'i Nwì ǹtsya a njɨ̌m àbìintɨɨ aa, bì'inə̀ tswe nɨ̀ m̀bɔɔnə bì'inə̀ bɨ̀ Nwì ǹtsya a njɨ̌m Yesu Kristo. 2Ǹtsya a njɨ̌m Kristo bo bɨ̀ àbìintɨɨ̀ yi'inə̀, bì'inə̀ kùù mə̂ a mûm ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî yìi mə bì'inə̀ tswe ghu tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀ aà. Bì'inə̌ dorɨtə, m̀bɛ nɨ mə bì'inə̀ ka yǐ tswe nɨ̂ àbwarə a mûm nɨ̀gha'a nɨ Nwî. 3Kaa bì'inə̀ sɨ dorɨtə nloŋ aa tsi'ì ma yû bə̂, bì'inə̌ kɨɨ ndorɨtə a mûm ŋ̀gɨ'ɨ yìi bì'inə̌ yə aà, ǹloŋ mə bì'inə̀ zi mə ŋ̀gɨ'ɨ ɨ zì nɨ̂ àtàŋəntɨɨ̀, 4àtàŋəntɨɨ a zî nɨ̂ mɨ̀ghɨ̀rɨ̀nə̀ mɨ ɨnnù mɨ̂ sɨgɨ̀nə̀, mɨ̀ghɨ̀rɨ̀nə̀ mɨ ɨnnù mî sɨgɨ̀nə̀ ma mû mɨ tɨgə̀ ŋ̀ghɨrə nɨ mə tâ bì'inə̀ ka mbɛ nɨ̂ ŋ̀kà'a Nwî. 5Àjàŋ yìi mə bì'inə̀ bɛ aa kaa mbə a wa'ǎ yi'inə̀ bwe'esə̀ ǹloŋ mə Nwì à nàŋsə̀ mə̂ ǹswi'i akɔ̀ŋnə̀ yi a mûm ǹtɨɨ bì'inə̀ ǹtstsy a njɨ̀mə Azwì Nwî yìi mə à fa a mbo bì'inə̀ aà. 6Nòò yìi bì'inə̀ lɛ mburə nɨ̂ ɨ̀bɔ̀rɨkə njoo aa, nòò à lɛ ŋkù'ù Kristo a kwo a atu ŋgǎŋabɨ'ɨntɨɨ̀, 7A tsyanə a mbo ŋù a ŋkwo a atu ŋù yìi ɨ̀nnù ji tsinə aà, ka mə, nòò tsù, m̀bə ŋù à tse yweŋtə kwo a atu ŋù yî sɨgɨ̀nə̀ aà. 8Lâ Nwìŋgɔ̀ŋ a dɨ̀'ɨ ajàŋ yìi mə yu naŋsə kɔ̀ŋə̀ yi'inə̀ aa laà: nòò wa yìi mə bì'inə̀ lɛ mburə a nɨ̂ ŋ̀gǎŋghɨ̀rə ɨnnù jî bɨ aa, Kristo a kwo a atu bì'inə̀. 9Tsǒ mə, ǹtsya a njɨ̀mə̂ àləə nu yi, à ghɨ̀rə̂ ànnû yi'inə̀ a tsinə̀ a nsi mi'i Nwì aa, à ka kù'ùsə bǔ ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ɨ nyweensə yi'inə̀ a nɨ̂ àlwintɔŋə Nwî. 10Nòò yìi bì'inə̀ lɛ mburə a nɨ̂ ŋ̀gàŋkɨbàà Nwî aa bɨ boònsə̀ yi'inə̀ bi'inə̀ bɨ̀ Nwì ǹtsya a njɨm nɨ̀wo nɨ Mû yì. Tsɨ̂tsɔ̀ŋ ghulà mə bɨ bòònsə̀ mə̂ yi'inə̀ bɨ̀ Nwì aa, à ka kù'ùsə ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ɨ yweensə yi'inə̀ a mûm ǹtswêntɨ̀ɨ Kristo. 11Lâ kaa à burɨtə annù tsɨ̀m yìi a tswe ghu aa bə̂, bì'inə̌ dorɨtə nloŋ annù yìi mə Nwì à ghɨ̀rə̀ mə̂ ǹtsya a njɨm Mmà'àmbî yì'inə̀ Yesu Kristo yìi mə à ghɨ̀rə̀ mə̂ bì'inə̀ bɨ̀ Nwì boònsə̀ aà. 12Tsǒ mə ɨbɨ ɨ lɛ nzì faa mbi ntsyà aa a njɨm ŋù yî m̀fùùrə̀, Nɨ̀wo nɨ kɨ̂ ǹtsya a njɨm ɨnnù jî bɨ aa, nɨ̀wo tɨgə̀ ǹsɛɛnə ŋghɛ̀ɛ̀ a mbo bə̀ bɨ̀tsɨ̀m ǹloŋ mə bə̀ bɨ̀tsɨ̀m lɛ ŋghɨ̀rə ɨbɨ aà. 13À nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə ɨ̀nnù jî bɨ ɨ lɛ ntswe fàa mbi mbɔŋ tâ bɨ̀ fa nɔ̂ŋsə̀. Lâ kaa bɨ sɨ ɨnnù jî bɨ səŋə nləə a adɨgə yìi kaa nɔ̀ŋsə̀ sɨ̀ ghu tswê. 14Lâ nɨ̀wo lɛ ntɨgə mbu'utə nɨ̂ bə̀ ǹlɔgɨnə nɨ Adam ŋ̀ghɛɛ nywe'e nɨ Moses, ŋkɨ ŋghɛɛ nywe'e nɨ bə̀ bî mɔ'ɔ bìi mə kaa ɨbɨ̂ waa ɨ lɛ ŋwa'a gha'a ŋkɔ'ɔ nywe'e a ajàŋ mə Adam à lɛ ŋwò nɔ̂ŋsə̀ aà. Adàm à lɛ mbaa mbə fɨgə̀ ŋù wa yìi à lɛ ntswe nɨ̂ ǹzì aà. 15Lâ kaa ɨnnù ma Jû ji baa kaa ɨ sɨ̀ ku'ùnə̀ ǹloŋ mə mɨ̀tə̀ŋnə̀ mɨ Nwî mìi à fa tɨ̂ ǹdùù aa kaa mɨ sɨ̀ tsi'ì tsǒ ɨbɨ Adam wa bə̂. À nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə bə̀ bî ghà'àtə̀ lɛ ŋkwo nloŋ ɨbɨ ŋû ma ghû yî m̀fùùrə̀. Lâ ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî ɨ bâŋnə̀ ŋ̀gha'a ntsya, mɨ̀tə̀ŋnə̀ mɨ tɨ̂ ǹdùù mi mya mɨ kɨɨ̀ ŋ̀ghɛɛ nɨ a mbo bə̀ bìi bɨ gha'a ŋgha'a ntsya a njɨm ɨ̀bɔ̀ŋ ŋù yî mɔ'ɔ wa, Yesu Kristo. 16Mɨ̀tə̀ŋnə̀ mɨ tɨ̂ ǹdùù mû kaa mɨ sɨ̀ bə aa tsi'ì tsǒ ànnù yìi mə ɨbɨ ŋû yî m̀fùùrə̀ wa ɨ ghɨ̀rə̀ aà. Ǹloŋ mə, ɨ̀sa'a Nwî yìi mə ɨ lɛ nyòŋə a njɨmə afànsənnù ya yî fùùrə̀ aa ɨ lɛ nnɨŋ ŋgɨ'ɨ a nu bə̀. Lâ mɨ̀tə̀ŋnə̀ mɨ Nwî mya mɨ bâŋnə̀ ǹtsisə ɨ̀fansənnù jî ghà'à gha'a. 17À nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə, ǹtsya a njɨ̀mə̂ àfǎnsənnù ŋû yî m̀fùùrə̀ nɨ̀wo lɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ ǹtɨgə mbu'utə mbi ntsya a njɨmə ŋù wa yì m̀fùùrə̀. Lâ ànnù yìi mə ŋù yî m̀fùùrə̀, Yesu Kristo à lɛ ŋghɨ̀rə̀ aa, a bâŋnə̀ ǹzi nɨ̂ ànnù yî wè yî wè a mbo ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à kwɛrə ɨbɔ̀ŋ Nwî yî wè wa bɨ tɨgə̀ ŋ̀ghɨrə annù yi a tsinə̀ a mbo Nwì, mə à ka yǐ tɨgə mà'a tsyǎ a mûm ǹtswêntɨ̀ɨ̂ yì a njɨm Yesu Kristo. 18Àjàŋə mə àfǎnsənnù ŋû yî m̀fùùrə̀ a lɛ nnɨŋ ɨsa'a a nu bə̀ bɨtsɨ̀m aa, à kɨ mbə ajàŋə mə ànnù yî tsìnə̀ ŋû yî m̀fùùrə̀ a ghɨrə bə̀ bɨ̀tsɨ̀m tsyâ ɨ̀sa'à ǹtswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀. 19Tsi'ì tsǒ ajàŋə mə àtɨ̀ɨ atu ŋû yî m̀fùùrə̀ a lɛ ŋghɨ̀rə̀ bə̀ bî ghà'àtə̀ tɨgə mbə ŋgǎŋghɨrə ɨbɨ aa, aâ àjàŋə mə àyu'unə̀ ŋû yî m̀fùùrə̀ a kɨ ŋghɨ̀rə mə tâ mɨ̀nnù mɨ bə̂ bî ghà'àtə̀ mɨ̀ tsinə. 20Nɔ̀ŋsə̀ à lɛ nzì aa a ŋkù'ùsə ɨnnù jî bɨ̂. Lâ àdɨ̀gə̀ yìi ɨnnù jî bɨ ɨ gha'a ghu aa, ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî ɨ ku'ùsə̀ ŋ̀gha'a ntsyatə. 21Tsi'ì tsǒ àjàŋ mə ɨnnù jî bɨ ɨ lɛ sɨ bu'utə bə̂ ǹtsya a njɨm nɨ̀wo aa, ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî ɨ ka kɨɨ bu'utə ɨ tsyǎ a njɨ̌m ɨnnù jî tsìnə̀, ɨ fa ntswêntɨ̀ɨ̀ yìi ɨ̀ lwi'i nɨ̂ŋkoŋ aa a njɨm Mmà'àmbî yì'inə̀ Yesu Kisto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\