BaRoma 6

1Lâ m̀bə bì'inə̀ tɨgə̀ ǹswoŋə aa mə akə aa ɛ? Mə tâ bì'inə̀ ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì a ŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jî bɨ ta tâ ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî ɨ̀ ka ŋgha'atə ŋghɛɛ aa ɛ? 2Kaa mbə a wa'ǎ maa ajàŋ bə̂! M̀bə bì'inə̀ bìi mə bì'inə̀ lɛɛ̀ ŋ̀kwo a nɨ̂ ɨ̀nnù jî bɨ, m̀bə bì'inə̀ bû ŋ̀ka ntswe a nɨ mûm ɨ̀nnù jî bɨ aa mə akə aa ɛ? 3Nɨ̀ sɨ̀ zi mə bì'inə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ mmurə yi'inə̀ a ŋkì nɨ̂ ɨ̀kùm Kristo Yesu aa bì'inə̀nɨ̀bò lɛ mbòònsə̀, bɨ kɨ̂ m̀murə yi'inə̀ aa a mûm nɨ̀wo yu aa ɛ? 4Bɨ lɛ ntwiŋə yi'inə̀ aa twìŋ bi'inə̀nɨ̀bo, a ajàŋ mə bɨ lɛ mmurə yi'inə̀ a ŋkì a mûm nɨ̀wo yu aà, tà àjàŋ mə mɨ̀dà'à mɨ nɨ̀gha'a nɨ Nwîŋgɔ̀ŋ Tà nɨ lɛ nyweensə Kristo nɨ nɨ̀wo aa, tâ à ghɨrə bì'inə̀ tɨgə ntəə nɨ̂ àkòrə̀ nɨ zî yi'inə̀ a mûm ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yî m̀fiì. 5Ǹloŋ mə mbə bì'inə̀ bə ayoo yì fùùrə̀ bi'inə̀nɨbò a mum nɨ̀wo yu, boŋ a laa mə bì'inə̀ ka yǐ kɨɨ bə ayoo yì fùùrə̀ bi'inə̀nɨ̀bo tâ bɨ̀ kɨ nywèènsə yi'inə̀ tsǒ yu. 6Bì'inə̀ zi mə màrə̀ yì'inə̀ yî ǹlwèn wa bɨ lɛ ŋkweentə a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ bo bɨ̀ Kristo mə bɨ ta ŋgɨ'ɨ a nɨ m̀bɨ̀ɨ̀nû ɨ̀bɨ̂ ya mə tâ bì'inə̀ tsuu ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì a mbə̂ ɨ̀bù'u ɨnnù jì bɨ̂. 7Ǹloŋ mə yu wa yìi mə à kwò mə aa bɨ kɛ̀tə̀ mə̂ mɨ̂ŋkə̀rə̀ mɨ ɨnnù jì bɨ ghu nû. 8M̀bə a bə yìi mə bì'inə̀ kwò mə̂ bi'inə̀ bɨ̀ Kristo, boŋ bì'inə̀ bii mə bì'inə̀ ka yǐ kɨɨ tswe ntɨ̀ɨ̀ bi'inə̀nɨbò. 9Ǹloŋ mə bì'inə̀ zi mə Kristo yìi bɨ lɛɛ̀ ǹyweensə nɨ nɨ̀wo aa, kaa à ka yǐ wa'à bù ŋ̀kwo. Kaa nɨ̀wo sɨ̀ nɨ̂ àdà'à yî tsu ghu nu bù ǹtswe. 10Nɨ̀wo nya mə à lɛ ŋkwo aa, à lɛ ŋkwo aa a nɨ̂ ɨ̀nnù jî bɨ ŋ̀gàà yî m̀fùùrə̀. Lâ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi a tɨgə ntswe tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀ aa a tswe aa a mbo Nwì. 11Ma mùu ajàŋ tâ nɨ̀ kɨ nlɔgə ɨbɨɨnû ghuu mə nɨ̀ lɛɛ̀ ŋ̀kwo a nɨ ɨnnù jî bɨ̂ ǹtɨgə ŋkɨ ntswe ntɨ̀ɨ̀ aa a mbo Nwì a mum Kristo Yesu. 12Ma mùu ajàŋ nɨ̀ tsuu mà'àtə tâ ɨ̀nnù jî bɨ ɨ̀ ka mbu'utə njyǎnû yùù yìi ɨ̀ kwo aa ta kɨ ghɨrə mə nɨ̀ ka yu'unə bə̂ ɨ̀nnù jìi mə njyǎnu ɨ yə̀'ə̀tə̀ aà. 13Nɨ̀ tsuu ɨdɨgə nû jùu jî tsǔ a mbô ɨ̀nnù jî bɨ lǒ mà'àtə̀ tâ ɨ̀ tɨgə nlɔgə tsi'ì tsǒ ǹjoo ɨfà'a abɨ̀'ɨntɨɨ̀. Nɨ̀ baŋnə mfa ɨbɨɨ nû ghuu a mbo Nwì tsi'ì tsǒ bə̀ bìi mə bɨ fì'ìsə̀ mə̂ a mûm nɨ̀wo bɨ kuu a mûm ǹtswêntɨ̀ɨ̀, ŋ̀kɨ mfa ɨdɨgə nû juu a mbo Nwì tâ à lɔgə tsi'ì tsǒ ǹjoo ɨfà'a ɨnnù jî tsìnə̀. 14Ǹloŋ mə kaa mbə ɨnnù jî bɨ wa'ǎ nɨ mɨ̀dà'à a mbu'utə bù tswê tsǒ mə kaa nɨ̀ sɨ̀ aa a nji'i mɨ̀kòrə nɔ̀ŋsə̀ tswe aà, nɨ̀ bàŋnə ntswe aa a mûm ɨ̀bɔ̀ŋ yìi Nwì a ghɨ̀rə a nu bù aà. 15Bì'inə̀ aa tɨgə swoŋ mə akə aa ɛ? Bì'inə̀ aa kɨ ghɨ̀rə ɨnnù jî bɨ nloŋ mə bì'inə̀ sɨ̀ aa a nji'i mɨkòrə nɔ̀ŋsə̀ tswê m̀baŋnə ntswe aa a mûm ɨ̀bɔ̀ŋ yìi Nwì a ghɨ̀rə a nu bì'inə̀ aa ɛ? Kaa mbə a wa'ǎ maa ajàŋ bə̂. 16Nɨ̀ sɨ̀ zi mə nɨ̀ bə fa ɨbɨɨnû ghuu a mbo ŋù tsi'ì tsǒ ɨ̀bù'ù jìi ɨ yu'unə aa boŋ nɨ̀ tɨgə mbə aa ɨ̀bù'ù ŋû wa mə nɨ yu'unə aa ɛ? Kə̀ nɨ̀ fâ ɨ̀bɨɨnû ghuu a mbo ɨnnù jî bɨ ɨ ghɨrə̀ nɨ̀ kwokə̀, kə̀ nɨ̀ kɨ̂ m̀fa a mbo àyu'unə̀ a ghɨrə̀ ɨ̀nnû juu tsinə̀. 17Lâ m̀bɨ'ɨkə a mbo Nwì ǹloŋ mə bù bìi mə à lɛ mbə noò mɔ̀'ɔ nɨ̀ bə ɨbù'u ɨnnù jì bɨ aa, nɨ̀ tɨ̀gə̂ ǹyu'unə nɨ̂ ɨ̀nnù jya jìi mə bɨ lɛ ndɨ̀'ɨ̀ a mbo bù aa nɨ̂ ǹtɨɨ̀ ghuu tsɨ̀mə̀ aà. 18Maa ajàŋ, bɨ kɛ̀tə̀ mə̂ mɨ̂ŋkɨ̀rə̀ mɨ ɨnnù jî bɨ a nu bù, nɨ̀ tɨgə̀ m̀bə ɨbù'u ɨnnù jî tsìnə̀. 19Mə ghàa a mbo bù aa nɨ mɨ̀ghàà mìi mə bə̌ ghàà aa, ǹloŋ aa àjàŋ yìi mə ǹjyǎnû yùù ɨ̀ bɔ̀rə̀ aà. À lɛ mbə a noò mɔ̀'ɔ aa, nɨ̀ fâ ɨ̀bɨɨnû ghuu tsǒ ɨ̀bù'u ɨnnǔ nsɨŋ, ŋ̀ghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù jî bɨ ŋghɛ̀ɛ̀ naa nɨ̀ m̀bìì. Tsɨ̂tsɔ̀ŋ tâ nɨ̀ fa ɨbɨɨnû ghuu tsi'ì tsǒ ɨ̀bù'u ɨnnù jî tsìnə̀ a tâ naŋsə bə bə̂ bɨ Nwî bìi bɨ ghɨ̀rə ɨnnù jìi ɨ tsinə aà. 20Nòò wa mə nɨ̀ lɛ mbə ɨbù'u ɨnnù jî bɨ aa, kaa nɨ̀ lɛ ŋwa'ǎ nɨ̂ ànnû tsu bu bɨ̀ ɨ̀nnù jî tsìnə̀ tswê. 21Lâ àbìì yìi nɨ̀ lɛ ntswe nɨ yu à nɨ̂ àkə̀, mə nɨ̀ lɛ sɨ ghɨ̀rə ɨnnù jìi mə atû yuu a tɨgə ndɨrə ghu tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀ aa ɛ? Ɨ̀nnù ma jya ɨ lwì'ì aa a nɨ nɨ̀wô. 22Lâ tsɨ̂tsɔ̀ŋ mə bɨ kɛ̀tə̀ mə̂ mɨŋkɨ̀rə̀ mɨ ɨnnù jî bɨ a nu bù nɨ̀ tɨgə̀ m̀bə ɨbù'ù Nwî aa, àbìî yuu a bə mə nɨ ghɨ̀rə ɨnnù jìi ɨ tsinə aa a nsi mi'i Nwì, ǹtɨgə ntswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aà. 23Ǹloŋ mə ɨ̀nnù jî bɨ ɨ tsɔ'ɔ ɨfa'â yi aa nɨ̀ nɨ̀wò, lâ mɨ̀tɨ̀ŋnə̀ mɨ tɨ̂ ǹdùù mɨ Nwî mɨ bə ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ a mum Kristo Yesu Mmà'àmbî yì'inə̀ aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\