BaRoma 8

1Kaa mbə bɨ wa'ǎ ɨsa'a tsɨtsɔ̀ŋ bû ǹnɨŋ a nu bə̀ bìi mə bɨ tswe a mum Kristo Yesu aà. 2Ǹloŋ mə nɔ̀ŋsə̀ Àzwì wa mə a fa ntswêǹtɨ̀ɨ̀ a mum Yesu aa, à ghɨ̀rə̀ mə mə tâ mə̀ fɛ'ɛ a mum nɔ̀ŋsə̀ yìi mə a zì aa nɨ ɨ̀bɨ̀ bo nɨ̀wô aà. 3Nwì à lɛ ŋghɨrə annù yìi mə kaa nɔ̀ŋsə̀ à lɛ ŋwa'ǎ ŋghɨrə zi ǹloŋ mə njyanû ŋùmɨ̀sɔ̀ŋ ɨ̀ bɔ̀rə̂ aà. À lɛ ntoo Mû yì, a sɨgə nlɔ̀gə̀ marə̀ ŋùmɨ̀sɔ̀ŋ yìi mə a ghɨ̀rə ɨbɨ aa mə tâ à tɨgə ayoo mmà'anwì a nsì'ìtə ɨ̀bɨ bə̂. Ma mùu ajàŋ à lɛ ntɨgə nsa'a ɨbɨ njyǎnû. 4Nwì à lɛ ŋghɨ̀rə̀ ma mùu ajàŋ aa mə yu lwensə annù yî tsìnə̀ yìi mə nɔ̂ŋsə̀ a lɔ̀ɔ̀ a mbo bì'inə̀ bìi mə bɨ tswe ntswêntɨ̀ɨ̂ yì'inə̀ a mûm Àzwì kaa wa'à tswê ǹyoŋə aa bə̂ ǹjyǎnû aà. 5Bə̀ bìi mə bɨ tswe ntswêntɨ̀ɨ̀ yàà a mûm ǹjyǎnu aa, bɨ tɛ'ɛ àtû yaa laa nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə ǹjyǎnû yàà ɨ yə̀'ə̀tə̀ aà. Lâ bə̀ bìi mə bo tswe ntswêntɨ̀ɨ̀ yàà a mûm Àzwì aa bɨ tɛ'ɛ atû yaa laa nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə Àzwì a yə̀'ə̀tə̀ aà. 6A ntɛ'ɛ atû yo a nɨ̂ ànnù yìi mə ǹjyǎnu ɨ yə̀'ə̀tə̀ aa, à nɨ nɨ̀wô. Ǹtɛ̀'ɛ̂ àtu nɨ annù yìi mə Àzwǐ lɔ̀ɔ̀ aa, à nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ bo m̀bɔɔnə̂. 7Ŋù yìi mə à tɛ̀'ɛ atû yi a nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə njyǎnû yì ɨ yə̀'ə̀tə̀ aa, à nɨ̂ ŋgàŋkɨ̀bàa Nwì, ǹloŋ mə kaa à sɨ nɔ̂ŋsə Nwì yu'unə; a nswoŋə annù nɨ̂ŋkoŋ, kaa m̀bə a wa'à tɛ̀'ɛ̀ ǹləə. 8Bə̀ bìi mə bɨ yu'unə njyǎnû yàà aa, kaa mbə bɨ wa'ǎ annù yìi mə a bɔ̀ŋə̀ Nwî aa ghɨ̀rə̀. 9Lâ kaa nɨ̀ sɨ̀ aa a mûm ǹjyǎnu tswê, nɨ̀ tswe aa a mûm Àzwì, mə mbə a bə tsi'ì annù nɨ̂ŋkɔŋ mə Àzwì Nwî a tswê a nu bù. Ŋù yìi mə à sɨ̀ nɨ̂ Àzwǐ Kristo tswê aa kaa à sɨ̀ ŋû yì bə̂. 10Lâ, m̀bə Kristo a tswê a mum bù, ka mə ǹjyǎnû juu ɨ kwokə nloŋ ɨ ɨbɨ aa, boŋ ɨ̀zwǐ juu ɨ tswêntɨ̀ɨ̀ ǹloŋ mə Nwì à ghɨ̀rə̀ mə̂ ɨ̀nnǔ juu ɨ tsinə̀ aà. 11M̀bə Àzwì Nwî wa yìi mə à lɛ nyweensə Kristo Yesu nɨ nɨ̀wo aa a tswe a mûm ǹtɨɨ bù boŋ yu wa mə à lɛ nyweensə Kristo Yesu aa, à ka fa ntswêntɨ̀ɨ̀ a mbô ǹjyǎnû yùù yìi mə mbə ɨ kwo aa, ɨ tsyǎ aa a njɨ̀mə Àzwì yi ya mə a tswe a mum ntɨɨ bù aà. 12Maa ajàŋ bɨlɨ̂m bâ, kaa bì'inə̀ sɨ̀ aa ɨ̀bù'ù a mbô ǹjyǎnu bə, a ŋka ntswe ntswêntɨ̀ɨ yi'inə̀ nyoŋ aa ajàŋ yìi mə ǹjyanû yì'inə̀ ɨ̀ fɨ̀gɨ̀tə aà. 13Ǹloŋ mə mbə bì'inə̀ ka ntswe ntswêntɨ̀ɨ yì'inə̀ ǹyoŋ aa ajàŋ yìi mə njyǎnû yì'inə̀ ɨ fɨ̀gɨ̀tə̀ aa, bəə boŋ bì'inə̀ ka kwo, lâ a njɨ̀mə Àzwì, m̀bə̂ bì'inə̀ zwitə ɨnnù jìi mə ǹjyǎnu ɨ yə̀'ə̀tə̀ aa, bəə boŋ bì'inə̀ aa bàŋnə tswe bɨtɨ̀ɨ̀. 14Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə Àzwì Nwî a tsyàsə̀ aa, à nɨ bɔɔ bɨ Nwî. 15Ǹloŋ mə kaa nɨ̀ lɛ wa'ǎ aa àzwì yìi mə a ghɨ̀rə mə nɨ̀ bə̀ ɨbù'ù tâ nɨ̀bɔ'ɔ bu ŋka ntswa ghu aa, kwɛrə̀. Nɨ̀ lɛ mbàŋnə̀ ŋ̀kwɛrə aa àzwì yìi mə a ghɨ̀rə mə tâ nɨ̀ bə bɔɔ bɨ Nwî aà. Bì'inə̀ yi ntɔŋnə mə, ‘Abba! Taà ghà!’ aa, bì'inə̀ tɨgə̀ ǹtɔŋnə aa nɨ mɨ̀dà'à mɨ Azwì, 16a bə̂ Àzwì Nwî yumbɔŋ mə bô àzwǐ yi'inə̀ swoŋə nɨ mə bì'inə̀ bə aa bɔɔ bɨ Nwî. 17M̀bə a bə yìi mə bì'inə̀ bə aa bɔɔ bɨ Nwî, bəə boŋ bì'inə̀ bə aa bɨ̀jɨ bɨ nda bɨ Nwî, m̀bə bɨjɨ bɨ nda aa bì'inə̀ bɨ̀ Kristo, mə mbə bì'inə kɨ ŋka mbee ŋgɨ'ɨ bì'inə̀ bɨ̀ Kristo, tǎ tâ bì'inə̀ nɨ̀bò yi ŋkɨ ŋkwɛrə nɨgha'à. 18Mə̀ wà'àtə mə kaa ŋgɨ'ɨ yìi mə bì'inə̀ yə tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀ aa kaa ɨ̀ sɨ̀ kɔ'ɔ ŋkù'ùnə̀ a nɨ nɨ̀gha'a nìi mə Nwì à ka yi fi'isə dɨ̀'ɨ a mbo bì'inə̀ aà. 19Ǹjì nòò wa mə Nwì ka yǐ dɨ̀'ɨ bɔɔ bi nɨ̂ ǹsi nɨ̀ ǹsi aa, ɨ yaŋə nɨ̂ ǹjoò tsɨ̀m jìi mə à lɛ nnaŋsə aa si'i si'i, bo tɨgə̀ m̀bɛ. 20Ǹloŋ mə a lɛ ŋkɔ̀ŋ Nwî mə yu nɨŋ ɨsa'a a nû ǹjoò tsɨ̀m jìi mə à lɛ naŋsə aa tâ ɨ̀ tɨgə mbə njoo adàŋə̀ àdàŋə̀, kaa a lɛ wa'ǎ njoo jya kɔ̀ŋə̀. Ka mə Nwì à lɛ ŋghɨ̀rə̀ laa, bɨ lɛ sɨ bɛ annù yî sɨgɨ̀nə̀, 21ǹloŋ mə tsi'ì njoo mà jya mə Nwì à lɛ naŋsə aa, ɨ ka yǐ fɛ̀'ɛ̀ a mum nɨ̀wo nìi mə nɨ ghɨ̀rə̀ ɨ kwô m̀bwɛ aa, ɨ tɨgə fɛ̀'ɛ təə atu bo nɨ nɨ̀gha'a nì wè nɨ bɔɔ bɨ Nwî. 22Ǹloŋ mə bì'inə̀ zi mə, ǹzi nywe'e tsɨ̂tsɔ̀ŋ, ǹjoò tsɨ̀m jìi Nwì à lɛ naŋsə aa, ɨ dùmə̀, ǹyu'u nɨ̂ ǹyàŋə̂ tsǒ maburə̀ yìi mə à tsɨ̀gə̀ aà. 23Lâ kaa sɨ̀ tsi'ì ǹjoò tsɨ̀m jìi mə Nwì à lɛ naŋsə aa bə mə ɨ yu'u nyaŋə̂; tsi'ì bì'inə̀ bìi mə bì'inə̀ kwɛ̀rə̀ mə Azwì Nwî tsi'ì tsǒ mɨ̀tə̀ŋnə̀ mi ntsyàmbìì aa, bì'inə̀ kɨɨ ndumə a mûm mbɨ̀ɨnû yì'inə̀ a ajàŋ yìi mə bì'inə̌ yu'utə nɨ mə tâ Nwì à yi nlɔ̀gə̀ yi'inə̀ a nɨ bɔɔ̀ bi, ntɨgə ŋghɨrə mə tâ mɨ̀bɨ̀ɨ̀ mɨ nû mi'inə̀ mɨtsìm mɨ̀ fɛ'ɛ a atsaŋə̀. 24Ǹloŋ mə àjàŋə mə Nwì à lɛ nyweensə yi'inə̀ aa bì'inə̀ ka tɨgə kɨ bɛ. Kaa bì'inə̌ sɨ ayoo yìi mə bì'inə̌ bɛ aa yə. Ŋù yìi mə mbə a bû ŋ̀ka mbɛ ayoo yìi mə a yə aa, à nɨ̂ wò aa ɛ? 25Lâ m̀bə bì'inə̀ ka mbɛ ayoo yìi mə kaa bì'inə̀ sɨ yə aa boŋ bì'inə̀ ka tswa ntɨɨ̀ yì'inə̀ ɨ kɨ yu'utə. 26Àâ àjàŋ yìi mə Àzwì Nwî a kɨɨ nzi ŋkwɛtə nɨ̂ yi'inə̀ bìi bì'inə̀ bɔrə aà; nloŋ mə kaa bì'inə̀ sɨ̌ ɨnnù jìi mə mbə bì'inə̀ kâ ǹtsa'atə Nwî m̀betə aa zî, la Àzwì yumbɔŋ a tsa'àtə̀ nɨ̂ Nwî a atu bì'inə̀ ǹyə'ə, ntsaa nɨ̂ tswegə̀, a nɨ mânjì yìi mə kaa mbə bɨ wa'à nɨ nɨ̀ghàà nɨ ntsù swoŋə̀. 27Yu wa mə a naŋsə nlɔɔ nɨ̂ ɨ̀nnù jìi ɨ tswe a mûm ǹtɨɨ bə̀ aa, à zî àmɔ̀ɔ̀ntə̀ yìi a tswe a atû Àzwì aa, nloŋ mə Àzwì a kɨɨ ntsa'atə nɨ̂ Nwî a atu bə̀ bɨ Nwî, ǹyoŋə aa a nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə Nwì a lɔ̀ɔ̀ aà. 28Bì'inə̀ zi mə a nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə Nwì a ghɨ̀rə̀ aa, a fà'à aa mə tâ ɨ̀ zi nɨ̂ ɨ̀bɔ̀ŋ a mbo bə̀ bìi mə bɨ kɔŋə yi aa, là'à bə̂ bya bìi mə à twòŋə waa nyoŋ aa a njɨ̌m ŋkà'â yì. 29Bə̀ bya mə Nwì à lɛɛ̀ m̀foo nzi ntsɔ'ɔ aa, à lɛ ŋkɨ ntaŋtə nləə mə tâ bɨ̀ tɨgə mbə tsi'ì tsǒ Mû yì, tâ Mû yì wa a tɨgə mbə ntsyàmbìì a tɨtɨ̀ɨ bɔɔ bɨ ma bî ghà'àtə̀. 30Bo ma bya mə à lɛ mfòò ǹtaŋtə nləə, à lɛ ntɨgə ntwoŋə; bo ma bû mə à lɛ ntwoŋə aa, a ghɨrə̀ ànnû yaa a tsinə̀, bo ma bya mə à lɛ ŋghɨ̀rə̀ ànnû yaa a tsinə̀ aa a tɨgə̀ m̀bii mə bo bɨ̀ Mû yì yi ŋkuu wa mûm nɨ̀gha'a yu. 31A nɨ̂ ɨ̀nnù ma jû tsɨ̀m m̀bə bì'inə̀ tɨgə̀ ǹswoŋə aa mə akə aa ɛ? M̀bə Nwì a tswe bi'inə̀ nɨ̀ bo a yi'inə̀ aa a tɨgə̀ m̀mɔɔntə wo aa ɛ? 32Tsi'ì Nwì wa mə à lɛ ŋwa'ǎ a njoŋ mû yì ya lɨŋ, mbaŋnə mfa yi mə à yi ŋkwo a atu bì'inə̀ bɨtsɨ̀mə̀ aa, àa wa'à kɨ̀ ŋ̀ka mfa njoò tsɨ̀m a mbo bì'inə̀ bo bɨ̀ Mu yì wa aa ɛ? 33Àa wò mə mbə a nɨŋ ɨ̀sa'a a nu bə̀ bìi Nwì tsɔ̀'ɔ a nɨ bìi bə̂ aa ɛ? Àa tsi'ì Nwì mə a ghɨ̀rə mə tâ ɨ̀nnù jyaa ɨ tsinə. 34Àâ wò mə mbə a nɨ̂ŋ ǹjò a nu bo aa ɛ? Àa Yesu Kristo, wa mə à lɛ ŋkwo aa, ɨ̀ɨ̀ŋə, yu wa mə bɨ lɛ mbɨ̀ɨ̀nsə a nɨwo, a tɨgə̀ ǹtswe a mbɛ̀ɛ̀ nɨ̀kwɛɛ Nwì nî m̀mà'à, ntsa'atə nɨ̂ Nwî atu bì'inə̀ aa ɛ? 35Àa wò mə mbə a yâtə̀ yi'inə̀ bɨ̀ àkɔ̀ŋə̀ Kristo aa ɛ? M̀bə a bə aà ŋ̀gɨ'ɨ yì ǹdɨ̀rə̀ ǹdɨrə, kə̀ ɨ̀nnù jìi ɨ yaŋə yi'inə̀ aa, kə̀ àjàŋə bɨ tsɔ'ɔ akòrə̂ yi'inə̀ aa, kə̀ ǹjì yìi ɨ̀ kùu a ala'a aa, kə̀ ajàŋ yìi bì'inə̀ boŋ ɨtsə̀'ə̀ jî wɛ̀'ɛ̀ aa, kə̀ ajàŋ yìi bì'inə̀ tswe a ntsǔ nɨ̀wo aa, kə̀ ajàŋ mə bɨ lɔ̀ɔ ŋkwyɛ̌ atû yi'inə̀ nɨ munwi aa ɛ? 36Àâ àjàŋ yìi mə bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə̀ mə, “Ǹloŋ ŋkwitû gho, bɨ zwitə nɨ̂ yi'i njwî tsɨ̀m; ǹlentə nɨ̂ yi'i tsǒ m̀binjə̀rə̀ jìi mə bɨ lɔ̀ɔ ŋwà aà.” 37Ŋ̀gaŋ, a mûm ɨ̀nnù ma jû tsɨ̀m, bì'ì nàŋsə̀ mə̂ ǹtsya ntsò, nyoŋ aa a njɨ̌m yu wa mə à lɛ ŋkɔ̀ŋə̀ yi'i aà. 38Ǹloŋ mə mə̀ nàŋsə nzi mə, kə̀ nɨwo, kə̀ ǹtswêntɨ̀ɨ̀, kə̀ baangel, kə̀ ɨ̀dà'à jìi ɨ sa'a mbi yù aa, kə̀ ɨnnù jìi mə ɨ tswe tsɨ̂tsɔ̀ŋ aa, kə̀ ɨ̀nnù jìi ɨ ka yǐ zì aa, kə̀ ɨ̀dà'à tsɨ̀m, 39kə̀ ǹjoo jìi ɨ tswe a ndəŋ a aburə aa, kə̀ ǹjoo jìi ɨ tswe a nsyɛ aa, kə̀ àyoò tsu yìi mə a tswe fàa mbi aa, kaa mbə a wa'à yi'inə̀ bɨ̀ àkɔ̀ŋnə̀ Nwî yìi a tswe a mûm Kristo Yesu Mmà'àmbi aa yàtə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\