BaRoma 9

1Ànnù yìi mə mə swoŋ aa, à nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀, mə̀ laa mbə ŋû Kristo, kaa wa'ǎ nàâ ɨ̀nnù tswɛɛ̀. Ǹtɨɨ̀ gha yìi ɨ sa'a nɨ̂ gha a mûm Àzwì Nwì ɨ nɨ̂ àyəfə yâ. 2Àjəŋnə̀ yî wè a tswe a mûm ǹtɨɨ mə̀, mə̀ kɨɨ̀ ǹyu'u nɨ̂ ǹyaŋə̂ tɨ̀ mɛ̀ a ntɨɨ mə̀. 3M̀bɨ'ɨ ŋgaa bɨ̀lɨ̂m ba, ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ yà, boŋ mə̀ lɛ mbaa nyə̀'ə̀tə mə bɨ̀ nɨŋ ndɔ̀ɔ̀ a atu mə̀, kə̀ mə bɨ̀ kɨ nyatə gha bì'i Kristo ǹloŋ ŋkwitû waa. 4Bo laa mbə baIsrael, à lɛ mbə bo mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ nlɔ̀gə̀ waa a nɨ bɔɔ̀ bi ŋ̀kɨ ndɨ'ɨ nɨgha'à ni a mbo bo, ŋ̀warə akàà bo bo, m̀fa nɔ̂ŋsə̀ a mbo bo, bo tswê nɨ mânjì m̀mii Nwì yìi à kù'ùnə aà, ŋ̀kɨ ntswe nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ŋkà'à aa. 5Bo lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aa a nu bɨ̀tà bɨ bɨ̂taà bì'inə̀ bya, Kristo tsǒ ŋùmɨ̀sɔ̀ŋ à lɛ ŋkɨ mfɛ'ɛ a ŋgwɛ̀'ɛ bo, bì'inə̀ ka ŋgha'asə Kristo yìi mə à nɨ Nwìŋgɔ̀ŋ yìi a bu'utə bə̂ bɨ̀tsɨ̀mə̀ aa nɨ̀ŋkoŋə̀. 6Lâ kaa mə̀ sɨ swoŋə aa mə kaa Nwì à sɨ̀ nɨghàâ ni ləə̀ ǹloŋ mə kaa à sɨ̀ bə̂ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ fɛ'ɛ a ŋgwɛ̀'ɛ baIsrael aa bə mə à nɨ baIsrael bi annù nɨ̂ŋkoŋə̀. 7Kaa wa'ǎ bɔɔ bɨ Abraham bɨ̂tsɨ̀m bə mə à nɨ bɔɔ̀ bi, lâ Nwìŋgɔ̀ŋ a swoŋ a mbo Abraham mə, “Ǹtsya a njɨ̌m Isaac, bɨ ka yǐ tɨgə twoŋə ŋgwɛ̀'ɛ̀ yò a nɨ̂ ɨ̀kùmə̂ ghô.” 8Ma yû a dɨ̀'ɨ̀ aa mə kaa à sɨ bɔɔ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ jwe a mûm ǹjyǎnu aa bə mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɔ̀gə a nɨ bɔɔ̀ bi; à bàŋnə nlɔ̀gə̀ bya bìi mə à lɛ ŋkà'à ǹloŋ ŋgaà yàà aà. 9Ǹloŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ŋghɨ̀rə ŋkà'â yì ya aa lalà, “Nòò à ka tsyǎ bǔ kɨ kù'ù lâlà, tâ mə̀ zì tâ Sarah à jwe a mûmbâŋnə̀.” 10Kaa a burə tɨ̀ mɛ̀, a mbǔ ŋghɛ̀ɛ̀ ghuu, nòò wa mə Rebecca à lɛ ntswe nɨ bɔɔ bya bi baa a ato'o yu, mə â lɛ njwe ŋû yî mɔ'ɔtə, taà yì'inə̀ Isaac aa, 11a ŋghɨrə mə àjàŋ yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ntsɔ'ɔ bə̂ bi aa tâ à bə a taŋtə̀ Nwî, kaa wa'a yòŋə̀ aa bə nɨ̂ àfà'à yìi ŋǔ fà'à aa, tâ à bə bə̂ ǹtsɔ̀'ɔ Nwì, 12Nwìŋgɔ̀ŋ a swoŋ a mbo ǹdè wàà mə, “Yì ǹtsyàmbìì à ka yi kɨ fà'à a mbo yì àyòŋtə̀.” À lɛ nswoŋə ma yû aa mbɔŋ tâ bɨ̀ yi njwe waa, kaa bo burə̀ tɨ̌ annù yî tsu ghɨrə̀, kə̀ yî sɨgɨ̀nə̀ kə̀ yì bɨ̂. 13A ajàŋ mə bɨ kɨ mbù ŋ̀ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə̀ Nwî aa mə, “Mə̀ lɛ ŋkɔ̀ŋə̀ Yacob, m̀baa Isau.” 14M̀bə̂ bì'inə̀ swoŋ aa mə akə aa ɛ? Mə Nwìŋgɔ̀ŋ a ghɨ̀rə annù yìi a sɨ̀ tsinə̀ aa ɛ? Kaa mbə bì'inə̀ wa'à maa ajàŋ swoŋə̀. 15Ǹloŋ mə à lɛ nswoŋ a mbo Moses mə, “Mə ko mɨlɨ̀ŋnə̀ ŋù yìi mə mə kɔ̀ŋə̀ a ŋko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀ yì aa, ɨ kɨɨ jəŋnə a nu ŋù yìi mə mə kɔ̀ŋə̀ a njə̀ŋnə ghu nu aà.” 16La a bə mə, kaa ŋ̀ko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀ Nwì ɨ̀ sɨ aa a njɨ̌m ŋ̀kɔ̀ŋə̂ ŋù kə̀ ɨ̀fà'à ŋû yoŋə, ɨ yòŋə̀ aa tsi'ì a njɨ̌m ŋko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀ yì. 17Ǹloŋ mə aŋwà'ànə̀ Nwî a lɛ nswoŋ a mbo Pharoah mə, “Mə̀ lɛ ŋghɨ̀rə̀ gho a nɨ mfɔ̀ aa mə mə dɨ̀'ɨ̀ mɨda'a ma a nu wò, ɨ ghɨ̀rə tâ bɨ̀ zi ɨkûm gha a mbî ǹtsɨ̀mə̀.” 18A dɨ'ɨ̀ mə Nwìŋgɔ̀ŋ a ko mɨlɨ̀ŋnə̀ ŋù yìi a kɔ̌ŋ ŋko aa, ŋkɨɨ ŋghɨrə ǹtɨɨ ŋû yì mɔ̀'ɔ ɨ tɨɨ̀ nɨ̂ ŋ̀kɔ̀ŋə̂ yì. 19Lâ nɨ̀ ka betə gha mə, “M̀bə̂ Nwìŋgɔ̀ŋ a bû ǹtɨgə mfɨrə ŋû aa mə akə aa ɛ? M̀bə̂ wò a tuu ànnù yìi mə à kɔ̀ŋə aa ɛ?” 20Lâ wò ŋûmɨ̀sɔ̀ŋ, ò bə aa wò, a ŋka mbetə mɨ̀ghàà a mbo Nwî aa ɛ? M̀bə̂ àntɔ̀ɔ̀ nsyɛ a betə̌ a mbɔɔ̀ yì mə, “Ò bɔ̀ɔ gha bə lâlà aa a ya aa ɛ?” 21M̀bɔɔ̀ bàntɔ̀ɔ̀ wa, à sɨ̀ nɨ̂ àdà'à a atû àbɔ̀ɔ̀ ya tswê, mə mbə a lɔgə̀ àtàà yî fùùrə̀ m̀bɔɔ bântɔ̀ɔ̀ ghu bi baa, ǹləə yî mɔ̀'ɔ nɨ àyàrə̂ àntɔ̀ɔ̀, ŋ̀kɨ nləə yî mɔ̀'ɔ tsi'ì nɨ̂ àntɔ̀ɔ̀ àdàŋə̀ àdàŋə̀ aa ɛ? 22Àâ àjàŋə mə Nwìŋgɔ̀ŋ a fà'à aà, à lɛ nlɔ̀ɔ̀ mə yu dɨ̀'ɨ alwǐntɔŋə̂ yì ɨ kɨɨ ghɨ̀rə tâ bɨ̀ zi mɨda'â mi, lâ à lɛ ntswa ntɨɨ̀ yi a nu bə̀ bìi mə à lɛ sɨ lwìsə ntɔŋ a nu bo aa, bo kɨ̂ ǹtswe nɨ̂ ŋ̀kwo aà. 23À lɛ ŋkɨ nlɔɔ mə yu dɨ̀'ɨ̀ nɨgha'à ni nî wè, nìi à lɛ nswì'ì a nu bo bya bìi mə bo nɨ njoo jìi mə a ko mɨlɨ̀ŋnə̀ waa aa, là'à bo bya mə à tàŋtə̀ mə̂ mə bo yi ŋkwɛrə nɨgha'à ni aà. 24Ǹloŋ mə bì'inə̀ laa ŋkɨ ntswe a tɨtɨ̀ɨ bə̀ bìi mə à lɛ ntwoŋə aà, kaa bɨ wa'à aa tsi'ǐ a tɨtɨ̀ɨ baYuda fɛ'ɛ̀, bɨ kɨ mfɛ̀'ɛ̀ a tɨtɨ̀ɨ bɨ̀tɨ̀zî Nwî. M̀bə a bə aa ajàŋə mə Nwì a fà'à aa boŋ mbə a wa'a ajàŋ mə yu kɔŋə̀ ŋ̀ghɨ̀rə̀ aa ghɨ̀rə̀ aa ɛ? 25À nɨ̂ àjàŋə mə à swòŋə a mûm àŋwà'ànə Hosea mə, “Bə̀ bìi kaa à lɛ ŋkɨ'ɨ̀ bǎ bə aa, mə̀ ka twoŋə nɨ ‘bə̌ bâ.’ Yu yìi mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ ‘kaa mə̀ sɨ̀ kɔŋə̀ aa,’ mə̀ ka twoŋə nɨ ‘M̀bɛ̀ɛ̀ ǹtɨɨ̀ yà.’ 26Tsi'ǐ maa adɨgə mə Nwì à swòŋə a mbo bo mə, ‘Kaa nɨ̀ sɨ̌ bə̂ ba bə aa’ maa adɨgə bɨ ka yǐ tɨgə twoŋə waa a nɨ bɔɔ bɨ Nwîŋgɔ̀ŋ yìi à tswe ntɨ̀ɨ̀ aà.” 27Isaiah à lɛ ŋkɨ nyə'ə nloŋ ŋgaa Israel ǹswoŋ mə, “Ka mə bɔɔ bɨ baIsrael ka yǐ gha'a ɨ kù'ù tsi'ì tsǒ àwàŋə ŋkì aa, bɨ ka yǐ yweensə aa tsi'ì m̀bùmtə̀.” 28Ǹloŋ mə Mmà'àmbi à ka yǐ ghɛ̀sə tsə̀rə ɨsa'a mbi yù aa tsi'ì nɨli'i nɨ li'i a nɨ lunə. 29Ajàŋə mə Isaiah à lɛɛ̀ ŋ̀kɨ nswoŋ a mbìì mə, “M̀mà'àmbi ntsǔ ntsò à lɛ mbaa tsuu yi'inə̀ nɨ ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ yî mɔ̀'ɔ mà'àtə̀, boŋ à lɛ ŋghɨ̀rə̀ bì'inə̀ tɨgə̀ tsǒ Sodom ŋ̀kɨ mbə tsǒ Gomorrah.” 30Bì'inə̌ lɔ̀ɔ̀ aà ǹswoŋ mə akə aa ɛ? Mə bɨ̀tɨ̀ zî Nwî bìi mə kaa bɨ lɛ ntɛ'ɛ wa'à mɨtɨ̀ɨ myaa ka ŋgaansə a ŋghɨ̀rə̂ ànnù yìi a tsinə aa, bɨ baŋnə ǹtsisə ɨnnù jyaa ɨ tsinə a nsi mi'i Nwì, ǹtsya a njɨ̀mə̂ àbìintɨɨ̀, 31lâ baIsrael bìi mə bo lɛ sɨ bàŋnə̀ ǹlɔɔ nɨ a nlə̀ə nɔ̀ŋsə̀ tǎ ghɨ̀rə tâ ànnû yaa tsinə a nsi mi'i Nwì aa, kaa bo wa'à nɔ̂ŋsə̀ wa bâŋnə̀ ǹləə ta tâ ànnû yaa tsinə. 32Mbə bɨ betə mə a tɨgə̀ ŋ̀ghɨrə akə mə bo wa'ǎ nɔ̂ŋsə̀ wa lə̀ə̀ tâ ɨ̀nnû jyaa ɨ tsinə aa ɛ? Ǹloŋ mə kaa bo lɛ ŋkɨ'ɨ̀ aa a njɨ̌m àbìintɨɨ ka nyoŋə. Bo lɛ mbàŋnə̀ ŋ̀ka nyoŋə aa bə a njɨ̌m ɨ̀nnù jìi mə bo lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ aà. Maa ajàŋ bo lɛ ŋkwàntə̀ wa nɨ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ ǹtùmə̂ àkòrə̀ yâ. 33A ajàŋ yìi mə bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə Nwì mə, “Yə̂ nɨ̀, mə̀ nɔ̀ŋsə̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ a Sion, mə bə̀ aa kɨ kwàntə̀ ghu, a bə̂ àlâŋsə ŋgɔ̀'ɔ̀ mə a ka ghɨ̀rə̂ bo wo. Lâ ŋù ǹtsɨ̀m yìi à nɨ̌ŋ ntɨɨ̀ yi ghu nu aa, kaa bɨ ka yǐ wa'ǎ atû yi dɨrəsə̀.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\