Titus 1

1Àŋgwà'ànə̀ yuà a lo aa a mbo Paul yìi mə à nɨ ŋgàŋàfà'a Nwì, ŋ̀kɨ mbə ŋ̀gàŋtoò Yesu Kristo aà. Yesu à lɛ ntoo gha mə tâ mə̀ ghɛɛ ŋka ŋkwɛtə bə̂ bìi mə Nwî à tsɔ̀'ɔ nɨ̂ bi aa, mə tâ bo bii yiɨâ àbìintɨɨ̀ yaa a ka ŋkwi, ŋ̀kɨ ŋka ŋghɨrə nɨ mə tâ bo zi annù nɨ̂koŋ yìi mə a ɨswe a mûm ànnù Nwî aà. 2Mɨ̀ŋgàŋ mɨ annù nɨ̂ŋkoŋ mà mû mɨ tswe aa nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ tswe nɨ̂ŋkoŋ yì yìi mə bì'inə̀ bɛ aà. Nwìŋgɔ̀ŋ yìi mə kaa à sɨ abaŋnənnù tswɛ aa, à lɛɛ̀ ŋka'a ntswêntɨ̀ɨ̀ ma yû a mbo bì'inə̀ m̀bɔŋ tâ m̀bi lɔgɨnə. 3Nòò à lɛɛ̀ ŋku'u aa, a ghɨrə̀ ǹtoo mà yû ɨ fɛ'ɛ̀ nɨ̂ ǹsi nlaa. À lɛ mfa ntoo mà yû a mbo mə̀, swoŋ mə mə̀ tɨgə̀ ǹlaansə yìi Nwîŋgɔ̀ŋ ŋ̀gàŋywèènsə yì'inə̀. 4Mə ŋwà'ànə aŋwà'ànə̀ yuà aa a mbo Titus yìi mə à nɨ mû ghà yî ànnù nɨ̂ŋkoŋ a mûm àbìintɨɨ yìi mə bì'iyu tswe nɨ̀ yù aà. Tâ Nwìŋgɔ̀ŋ Tà bo bɨ̀ Kristo Yesu ŋ̀gàŋyweensə yì'inə̀, ghɨrə ɨbɔŋ a nu wò ŋkɨ nɨŋ m̀bɔɔnə a nu wò. 5Mə̀ lɛ mmà'àtə gho a ala'a Crete aa mə tâ ò maŋsə ntaŋtə ɨbùgə ɨnnù jìi mə ɨ lɛ mburə aa ŋ̀kɨɨ ntsɔ'ɔ bɨ̂lɨɨ bɨ ndânwì nɨ mɨ̀kurə mɨ̀tsɨ̀m. Wa'atə ɨnnù jìi mə mə̀ lɛ nswoŋ mə tâ ò ghɨrə aa: 6a ku'unə mə tâ ǹdɨɨ̀ndânwì à bə ŋû yìi mə kaa à sɨ̀ nɨ̂ àlɔ̀'ɔ̀ tswê; à tswe nɨ̀ ǹtswe nɨ̀ màŋgyɛ̀ tsi'ì yì fùùrə̀ tâ bɔɔ̀ bi kɨ mbə bə̂ bìi mə bɨ nɨŋ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa a nu Kristo, ǹtsuu kɨ ɨ tsə'ə kə̀ kɨɨ tɨ̀ɨ̀ nɨ̂ àtû. 7Ǹloŋ mə ɨ̀fà'a Nwî ɨ tswe aa a mbo ǹdɨɨ̀ ǹdânwì aa, a bɔŋ mə boŋ à laa ntswe tɨ̂ àlɔ̀'ɔ̀. Tâ ǹdɨɨ ǹdânwì à tsuu nu kɨ ŋee, ǹtsuu ntɔŋ ɨ kɨ wàŋsə lwìsə̀, ǹtsuu mɨlù'ù kɨ no baanə, ntsuu fɨkɔ̀rə̀ ɨ kɨ to, ntsuu ŋkabə si'i ɨ kɨ furə. 8Ǹdɨ̀ɨ̂ ǹdânwì à tswe nɨ̀ ŋ̀ka ŋkwɛrə bɨ̂gɨ̀ɨ̀ a nda yu, ɨ kɨɨ kɔ̀ŋə̀ nɨ̂ ànnù yìi mə a ku'unə. À tswe ŋkonɨsyɛsə̂, ɨ yə nɨ mə àkòrə̀ nɨ zì yi a ku'unə. Tâ ɨ̀nnù ji ɨ laa a nsi mi'i Nwì, ŋ̀kɨ ŋkaa nsa'a nɨ̂ ɨ̀bɨɨ nû yì. 9À tswe nɨ̀ nàŋsə ntswâ ǹtoo yî ǹsɨgɨ̀nə̀ ya mə ɨ̀ kù'ùnə mbii aa, ǹtswa tâ ɨ̀ tɨnsə̀, tâɨ̀bə tsi'ì wa ajàŋ mə bɨ lɛ ndɨ̀'ɨ̀ ghu mbo aà. Ma mùu ajàŋ boŋ ka zǐ ndɨ'ɨ ànnù Nwî yìi mə a bɔŋ a mbo bə̀ ta kɨɨ kɨ kweentə nɨ a mbo bə̀ bìi mə bɨ lɨ̀gɨ̀tə̀ aa, ɨ wa'asə̀ nɨ̂ waa ghu. 10Bə̀ bî ghà'àtə̀ bɨ̀ naŋsə tswe ghu, ɨ bu kɨ swoŋ aa bə baYuda bìi bɨ bii krìsto ntɨɨ nɨ mə bɨ̀ ka ŋetə bə̂ aa, bìi mə bɨ Lɨgə tsi'ì lɨgə mə mbə bɨ wa'à tsisə aa, m̀bwe'esə nɨ̂ bə̀ bî mɔ'ɔ, ŋ̀ghaa nɨ mɨ̀ghàà mɨ dàŋə̀ dàŋə̀. 11A ku'unə mə tâ bɨ̀ tsu'unə waa, nloŋ mə bo nɨŋə nɨ̂ àbùùrə̀ a mûm ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ jî ghà'àtə̀, ǹdɨ'ɨ nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə kaa bo sɨ̀ nɨ̂ ŋka ndɨ̀'ɨ tswê, ŋ̀ghɨ̀rə mà mùu ajàŋ ǹloŋ aa mə bɨ furɨtə ŋkabə nyòŋə̀. 12Ŋù àla'à wàà yî mɔ̀'ɔ yìi mə à nɨ ŋgàŋtoò nwì waa, à lɛ nswoŋə mə, “BaCreta bɨ̂tsɨ̀m à nɨ̂ ŋ̀gǎŋswoŋəbaŋnənnù, m̀bə nnaà mɨtsɛ'ɛ jìi mɨ̀ntɨɨ̀ myaa mɨ fii aa, bo jɨ̂ tsi'ì jɨ̀ kaa wa'à fà'à.” 13Ma yuù ànnù mə à swoŋ nloŋ ŋgaà yàà aa, à nɨ tsi'ì ànnù nɨ̂koŋə̀. À nɨ̂ ǹji'ǐ annù yìi mə ò tswe nɨ̀ ŋwenə̀ waa tsi'ǐ mbə̂ ànnù ta tâ bo tswe nɨ̂ àbìintɨɨ yìi mə a ku'unə aà; 14ta wa'à ka nnɨŋə mɨ̂ntɨɨ̀ myaa nɨ̂ ǹjyàlà'à jìi mə baYuda sa'a aa, kə̀ nɨ ndɨ'ɨ bɨ bə̂ bìi mə bɨ tuu nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋə aà. 15Ɨ̀nnǔ tsɨ̀m ɨ laa ŋkù'ùnə̀ a mbo bə̀ bìi mə ɨ̀nnǔ jaa ɨ kɨ nlaà; lâ a mbo bə̀ bìi mə ɨ̀nnù jaa ɨ sɨ̀ laa, kaa bo wa'à ǹtɨɨ̀ waa a nu Kristo kɨ nnɨŋ aa, kaa ànnù yî tsu a sɨ̀ a mbo bo laà ǹloŋ mə ɨbɨ tà mə ŋgɨ'ɨ nɨ̂ mɨ̀ntɨɨ̀ myaa bo m̀mɔ̀ɔ̀ntə jyaa. 16Bo swoŋə nɨ mə bo zi Nwî, la mɨ̀ghɨ̀rə̀nə̀ mɨ annû myaa mɨ bâŋnə̀ ǹtuu nɨ mə kaa bô sɨ̀ Nwî zî. Bo fumsə nɨ̂ àzwì bə̂, ǹtɨɨ nɨ̂ àtu a mbo Nwì, kaa wa'à kù'ùnə̀ mə mbə bo ghɨrə̀ ànnù yî sɨgɨ̀nə̀ yî tsu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\