Titus 2

1Lâ a ŋghɛ̀ɛ nɨ wò, ka ndɨ'ɨ naa annù Nwî yìi mə a ku'unə̀ nyoŋ a ndɨ̀'ɨ̂ aà. 2Nɨ̀ ka ndɨ'ɨtə bɨlɨɨ bìi mə bɨ tswe a tɨtɨ̀ɨ bù aa tâ bo tsuu mɨlù'ù ɨ kɨ no ɨ baanə, ŋ̀ghɨrə nɨ mə tâ bə̀ ka bɔ'ɔtə nɨ̂ waa, ŋka nɨsyɛsə nɨ̂ waa, ŋ̀kɨ ŋkaa ntswa nɨ̂ ɨ̀bɨɨ nû waa; tâ àbìintɨɨ̀ yaa nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ yaa bo bɨ̀ à àtàŋəntɨɨ̀ yaa tâ àtɨnsə. 3Nɨ̀ kɨ ntswe nɨ̂ ǹdɨ̀'ɨ̀tə bɨ̀lɨ̀ɨ bɨ bâŋgyɛ̌ buu mə tâ àkòrə̀ nɨ zî yaa tâ bə tsi'ì tsǒ yì bâŋgyɛ̀ bìi mə ɨ̀nnù jyaa ɨ tsinə bo kɨɨ̀ m̀ba'atə nɨ̂waa aà. Tâ bo tsuu bə̂ a njɨ̀m ɨ kɨ ghàà, ɨ tsuu ɨbù'ù a mbo mɨ̀lù'ù ɨ kɨɨ bə. Tâ bo ka ndɨ'ɨ nɨ̂ ànnù yìi mə a ku'unə aà. 4Bo bə kɨ dɨ̀'ɨ̀ nɨ̂ ànnù yìi mə a ku'unə aa boŋ bo aa kɨ mɨ̀rə̀sə̀ nɨ bàŋgyɛ̀ bìi mə bo burə ka kɨ kuu nɨ a mûm nɨ̀yɔ'ɔ̀ kùù aa mə tâ bɨ ka kɔŋ bɨloò byaa nɨ bɔɔ̀ byaa, 5ŋ̀ka ntsyɛsə nɨ̂ waa, kaa wa'à tsùùrə̀, ŋ̀ghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə màŋgyɛ nɨ̀yɔ'ɔ à tswe nɨ̀ ŋka ŋghɨrə a nda aà, ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnnù jî sɨgɨ̀nə̀, ǹyu'unə nɨ bɨloò byaa, ta tâ bə̀ tsuu afɨ̀rə nɨ̀ghàà nɨ Nwî lo kɨ fa. 6A ŋgɨŋgɨ̀ŋ, nɨ̀ kɨ ntswe nɨ̂ ŋ̀ka ndɨ'ɨɨə nɨ̂ bɔɔ̀ ŋgwa'a buu mə tâ bɨ̀ ka nɨsyɛsə nɨ̂ waa. 7A nɨ ɨnnu tsɨ̀m, ò tswe nɨ mbə àlènsə̀ yî sɨgɨ̀nə̀ a nɨ mɨ̀ghɨ̀rə̀nə̀ mɨ ɨnnù mô. Ŋ̀ka naŋsə ndɨ'ɨ nɨ̂ ànnù Nwì yìi mə a ku'unə aa à ajàŋ mə mbə bə̀ bɔ'ɔtə̀ aà. 8Ta nɨ̀ghàà nìi mə nɨ fɛ̀'ɛ a tsǔ wò aa tâ nɨ̀ bə nî sɨgɨ̀nə̀, nìi mə mbə ŋù wa'à ŋ̀kà ǹlɨgɨtə, ta tâ ɨ̀tu ŋ̀gàŋkɨ̂bàâ ji'inə̀ ɨ̀ dɨrə ajàŋ yìi mə kaa mbə bɨ wa'à nɨ̂ ànnù yî bɨ a nswoŋ a ŋgaa bì'inə̀ tswê. 9A ku'unə mə tâ ɨ̀bù'ù ɨ̀ ka nyu'unə̀ bɨ̂taà byaa, ŋ̀ka mfa'a nɨ a mbo bo nɨ mânjì yìi mə bo ka kɨ dorətə nɨ ɨnnnù tsɨ̀m aà. Tâ bo tsuu mɨghàà a mbo kɨ kwi'itə, ɨ tsa'a nɨ waa. 10Ǹtsuu nɨ̂ waa kɨɨ yə̀rə̀. Tâ bo ka mbaŋnə ndɨ̀'ɨ̀ nɨ mə bo nɨ̂ ɨ̀bù'ù jî sɨgɨ̀nə̀, ŋ̀ghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m nɨ̂ ǹtɨɨ̀ waa tsɨ̀m, ma mùu ajàŋ, ŋ̀ghɨrə nɨ mə tâ bə̀ yə mə ànnù Nwî Ŋ̀gàŋyweensə yì'inə̀, ya mə bì'inə̀ dɨ̀'ɨ̀ aa a naŋsə mbɔ̀ŋə̀. 11Ǹloŋ mə Nwì à fì'ìsə̀ mə̂ ɨ̀bɔ̀ŋ yi fàa mbi aa mə yu yweensə bə̂ bɨ̀ tsɨ̀m ghu. 12Ɨ̀bɔ̀ŋ ma ghû ɨ mɨrɨ̀sə̀ nɨ̂ yi'inə mə tâ bì'inə̀ ka ntuu ɨnnù jìi kaa sɨ̀ jî Nwî bə aa, bo bɨ̀ ɨ̀nnù jî bɨ jìi mə mbi yə̀'ə̀tə̀ aa, ŋka ntsyɛsə mə tâ àkòrə̀ nɨzì yi'inə̀ a mûm mbi yù tâ à tsinə, mbə yî Nwî. 13M̀bɛ nɨ̂ m̀bɔɔnə ya yìi mə bì'inə yu'utə, a ajàŋ yìi mə Nwì yì'inə̀ yî ŋ̀wè nɨ Ŋ̀gàŋyeensə yì'inə̀ Yesu Kristo à ka yǐ zì a mum nɨgha'à ni aà. 14Kristo à lɛ mfa ɨbɨɨ nû a atu bì'inə̀ mə yu tsu'u atû yi'inə̀ a mum ŋgɔ̌ŋ ɨ̀nnù jî bɨ tsɨ̀m, ta ghɨ̀rə tâ bì'inə̀ laa ŋku'unə nɨ bə̀ bi, bìi mə bɨ yə̀'ə̀tə a ŋka ŋghɨ̀rə ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀. 15Ka ndɨ̀'ɨ̀ nɨ̂ ɨ̀nnù majû a mbo bə ŋ̀ka ndɨ'ɨtə ŋkɨɨ ŋwenə nɨ̂ waa nɨ̂ àdà'a tsɨ̀m yìi mə Kristo à fa a mbo wò aa. Tsuu bii tâ ŋù nɨbò yî tsù tâ à ka ntsa'a nòô.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\