Titus 3

1Wa'atə a mbo bo bɨ̀ɨsɨ̂m mə tâ bo ka nyu'unə bɨsa'a bɨ ala'a bo bɨ̀ bɨ̀tà bɨ ala'à. Bɛɛ bo ka nyu'unə nɨ̂ waa bɨ ndorətə a ŋka ŋghɨrə ɨnnù jìi mə ɨ ku'unə aa bɨ̀nòò bɨ̂tsɨ̀mə̀. 2Tâ bɨ̀ tsuu ɨnnù jî bɨ a ŋgaa ŋù tsù ɨ kɨ swoŋə. Ŋ̀ka ŋkhə nɨ̂ àyɔ̀ŋə̀, mbaŋnə ŋka mbɔnə, ŋkɨɨ nsaŋnə a mbo bə̀ bɨ̀tsɨ̀m. 3Ǹloŋ mə tsi'ì bì'inə̀, à lɛ mbə a mbìì aa, bì'inə̀ bə̂ ɨ̀jɨ̀ŋtə bə̂, ǹtɨɨ nɨ̂ àtû, m̀fanə mânjì, mbə ɨbù'ù a mbô m̀buu ɨnnù jî ghà'àtə jìi mə ǹjyǎ nû yì'inə̀ ɨ yə̀'ə̀tə ŋ̀kɨɨ ŋkɔŋə aà. Bì'inə̀ lɛ tswe nɨ àbɨ'ɨntɨɨ, bo bɨ̀ àghə̀'ə̀nə̀; bə̀ bàà nɨ̂ yi'inə̀, bì'inə̀ kɨɨ̀ m̀baa nɨ̂ waa. 4La nòò wa mə àbɔ̀ŋəntɨɨ bo bɨ̀ àkɔ̀ŋnə̀ Nwîŋgɔ̀ŋ Ŋ̀gàŋywèènsə yi'inə̀ a lɛɛ̀ m̀fɛ'ɛ aa, 5à lɛ nyweensə yi'inə̀. Kaa à lɛ ŋwa'à yi'inə̀ yweensə aa nloŋ ɨ̀nnù jî tsìnə̀ jî tsu jìi mə bì'inə̀ lɛ ghɨ̀rə̀ aa bə̂. À lɛ nyweensə yì'inə̀ nloŋ aa bə̂ ŋ̀ko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀ yì, ǹsi'i yi'inə̀, ŋkwatə njwe yi'inə̀, mfa ntswêntɨ̀ɨ̀ yî m̀fii a mbo bì'inə̀ ǹtsya aa a njɨ̌mə Àzwì yî Làà maŋsə 6yìi à lɛ nswì'ì a nu bì'inə̀ a naŋsə̀ ŋ̀gha'a ntsya a njɨ̌m Yesu Kristo, Ŋ̀gàŋywèènsə yì'inə̀ aà. 7A lɛ ŋghɨ̀rə ma mùu jàŋ aa tǎ tsyǎ a njɨ̌m àbɔ̀ŋəntɨɨ̀ yi ŋghɨrə tâ ɨ̀nnû ji'inə̀ tsinə ghu nsi mi'i, tâ bì'inə̀ tɨgə bɨjɨbɨndâ bi ɨ yǐ tɨgə tswe nɨ̂ ǹtwêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ, ya yìi mə bì'inə̀ bɛ aà. 8Nɨ̀ghàà ma nû nɨ swoŋə aa tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀. Mə lɔ̀ɔ̀ mə tâ nɨ̀ kwee fɨ̂mfaa a nɨ̂ ɨ̀nnù ma jû ta tâ bə̀ bìi mə bɨ nɨŋ mɨ̂ntɨ̀ɨ̂ myaa a nu Nwì aa tâ bɨ̀ fa mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ̂ nû myaa a ŋka ŋghɨ̀rə ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀. Ɨ̀nnù majû ɨ ku'unə ŋkɨ mbɔŋ a mbo bə̀ bɨ̀tsɨ̀m aà. 9Lâ ka ntsyɛsə ghô ntsuu ɨ kɨ kuu a nɨ̂ ɨnnǔ nswùŋnə̀ jìi mə mbə wa'à ghuu kwɛtə̀ bə aà, bo bɨ̀ nɨ̌ annù a ŋka nsəŋ mɨwaa mɨ ŋgwɛ̀'ɛ̀ bə̀, ǹtsuu kɨ tonə, ǹtsuu kɨɨ yɔ̀ŋə̀ ǹloŋ ɨnnù Nɔ̂ŋsə̀, ǹloŋ mə kaa mayû a nɨ daŋs' daŋə̀ kaa a sɨ ŋû tsù kwɛtə. 10Mbə ŋù a tswe a tɨtɨ̀ɨ bù mə a zì nɨ̂ ǹyàtə, nɨ̀ wa'asə yi a ŋgaa yî m̀fùùrə̀ kə̀ ji baa, a tuu yu'utə, nɨ̀ tsùù nɨ̂ ànnù bu bo bǔ tswe. 11Nɨ̀ zi mə àjàŋə̀ ŋû ma yû à fànə̀ mə̂, ŋkɨ mbə ŋû yî m̀bɨ̂; à nɨ̀ŋ mə ɨsa'a a nu yu yumbɔŋə̀. 12Bɛɛ mə̀ too Artemas kə̌ Tychicus a mbo wò ò wâŋsə̀ ǹzi ntsi'i gha a Nicopolis, nloŋ mə mə̀ kà'a mə mə̀ ka tswe ghu a noò àlòò. 13Yə mə mə ò kwɛ̀tə Zenas yìi mə à nɨ lawyer bo Apollos tâ bo ghɛɛ wa nɨghaà; ǹyə mə bo tswe nɨ̀ ǹjoò tsɨ̀m jìi mə bo lɔ̀ɔ̀ aà. 14Yə mə bə̌ bì'inə̀ yəgə a ŋka mfa ɨ̀bɨɨ nû waa a ŋghɨ̀rə ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀ ta kɨ kwɛtə bə̀ nɨ̂ ǹjoo jìi mə bo lɔ̀ɔ̀ aa, a ka kù'ùnə̀ mə tâ bo tsuu noò wàà kɨ bwɛsə a dàŋə̀ dàŋə̀. 15Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ tswe bì'ibo aa, bɨ too àtsà'àtə̀ a mbo wò. Tsà'àtə̀ bə̀ bìi bɨ kɔ̀ŋə̀ yi'i aa nloŋ mə bì'ì kɨ mbii Kristo aà. Tâ ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî ɨ̀ lwi'i a mbo bù bɨtsɨ̀mə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\