Matie 1

1A Jeeju-Kirisi sãa-kʋnbↄ nɩ a basɩmɛ ba na sɛb, wa nyↄw nɩ a Abʋraham wa ta nɩ a Davɩtɩ ɩ̃ cen na ta a Jeeju-Kirisi. 2A Abʋraham dↄw na a Ɩjakɩ, a Ɩjakɩ mɩ dↄw a Jakↄb, a Jakↄb mɩ ɩraa ɩ̃ dↄw a Juda nɩ a ʋ yɛɛr, 3a Juda mɩ lɛ dↄw a Farɛsɩ nɩ a Jara (a ba mã ɩ̃ dɩ a Tamaar), a Farɛsɩ mɩ dↄw a Ɛsɩrↄ̃, a Ɛsɩrↄ̃ mɩ ɩraa ɩ̃ dↄw a Aram, 4a Aram mɩ lɛ dↄw a Aminadab, a Aminadab mɩ dↄw a Naasõ, a Naasõ mɩ ɩraa ɩ̃ dↄw a Salmↄ̃, 5a Salmↄ̃ mɩ lɛ dↄw a Booji (a ʋ mã dɩ na a Arahab), a Booji mɩ dↄw a Obɛdɩ (a ʋ mã dɩ na a Uruti), a Obɛdɩ mɩ ɩraa ɩ̃ dↄw a Jɛsɩ, 6a Jɛsɩ mɩ lɛ dↄw a jamana Davɩtɩ.A Davɩtɩ dↄw na a Salʋmↄ̃ (a ʋ mã ɩ̃ dãa ɩ a Uri pↄw), 7a Salʋmↄ̃ mɩ dↄw a Orobom, a Orobom mɩ ɩraa ɩ̃ dↄw a Abiya, a Abiya mɩ lɛ dↄw a Asafi, 8a Asafi mɩ dↄw a Jojafati, a Jojafati mɩ ɩraa ɩ̃ dↄw a Joram, a Joram mɩ lɛ dↄw a Ojaasi, 9a Ojaasi mɩ dↄw a Jowatam, a Jowatam mɩ ɩraa ɩ̃ dↄw a Akaji, a Akaji mɩ lɛ dↄw a Ejekasi, 10a Ejekasi mɩ dↄw a Manase, a Manase mɩ ɩraa ɩ̃ dↄw a Amↄ̃, a Amↄ̃ mɩ lɛ dↄw a Jojiya, 11a Jojiya mɩ dↄw a Jekↄnya nɩ a ʋ yɛɛr a daar ʋlↄ ba na nyↄↄr a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ cenʼɩ̃ a Babɩlↄ̃-tẽw. 12A mɩnɛ ba na nyↄↄr a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ cenʼɩ̃ a Babɩlↄ̃-tẽw baar, a Jɛkↄnya dↄw na a Salatɩɛl a be, a Salatɩɛl mɩ dↄw a Jorobabɛl, 13a Jorobabɛl mɩ ɩraa ɩ̃ dↄw a Abudi, a Abudi mɩ lɛ dↄw a Elaakɩm, a Elaakɩm mɩ dↄw a Ajↄↄr, 14a Ajↄↄr mɩ ɩraa ɩ̃ dↄw a Sadↄkɩ, a Sadↄkɩ mɩ lɛ dↄw a Akɩm, a Akɩm mɩ dↄw a Eludi, 15a Eludi mɩ ɩraa ɩ̃ dↄw a Elajaar, a Elajaar mɩ lɛ dↄw a Matã, a Matã mɩ dↄw a Jakↄb, 16a Jakↄb mɩ ɩraa ɩ̃ dↄw a Jojɛfʋ na ɩ a Maarɩɩ sɩrɛ, a Maarɩɩ ʋlↄ na dↄw a Jeeju ba na bʋↄlↄ a Kirisi. 17A nↄhↄ̃ a sãa-kʋnbↄ tu-taa dãa na ɩ a pie-nʼanuu for bir, wa nyↄw nɩ a Abʋraham daar cenʼɩ̃ na ta a Davɩtɩ. Wa mɩ nyↄw nɩ a Davɩtɩ daar cenʼɩ̃ wa ta nɩ a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ Babɩlↄ̃-tẽw cenfʋ daar mɩ lɛ ɩ a tu-taa gbɛɛ pie-nʼanuu for bir. Wa mɩ nyↄw nɩ a ʋna daarʼãa wa ta nɩ a Kirisi dↄwfʋ daar lɛ ɩ na a tu-taa gbɛɛ pie-nʼanuu for bir go. 18Nyɛ a mɩnɛ a Jeeju-Kirisi dↄwfʋ ƴɛrɩ̃ na be. A ʋ mã Maarɩɩ nɩ a Jojɛfʋ dãa na ŋma a ba. Ɩ̃-cɛ a lɛ ba na ma kul taa sɛr wa, ba nyɛ ʋ na ʋ tɛrɛ a pʋↄ na yi a Naaŋmɩn Sɩɛ jie. 19A ʋ baraa Jojɛfʋ ɩ na nɩ-dẽdẽ ɩ̃ ma bʋↄrↄ a ƴɛrɩ̃ ʋlↄ ʋ yi ƴↄ̃w a Maarɩɩ a vĩ wa, ala-ɩ̃-sↄ ʋ tɩɛrɛ a ʋ suur pʋↄ a mɩnɛ ba na ɩrɛ ɩ̃ ŋmara a ba ba ɩfʋ. 20Ɩ̃ a mɩnɛ ʋ na cãa tɩɛrɛ a ala, a Naaŋmɩn sɩ-tʋnaa nyɩr ʋ na a jãasʋlɩ̃ pʋↄ ɩ̃ yel ʋ: “Davɩtɩ bie Jojɛfʋ! Taa jↄrↄ dãbɩ̃ɛ a Maarɩɩ kulfʋ ɩnɛ wa, a-na-ɩ a pʋↄ ʋ na tɛrɛ yi na a Naaŋmɩn Sɩɛ jie. 21Ʋ na dↄw na dabile ɩ̃ a f̃ʋ pʋr ʋ a yuor Jeeju, a-na-ɩ a ʋlↄ nↄↄ faa a ʋ nɩbɛ a ba maal-faar pʋↄ.” 22A ana yele a jaa ta na, a na ɩ a ala a Nɩ-kpɛ̃ɛ na dãa yel a ʋ ƴɛr-hiere nʋↄr pʋↄ. Ʋ dãa na yel: 23“Pↄsa-bile na tɛrɛ na a pʋↄ dↄw a dabile a ba pʋr ʋ a yuor, Emanʋwɛl.” A lɛ yelʼã, áa Naaŋmɩn be nɩ sɩ na. 24A mɩnɛ a Jojɛfʋ na jaw, ʋ sↄw na a ala a Nɩ-kpɛ̃ɛ sɩ-tʋnaa na yel ʋ, ɩ̃ taw a ʋ baraa kulʼɩ̃ a ʋ yir, 25ɩ̃-cɛ baa gã taa wa, wa ta nɩ a lɛ ʋ na dↄw a bie baar. Ɩ̃ a Jojɛfʋ pʋrʼã a bie yuor a Jeeju.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\