HEBRAI 6

1Krist thu dawmhtîrnâk sim lo rawh hen, upat lei kan fûk lai rawh, rianṭuannâk mangtlâklo tla leh Pathian leikângah lungnâk tla, 2baptisma tla leh kut ngauh leh mithi thawknawlhnâk leh zungzâl lâirêlnâk leikâng sîntirnâk tla lungphûm chu phûm nawlh lo rawh hen. 3Pathian nih rem a ti chun chu chu ka ti ngelchel lai. Mâilei kan fûk lai! 4Chun, âuzawng a tlû rawh mi tla chu rim nawlh ding hen zeitin kîrtir nawlh kho an si lai? Veikhat chu thinlung fiangtir hen an um rawh. Chun, van thilpêk tem rawh hen Thlarau Thenhlimh vauh mi anna ting. 5Pathian thu chu a ṭha ti theihfiang hen thiltikhonâk tik a um ding mi tla an theih, 6chun chu nûnah chun an tlû rawh! Chubang hâwi mi tla chu rim nawlh ding hen kîrtir nawlh kho an si loh, Pathian Fapa chu Kraws ah khenhbêk nawlh leh zatlâng lakah an mualphoh ruangah. 7Tual nih a tlûnah ruahtî a tlâ tâwn mi chu a dâwp tikah ṭuantu tla rangah thlâi herh tak a suah piak tâwn, chu chu Pathian nih mal a sâwm mi asi. 8Sikhawmsele, ling tla leh bua tla a suah chun zeirang khawmah a tlâktlâi loh, Pathian siatbarh ṭihnungkâi nâk ah a um le, chun mei hen duah asi lai. 9Sikhawmsele, unau tla, hi hâwi hen sim menza khawmsele, nannih lam chu kan theihfiang na. Na ruangsuahnâk lakah mi malsâwmnâk ṭha dauh tla nanna ting ti kan theih asi. 10Tuah nan ti liau hâwi hen, Kristian unau tla sinah Pathian min hen dâwtnâk ruangah nan ti mi leh nan ṭangpi na nâk tla chu philh ding hen Pathian chu mi replo asi loh. 11Sikhawmsele, a dawngh tiang hen lungumnâk rangtling tawng ding hen nan taimâk chuh dân hâwi khan taimâk suah chiau ule, thungâi ka nan duh na. 12Nanna dâithlanh ding ka nan duh na loh, a lung mi tla leh felfê mi tla leh Pathian thutiam anna ting rawh mi tla hâwi hen nan um ding hen ka nan duh dauh na. 13Pathian nih Abraham sinah thu a tiamh liau khan ti ngelchel ding hen siatsirh hen thu a tiamh. Amah ngâk hen rokual dauh a um lo ruangah thu a tiamh liauah amah min sâl hen siat a sirh. 14"Mal ka nan sâwm ngelchel lai le, na thlâk tla ka pungtir lai," ti hen a tiamh rawh. 15Chun, felfê tak hen a tuar ver nûnah thutiam chu Abraham nih a tawng taktê. 16Minung nih siat anna sirh chun anmah ngâk hen rokual dauh mi sâl hen siat anna sirh tâwn asi; anna êlnâk kip khawmah birhtirnâk ding hen siatsirh hi thu dawnghnâk asi tâwn. 17Chun, Pathian nih a thutiam rotingtu ding tla sinah chun a thiltum a dangtir kho lo zia theihtir khun duh hen siatsirh hen a birhtir. 18Thil panih a um: Pathian a âwkrâwl kho lo mi leh thlakthleng kho lo mi chu, Kannih a sinah himnâk tawngtu tla hi kan mâilei ah lungumnâk chu bir tak tleih thlir ding hen fâk tak hen fawrh kan si. 19Kan, thinlung tla rangah thir cha-âi hâwi hen hi lungumnâk hi kan nei, chu chu himnâk leh diknâk asi, chun vân Pathian Biakin puanzar pîn leiah mun thenhlimh sung khet ah a lût. 20Chunah chun Jisu chu Melkizedek hâwi hen, zungzâl bâwlpu lalchem si rawh hen, kan ruangrûl ah mâitâwntu ah a lût rawh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\