HEBRAI 9

1Chun, thudântuk masa khawm nih khan Pathian sawnh dân tla leh laikulh ah sawnhnâk mun thenhlimh chu a nei. 2Sawnhnâk puanin an siam le, tawngtîr chem chu meichêu siahnâk, dawhkân tla, sang siahnâk tla asi, chu chu mun thenhlimh an ti. 3Chun puanzâr panihnâk pîn leiah chun sawnhnâk puanin Mun Thenhlimh Chem an ti mi chu a um. 4Chu lakah chun ngûn mâichâm rimthâw duahnâk leh thudântuk bâwm, ngûn hen luanh mi chu a um, chu thudântuk bâwm sungah chun manna ngûn bêl, Aron ṭhianṭhunh chawrh mi, thudântuk lungtlêp tla panih dân thu rînnâk a um. 5A tlûnlei ah tlûnlei Pathian umnâk zauhtirnâk khuaruatnâk tophah sual ngaihdamnâk mun chu cherub nih a tlûnlei ah an thlâ an zarh. Sikhawmsele, tu lam chun zeizawng kim hen kan sim kho lai lo rih. 6Chun, chubang thu tla chu siam a hawng si nûnah chun bâwlpu tla chu Pathian rianṭuan hen sawnhnâk puanin tawngtîr ah an lût kumza tâwn; 7puanzâr panihnâk ah lam chun bâwlpu lalchem cho kum siar hen veikhat, thisen put hen a lût tâwn, chu chu mah rangah leh misual dang tla rangah a ap tâwn. 8Thlarau Thenhlimh nih hi hi a theihtir le, sawnhnâk puanin tawngtir mi a um kar vial chu Mun Thenhlimh Chem ah lûtnâk lampi chu a lang lo rih, ti hi. 9Chu chu tuliau hun zauhtirnâk asi. Chu hâwi vima hen, thilpêk leh bâwlnâk tla khawm an ap tâwn, chubang tla nih chun sia leh ṭha theihnâk leikângah chun a sawnhtu chu a rangtlingtir kho loh. 10Chubang chu ei ding tla, din ding tla, ṭâwl ding dang dang hen Pathian nih thil zeizawng a siam nawlh lân karah lênglei dân rang cho ah mang an si. 11Sikhawmsele, Krist chu thil ṭha a um rawh mi tla lakah Bâwlpu Lalchem hâwi hen a hawng kal asi. A tuarnâk puanin chu a rokual hen a rangtling asi (kut hen sak mi asi loh, chu chu hi laikulh siam mi lakah mi asi loh tinâk asi), 12rokual leh rangtling dauh pal hen Mun Thenhlimh Chem ah mi zawzawng rangah veikhat a lût rawh, kêl tla leh chawpê tla thisen silo hen, amah thisen ruangah kan rangah zungzâl ruangsuahnâk â ting rawh. 13Kêl leh chawchal tla thisen leh chawlâ dap, mi nâwmtâm tlûnah theh mi men nih taksa duhnâk sual a thenhlimhtir chun 14zungzâl thlarau zârah Krist, simsâwinâk um lo mi bâwlnâk Pathian sinah a ap mi thisen nih chun Pathian nung rianṭuan ding hen kan sia leh ṭha theihnâk chu thilti a thi mi tla lakah chun a thenhlimh awt tuktarâi. 15Chun, hi ruangah hin Krist chu thudântuk thar thulanhtu asi, Pathian nih a kawhmi tla chu Pathian nih a tiamh mi zungzâl thudântuk masa tangah buarnâk lakah mi tlanhnâk ding hen Jisu a hawng thi rawh ruangah. 16Ro vuihnâk umnâk kipah ro vuihtu chu a thi rawh ti a lang fiang ding asi. 17Mi a thih nûnah ro vuihnâk nih thu a nei tâwn, ro vuihtu a dam sung lam chun zeikhawm asi lo. 18Chun, thudântuk masa khawm kha thisen lo hen a birhtir lo. 19Dân thu hâwi vima hen thupêk vial chu Mosi nih mi zawzawng a simh na nûnah, "Hi hi Pathian nih nan sinah a pêk thlir mi thudântuk thisen asi hi," a ti. Chawfa leh kêl tla thisen chu tî hen, mul lasen hen, husawp hen a chawmh le, Dân lasuibu leh mi zawzawng khawm chu a theh na. 21Chu hâwitê hen sawnhnâk puanin leh rianṭuannâk thuamthil zawzawng chu, chu hâwi ber hen thisen hen Mosi nih chun a theh fâwn. 22Chun, Dân thu hâwi hen zeizawng thisen hen thenhlimhtir an si; thisen suah lo hen sual ngaihdamnâk rerêng a um loh. 23Chun, vân ah thil um mi tla hâwi chu chubang tla hen thenhlimhtir hen an um ding rêng asi. Vân lei thil tatak lam chu chu ngâk hen bâwlnâk ṭha dauh hen thenhlimhtir ding asi. 24Krist chu kut hen sak mi mun thenhlimh, a tak banghtu ah chun a lût lo le; tuah Pathian mâika ah kan ruangrûl ah dîr ding hen vân ngelchel ah a lût dauh rawh. 25Juda Bâwlpu Lalchem chu kum siar hen Mun Thenhlimh ah ran thisen put hen a lût le, sikhawmsele Krist lam chu mah va a pêk hen vei tamtak a lût lemang lo. 26Chu hâwi si lah sele tual tuah tîr thawk hen vei tamtak a tuar rawh ding asi; sikhawmsele, tuliau hun dawnghlei ah hin bâwlnâk ah va a mang chawlh hen sual veihnâk ding hen veikhat ah a hawng lang asi. 27Chun mikip rangah veikhat thih ruat asi, chu nûnah Pathian lâirêlnâk a um lai. 28Chu hâwi ber hen Krist khawm mi tamtak sual tla kalpi ding hen veikhat bâwlnâk ah â pêk rawh. Amah ngâktu tla chu ruangsuah na ding hen, sual bâwlnâk ding silo hen, a veinihnâk ah a hawng lang nawlh lai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\