JEM 3

1Ka unau tla, nan lakah mi tamtak hi, sîntirtu ah um lah u, kannih sîntirtu tla nih lâirêlnâk fâk khun midang ngâk hen fâk kan tawng lai ti nan theih. 2Kan ektê hen kan sual tâwn. Mi, a thusim ah palh dahlo mi chu mi rangtling asi, a taksa pum khawm vêng kho mi asi. 3Kan thu ngâi ding hen rang kâ ah thîr kan barh chun kan duhnâk lei zawngah kan kaltir kho na rawh. 4Asi lo leh, lawng khi ruat nik u, lawng hi a lian thlo le, thli fâk tak nih ranh hen a um tâwn narêng hen a hertu nih chun a kaltir duhnâk lei zawngah a hernâk mêtê hen a her tâwn. 5Chu hâwi ber hen lei khawm hi taksa ṭeng mêtê asi le, thungâi â khâwng tâwn. Mei chî tê nih thingmun a khangh fâk zia hi ruat nik u! 6Chun, lei hi mei chî tê hâwi asi. Hi hi laikulh mei asi, chu nih chun taksa pum hi a nawmh le, kan nunchan a râwk le, rêpmun mei nih a khangh mi asi. 7Minung tla, ramsa tla, vâ tla, vâkrit tla leh ngâ chi kip tla ngamtir kho an si. 8Sikhawmsele, lei hi âukhawm nih an vêng kho lo asi, thihnâk tûr hen khat, sual vêng kho lo mi chu asi, 9chu hen chun kan Lalpa leh Pa chu kan sawr tâwn, chu ber hen chun Pathian hâwi hen siam mi minung tla chu hawlhsiat kan barh tâwn, 10chu lîlâ thawk hen sawrnâk leh hawlhsiat barhnâk a suak tâwn. Ka unau tla, chu hâwi ding asi lo. 11Tî nâ pakhat thawk hen tî thâw leh thâwlo a suak tâwn mazei? 12Ka unau tla, theipi kûng ah oliv a rah kho lo, grep zûn ah theipi a rah kho lo, tî al nih tî al lo a suah kho ber lo. 13Nan lakah âu me fing hen thu a theihthiam kho mi um? Dawnhkhonâk leh finghnâk hen, a thil ṭha ti hen a umdân ṭha hen zauhtir seh. 14Sikhawmsele, nan thinlung ah ṭhatlonâk leh nahsuahnâk leh mah kawngkâ cho ruat mi nan si chun a zûm lah u, thudik do hen âwkrâwl sim lah u. 15Chu hâwi mi finghnâk chu vân lei thawk hen a suak mi asi lo le, laikulh leh taksa leh khurî thawk hen mi asi dauh. 16Nahsuahnâk leh mah kawngkâ cho ruatnâk a umnâk ah chun nawknâk leh sualnâk chi kip a um tâwn. 17Sikhawmsele, tlûnlei thawk hen a hawng suak mi finghnâk lam chu, a masachem hen a thenhlimh le, chu nûnah chun remnâk a duh, a nunnêm le, a kawmh a nuam le, zângfahnâk leh thil ṭha ti hen a khat le, thlei bîk a nei lo le, a perpê lo asi. 18Remnâk siamtu nih remnâk chi a tuh mi chu a rangah repnâk asi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\