THUPHUANG 13

1Chun, sarâng, ki parâ leh lû pasarih a nei mi, tisumsumriat thawk hen a hawng suak mi ka muh le, a ki kip ah lallukhuh a um le, a lû kip ah simsiatnâk min â rîn asi. 2Chun, sarâng ka muh mi chu keitê hâwi asi le, a kê tla chu vawm kê hâwi asi le, a kâ chu chakeibaknei hâwi asi; chun, rûlrêu nih sarâng chu amah thiltikhonâk leh a laltophah leh amah thuneihnâk fâk tak a pêk. 3Chun, a lû pakhat chu thih phah rê hen liamh hen a um le, sikhawmsele, a mâ chu a dam le, tual a mi zawzawng nih chê an ti le, chu sarâng chu an zûl rawh. 4Chun, sarâng sinah rûlrêu nih a thuneihnâk a pêk ruangah rûlrêu chu mi zapi nih an sawnh rawh, "Sarâng hâwi hi âu an um? Âu a do khotu um?" ti hen sarâng khawm chu an mâimûk. 5Chun, sarâng chu sual thu ṭihnungkâi tak sim ding leh thla sâwmli leh thla nih thuneihnâk pêk asi. 6Pathian leh a min leh, vân ah a umnâk mun leh vân ah an um mi zawzawng simsiat chu a dawmh rawh. 7Chun mi thenhlimh tla chu do hen neh siang an si le, chi kip tla, mikip tla, hawlh kip tla, phun kip tla tlûnah thuneihnâk pêk asi. 8Chun, tual ah an um mi zawzawng lakah laikulh um lân thawk hen thah rawh mi Dawrâ Fa nungnâk lasuibu ah an min â rîn lo mi vial nih chun amah an mâimûk lai. 9"Âuzawng nâ a nei mi nih chun ngâi seh. 10Âuzawng tleih tumtu chu tleih hen an um lai le, nâmsâu hen thah tumtu chu nâmsâu hen thah hen a um bâk lai. Chu chu mi thenhlimh tla felfênâk leh zumhkâinâk chu asi. 11Chun, sarâng dang tual ah a hawng suak mi ka muh le, dawrâ hâwi hen ki panih a nei le, rûlrêu hawlh hâwi hen a hawlh. 12Sarâng masa dauh thuneihnâk zawzawng kha a mitmuh ah a mang rawh, tual leh a tlûnah a um mi zawzawng tla chu sarâng masa thih phah rê ding hen â liam le, a dam nawlh mi chu sawnh ding hen thu a pêk na. 13Chun, hi sarâng panihnâk nih hin mi zawzawng mitmuh ah vân thawk hen tual ah mei tlâktir kho rê hen thilchê ti khonâk a nei. 14Chun, sarâng masachem mitmuh ah thilchê a ti mi hen khan tual tlûnah mi zawzawng chu a perpet na rawh. Chun, sarâng nih chun nâmsâu hen thi khawp rê hen liamh hen a um le, a dam nawlh mi sarâng chawnglawmhnâk ding hen mi zawzawng chu sarâng masachem lem tuah ding hen thu a pêk na. 15Chun, sarâng masachem lem chu hawlh kho ding hen leh amah sawnh lotu vial thah kho ding hen sarâng panihnâk nih nungnâk thaw pêk ding hen siang asi. 16Chun, mi zawzawng, a lian a mê hen, a nei a pâm, to-aw leh to-aw lo tla khawm, an kut vawrhlei ah mawh, an chal ah mawh singsiahnâk a neitir na. 17Singsiahnâk sarâng min mawh, a min nambar mawh neitu tla cho lo nih chun âukhawm nih an châwk hen an zuar kho lo rawh. 18Hinah hin finghnâk langh khonâk a um. Theih khonâk nei mi nih chun sarâng nambar chu zâwt set seh; chu nambar chu minung ruangrûl ah asi le, chu chu zaruk leh sâwmruk leh paruk asi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\