THUPHUANG 14

1Chun, ka zauh le, Dawrâ Fa Zion tlâng ah a dîr mi leh an chal ah a min leh a Pa min â rîn mi, mi nuai khat leh sîng li leh sâng li a sinah an dîr mi ka muh, 2chun, vân thawk hen zeilo hâu, tî tamtak sâitâr ah â khâwk mi hâu hâwi leh khuarît fâk tak hâu hâwi ka theih le, chun, ka hâu theih chu ṭingṭang tumtu tla nih an ṭingṭang an tum mi hâu hâwi asi. 3Laltophah mâika ah leh thilnung pali tla leh upa tla mâika ah chun la thar an sak le, chu la thar chu âukhawm nih tual a mi tlanh chia tla mi nuai khat leh sîng li leh sâng li tla cho lo nih chun anna sîn kho lo. 4Chubang tla chu nunau lakah â nawmh lo mi tla an si; nungâk thenhlimh hâwi an si, Dawrâ Fa kalnâk kipah zûltu tla an si, Pathian rangah leh Dawrâ Fa rangah rah masachem si ding hen minung tla lakah mi tlanh an si. 5Diklo nâk âwkrâwl an sim mi âu nih khawm an theih dah lo. 6Chun, tual ah an um mi tla, phun kip tla, chi kip tla, hawlh kip tla, mi kip tla sinah zungzâl Thâwngthâng Ṭha thuchah sim ding hen vânmifial dang vân chung sâng ah a zuang mi ka muh. 7Chun, anih nih chun, hâu fâk tak hen, "A lâirêl tik chu a tlung rawh ruangah Pathian ṭih ule, chawnglawmh u, tual leh vân, tisumsumriat leh tinungva tla siamtu chu mâimûk u," a ti. 8Chun, vânmifial panihnâk nih chun, "Babulon khua rokual ah mi pungmang nâk uain hâi, phun zawzawng dintirtu chu a tlû rawh, a tlû rawh," a ti. 9Chun, vânmifial pathumnâk nih chun hâu fâk tak hen, "Âuzawng nih sarâng leh a lem mâimûk hen an chal ah mawh an kut ah mawh singsiahnâk an nei chun, 10chu tla chu Pathian thinthawknâk uain, a thinthawknâk hâi ah khat dil a tleng mi dintu an si lai le, vânmifial thenhlimh tla leh Dawrâ Fa mitmuh ah mei leh kât hen rêp an si lai. 11Chu minung tla rêpnâk meikhû chu zungzâl hen a kâi lai le, sarâng leh a lem mâimûktu tla, a min singsiahnâk neitu tla vial chu a sûn a zân hen dinh ni an nei lai lo," ti hen a âu. 12Hinah hin mi thenhlimh Pathian thupêk tla leh Jisu lungnâk thu zâwttu tla felfênâk chu a lang asi. 13Chun, vân thawk hen aw-hâu nih, "Hi hâwi hen rîn rawh, Lalpa rianṭuannâk ah an thi mi tla chu tu thawk hen an thaw a suak," a ti. Thlarau nih chun, "Chu hâwi chu asi," ti hen a sâng. Chun, "An rianṭuan hamhnâk chu an dinhtâk rawh le, an thilti nih chun a zûl na lai rawh," a ti mi ka theih. 14Chun, ka zauh le, sûm vâr ka muh, chun, sûm tlûnah minung hâwi hen ngûn lallukhuh khuh hen, favah hâr tak put hen a to mi ka muh. 15Chun, vânmifial dang Pathian biakin thawk hen a hawng suak le, sûm tlûnah a to mi sinah chun hâu fâk tak hen, ât a zâ rawh ruangah na favah kha mang le ât rawh, tual ah mi fâng a min rawh asi," a ti. 16Chun, sûm tlûnah a to mi nih chun a favah chu tual ah a thlâk le, tual mi fâng chu an ât rawh. 17Chun, vânmifial dang, vân ah Pathian biakin thawk hen a hawng suak nawlh le, anih khawm nih favah hâr tak a put bâk. 18Chun, vânmifial dang mei tlûnah thuneitu chu mâichâm thawk hen a hawng sim nawlh le; anih nih chun hâu fâk tak hen, vânmifial favah hâr tak a put mi sinah chun "Na favah hâr tak kha mang le, tual ah grep rah sûr tla khi va ât rawh, grep rah tla a min ver rawh khi," ti hen a âu. 19Chun, vânmifial nih chun a favah chu tual ah a thlâk le, tual mi grep rah chu a ât le, grep sûrnâk khur kâu tak, Pathian thinthawknâk grep sûrnâk khur ah a lawnh rawh. 20Chun, grep rah tla chu khuapi lênglei ah grep sûrnâk ah an chîl le, chun, grep sûrnâk khur thawk hen chun, thisên a hawng suak le, mêl zanih tiang a luang le, feet nga tiang a thûk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\