THUPHUANG 16

1Chun, biakin thawk hen hâu fâk tak hen vânmifial pasarih tla sinah, "Kal ule, Pathian thinthawknâk berhbu tla chu tual ah thlêt u," a ti mi ka theih. 2Chun, vânmifial pakhatnâk chu a kal le, a berhbu chu tual ah a thlêt le, chun sarâng singsiahnâk neitu leh a lem mâimûktu tla tlûnah chun masia fâk tak a hawng tlung rawh. 3Chun, vânmifial panihnâk nih a berhbu chu tisumsumriat ah a thlêt le, tî chu mithi thisen hâwi hen a hawng um le, chun, tisumsumriat ah thilnung chikip chu an thi ver rawh. 4Chun, vânmifial pathumnâk nih a berhbu chu tiva ah leh tinungva ah a thlêt le, thisen ah anna chang rawh. 5Chun, vânmifial tî tlûnah thuneitu nih chun, "Nang Mi Thenhlimh, a um rawh mi leh a um liau mi, na lâirêl tla chu a dik asi, 6annih nih chun mi thenhlimh leh khuavâng tla thisen an suah le, an din dingah thisen na pêk na mi hi anna dêng cho asi," a ti mi ka theih. 7Chun, mâichâm thawk hen aw-hâu nih chun "Lalpa Pathian Zeizawng tikho, na lâirêl tla chu a dik hen â rep asi," a ti mi ka theih. 8Chun, vânmifial palinâk nih chun a berhbu chu nî lakah a thlêt le, nî chu minung tla ût rê emh ding hen a lîn rawh. 9Chun, chu minung tla chu nî nih ût rê hen emh na khawmsele, nî tlûnah thuneitu Pathian chu sawr leh chawnglawmh ngâk hen hawlhsiat an barh le, an sualnâk chu an rim lêm lo. 10Chun, vânmifial panganâk nih a berhbu chu sarâng laltophah ah a thlêt le, sarang ram zawzawng chu a hawng mui hep le, an nganfâk tuk ruangah an lei tla an seh le, 11an mâ leh an nganfâk ruangah vân Pathian chu hawlhsiat an barh le, sikhawmsele, an thilti sual chu an rim lêm lo. 12Chun, vânmifial paruknâk nih chun a berhbu chu Eufretis tipi ah a thlêt le, chun, saklei thawk hen lal hawng kal ding mi tla rangah lampi a um khonâk ding hen tî chu a kang rawh. 13Chun, rûlrêu leh sarâng leh khuavâng telê kâ thawk hen thlarau nâwmtâm pathum chu-uh hâwi an hawng suak mi ka muh. 14Chun, chu tla chu khuri thlarau thilche titu tla an si. Hi thlarau pathum tla hi Zeizawng tikho Pathian ni rokual ah râltuknâk ah kalpi na ding leh laikulh lal zawzawng tla pumh na ding hen an suak rawh. 15Ngainik, mifîr hawi hen ka hawng kal awt, râlring hen nipuan aih kumza hen a um mi chu a thaw a suak, chu lo chun takkaro leh mualpho hen a um sual lai. 16Chun, thlarau nih chun mun pakhat Hebrai hawlh hen Armagedon an ti mi ah chun lal tla chu a kalpi na rawh. 17Chun, vânmifial pasarihnâk nih chun a berhbu chu boruak ah a thlêt le, chun, biakin ah laltophah thawk hen, "Â lîm rawh," ti hen aw-hâu fâk tak a hawng suak. 18Chun, mîmthlalek tla, aw-hâu tla, khuari tla, lî fâk tak â nîn le, tual ah minung siam tîr thawk hen chu hâwi hen lînîn fâk chu a um dah lo. 19Chun, khua rokual chu mun thum hen â ṭhen le, ram kip mi khuapi zawzawng chu â râwk ver rawh. Chun, Pathian nih Babulon khua rokual tak chu a theihkumza le, a thinthawknâk fâk tak uain hâi chu a dintir rawh. 20Chun, tikulh zawzawng tla chu a vei le, tlâng zawzawng tla khawm a vei rawh. 21Chun, rialpi lian tak, khîng sâwmnga rit chiau vân thawk hen minung tla tlûnah a tlâ, chun, chu hâwi rêpnâk ruangah minung tla nih chun Pathian hawlhsiat an barh rawh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\