THUPHUANG 6

1Chun, Dawrâ Fa nih chun singsiahnâk pasarih lakah pakhat chu a samh liau ka muh le, chun thilnung pali lakah pakhat nih chun khuari mi hâu hâwi hen, "Hawng rawh," a ti mi ka theih. 2Chun, ka zauh le, rang ngo ka muh, a tlûnah chuan mi nih chun chanhtiang a put le, a sinah lallukhuh an pek le, neh vima ding hen a suak rawh. 3Chun, singsiahnâk panihnâk chu a samh kâ hen thilnung panihnâk nih, "Hawng rawh," a ti mi ka theih. 4Chun, rang dang a sen mi a hawng suak nawlh lo, a tlûnah â chuan mi sinah chun tual tuknâk umtir ding hen thuneihnâk an pêk, khatlei khatlei anna thah tawnh ding hen; chun nâmsâu lianpi an pêk. 5Chun, singsiahnâk pathumnâk chu a samh kâ hen, thilnung pathumnâk nih chun, "Hawng rawh," a ti mi ka theih; chun ka zauh le, rang dum ka muh, a tlûnah â chuan mi nih chun khinghnâk a put. 6Chun, thilnung pali tla lâiah chun aw-hâu hâwi hen, ''Ni khat lawhman wheat fâng, khîng khat ni khat lawhman hen barley fâng khîng thum; oliv thing leh grep zûn lam chu râwk lah," a ti mi ka theih. 7Chun, singsiahnâk palinâk chu a samh kâ hen, thilnung palinâk nih chun "Hawng rawh," a ti mi ka theih. 8Chun, ka zauh le, rang a dâng mi ka muh le, a tlûnah â chuan mi min chu Thihnâk an ti, a dunglei ah Mithi khua nih a hawng zûl sawm. Nâmsâu hen thah ding leh pâmnâk, râi leh sarâng hen thah na ding hen tual mun li ṭhen hen mun khat tlûnah thuneihnâk an pêk. 9Chun, Dawrâ Fa nih chun singsiahnâk panganâk chu a samh kâ hen mâichâm tangah chun theihtirnâk thu zumhkâi tak hen an pawm mi ruangah leh Pathian ruangah an thah na mi thlarau tla ka muh. 10Annih nih chun aw-hâu fâk tak hen, "Lalpa, Zeizawng tikhotu, Mi Thenhlimh leh dik tak! Zei tiang me lâirêl lo hen tual ah an um mi tla tlûnah kan thisen suaknâk phû chu lam lo hen na um awt? ti hen an âu. 11Chun, an sinah puanvâr an pêk chiau na le, an to-aw hâwi tla leh an unau tla, anmah hâwi ber hen thah ding mi tla kha an kim ver lân lo chu anna dîn rih ding asi ti hen an simh. 12Chun, Dawrâ Fa nih singsiahnâk paruknâk chu a samh mi ka zauh le, chun lî thungâi a hawng a nîn le, nî chu samul puandum hâwi hen a hawng dum le, thlâ khawm thisen hâwi hen a hawng sen. 13Chun, ârfi tla vân thawk hen, theipi kûng thlipi nih a vuak le, a rah hel tla a tlawng mi hâwi hen tual ah an tlâ rawh. 14Chun, vân chu lasuibu an zual mi hâwi hen a tlâu rawh; chun tlâng leh tikulh kip chu an umnâk mun ah mi ṭhial hen an um rawh. 15Chun, tual ah lal tla, lâirêltu tla, kawrsen hotu tla, minei tla, mi chak tla, sal leh sal lo tla chu pûk ah leh tlâng ah lungpi tangah tla anna thup. 16Chun, tlâng tla leh lungpi tla sinah chun, "Hawng kan denh rawh, Dawrâ Fa thinthawknâk thawk hen leh laltophah ah a to mi mitmuh lonâk ah hawng kan phenh rawh, 17an thinthawknak ni rokual tak asi rawh hi, âu nih me do hen tuar kho lai?" an ti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\