THUPHUANG 7

1Chu nûnnah chun tual ah leh tisumsumriat ah leh thing tlûnah thli rerêng a lêng lonâk ding hen tual thli pali chu tleih hen tual kil li ah an dîr mi vânmifial pali ka muh. 2Chun, vânmifial dang, Pathian nung, singsiahnâk put hen suahlei ah a kâi mi ka muh, anih nih chun, vânmifial pali, mual tla leh tisumsumriat râwktu dingah Pathian nih a ruat mi tla sinah chun, aw-hâu fâk tak hen, 3"Kan Pathian to-aw tla chu an chal ah kan singsiah na lân lo chu mual leh tisumsumriat leh thing tla chu râwk lah rih u,' ti hen a âu. 4Chun, Pathian singsiahnâk hen an chal ah an singsiah zat chu ka theih. Israel thlâk phun kip a mi nuai khat leh sîng li leh sâng li an singsiah rawh asi. 5Juda phun a mi sîng khat le sâng nih, Reuben phun a mi sîng khat le sâng nih, Gad phun a mi sîng khat le sâng nih, 6Aser phun a mi sîng khat le sâng nih, Naphtali phun a mi sîng khat le sâng nih, Manaseh phun a mi sîng khat le sâng nih, 7Simeon phun a mi sîng khat le sâng nih, Levi phun a mi sîng khat le sâng nih, Isakar phun a mi sîng khat le sâng nih, 8Zebulun phun a mi sîng khat le sâng nih, Josef phun a mi sîng khat le sâng nih, Benjamin phun a mi sîng khat le sâng nih an singsiah rawh. 9Chun, chu nûnah chun ka zauh le, mi zapi cherkhet, âukhawm rêlchâwklo, phun kip lakah mi tla, chi kip lakah mi tla, mikip lakah mi tla, hawlh kip lakah mi tla, puanvâr aih hen, leh tûmkâu put hen, laltophah mâika ah leh, Dawrâ Fa mâika ah an dîr mi ka muh. 10Chun, chubang tla nih chun, "Kan Pathian laltophah ah a to mi leh Dawrâ Fa thawk hen kan ruangsuahnâk a hawng tlung rawh," ti hen fâk tak hen an âu. 11Chun, vânmifial zawzawng tla chu laltophah leh upa tla leh thilnung pali tla hêl bung hen an dîr le, laltophah mâika ah, 12"Amen! Malsâwmnâk tla, rokualnâk tla, finghnâk tla, lâwmthusimnâk tla, zahnâk tla, chawnglawmhnâk tla, thiltikhonâk tla, chaknâk tla, zungzâl hen kan Pathian sinah um seh, Amen," ti hen Pathian an mâimûk. 13Chun, upa tla lakah pakhat nih chun ka sinah, "Hi bang puanvâr aihtu tla hi âu tla me an si, a zei thawk hen me an hawng?" ti hen a hawng ka deih. 14Chun, kei nih chun a sinah, "Pu, nangmah nih na theih dauh ko khateh," ka ti. Chun, anih nih chun ka sinah, "Hi bang tla hi nehsawhnâk fâk tak thawk hen him tak hen an hawng suak mi tla an si, an puan tla chu Dawrâ Fa thisen ah suk hen an vârtir asi, 15churuangah, Pathian laltophah mâika ah dîr hen a sûn a zân hen a rian an ṭuan asi; chun, laltophah ah a to mi nih chun a vêng na lai. 16An sung a vâng lai lo le, an tî khawm a hâl lai lo, nî nih a emh na lai lo le, a linhnâk khawm nih a hamhtir na lai lo. 17Dawrâ Fa laltophah lâiah a um mi chu an vêngtu asi lai le, nungnâk tiva ah a kalpi na lai; chun, Pathian nih an mit ah mi mitthli zawzawng a nâwt piak na lai," a ti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\