THUPHUANG 8

1Chun, Dawrâ Fa nih chun singsiahnâk pasarihnâk chu a samh ka hen vân ah chun dârkar chanve ding chu dâisipnâk a hawng um. 2Chun, Pathian mâika ah vânmifial pasarih an dîr mi ka muh le, an sinah chun tâwtawrâwt pasarih an pêk na. 3Chun, vânmifial dang a hawng le, ngûn rimthâw duahnâk bâwm put hen mâichâm kiangah a dîr. Chun, laltophah mâika ah ngûn mâichâm tlûnah mi thenhlimh zawzawng thlachamnâk tla sapsuannâk ding hen zeilo rimthâw tamtak a sinah an pêk. 4Chun, Pathian mâika ah a dîr mi vânmifial kut thawk hen chun zeilo rimthâw khû leh mi thenhlimh tla thlachamnâk chu vân lei a kâi rawh. 5Chun, vânmifial nih chun zeilo rimthâw duahnâk bâwm chu a lâk le, mâichâm mi mei hen a khattir le, tual ah a lawnh rawh. Chun, khuarît tla, aw-hâu dang tla, mîmthlalek tla, lînîn tla a hawng um sawm rawh. 6Chun, vânmifial pasarih tâwtawrâwt pasarih puttu tla chu tum ding hen anna timhtuah rawh. 7Chun, a masachem mi nih chun a tum le, rial leh mei thisen hen chawmh mi, a hawng um sawm le, chubang tla chu tual ah lawnh asi rawh. Chun, tual mun thum ṭhen hen mun khat leh thing mun thum ṭhen hen mun khat chu a kâng hep, chun, belh ring zawzawng khawm a kâng ver. 8Chun, vânmifial panihnâk nih chun a tum le, tlâng lianpi mei nih a khangh mi hâwi hi tisumsumriat ah lawnh hen a um. Chun, tisumsumriat chu mun thum ṭhen hen mun khat chu thisen ah â chang rawh. 9Chun, tisumsumriat ah thilsiam nungnâk nei tla chu mun thum ṭhen hen mun khat an thi le, lawng tla khawm mun thum ṭhen hen mun khat râwk hen an um. 10Chun, vânmifial pathumnâk nih chun a tum le, ârfi lianpi, meifâr hâwi hen a alh mi vân thawk hen a hawng tlâ le, tiva tla leh tinungva tla chu mun thum ṭhen hen mun khat a denh rawh. 11(Chu ârfi min chu Khâtnâk asi) Tî mun thum ṭhen hen mun khat chu a khâ hep rawh, chu tî chu an din le, mi tamtak an thi rawh. 12Chun, vânmifial panihnâk nih chun a tum le, nî mun thum ṭhen hen mun khat leh thlâ mun thum ṭhen hen mun khat leh ârfi tla khawm mun thum ṭhen hen mun khat chu â râwk hep rawh; an chêunâk tla leh sûn khawm mun thum ṭhen hen mun khat a tlâu le, zân khawm chu hâwi ber hen a um. 13Chun, ka zauh le, mupi vân lâiah a zuang mi nih, aw-hâu fâk tak hen "Vânmifial pathum an tâwtawrâwt tum hâu hawng um ding mi ruangah, tual ah an um mi tla tlun a pit! a pit! a pit!" a ti mi ka theih.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\