1 Korɛntɩ zannɔ 1

1Mɔɔ mɩŋŋa Pol, Woso ɩ mɔɔ bir a hɔɔnhɔ nɔ ʋ kʋ m yɩ Krista Yeezuu zibəəzaa, mɔɔ m kan wɔɔ danyɩ Sɔstɛn kɩ m nɩ ci bɩ bam. 2A ba wɔɔ nawʋm Woso gʋɔɔ sokʋma k'a nɩ Korɛntɩ ʋ bɩ ma, gʋɔɔ kʋ Woso ŋ bɔ ʋ a hɔ Krista Yeezuu zɛkʋra nɔ ʋ rɔ wɔɔ, an ŋ bir kʋ ŋ nɩ mɩsɩrbaa mɩŋŋa ba rɔ wɔɔ, kan gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ lɛɛ haay ʋ, ŋnɩ yaa dam wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista m nɔ wɔɔ kɩ, Yeezuu mɩŋŋa m brɔɔ Zuuba, a m wɔɔ Zuuba sɔ. 3A yɛ wɔɔ nawʋm kʋ wɔɔ Zɩ Woso, kan wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista kɩ m barka kan laafɩɩ kɩ ka awɔɔ ʋ. 4Mɔɔ ɩ yaa dam Woso m barka dɔmɩm haay awɔɔ tɔ ma, barka k'a ka awɔɔ ʋ Krista Yeezuu nɔ ʋ bɩ minto. 5Bala, a tɔ ma bɩ, awɔɔ Woso ganwʋrɛrɔ do haay yɩ, an lɛ da bɩ, awɔɔ ɩ lemim, kan hɔdɔrɛ kɩ ganwʋrɛrɔ m. 6A n ta ʋ sɔ bɩ, Krista kasɛtɩ bɩ paŋŋa yɩ awɔɔ zi, 7bɩ n a ka Sɛnt-Ɛspri ganwʋrɛ sɩ n jɩra awɔɔ ma y, awɔɔ k'a nɩ dɔm wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista hɩnkarɛ dɔmɩm ma rɔ wɔɔ. 8A mɩŋŋa n nɩ paŋŋa karɛ awɔɔ ʋ k'an ta an dɔmɩnnɔ nyarɛ ku, k'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, hinni kʋ wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista n nɩ zɛŋ ʋ bɩ, kʋ hɔsɩ minsi bɩ nyɩnta awɔɔ gʋr zi y. 9Woso k'a awɔɔ bir, k'awɔɔ m zɛkʋra yɩ kan a Nyɩ Yeezuu Krista kʋ wɔɔ Zuuba m bɩ kɩ bɩ, taalɛrazaa m. 10M danyɩnɔ, a yɛ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ han, wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista tɔ ma, k'a kʋ ma, a b'a ka gʋngʋrɛ n nyɩnta awɔɔ bire ʋ y, k'a zɛ kʋ ra a bɩr hɔɔn deem m, kan hɔɔndarɛ deem kɩ m. 11Bala, m danyɩnɔ, Kolowe gʋɔɔ a dɩnda mɔɔ m, ŋ ʋ, awɔɔ bɩr kʋ marɛ y. 12Hɔ kʋ mɔɔ ʋ kʋ m a hɩ bɩ ba n nɩ: Awɔɔ gʋaa biyəə y'a hɩrɛ a ʋ: "Pol gʋaa n mɔɔ m, naa zaa a ʋ, Apolɔs gʋaa n mɔɔ m, naa ʋ, Sefas gʋaa n mɔɔ m. Naa a ya, a ʋ, Krista gʋaa n mɔɔ m." 13Krista a gʋngʋ ra? Pol n y'a wɔ gɔdarkʋra ma awɔɔ minto ra? Pol tɔ minto m n nɩ batɛm ka awɔɔ ʋ ra? 14Mɔɔ ɩ yaa dam Woso m barka, bala mɔɔ n batɛm ka awɔɔ gɔsɩ ʋ, kʋ Krispus kan Gayus kɩ bɛɛ y. 15Ncɩnaaʋ bɩ, awɔɔ gɔsɩ b'a dam ma an a hɩ a ʋ, mɔɔ batɛm ka a ʋ, m tɔ ra y. 16Mɔɔ batɛm ka Stefanas har gʋɔɔ ʋ sɔ, kʋ naa bɛɛ y, mɔɔ n batɛm ka gʋaa vanta ʋ m a dɔ y. 17Bala, Krista n mɔɔ nyɔɔ kʋ m bɩ batɛm ka y, mɔɔ nyɔɔ a ʋ kʋ m bɩ lemim nyɩnta pa da. Mɔɔ n yo mindɔrɛ ma m n'a pa bɩ darɛ y. A ba mɔɔ ʋ maam kʋ Krista gɔdarkʋra bɩ bɩ bɔ vam y. 18Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ nyaanɩm nɔ wɔɔ ɩ dɩgam lemim kʋ wɔɔ n'a pa dam, ʋ n'a hɩm, ʋ ʋ, Krista ga gɔdarkʋra ma bɩ ma hɔɔzaabaa lemim. Bɩ, kʋ wɔɔ kʋ wɔɔ bʋmbɔrɛ yɩ rɔ wɔɔ nɩ, Woso paŋŋa m gɔdarkʋra lemim bɩ m. 19Bala, n y'a gʋrsɩra ba Wosoci ʋ, n ʋ: "Mɔɔ mindɔrɛzannɔ mindɔrɛ zaar bam, m hɔɔntaʋrɛzannɔ hɔɔn zaar ba." 20Mindɔrɛzaa ɩ ka? Lɛrɔ karɩnsaamba ɩ ka? Her durnya naa do meerbaawaasɩzaa ɩ ka? Woso a ka durnya mindɔrɛ n a ba hɔɔzaabaa mim. 21Bala, Woso hɔɔn bɔ ʋ a mɩŋŋa mindɔrɛ nɔ ʋ, kʋ durnya b'a da ma an a dɔ durnya mindɔrɛ nɩ y, bɩ, k'a gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ sɩra kam nɔ wɔɔ bʋmbɔ hɔɔzaabaa lemim padarɛ bɩ m. 22Zɩɩfʋrɔ wɔɔ, a ka brɔɔ n nawʋm hoserlo ma, grɛkkɩrɔ wɔɔ n'a kam mindɔrɛ ma, 23bɩ wɔɔ, Krista kʋ n y'a wɔ gɔdarkʋra ma bɩ wɔɔ n'a pa dam, zɩɩfʋrɔ ɩ dɩgam naa ma nyannɩ, do vantɔɔ gʋɔɔ nɩ dɩgam ma hɔɔzaabaa. 24Bɩ, kʋ gʋɔɔ kʋ Woso ŋ bir lɔ wɔɔ nɩ, kʋ zɩɩfʋrɔ m, gɛɛ grɛkkɩrɔ nɩ, Krista kʋ wɔɔ n'a pa dam b'ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, Woso paŋŋa m, bɩ Woso mindɔrɛ m sɔ. 25Bala, hɔ k'a bɔ kʋ ʋ, ɩ ʋ, Woso hɔɔzaabaa m bɩ, hɔ bɩ do hɔɔntaʋrɛ lɛ da gʋɔɔ mindɔrɛ m, sɔ bɩ, hɔ k'a bɔ kʋ ʋ, ɩ ʋ, Woso paŋŋawar m bɩ, a paŋŋa lɛ da gʋɔɔ paŋŋa m. 26M danyɩnɔ, k'a dɩga a mɩŋŋɔɔ ma mɩŋŋa k'a dɔ a ʋ, awɔɔ kʋ Woso a bir lɔ wɔɔ, awɔɔ barla, gʋɔɔ ba ʋ gʋta ŋnɩ mindɔrɛzannɔ durnya mɩm ʋ y, ŋnɩ paŋŋazannɔ sɔ y, ŋnɩ har wɩsɩ gʋɔɔ y. 27Bɩ, hɔ kʋ hɔɔzaabaa m durnya ʋ bɩ, Woso bɩ sa, k'a nyannɩ da mindɔrɛzannɔ ma, hɔ kʋ paŋŋawar m durnya nɔ ʋ bɩ, Woso bɩ sa, k'a nyannɩ da hɔ k'a nɩ paŋŋa m bɩ ma. 28Hɔ k'a bɩ zore an yaarsɩ durnya ʋ bɩ, hɔ k'a nyɔɔdʋ ba ʋ bɩ, Woso hɔ bɩ do sa, k'a nyaam hɔ kʋ gʋɔɔ nɩ dɩgam ma hɔ bɩ m, 29kʋ gɔsɩ b'a da ma an a mɩŋŋa busu Woso lɛɛ y. 30Woso mɩŋŋa tɔ ma m, awɔɔ m zɛkʋra yɩ kan Krista Yeezuu kɩ, a mɩŋŋa y'a ba wɔɔ mindɔrɛ k'a a to Woso zi, a ɩ wɔɔ ba tɩrga Woso mɩm ʋ, an n'a kam wɔɔ nɩ mɩsɩrbaa bam Woso tɔ ma, an nɩ wɔɔ bʋmbɔm mimbʋnyaa nɔ ʋ. 31Kʋ hɔ kʋ n y'a gʋrsɩra ba Wosoci b'ʋ bɩ n kʋ yɩ, n ʋ: "Gʋaa k'a ʋ, k'a lɛ bɔ a mɩŋŋa ʋ, a b'a lɛ bɔ a mɩŋŋa ʋ y, an a lɛ bɔ hɔ kʋ Zuuba a ba b'ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\